Квантова фізикаСторінка1/4
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Заліки з фізики

Залік № 2

З фізики

Клас 12 – з Дата проведення

Варіант І

Тема: Квантова фізика
І. Початковий рівень.


 1. Як позначається кількість нейтронів у ядрі?А. Е Б. А В. N Г. Z Д. Р 1. Допишіть реакцію 63 Li + 24 Не → ? + 11Н

А. 510 В Б. 49 Ве В. 48 Ве Г. 36 Li Д. 13 Н
 1. Як змінюється заряд та маса ядра під час розпаду?

А. маса збільшується на 2 одиниці, заряд не змінюється.

Б. маса зменшується на 4 одиниці, заряд на 2 одиниці.

В. маса збільшується на 1 одиницю, заряд не змінюється.

Г. заряд на одиницю збільшується, маса не змінюється.

Д. маса та заряд не змінюються.


ІІ. Середній рівень.


 1. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

А. енергія зв’язку 1. mа – Zmе

Б. енергія кванта 2.

В. енергетичний вихід 3. hν

Г. питома енергія зв’язку 4. 931, 5 (і - r )

5. Δmс2
 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.

А. питома енергія зв’язку 1. 1

Б. маса атомів 2. с

В. період піврозпаду 3. МеВ

Г. коефіцієнт розмноження 4. а.о.м.

5. Гр


ІІІ. Достатній рівень.


 1. Зробити енергетичний розрахунок ядерної реакції і з’ясувати виділяється чи поглинається енергія в цій реакції.


24 Не + 24 Не → 37 Li + 11 Н.
ІV. Високий рівень.


 1. Скільки води можна підігріти на 20 0С за рахунок енергії, що виділяється при синтезі 1 г Гелію в реакції злиття ядер Дейтерію і Тритію?Залік № 2

З фізики

Клас 12 – з Дата проведення

Варіант ІІ

Тема: Квантова фізика
І. Початковий рівень.


 1. Як позначається активність радіоактивних ізотопів?

А. Е Б. А В. N Г. Z Д. Р


 1. Допишіть реакцію 5927 Со + ? → 2761 Со + 11Н

А. 510 В Б. 49 Ве В. 48 Ве Г. 36 Li Д. 13 Н
 1. Як змінюється заряд та маса ядра під час розпаду?

А. маса збільшується на 2 одиниці, заряд не змінюється.

Б. маса зменшується на 4 одиниці, заряд на 2 одиниці.

В. маса збільшується на 1 одиницю, заряд не змінюється.

Г. заряд на одиницю збільшується, маса не змінюється.

Д. маса та заряд не змінюються.


ІІ. Середній рівень.


 1. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

А. закон радіоактивного розпаду 1. Zmр + Nmn – Мя

Б. коефіцієнт розмноження 2. Nі / Nі-1

В. дефект маси 3.

Г. поглинена доза випромінювання 4.

5. hν 1. Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.

А. поглинена доза випромінювання 1. Бк

Б. активність 2. с

В. потужність поглиненої дози 3. Вт

Г. еквівалентна доза 4. Гр

5. Зв


ІІІ. Достатній рівень.


 1. На кожний квадратний метр поверхні щосекунди падає 2,8 * 10 17 квантів випромінювання з довжиною хвилі 400 нм. Який тиск здійснює це випромінювання на поверхню?ІV. Високий рівень.


 1. Скільки води можна підігріти на 20 0С за рахунок енергії, що виділяється при згорянні 1 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється 200 МеВ енергії?Залік І
З астрономії
Клас 12 – з Дата проведення
І. Початковий рівень.

 1. Яка планета має найбільші кільця і найбільший супутник?

А. Нептун. Б. Сатурн. В. Земля. Г. Марс. 1. Як називається видима частина всесвіту?

А. Молочний шлях. Б. Метагалактика

В. Туманність Андромеди Г. велика Магелланова Хмара
 1. Яких хімічних елементів найбільше на Сонці?

А. Н та Не Б. N та О. В. Fe та Ni. Г. Ag та Au.
ІІ. Середній рівень.


 1. Сонце належить до зір…

А. головної послідовності Б. білих карликів В. червоних гігантів

Г. надгігантів.
 1. Що таке протуберанці ?

 2. Назвіть планети земної групи та вкажіть їх основні характеристики.


ІІІ. Достатній рівень.


 1. Поясніть, чому цефеїди називають маяками Всесвіту.

 2. Які особливості роблять Землю унікальною серед інших планет Сонячної системи?


ІV. Високий рівень.


 1. Опишіть схематично гіпотезу процесу утворення Сонячної системи.


Заліки з інформатики

Залік №1

З інформатики

Клас 12-з Дата проведення_________________

Варіант 1

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.


 1. Файл MS Excel мають розширення:
А

Б

В

Г

.gif

.xsl

.doc

.exe
 1. Формула в MS Excel починається зі знаку:
А

Б

В

Г

=:

=

:=

:

3. Для обрахунку 2 в степені 4 в MS Excel необхідно ввести:
А

Б

В

Г

2*4

=2*4

= 2 ̴ 4

=2^4

4. Для чого призначена програма MS Access?
А

Б

В

Г

для створення текстових документів

для створення таблиць з базами даних

для вирішення математичних задач

для створення графічних документів

5. Продовжіть фразу: реляційна база – це база даних, в якій інформація зберігається у вигляді:
А

Б

В

Г

таблиць

запитів

звітів

списків

6. Укажіть, у якому з випадків первинний ключ є простим (MS Access) :
А

Б

В

Г

Якщо він складається з одного поля

Якщо він складається з різних типів даних

Якщо він символьний

Якщо складається з декількох полів


У завданнях 7-8 до кожного із п’яти рядків інформації позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений буквою . Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) та колонок (букви). За кожне завдання ви можете отримати 1,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.

7. Установіть відповідність 1-5 між визначенням поняття та його поясненням.

Пояснення Поняття


 1. Одне чи кілька полів, що однозначно а) індекс

ідентифікують запис

 1. Внутрішня таблиця, що упорядковує б) вторинний ключ

дані

 1. Поле, значення якого може повторю_ в) запит

ватися в декількох записах файлу

 1. Дозволяє отримати потрібні дані г)первинний ключ

з однієї чи декількох таблиць розрахувати

значення деяких даних за формулами 1. Об’єкт, який призначений для друку даних д)звітА

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
58. Установіть відповідність між діапазонами клітинок, які відображено на малюнку, і встановленими для них форматами:

1. Переносить по словам А) А2

2. Орієнтація по вертикалі Б) А3:А7

3. Об’єднання клітинок В) В2:С2

4. Заливка кольором Г) А1:С1

5. Вирівнювання по гори- Д) С2:С8

зонталіА

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5


У завданні 9 Вам потрібно доповнити словом або декількома словами, що є пропущені. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.
9. Етапи створення бази даних у середовищі MS Access:

1. Визначення _________ створення бази даних

2. _______________________________________________________________

3. Визначення структури __________ (полів та їх типів)

4._______________________________________________________ та

створення потрібних індексів

5.Визначення зв’язків між _______________________

6._____________________ даних

7. Створення інших об’єктів бази даних: _______________________________

__________________________________________________________________8. __________________________________ бази даних

У завданні 10 Вам потрібно відкрити файл Успішність.xls. Створіть формулу для розрахунку середньої оцінки кожного учня за тему. Заповніть за допомогою формул діапазон клітинок J4:J12. Округліть отримане значення після коми до десятків. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.За даними таблиці створіть діаграму для порівняння оцінок, отриманих учнями класу протягом вересня місяця. Тип діаграми оберіть самостійно.
Залік №1

З інформатики

Клас 12-з Дата проведення_________________

Варіант 2

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.


 1. Вираз в MS Excel який починається зі знаку «=» вважається :
А

Б

В

Г

текстом

числом

формулою

датою
 1. Роздільником між цілою і дробовою частиною в MS Excel є:
А

Б

В

Г

крапка

дефіс

знак менше

кома
 1. Вкажіть вірну адресу клітинки в MS Excel:
А

Б

В

Г

В1

“А10000

#А10


 1. Який з нижче перерахованих елементів не являється об’єктом MS Access:
А

Б

В

Г

таблиця

книга

запит

Макрос
 1. Укажіть, які на даний час існують моделі даних в MS Access:
А

Б

В

Г

Ієрархічна, реляційна, списки

Математичні, геометричні

Фізичні, хімічні

Внутрішні, зовнішні
 1. Для чого призначені запити в MS Access:

А

Б

В

Г

Для зберігання даних бази

Для відбору і опрацювання даних бази

Для введення даних бази та їх перегляду

Для виведення опрацьованих даних бази на принтерУ завданнях 7-8 до кожного із п’яти рядків інформації позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений буквою . Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) та колонок (букви). За кожне завдання ви можете отримати 1,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.


 1. Установіть відповідність 1-5 між визначенням поняття та його поясненням.
 1. Об’єкт призначений як для введення, так і виведення у зручному вигляді для користувача

А) тип даних

 1. Мінімальна кількість інформації у записі

Б) форма

 1. Атрибут змінної або поля, що визначає, які дані можуть у них знаходитися

В) ім’я

 1. Сукупність логічно зв’язаних полів

Г) поле

 1. Визначає, як варто звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з БД
Д) запис
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5 1. Установіть відповідність між діапазонами клітинок електронної таблиці MS Excel і кількістю клітинок у цьому діапазоні:
 1. D1:D5

А) 6

 1. A1:F1

Б) 7

 1. B2:D4

В) 5

 1. C3:C9

Г) 8

 1. A3:B6

Д) 9
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал