Курс лекцій навчальний посібник Запоріжжя 2016Pdf просмотр
Сторінка1/17
Дата конвертації21.03.2017
Розмір2.8 Kb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА
СИСТЕМА УКРАЇНИ:
КУРС ЛЕКЦІЙ
Навчальний посібник


Запоріжжя – 2016

2
УДК 32(477)(075.8)+34(477)(075.8)
ББК 66(4Укр) я73+67(4Укр) я73
П 49
Рекомендовано до видання вченою радою
Запорізького національного технічного університету
(протокол №11 від 25.04.2016 р.)
Авторський колектив:
Кириченко В. М. – передмова; лекція 1, 2–3 (у співавторстві з Кириченко Ю. В.), лекція 6
(у співавторстві з Соколенко Ю. М., Давлетовою Г. В.), термінологічний словник
(у співавторстві з Соколенко Ю. М.); методичні рекомендації;
Орлянський В. С.– лекція 4;
Безрукова О. А.– лекція 7, 8;
Рєзанова Н. О. – лекція 5;
Кириченко Ю. В.– лекція 2–3 (у співавторстві з Кириченко В. М.); зміст навчальної дисципліни; навчально-методичні вимоги;
Соколенко Ю. М. – лекція 6 (у співавторстві з Кириченко В. М., Давлетовою Г. В.); термінологічний словник (у співавторстві з Кириченко В. М.); список літератури;
Давлетова Г. В. – лекція 6 (у співавторстві з Кириченко В. М.,
Соколенко Ю. М.)
Рецензенти:
Воронкова В. Г. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
Запорізької державної інженерної академії;
Цокур Є. Г. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Запорізького національного університету;
Обушенко
О.
М. – доктор юридичних наук, професор, проректор
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
П 49
Політико-правова система України курс лекцій : навч. посіб. /
За загал. ред. В. М. Кириченка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 204 с.
ISBN 978-617-529-143-6
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Політико-правова система України» та з урахуванням новітніх досягнень політичної, юридичної та соціологічної наук. Він містить тексти базових лекцій, в яких висвітлюються найважливіші теоретичні положення про сутність політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в
Україні та сучасних підходів щодо їх вирішення, особливості функціонування основних інститутів: органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій.
У посібнику надано плани лекційних і семінарських занять, питання, які виносяться на семінарські заняття та методичні рекомендації щодо їх підготовки, тематику рефератів до кожної теми та методичні рекомендації, щодо їх написання, а також питання, які виносяться на рубіжний контроль і для самоконтролю, термінологічний словник і список літератури.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями сучасного політико-правового життя України.
УДК 32(477)(075.8)+34(477)(075.8)
ББК 66(4Укр) я73+67(4Укр) я73


ISBN 978-617-529-143-6
© Кириченко В. М., Орлянський В. С., Безрукова О. А.,
Рєзанова Н. О., Кириченко Ю. В., Соколенко Ю. М.,
Давлетова Г. В., 2016
©Запорізький національний технічний університет
(ЗНТУ), 2016

3
ЗМІСТ
Передмова ......................................................................................................3
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ» .....................................7
МОДУЛЬ І. ТЕОРІЯ ТА ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ
ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........................................7
Тема 1. Теорія політичних і правових систем.............................................7
Тема 2. Держава як основний інститут політико-правової системи України ............................................................7
Тема 3. Місцеве самоврядування як елемент політико-правової системи України ............................................................8
Тема 4. Політичні партії та громадські організації як елемент політико-правової системи України .........................................9
МОДУЛЬ II. СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ......10
Тема 5. Політична ідеологія в Україні.......................................................10
Тема 6. Партійна та виборча системи України .........................................10
Тема 7. Громадянське суспільство .............................................................11
Тема 8. Соціальна структура сучасного українського суспільства.........11
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ» ...................................13
МОДУЛЬ І. ТЕОРІЯ ТА ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ
ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ......................................13
Лекція 1. Теорія політичних і правових систем.......................................13 1.1 Поняття та структура політичної системи...................................13 1.2 Поняття та структура правової системи .......................................20 1.3 Функції і типологія політичної та правової систем.....................23 1.4 Політико-правова система сучасної України...............................28
Лекція 2. Держава як основний інститут політико-правової системи України ..........................................................32 2.1 Принципи поділу державної влади в Україні. .............................32
Законодавча влада в Україні................................................................32 2.2 Конституційно-правовий статус Президента України ................37 2.3 Виконавча влада в Україні.............................................................40 2.4 Судова влада в Україні...................................................................42
Лекція 3. Місцеве самоврядування як елемент політико-правової системи України ..........................................................51 3.1 Поняття та принципи місцевого самоврядування .......................51 3.2 Система місцевого самоврядування в Україні.............................54 3.3 Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування............58

4 3.4 Суспільний статус місцевого самоврядування в Україні та його гарантії............................................................................................ 61
Лекція 4. Політичні партії та громадські організації як елемент політико-правової системи України.......................................................... 67 4.1 Політичні партії: поняття, сутність та функції ........................... 67 4.2 Класифікація політичних партій .................................................. 70 4.3 Громадські організації: поняття, сутність та функції................. 73 4.4 Класифікація громадських організацій....................................... 78
МОДУЛЬ II. СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ..... 84
Лекція 5. Політична ідеологія.................................................................... 84 5.1 Політична ідеологія: сутність, основні наукові підходи ............ 84 5.2 Структура політичної ідеології та її функції............................... 88 5.3 Основні типи політичних ідеологій ............................................. 92 5.4 Характеристика ідеологічної ситуації в сучасній Україні. ........ 99
Лекція 6. Партійна та виборча система України .................................... 107 6.1 Партійні системи: поняття, сутність та типологія .................... 107 6.2 Становлення партійної системи сучасної України ................... 112 6.3 Основні типи сучасних виборчих систем .................................. 116 6.4 Становлення виборчої системи в Україні.................................. 121
Лекція 7. Громадянське суспільство: визначення, ознаки, функції ..... 125 7.1 Сутність суспільства як соціального феномену........................ 125 7.2 Основні теорії походження суспільства в соціогуманітарних науках ..................................................................... 126 7.3 Типологізація суспільств. Характерні особливості сучасного суспільства ......................................................... 128 7.4 Визначення, ознаки та шляхи формування громадянського суспільства в сучасній Україні ................................................................ 133
Лекція 8. Соціальна структура сучасного українського суспільства ... 140 8.1.Поняття соціальної структури суспільства ............................... 140 8.2 Соціальна стратифікація суспільства......................................... 142 8.3 Соціальна мобільність................................................................. 147 8.4 Призначення соціальних інститутів та їх типи ......................... 153
Термінологічний словник......................................................................... 159
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написання рефератів .................................... 189
Список рекомендованої літератури......................................................... 200


5
ПЕРЕДМОВА
Розв’язання завдань, що стоять сьогодні перед Українською державою, неможливо без підвищення ролі суспільних наук взагалі та юридичних, політичних, соціологічних зокрема. Ідеться про необхідність надання в пропонованому навчальному посібнику теоретичної характеристики політичним і правовим явищам, суспільно- правовим процесам, що відбуваються в Україні, та визначення сучасних підходів щодо їх вирішення.
Отже, необхідність опанування навчальної дисципліни «Політико- правова система України» студентами різних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти зумовлена особливою роллю всіх державно- політичних інститутів у житті кожної окремої людини та суспільства в цілому. За цих умов набуття систематизованих наукових знань і об’єктивної інформації про суспільно-політичні процеси, розуміння закономірностей виникнення та розвитку демократичної, соціальної, правової держави, функціонування основних інститутів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, формування високого рівня політичної, правової свідомості та політичної, правової культури, вміння орієнтуватися у складних суспільно-політичних відносинах і правильно тлумачити та застосовувати норми права в майбутній практичній діяльності, здатність застосовувати специфічну фахову термінологію та вільне орієнтування в політико-правових документах – неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності будь-якого фахівця.
Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Політико- правова система України» Запорізького національного технічного університету, з урахуванням положень Болонської декларації за модульним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.
У зв’язку з невеликим обсягом аудиторних годин теоретичний матеріал посібника складається із 8 навчальних тем, до кожної з яких пропонуються тексти лекцій та питання, які виносяться на семінарські заняття, тематика рефератів, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю знань, а також надані навчально-методичні вимоги щодо підготовки до семінарських занять та написання рефератів, а також методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів і підготовки до підсумкового модульного контролю (заліку).
Для полегшення процесу сприйняття та глибокого засвоєння навчального матеріалу автори намагалися в стислій та доступній формі

6 не тільки викласти основні положення цієї дисципліни, а й виділити в тексті лекцій найважливіші теоретичні поняття та категорії політичної, юридичної та соціологічної наук, ознаки того чи іншого державно- правового явища тощо.
Під час підготовки навчального посібника авторами було використано наукові праці, підручники та навчальні посібники багатьох вітчизняних учених: О. В. Бабкіної, В. М. Бебика, А. Л. Білоуса,
Н. В. Богашевої, М. М. Вегеша, В. Г. Воронкової, С. Д. Гелея,
М. І. Горлача, М. А. Дмитренка, Ф. М. Кирилюка, В. М. Кириченка,
Л. І. Кормича, В. В. Кравченка, Т. М. Кузьменка, П. В. Кутуєва,
В. Л. Логвиної, М. П. Лукашевича, В. Ф. Погорілка, М. В. Примуша,
Н. П. Рогозина, Ф. М. Рудича, С. М. Рутара, О. Ф. Скакун,
Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала, Ю. Р. Шведа,
П. П. Шляхтуна та ін., а також Конституцію і закони України та інші нормативно-правові акти.
Автори сподіваються, що посібник не лише надасть можливість орієнтуватися в сучасній політико-правовій системі України, а й сприятиме формуванню політичної та правової свідомості, розумінню кожної особи свого міста в суспільному житті країни та допоможе їй зайняти активну громадську позицію.

7
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ»
МОДУЛЬ І. ТЕОРІЯ ТА ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ
ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Тема 1. Теорія політичних і правових систем
Поняття «система». Поняття та сутність політичної системи.
Структура політичної системи. Інституціональна підсистема. Нормативна
(регулятивна) підсистема. Комунікативна підсистема. Духовно-ідеологічна підсистема. Поняття політичної свідомості та політичної культури.
Поняття «правова система». Взаємодія правової та політичної систем.
Основні ознаки правової системи. Структура правової системи.
Інституціональна підсистема. Нормативна (регулятивна) підсистема.
Ідеологічна (доктринальна) підсистема. Функціональна (соціологічна) підсистема. Комунікативна підсистема.
Функції політичної системи. Функції права. Поняття «функції права». Класифікація функцій права. Загально-соціальні функції права.
Спеціально-юридичні функції права. Розвиток типології політичних систем.
Типи політичних систем: англо-американський, континентально-європейський, до індустріальний, тоталітарний. Типи правових систем: романо-германський, англо-американський, змішаний, релігійний, традиційний, соціалістичний.
Становлення політико-правової системи сучасної України. Шляхи вдосконалення політико-правової системи України.
Тема 2. Держава як основний інститут
політико-правової системи України
Поняття «державна влада». Принципи поділу державної влади в
Україні. Види органів державної влади в Україні. Місце і роль Президента
України в системі органів державної влади. Статус Верховної Ради України.
Основні функції та повноваження Верховної Ради України. Законодавчий процес та його стадії: законодавча ініціатива; розробка законопроекту; попереднє обговорення законопроекту; обговорення законопроекту на пленарних засіданнях; прийняття закону; підписання закону Президентом
України; оприлюднення закону; набрання законом чинності.
Поняття «глава держави». Статус глави держави. Повноваження
Президента України у сфері державного суверенітету України; у сфері зовнішньої політики; у сфері внутрішньої політики; щодо формування

8 складу органів державної влади; у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. Припинення повноважень Президента України.
Поняття «виконавча влада». Функції виконавчої влади в Україні:
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. Поняття та правовий статус місцевих державних адміністрацій. Призначення та припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.
Поняття
«правосуддя».
Система судової влади
України:
Конституційний
Суд та суди загальної юрисдикції.
Статус
Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду
України. Ознаки правосуддя. Принципи правосуддя: здійснення правосуддя виключно судами; незалежність суддів і підкорення їх лише закону; державна мова судочинства; принцип законності; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; гласність судового процесу; забезпечення апеляційного оскарження рішення суду; обов’язковість рішень суду. Статус суддів.
Тема 3. Місцеве самоврядування як елемент
політико-правової системи України
Поняття «місцеве самоврядування». Загальні принципи місцевого самоврядування: народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність; підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами, їх органів і посадових осіб; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування в
Україні.
Поняття
«територіальна громада». Основні форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад. Статус сільських, селищних, міських рад та їх організаційно-правові форми роботи (сесія, постійні комісії). Статус та повноваження сільського, селищного, міського голови.
Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування. Комунальна власність. Дотація. Субвенція. Місцевий бюджет.
Суспільний статус місцевого самоврядування в Україні. Основні ознаки місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування: організаційні; фінансово-економічні; гарантії захисту прав місцевого самоврядування.

9
Тема 4. Політичні партії та громадські організації
як елемент політико-правової системи України
Політичні партії, їх сутність і місце в політичній системі суспільства. Виникнення та еволюція політичних партій. Характерні риси політичної партії.
Типологія партій. Критерії класифікацій політичних партій: кадрові, масові та централізовані (М. Дюверже), патронажні та ідеологічні
(З. Ньюмен); консервативні та революційні; легальні та нелегальні, правлячи та опозиційні. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. Багатопартійність в Україні. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
Громадські організації, їх місце та роль в політичній системі суспільства. Формування громадянського суспільства в Україні.
Типологія та функції громадських організацій і рухів. Особливості громадсько-політичних рухів, що виникли наприкінці 80-х років ХХ ст. на
Україні та їх еволюція.

10
МОДУЛЬ II. СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Тема 5. Політична ідеологія в Україні
Сутність політичної ідеології. Політична ідеологія як форма суспільної свідомості і як явище культури. Основні наукові підходи щодо тлумачення політичної ідеології. Зв’язок політичної ідеології та соціальної структури суспільства.
Структура політичної ідеології. Характеристика основних структурних елементів: політичні інтереси, політичні цінності, політична доктрина, політична мета. Орієнтуюча, програмна, легітимаційна, амортизаційна функції політичної ідеології. Рівні прояву політичної ідеології: теоретико- концептуальний, програмно-директивний та поведінковий.
Характеристика основних ідеологічних концепцій. Зміст, основні принципи лібералізму. Зміст та основні принципи консерватизму. Зміст та основні принципи соціал-демократизму. Роль основних ідеологічних концепцій в політичному житті суспільства.
Особливості ідеологічної ситуації в сучасній Україні. Актуальність національної ідеології на даному історичному відрізку часу. Ідеологічна криза та пошук новітніх ідеологічних концепцій. Базові принципи формування загальнонаціональної ідеології в українську суспільстві.
Тема 6. Партійна та виборча системи України
Поняття та типи партійної системи, причини їх утворення.
Типологія партійних систем: однопартійні, двопартійні та багатопартійні системи. Класифікація партійних систем за М. Дюверже та Дж. Сарторі. Критерії оцінки ефективності партійних систем.
Особливості партійної системи України.
Принципи виборчого права. Поняття виборчої системи. Поняття та причини абсентеїзму. Мажоритарна виборча система та її види: відносна, абсолютна та кваліфікована більшість. Переваги та недоліки мажоритарної системи. Пропорційна виборча система та її види.
Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи. Змішана система виборів. Особливості виборчої системи в Україні.

11
Тема 7. Громадянське суспільство
Поняття «суспільство». Основні етапи та ознаки суспільства.
Основні теорії походження суспільства. Специфіка соціологічних концепцій походження суспільства.
Соціологічне визначення поняття «суспільства». Основні ознаки суспільства. Призначення та еволюція основних сфер суспільства.
Типологія суспільств. Основні характеристики сучасних суспільств.
Поняття «постіндустріального суспільства» та його характеристики.
Поняття «інформаційного суспільства» та його характеристики.
Особливості функціонування сучасного українського суспільства.
Тема 8. Соціальна структура сучасного
українського суспільства
Поняття та основні види соціальної структури суспільства.
Поняття соціального класу. Головні ознаки соціального класу. Типології класів. Середній клас як суб’єкт соціальної дії в сучасному суспільстві: структура, функції середнього класу.
Соціальна стратифікація та її види (закрита, відкрита). Історичні типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.
Поняття соціальної мобільності, типи соціальної мобільності сучасного суспільства. Проблема маргінальності соціальних утворень.
Основні напрямки соціоструктурних змін в сучасному українському суспільстві. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Основні чинники пересувань, формування соціальних прошарків в умовах кризи. Головні канали та джерела формування середнього та вищого класів в сучасній Україні.
Визначення та загальне призначення характеристики соціальних
інститутів. Роль соціальних інститутів у суспільстві.
Поняття соціальної групи. Основні ознаки та типологія соціальних груп. Головні чинники та механізми формування соціальних груп.
Поняття групової ідентифікації та ідентичності. Соціальна група як суб’єкт суспільного життя. Види соціальних спільнот: соціально- класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально- професійні, соціально-територіальні.

12
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма у тому числі у тому числі
Назви змістових модулів і тем усього л п лаб
інд с. р. усього л п лаб
інд с. р.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теорія та основні інститути політико-правової системи
Тема 1. Теорія політичних і пра- вових систем
15 2 2 3 8 17 1 2 14
Тема 2. Держава як основний
інститут політико- правової системи
України
15 2 2 3 8 15 1 2 12
Тема 3. Місцеве самоврядування як елемент політико-правової системи України
15 2 2 3 8 15 1 2 12
Разом за змістовим модулем 1 45 6 6 9 24 47 3 6 38
Змістовий модуль 2. Структура громадянського суспільства
Тема 4. Політичні партії та громадські організації як елемент політико- правової системи
України
15 2 2 3 8 15 1 2 12
Тема5. Політична
ідеологія в Україні
15 2 2 3 8 14 –
– 2 12
Тема6. Партійна та виборча система
України
15 2 2 2 3 14 –
– 2 12
Разом за змістовим модулем 2 45 6 6 9 24 43 1
– 6 36
Усього годин
90 12 12 18 48 90 4 12 74

13
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал