Кравець Руслан Васильович, учитель трудового навчання Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області оптимізація методів навчання І виховання на уроках трудового навчання та в позаурочнийСкачати 91.98 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір91.98 Kb.
Кравець Руслан Васильович,

учитель трудового навчання

Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Городищенської районної ради Черкаської області

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів працюють над виконанням завдань формування інтелекту нації. Зараз в освіті України упроваджено державні стандарти загальної середньої освіти. В зв’язку з цим відбувається розробка новітніх методик та технологій навчання, інформатизація управління навчальним закладом, матеріально-технічне та методичне забезпечення на рівні світових стандартів. Провідна місія у виконанні цих завдань належить пересічному учителеві, і полягає вона у поліпшенні якості навчання, виховання, розвитку компетенцій учнів, підготовки їх до суспільно-корисної праці, самостійного життя в постійно мінливих політичних та соціально-економічних умовах.

Істотно поліпшити якість навчання, виховання і розвитку учнів можливо лише за умови цілеспрямованого, систематичного, послідовного удосконалення технології уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу в середній освіті.

Підвищенню ефективності сучасного уроку сприяють модернізація інноваційних напрямків технологічного навчання, впровадження модульної системи навчання, ідей позитивного педагогічного досвіду, нетипових засобів навчання.

 У системі факторів підвищення ефективності сучасного уроку важливе місце посідає його моделювання з точки зору виграшних стратегічних завдань та системний аналіз отриманих результатів в рамках загальноосвітніх навчальних закладів. Своєчасне отримання учителем методичних рекомендацій та відповідне динамічне корегування змісту та форми освітнього процесу. Висвітлені в освітньому просторі України унормовані процеси змісту навчання вже отримали відповідну проекцію на сучасних уроках, що сприяють удосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості вчителів.

 Не підлягає сумніву, що технологічне моделювання учителем сучасного уроку орієнтоване на пересічного учня, саме йому повинні підпорядковуватись всі сучасні педагогічні фактори проведення уроку.

В останні роки понятійний простір педагогіки освоюється суміжними науками. У процесі пошуку визначення, яке б відображало новий зміст навчальних взаємодій, з'явився термін «інтерактивне навчання».
Інтерактивність, як безпосередній діалог, набуває в наші дні особливого значення. Інтерактивними сьогодні називають спеціальні пристрої, які забезпечують безперервну діалогову взаємодію користувача з комп'ютером. З'явилися інтерактивні опитувачі, програми на радіо і телебаченні, сценарії яких передбачають «живі», відкриті бесіди з глядачами та слухачами. До речі, подібні співбесіди часто демонструють не кращі зразки діалогу. Це підтверджує думку про те, що умінню готувати цікавий діалог на рівних необхідно вчитися, і навчальна ситуація в цьому розумінні має великі можливості.
      Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, в основі якого лежать принципи особистісно орієнтованого навчання.

Є очевидним те, що інтелектуальному потенціалу держави, який відповідав би світовому рівневі, необхідні спеціалісти з розвинутими власними творчими, дослідницькими здібностями, котрі володіють методологією пізнання, науковими методами самостійного розв’язання дослідницьких педагогічних завдань, обізнані з новітніми педагогічними та інформаційними технологіями як у вітчизняній, так і зарубіжній теорії і практиці.

 Чому саме потрібна нам зараз оптимізація освітніх технологій? Будь-яка суперечка про те, чи є даний освітній процес оптимальним, стає безглуздою, якщо не будуть названі чіткі ознаки, за якими оцінюється його оптимальність. Тому що оптимальний - це не найкращий взагалі, не ідеальний, процес навчання. Оптимум - це непроста середина між максимумом та мінімумом. Оптимальний - це найкращий для сьогоднішніх умов, для реальних можливостей учнів та вчителів у даний момент, з точки зору визначених (певних) критеріїв, а саме при найменшій затраті ресурсів(часу, енергії, витратних матеріалів, засобів) треба отримати найякісніший результат навчання.

 Критерієм оптимальності результатів освітньої технології прийнято вважати:

• Чітку організацію витрати робочого часу. У кожної людини вони різні. Наприклад, для викладача середньої школи, з точки зору оптимізації витрати часу цілком визначені і регламентовані. Для вчителів 5-11 класів оптимальними повинні бути 18 годин в тиждень учбових занять та приблизно стільки ж годин (3-4 години в день) на підготовку до них. Звичайно, що в 6 годин щоденного навантаження не входять витрати на іншу суспільну роботу вчителя.


• Досягнення кожним учасником навчально-виховного процесу реально можливого для нього в даний період рівня успішності в колективі, рівня особистого духовного самовдосконалення та рівня розвитку мислення та практичної діяльності, але не нижче задовільного у відповідності до державних стандартів;
• Дотримання учасниками освітньої технології встановлених для них норм на урочну, позаурочну, позакласну, домашню діяльність;
Досвідчені педагоги навчилися оптимізувати та синхронізувати навчання одночасно і за критерієм мінімальних зусиль, які витрачаються учасниками навчально-виховного процесу і за критерієм отримання максимально можливих результатів.

   Освітня технологія реалізується в інформаційно-навчальних середовищах, комунікативних мережах освітніх закладів і визначає «дух школи».Метою освітніх технологій в школах є:

1) набуття та вдосконалення у відповідності до вікових особливостей учнями різноманітних умінь та навичок:


• образно-художнього мислення;
• інтелектуально-наукового мислення;
• духовного мислення;
• соціального мислення;
• психологічного мислення;
• проектне мислення;
• стратегічного мислення;
• тактичного мислення;
• методологічного мислення;
• прагматично-економічного мислення;
• прогностично-футуристичного мислення;
• валеологічно-екологічного мислення;
• гендерне мислення;
• культурного мислення;
• ритуально-етикетного мислення;
• та інші;
2) конкретна та посильна практична діяльність учнів в навчальному закладі:
• навчальна;
• оздоровча;
• ігрова;
• імітаційна;
• моделююча;
• трудова;
• психологічна;
• соціальна;
• творча;
• дослідницька;
• проектна;
• інтерпретативна;
• та інші;
3) виховання і толерантне розуміння суспільно значимих особистісних переконань в динамічному глобалізованому інформаційному середовищі:
• власних;
• духовних;
• соціальних;
• психологічних;
• наукових;
• родинних;
• та інших.

Кінцевим результатом освітньої технології є реальна фізично здорова, інтелектуально освічена, психологічно та соціально приваблива особистість, здатна оптимально реалізовувати себе у суспільстві.


         Головним компонентом освітньої технології є процес адаптації дитини до моральної, громадянської, випереджувальної, правової, родинної, художньо-естетичної, екологічної, валеологічної, компетентної особистості і до потреб суспільства.

  Освітня технологія реалізується через психологічне, соціальне, трудове, гендерне, економічне, технічне, юридичне, творче та інші навчання, відповідно до фізичних та психічних особливостей учасника навчального процесу.

Трудове навчання є важливим, дидактичним процесом, на результативність якого впливає велика кількість чинників. Одним з яких є професійна готовність і обізнаність вчителя трудового навчання. Розкриття сутності даної проблеми, наукових понять вказують в своїх дослідженнях відомі педагоги, психологи такі як Ж – Ж Руссо, Я. Коменський, В.О. Петровський, М.Б. Ханін, С.М. Шабалова, Г.І. Щукіна та інші.

Основним джерелом виявлення нових форм і методів навчання є сукупність педагогічного досвіду. Він включає в себе всесторонній аналіз дій вчителя з ціллю виявлення причин і підмічених недоліків.

Головною метою трудового навчання є формування творчої особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового світогляду.

Залучення учнів до активної участі у різноманітних видах   діяльності є ефективним засобом розумового розвитку зростаючого покоління.

Трудове навчання за змістом є багатоваріантним. Формування естетичних смаків школярів на уроках трудового навчання має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої навчальної діяльності. На уроках трудового навчання, на відміну від уроків мови i літератури, образотворчого мистецтва та багатьох інших навчальних предметів, де в учнів формуються уявлення про такі естетичні категорії, як прекрасне i потворне, величне i низьке, трагічне i комічне та багато інших, виникає можливість розкрити i показати їм взаємовідношення між виробництвом, технікою i мистецтвом. I це цілком закономірно, адже сприйняття i розуміння людиною прекрасного виникло, головним чином, у процесі трудової діяльності. Працюючи, людина діставала задоволення від успішних творчих, фізичних i розумових зусиль, від корисності вдосконалення особисто виготовлених предметів, перетворення довкілля.

Прагнення постійно оптимізовувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. Подальший їх розвиток пов’язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти й виховання.

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація - неухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововведень.

Історично поняття «технологія» (грец. techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, вчення) у значенні науки про майстерність виникло у зв’язку з технічним прогресом. Найзначущішим воно є у виробничій діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи і засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом. До основних ознак технології належить стандартизація, уніфікація процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. Технологічний процес завжди передбачає чітку послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за певних умов.

Провідним у будь-якій технології вважається детальне визначення кінцевого результату і точне досягнення його. А передумовами застосування поняття «технологія» щодо процесів у виробничій чи соціальній сферах є їх запрограмованість, окресленість кінцевих властивостей передбачуваного продукту, засобів його створення, цілеспрямоване моделювання умов їх здійснення, а також реальне функціонування цих процесів.

Учитель створює такі умови, щоб учні не тільки усвідомили суспільно корисне значення своєї праці, але й змогли б показати свої творчі здібності, реалізувати їх у конкретних трудових справах. І цьому найкраще сприяє особистісно-орієнтована технологія навчання, зокрема проектний метод, де поєднуються різні аспекти трудової підготовки, зв’язок з іншими предметами, з життям.

Школа - це модель суспільства.  Я вважаю, що кожен справжній учитель повинен постійно бути у творчому пошуку. Розвиток науки і техніки сприяє появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань.  Водночас відбувається еволюція змісту, форм, методів навчання, яка, на мою думку, повинна спонукати кожного  творчого вчителя до впровадження в свою практику новітніх освітніх технологій.

Перехід до нової моделі господарювання, адекватної ринкової економіки та розвиток власної ініціативи і трасформації державної  власності в інші форми  вимагають  конкурентно спроможної  особистості. Тому сучасне українське суспільство потребує креативної особистості, яка б вільно орієнтуватися в сучасному динамічному світі. Особистості, яка б могла з гідністю заявити свою приналежність до українського народу. А це можливо, через залучення учнів до надбань української культури, через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва,які є невід’ємними складовими навчальної програми з предмету «Трудове навчання».

Відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який передбачає розвиток творчих здібностей учнів уроки трудового навчання мають бути корисними, повинні мати значний розвивальний потенціал і творчу спрямованість.

При вивченні окремих тем на кожному етапі уроку працюю над формуванням в учнів творчого ставлення до праці, використовую міжпредметні зв’язки, вчу самостійності не тільки у виконанні роботи, а й у прийнятті рішень.

В ході уроку використовую різноманітні інтерактивні форми та методи навчання: інформаційна довідка, робота в парах, мікрофон, «блеф-клуб», «коло ідей», діалог, мозковий штурм, «незакінчені речення», «коло ідей», діалогічні ситуації, ігрові форми проведення занять, вільна творча діяльність та  одержую відповідні результати – учні вчаться об’єктивно мислити, робити правильні висновки, досягають успіхів у різноманітних сферах діяльності.

Поряд з проведенням традиційних уроків велику увагу звертаю на проведення нетрадиційних уроків,саме такі уроки  спонукають учнів проявити творчість,самостійність, активність.

Часто учні під час підготовки до уроку одержують випереджувальні завдання, які носять пошуковий характер, постійно вивчають  навчальний матеріал за інструктивними картками, виконують тестові завдання, складають та розв’язують кросворди, смс-повідомлення, проводять заочні екскурсії в музеї та виставки, конкурсно-ігрові програми та вікторини.

На уроках я використовую конкурсно-ігрові завдання, тренінги, фрагменти вікторин, мандрівки і подорожі в минуле та в різні країни.Отже, формування творчої компетенції учнів  дає   можливість:

  • Сприяти усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань

  • Реалізувати здібності та інтереси учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості

  • Створювати умови для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня

  • Оволодівати вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал