Критерії оцінювання Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалуСкачати 77.92 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір77.92 Kb.
Критерії оцінювання
Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу (за кредитно-трансферною системою)

Важливим компонентом процесу оволодіння студентом майбутньою спеціальністю є перевірка набутих знань і вмінь.Вступне оцінювання проводиться з метою розподілу абітурієнтів у групи за рівнями володіння мовою. Студентам пропонується стандартний текст, затверджений на засіданні кафедри, що враховує державні стандарти базової і повної середньої освіти.

У результаті вступного тестування студенти отримують інформацію про свій особистий рівень володіння мовою (шкала розподілу за рівнями володіння мовою).Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість отримати негайну інформацію про результати навчання студента під час конкретного модуля.

Поточний контроль передбачає моніторинг процесу навчання, який проводиться за допомогою тестів.

Тести виконуються протягом модуля на кожному занятті. На їх виконання відводиться приблизно 5 хвилин. Тести моніторингу орієнтовано на зворотний зв'язок у поточному контролі, який забезпечує студента інформацію про те, наскільки успішно він підготувався з конкретних тем як елементів у системі модуля.

Результати виконання тестів допомагають викладачеві визначити труднощі студентів у володінні матеріалом, але результати (бали) студента не включаються до суми балів модульного контролю (рейтингової оцінки).

Тести охоплюють граматичний та лексичний матеріал.

Контроль мовленнєвої компетенції здійснюється на практичних заняттях (методика оцінювання подана у розділі «Модульне оцінювання»).Модульне оцінювання здійснюється по закінченню вивчення навчального матеріалу кожного модуля, забезпечує звітність і застосовується для перевірки РВМ наприкінці кожного змістового модуля. Ця форма дозволяє з’ясувати, чи досягли студенти мети.

Модульне оцінювання охоплює контроль лексико граматичних навичок, читання, письма, аудіювання та діалогічного і монологічного висловлювання.

Оскільки, кожен змістовий модуль відрізняється за змістом та складністю матеріалу, неможливо дати універсальну методику його оцінки.

Методика оцінювання засвоєння матеріалу буде подана окремим розділом до кожного змістового модуля.Рейтингова контрольна робота має за мету об’єктивно оцінити якість підготовки студентів з дисципліни «ПКІМ». Пакет РКР містить 15 варіантів контрольної роботи, критерії оцінювання, рецензії на пакет РКР.

РКР орієнтовані на діагностику рівня сформованості знань програми з дисципліни «ПКІМ».

Зміст завдань РКР відображає загальний курс дисципліни «ПКІМ». Перші два завдання передбачають перевірку знань студентів з лексики та граматики. Третє завдання перевіряє сформованість у студентів навичок перекладу.

Підсумкова контрольна робота виконується орієнтовно 80 хвилин.

Кожне із завдань підсумкової контрольної роботи складається з чотирьох питань:

а) перше – робота з лексикою;

б) друге – вправи на перевірку вмінь студентів будувати речення;

в) третє – виправлення помилок.

г) четверте – переклад речень німецькою мовою та виправлення помилок.

Завдання такого характеру вимагають від майбутніх учителів-словесників творчого їх вирішення.

Оцінка за виконання підсумкової контрольної роботи – 41 бал.

35-41 бал студенти отримують за: • повне засвоєння суті методичного поняття, теоретичне обґрунтування принципів, важливих положень сучасного мовознавства;

 • самостійну оригінальну інтерпретацію теоретичних положень лінгвістичної науки;

 • сформоване вміння свідомо застосувати знання на практиці;

 • послідовний, логічний, аргументований, стилістично вправний виклад, вміння користуватися довідковою літературою;

 • охайне оформлення письмової роботи.

21-34 балів отримують, якщо:

 • відповідь студента в основному відповідає змісту питання. Не всі основні проблеми визначено чітко;

 • основні проблеми розкриті недосить повно і ґрунтовно;

 • студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення, але відчуває труднощі у викладенні своєї думки щодо ряду проблем;

 • студент в основному правильно використовує методичну термінологію. Невелика кількість термінологічних помилок не перешкоджає розумінню змісту викладеного;

 • виконане студентом завдання є комунікативно-орієнтованим, проте має незначні порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, врахування вікових особливостей учнів;

 • студент адекватно реагує на запитання, проте досить невпевнено обґрунтовує вибір власних методичних рішень.

6-20 балів отримують, якщо:

студент допускає значну кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного, володіє обмеженим запасом методичних термінів;

 • виконане студентом завдання не є комунікативно-орієнтованим, має серйозні порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь та врахування вікових особливостей учнів;

 • студент відчуває труднощі в обґрунтуванні вибору власних методичних рішень.

1-5 балів отримують, якщо:

 • відповідь студента не відповідає змісту питання. Основні проблеми не визначені;

 • повнота і ґрунтовність викладу відсутні;

 • доказовість викладу матеріалу і самостійні міркування відсутні;

 • студент майже не користується методичною термінологією. Запас методичних термінів мінімальний;

 • виконане студентом завдання не є комунікативно-орієнтованим, не відповідає вимогам поетапного формування навичок і вмінь та не враховує вікові особливості учнів;

 • студент неадекватно реагує на запитання, не обґрунтовує вибір власних методичних рішень.

Розроблені критерії оцінювання виконаних завдань дають можливість об’єктивно виявити рівень залишкових знань студентів.

У цілому підсумкова контрольна робота з практичного курсу німецької мови повністю відповідає її меті проведення і має можливість показати якість лінгвістичної підготовки студентів. Таким чином, позитивна оцінка за виконання роботи буде свідчить про належну професійно-методичну підготовку студентів-філологів до навчання іноземної мови.

Рейтингова система оцінювання може бути дуже ефективною, якщо вона зрозуміла для студентів, чітка і прогнозована. Для цього студенти мають бути ознайомлені з вимогами курсу та критеріями оцінювання. В І-ІI семестрах. Для зручності оцінювання кожен семестр має найвищий рейтинговий бал – 120:


 • граматичні аспекти (виконання домашніх завдань, неодноразові короткі тестові перевірки вивченого) – 20балів;

 • фонетичні аспекти (теорія та практика) – 15 балів;

 • лексичні аспекти (ідіоматичні вирази, фразові дієслова, лексика з тематики модуля) – 20 балів;

 • проектна робота – 20 балів;

 • розвиток усного мовлення (монолог/діалог) - 15 балів;

 • розвиток письмового мовлення (написання есе та інших видів письмових робіт) – 20 балів;

 • підсумкове тестування аудитивних умінь – 10 балів.

«5 балів»


1,6 - виконання граматичних вправ в повному обсязі без помилок

1,5- виконання лексичних вправ в повному обсязі без помилок

0,6 - розмовна тема (25 речень)

0,6 - аудіювання (розуміння в повному обсязі)

0,1- лексичний мінімум (60 слів за тематикою)

0.1- діалогічне мовлення (мінімальна кількість 10 речень)

0.1- індивідуальне читання (5 с. на тиждень)

0.1 - домашнє читання (2 с. на тиждень)

0,3 - тестові вправи (0 помилок)
«4 бали»
1.5-виконання граматичних вправ в повному обсязі. (3 помилки)

1.4- виконання лексичних вправ в повному обсязі (4 помилки)

0.5- розмовна тема (20 речень)

0.5-аудіювання (розуміння деяких позицій)

0 - лексичний мінімум (50 слів за тематикою)

0- діалогічне мовлення (мінімальна кількість 8 речень)

0- індивідуальне читання (4 с. на тиждень)

0- домашнє читання (2 с. на тиждень)

0, 1- тестові вправи (3 помилки)
«3 бали»
0.3 - виконання граматичних вправ в повному обсязі. (4 помилки)

0.3- виконання лексичних вправ в повному обсязі (6 помилки)

0.3- розмовна тема (18 речень)

0.1-аудіювання (розуміння загального змісту)

0.1- лексичний мінімум (40 слів за тематикою)

0.3- діалогічне мовлення (мінімальна кількість 6 речень)

0.3- індивідуальне читання (3 с. на тиждень)

0.3- домашнє читання (1.5 с. на тиждень)

1- тестові вправи (3 помилки)

«2 бали»
0.3-виконання граматичних вправ в повному обсязі. (6 помилки)

0.3- виконання лексичних вправ в повному обсязі (8 помилки)

0.2- розмовна тема (16 речень)

0.1-аудіювання (розуміння деяких фрагментів загального змісту)

0.1- лексичний мінімум (30 слів за тематикою)

0.1- діалогічне мовлення (мінімальна кількість 6 речень)

0.2- індивідуальне читання (2 с. на тиждень)

0.2- домашнє читання (1.5 с. на тиждень)

0.5- тестові вправи (7 помилок)


«1 бал»
0.1-виконання граматичних вправ в повному обсязі. (8 помилки)

0.1- виконання лексичних вправ в повному обсязі (10 помилки)

0.1- розмовна тема (14 речень)

0.1-аудіювання (розуміння окремих речень загального змісту)

0.1- лексичний мінімум (25 слів за тематикою)

0.1- діалогічне мовлення (мінімальна кількість 6 речень з граматичними та лексичними помилками)

0.1- індивідуальне читання (1 с. на тиждень)

0.1- домашнє читання (1 с. на тиждень)0.2- тестові вправи (9 помилок)
«0 балів»
Відсутність студентів на занятті та невиконання усіх видів роботи.
Підсумкове оцінювання має на меті визначити рівень комунікативної мовної поведінки студентів відповідно до вимог програми. Оцінювання проводиться за допомогою комплексних контрольних робіт.

Підсумкове оцінювання призначено для студентів першого курсу, які не набрали достатню кількість балів, або хочуть підвищити свою рейтингову оцінку.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал