КучабсьКий Олександр ГеоргійовичСкачати 67.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.03.2017
Розмір67.95 Kb.

122
Олександр КучабсьКий, Марина ГОнчаренКО
КучабсьКий
Олександр
Георгійович,
доктор наук
державного управління,
доцент, заступник
директора Львівського
регіонального
інституту державного
управління національної
академії державного
управління при
Президентові україни,
м. Львів
Анотація:
у статті проаналізова-
но вплив нового подат-
кового законодавства
на систему місцевого
оподаткування за
запропоновано шляхи її
вдосконалення.
Ключові слова місцеве
самоврядування, місцеві
податки і збори, єдиний
податок, податок на
нерухомість, плата за
землю.
УДК 336.225
Олександр КУчАбсьКий, Марина ГОнчАренКО
Розвиток системи
місцевого оподаткування в укРаїні
Постановка проблеми. Місцеві податки і збори є складовою частиною податкової системи держави і покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, оскільки є самостійним джерелом доходів місцевих бюджетів. Втім, місцеві податки та збори в Україні поки що не виконують функції щодо надання їм фінансової автономії. Нині їх частка в консолідованому бюджеті України становить менше 1 %, а у місцевих бюджетах - до 3 %. Порівняно з практикою західних країн інститут місцевих податків і зборів в Україні фактично залишається недієздатним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку місцевого оподаткування присвятили свої дослідження М. Бадида, К. Павлюк, О. Кириленко, В. Кравченко, О. Шевченко, та ін. Деякі проблеми в цій сфері знайшли своє вирішення у нещодавно прийнятому Податковому кодексі та новій редакції Бюджетного кодексу. Втім, залишається наразі недослідженим, як вплинули останні законодавчі зміни на систему місцевого оподаткування і чи сприяють вони вирішенню фінансових проблем місцевого самоврядування.
Метою статті є аналіз змін, що відбулися у вітчизняній системі місцевого оподаткування у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу, і їх впливу на посилення фінансової самодостатності місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України з 2011 р. структура місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін. З його прийняттям втратили чинність низка законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів Президента України. У Кодексі змінено кількісний та якісний склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Так, відбулося скорочення місцевих податків та зборів з ти доти, серед яких 2 місцевих податки і 3 місцевих збори [5]. До них належать податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який планують запровадити з 1 січня 2013 р єдиний податок збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності збір за місця для паркування транспортних засобів туристичний збір.
До 2010 р. включно відповідно до статистичних досліджень номінальна сума надходжень від місцевих податків і зборів зростала, але їхня частка у загальній структурі доходів місцевих бюджетів зменшувалася. Таку р. частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів становила 1,77% (0,5 млрд. грн.), а у 2010
- 0,61% (0,8 млрд. грн.), тобто номінально сума зросла у 1,6 рази, тоді як відносно загальної суми доходів місцевих бюджетів зменшилася майже у 3 рази. У 2011 р. від місцевих податків і зборів отримано млрд. грн., що у 3,1 рази більше аналогічного показника попереднього року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 2,9% [2]. Причиною таких змін стало переведення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з категорії загальнодержавних

123
держава і ринОК
ГОнчаренКО
Марина Василівна,
кандидат наук держав-
ного управління, до-
цент, доцент кафедри
економічної теорії та
фінансів
Харківського регіо-
нального інституту
державного управління
національної академії
державного управлін-
ня при Президентові
україни,
м. Харків
Анотація:
у статті проаналізова-
но вплив нового подат-
кового законодавства
на систему місцевого
оподаткування за
запропоновано шляхи її
вдосконалення.
Ключові слова місцеве
самоврядування, місцеві
податки і збори, єдиний
податок, податок на
нерухомість, плата за
землю.
УДК 336.225
до місцевих податків. Таку р. надходження від нього склали майже 2 млрд. грн., тобто близько 80% загального обсягу місцевих податків та зборів [3]. Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності на сьогодні став реальним доходом для бюджету розвитку. Таку р. він формував 2,3% доходів місцевих бюджетів, що, однак менше, ніж вусі попередні роки (наприклад, у 2006 р. – 3,4%, у 2010 р. –
2,4%) [3]. Втім, цей вид надходжень ще не вичерпав свого потенціалу. Верхня межа ставки податку починаючи з моменту його впровадження Указом Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва у р. підвищилася лишена грн., ідо р складала 200 грн. Законом Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 20 жовтня 2011 року №8521 платників податку було поділено на 4 групи (3 групи фізичних осіб та група юридичних осіб) та для кожної групи встановлені ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки. Так, для першої групи – фізичні особи-підприємці з оборотом до
150 тис.грн. в рік – встановлена ставка від 1 до 10% розміру мінімальної зарплати, встановленої на початок рік на місяць. Тобто, враховуючи що мінімальна заробітна платана січня 2012 р. складала грн., верхня межа податку не перевищила 107 грн. Для другої групи - фізичні особи-підприємці з оборотом до 1 млн. грн. в рік - верхня межа складає 20% мінімальної заробітної плати, тобто близько 215 грн. Отже розмір ставки єдиного податку практично не зазнав змін, хоча зважаючи на постійну тенденцію переходу платників на спрощену систему, а також істотні макроекономічні зміни й інфляційні процеси в Україні, є підстави для збільшення верхньої межі цієї ставки. Якщо відняти суму єдиного податку від загального обсягу місцевих податків і зборів у 2011 р, побачимо, що різниця, яка складає
561,9 млн. грн., набагато менше від загального показника 2010 р.
(819,4 млн. грн.). Тобто, щодо інших місцевих податків і зборів ситуація видається не такою оптимістичною.
Дійсно, бюджети місцевого самоврядування були позбавлені таких вагомих джерел надходжень, як ринковий збір, комунальний податок та податок з реклами, що складали у 2010 р. до 90% відповідно і 7%) у структурі місцевих податків та зборів [3]. Такі зміни призвели до зменшення надходжень загалом до місцевих бюджетів на 16,0 % (до 154,7 млн грн) ідо ще більшого зменшення їх частки у структурі доходів місцевих бюджетів – з 1,3 до 1,0
%, відповідно у січні березні 2011 року (порівняно із січнем березнем р) Однак, скорочення кількості місцевих податків і зборів має певні підстави, оскільки більшість місцевих податків і зборів, які існували в Україні до введення вдію Податкового кодексу, практично не виконували фіскальної функції і мали низьку економічну ефектив-

124
ність, тобто витрати на їх адміністрування досить часто перевищували надходження від них. Питома вага надходжень від зборів за видачу ордера на квартиру, з власників собак, за участь у бігах на іподромі, за виграшна бігах на іподромі, за право проведення кіно- і телезйомок, за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, у загальній сумі надходжень від місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) становила у 2010 р. 0,1 відсотка, в доходах місцевих бюджетів від податкових надходжень - 0,001 відсотка [2]. Скорочення переліку місцевих податків і зборів у Податковому кодексу України дозволяє частково підвищити регулюючий потенціал податкової системи, але варто зауважити, що більшість передбачених у Кодексі місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують дію тих, які існували раніше. Так, наприклад, туристичний збір є об’єднанням готельного (справлявся до 1 січня 2004 р) та курортного зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних засобів змінено елементи оподаткування.
Податок на нерухоме майно наразі залишається лише гіпотетичним джерелом поповнення доходів місцевих бюджетів, хоча він ефективно функціонує в інших країнах. Так, значною є частка майнових податків у доходах місцевих бюджетів Канади до 40%), Франції (до 20%), Румунії (до 19%), Польщі (14%), Великобританії і Латвії
(13%), Литви (11%) [4]. Зазначений податок справляється і в Російській Федерації, де базою оподаткування є ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд. Надходження цього податку формують близько 9% бюджету Російської Федерації Запровадження податку на нерухомість планувалося 1 січня 2012 р, втім його введення вдію було відкладено. Поки що важко сказати, наскільки суттєвим буде його вкладу зміцнення фінансової автономії місцевих бюджетів. Втім, прогнозується, що після введення його вдію з 01.01.2013 р. можна сподіватися на збільшення обсягів місцевих податки і зборів. За оцінками експертів Асоціації міст України, такі надходження становитимуть 170 млн. грн. нарік. Тобто, введення вдію податку на майно (нерухомість) може стати важливим засобом зміцнення бази власних доходів місцевих бюджетів усіх рівнів. Податковий кодекс України значно ускладнив процедуру справляння збору заміс- ця для паркування транспортних засобів. Місцеві ради неповністю використовують резерви від цього збору по причині відсутності дієвого контролю за наявністю договорів оренди на землю під парковки, межі розміток парковок, приборів фіксації в’їзду автотранспорту на парковку. Згідно з Податковим кодексом податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності є обов’язковими для встановлення місцевими радами. Щодо збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору, то місцевим радам надано право самостійно вирішувати питання щодо їхнього встановлення. Установлення місцевих податків і зборів, непередбачених Податковим кодексом, забороняється
[5]. Порядок зарахування податків і зборів до відповідних місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом [1]. Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей оподаткування. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності, плати заземлю та єдиного податку невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки – туристичного збору.
Олександр КучабсьКий, Марина ГОнчаренКО

125
Реформування системи місцевого оподаткування має змінити роль місцевих податків та зборів з другорядної на основну у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування. До місцевих податків потрібно віднести деякі загальнодержавні податки, що традиційно надходять до місцевих бюджетів. Наприклад, надання статусу місцевого податку платі заземлює доцільним через те, що функції по його адмініструванню залишаються покладеними на центральні органи виконавчої влади. Мета земельного податку – сприяти підвищенню рівня добробуту територій населених пунктів. Крім того, він служить економічним важелем, що сприяє підвищенню ефективності використання землі, і джерелом заміщення затрат місцевих бюджетів на освоєння і облаштування територій населених пунктів.
Місцеві податки і збори необхідні для того, щоб місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень яких у населення асоціюється з обсягом сплачених податків. Кошти, зібрані на місцях використовуються більш ефективно й заощадливо, аніж виділені центральним урядом. Становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається надто повільними темпами. Про це свідчить Податковий Кодекс України, який так довго розробляли і затверджували, однак і він є недосконалий. Система місцевих податків і зборів має багато недоліків, серед яких найсуттєвішими є такі незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів
– вузький перелік цих податків і зборів в порівнянні з іншими країнами відсутність у органів місцевого самоврядування права самостійно запроваджувати власні податки і збори на своїй території низька зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати кошти від справляння місцевих податків і зборів відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються на певній території, із податковими зусиллями населення нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих органів влади екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні, навіть з урахуванням остатніх законодавчих змін, дає підстави стверджувати, що система місцевих податків і зборів виконує ніби допоміжну роль щодо державного оподаткування. Напрямками розвитку та удосконалення системи місцевого оподаткування, повинні стати забезпечення реалізації основних принципів податкової і бюджетної політики, спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази місцевого самоврядування оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів розширення переліку місцевих податків і зборів, що відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення створення середовища оподаткування, сприятливого для активізації підприємницької діяльності, забезпечення рівності усіх платників місцевих податків і зборів перед законом та поступове формування відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань;
– поетапне зниження податкового навантаження на місцеву галузь економіки з урахуванням збалансованості бюджетної системи перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва (праці й капіталу) на споживання, екологічні та ресурсні платежі зменшення майнової нерівності через запровадження податку на нерухоме майно підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок удосконалення системи адміністрування, оптимізації податкових пільг та розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від оподаткування;
держава і ринОК

126
– проведення роботи з підвищення правової культури населення, зокрема роз’яс- нення податкового законодавства, значення своєчасності й повноти сплати податків, а також відповідальності за ухилення від їхньої сплати, у відповідності до чого посилення потребує державний контроль за додержанням чинного законодавства у сфері місцевого оподаткування.
За кордоном місцеве оподаткування являється реальним джерелом фінансової самодостатності територіальних громад, тому напрямком подальших досліджень має стати вивчення найкращого зарубіжного досвіду у цій сфері.
Література:
1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Голос України вiд
04.08.2010. – № 143.
2. Бюджетний моніторинг Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / Щербина І.Ф.,
Рудик А.Ю., Зубенко ВВ. та ін.]; ІБСЕД, Проект Зміцнення місцевої фінансової ініціативи, USAID. – К, 2011. – 142 c.
3. Бюджетний моніторинг Аналіз виконання бюджету за 2011 рік / Щербина І.Ф.,
Рудик А.Ю., Зубенко ВВ. та ін.]; ІБСЕД, Проект Зміцнення місцевої фінансової ініціативи, USAID. – К, 2012. – 97 c.
4. Кравченко В. Місцеві фінанси України [навч. пос.] / В.Кравченко. – К. : Знання,
1999. – с. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. – Х Одіссей, 2010. – 536 с. Шевченко О.В. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіонального розвитку перші підсумки / О.В. Шевченко // Аналітичні записки щодо проблем та подій суспільного розвитку, НІСД. – 2011. – Листопад. – Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.niss.gov.ua/articles/647
Олександр КучабсьКий, Марина ГОнчаренКО


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал