Контрольна робота для керівних кадрів району, які підлягають черговій атестації у 2014-2015н рСкачати 174.13 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір174.13 Kb.
ТипКонтрольна робота
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

для керівних кадрів району, які підлягають черговій атестації у 2014-2015н.р.
ТЕСТ №1

Знання нормативно-правових актів з питань освіти

1.Чи зазначається в документах державного зразка про загальну та середню (повну) загальну освіту форма отримання освіти?

А) Завжди вказується

Б) Так, але тільки якщо освіта отримана у формі індивідуального навчання

В) Ні


2. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на :

А) органи охорони здоров’я

Б) керівника навчального закладу

В) медичну сестру навчального закладу3.Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою:

А) 20 календарних днів

Б) 25 календарних днів

В) 30 календарних днів4.При прийомі до школи адміністрація освітнього закладу зобов'язана познайомити учня та (або) його батьків з:

А) Посадовими інструкціями вчителів, які будуть вести заняття з дитиною

Б) Статутом освітньої установи

В) Колективним договором5.Нормативний правовий документ, у якому в обов'язковому порядку прописані права та обов'язки педагогів, - це:

А) Правила внутрішнього трудового розпорядку

В) Посадова інструкція

Г) Усі перераховані6. Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів затверджується:

А) директором школи

Б) відповідним органом управління освіти

В) Кабінетом Міністрів України7.У ліцензії на проведення освітньої діяльності і в додатку до неї зазначаються:

А) ідентифікаційний номер платника податків освітнього закладу

Б) адреси місць здійснення освітньої діяльності

В) контрольні нормативи і гранична чисельність учнів, вихованців очної форми навчання8.. Випускники 9-х, 11-х класів , які не атестовані хоча б з одного предмета,

А) залишаються на повторний курс

Б)отримують документ про освіту

В) отримують табель успішності9.Анулювання ліцензії на право здійснення освітньої діяльності можливе за рішенням:

А) прокурора

Б) суду

В) уповноваженого органу державної влади суб'єкта України10.Державний освітній стандарт встановлює вимоги до наступних результатів учнів, що засвоїли основну освітню програму:

А) Знанням, умінням, навичкам

Б) Соціальним компетентностям

В) Особистісним, міжпредметним, предметним11 . Моніторинг в освіті - це

А) Безперервне спостереження за станом освітньої системи ;

Б) Визначення якомога більшого числа показників стану

освітньої системи ;

В)Процедура збору та зберігання інформації про стан освітньої

системи ;

Г) Інформаційна система про діяльність освітньої системи , що припускає збір , обробку , зберігання та передачу інформації.

12 . Як часто потрібно збирати інформацію в режимі моніторингу ?

А) 1-2 рази на год4

Б) У залежності від об'єкта моніторингу ;

В) Регулярно ;

Г) Залежно від швидкості зміни стану об'єкта.

13 . Моніторинг якості освіти є інформаційною основою для

розробки таких документів , що регламентують діяльність школи :

А) План заходів внутрішньошкільного контролю;

Б) Програма розвитку освітньої установи;

В) Програма управління якістю освіти ;14. Які з наведених нижче показників дозволяють судити про ефективність моніторингу навченості учнів , проведеного в школі?

А) Моніторинг навченості учнів проводився за тестами, розробленими учителями, які працюють в даному класі ;

Б) Моніторинг навченості учнів , які закінчують 11 клас , проводився за тестами, запропонованим адміністрацією міста всім школам ;

В) Моніторинг навченості учнів початкових класів проводився за тестами, розробленими незалежними експертами після аналізу шкільних навчальних програм;

Г) Моніторинг навченості учнів основної школи проводився за результатами виконання ними адміністративних контрольних робіт .

15 . Методики моніторингу доцільно підбирати таким чином , щоб

отримати інформацію наступного характеру:

А) Кількісного .

Б )Якісного , з подальшим переведенням її в кількісну .

В) Якісного та кількісного .

Г) Кількісного та якісного , з подальшим переведенням її в кількісну .

16 . Непрямим показником оцінки реалізації програми розвитку школи є :

А) Охоплення освітою різних груп населення;

Б )Динаміка показників рівня освіти;

В) Характер і число реалізованих соціальних ініціатив;

Г) Кількість учнів , які припинили освіту до кінця терміну.

17 . Одним з управлінських показників оцінки реалізації програми розвитку школи можна вважати:

А) Кількість продуктів творчої діяльності педагогів та учнів;

Б) Рівень мотивації та стимулювання всіх учасників педагогічного процесу;

В) Індекс популярності педагогічної професії серед випускників ;

Г) Частка позабюджетного фінансування.

18 . Формування і розвиток змісту і організації нового називається :

А) Інновація ;

Б) Інноваційний процес ;

В) Нововведення ;

Г)Усі відповіді правильні.

19. У мінливих умовах роботи школи об'єктом зовнішнього контролю (експертизи ) є :

А) Робота вчителя;

Б) Управлінська діяльність адміністрації школи ;

В) Робота педагогічного колективу школи ;

Г ) Взаємодія з суспільно - державними формами управління .

20 . Планування - це

А) Вивчення позитивних і негативних причин і явищ;

Б) Розподіл відповідальних для проведення конкретних заходів;

В) Моделювання майбутньої спільної діяльності ;

Г) Діагностика змін .
ТЕСТ №2

Знання педагогіки, вікової психології та фізіології, досягнень сучасної психолого-педагогічної науки та менеджменту освіти
1. Що не є структурним компонентом процесу навчання:

A) Мета навчання.

B) Результат навчання

C) Методи навчання.

D) Форма організації навчання.

E) Закономірності навчання.

 2. Визначити зміст освіти означає вирішити питання:


  1. Як вчити.

  2. Скільки вчити.

  3. Чому навчати.

  4. За допомогою чого вчити.

  5. Навіщо вчити.

 3. Система наукових знань, умінь, навичок, способів діяльності, якими учні повинні оволодіти в процесі навчання - це:

A) Виховання.

B) Зміст освіти.

C) Навчання.

D) Освіта.

E) Науковий світогляд.

 4. Фактори, що впливають на визначення змісту освіти - це:

A) Потреби батьків.

B) Рівень розвитку економіки.

C) Можливості навчального закладу.

D) Забезпеченість навчально-методичною літературою

E) Потреби суспільства і особистості.

 5. Теорія дидактичного матеріалізму визначає мету навчання як:

A) Розвиток особистості

B) Розвиток мислення дитини.

C) Передача знань з різних областей наук

D) Формування способів діяльності.

E) Облік індивідуальних особливостей.

 6. Державний документ, який встановлює склад навчальних предметів по роках їх вивчення, кількість годин, що відводяться на них - це:


  1. Навчальна програма

  2. Навчальний план.

  3. Навчальний посібник.

  4. Підручник.

  5. Державний стандарт освіти.

 7. Документ, що містить пояснювальну записку про цілі вивчення предмета, основні вимоги до знань, умінь, навичок, рекомендації про форми і методи навчання, тематичний зміст навчального матеріалу, орієнтовний час для вивчення окремих питань - це:

A) Методичне керівництво.

B) Навчальна програма.

C) Методичні вказівки.

D) Навчальний план.

E) План навчально-виховної роботи.

 8. Спосіб узгодженої діяльності вчителя і учня, здійснюваної у встановленому порядку і певному режимі, називається:

A) Принцип навчання.

В) Форма навчання.

C) Метод навчання.

D) Мета навчання.

E) Завдання навчання.

 9. Хто є засновником класно-урочної системи навчання:

A) Я.А.Коменський.

В) К. Д. Ушинський.

C) Й.Г.Песталоцці.

D) Аристотель.

E) А.Дістерверг.

 10. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основною):

A) Тому, що саме на уроці, а не в гуртку або в процесі домашньої самостійної роботи, йде реалізація поставлених цілей.

В) Тому, що вона виникла раніше за інших.

C) Тому, що є і допоміжні форми,усі головними бути не можуть.

D) Тому, що на уроках вивчається великий обсяг навчального матеріалу.

Е) Тому, що урок проводиться учителем.

 11. Яка з нижче перерахованих форм навчання в школі визнається дидактикою як

основної ведучої:

A) Навчальна екскурсія.

В) Домашня навчальна робота.

C) Урок.

D) Консультація.

E) Семінар.

 12. До форми організації навчання не відноситься:

A) Урок.

B) Семінар.

C) Екскурсія.

D) Факультативне заняття.

E) Спостереження.

 13. Форма організації навчальної роботи учнів на уроці - це:

A) Індивідуальна, групова та масова.

B) Проблемне навчання, розвивальне навчання.

C) Індивідуальна, групова і фронтальна.

D) Дидактичні ігри, урок-конференція.

E) Усна, письмова.

 14. Визначте основні ознаки уроку, вибравши найбільш повну відповідь:

A) Уроком називається форма організації навчання, за якої вчитель веде заняття з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень розвитку, за постійним розкладом і встановленим регламентом.

В) Урок характеризується такими ознаками: постійний склад учнів, наявність класної кімнати, навчальних посібників і устаткування, поєднання навчання з вихованням.

C) Для уроку характерно постійний час роботи - 45 хвилин.

D) Урок визначається такими рисами: керівна роль учителя, наявність розкладу, зв'язок навчання з практикою, індивідуальний підхід до учнів, проведення перевірки знань.

Е) Урок визначається наявністю триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути.

 15. Структура уроку - це:

A) Сукупність усіх його складових частин, внутрішньо пов'язаних і взаємообумовлених.

В) Сукупність застосовуваних на ньому методів навчання.

C) Співвідношення і послідовність проведення частин, моментів уроку, що сприяють виконанню навчальних завдань.

D) Сукупність розв'язуваних на ньому дидактичних завдань, внутрішньо пов'язаних і взаємообумовлених.

E) Етапи уроку.

 16. Тип і структуру уроку найпростіше визначити по:

A) Дидактичним цілям.

В) Кількості часу, відведеного на досягнення головної мети.

C) Розташуванню елементів уроку.

D) Кількості структурних частин.

E) Діяльності вчителя.

 17. У якому типі уроків присутні наступні етапи: 1) перевірка виконання домашнього завдання і опитування учнів з метою перевірки знань; 2) виклад нового матеріалу; 3) закріплення нових знань:

A) Урок узагальнення та систематизації вивченого.

В) Комбінований урок.

C) Урок перевірки знань, умінь і навичок.

D) Урок закріплення знань.

E) Урок з ознайомлення учнів з новим матеріалом.

 18. Організація, актуалізація знань, формування нових знань, їх закріплення і формування вмінь, підведення підсумків, інструктаж домашнього завдання - це структура:

A) Контрольного уроку.

В) Уроку систематизації знань.

C) Узагальнюючого уроку.

D) Комбінованого уроку.

E) Уроку формування нових знань.

 19. Процес заздалегідь запроектованого спілкування педагога і учнів з метою формування і розвитку в учнів системи наукових знань, практичних умінь і навичок, особистісних якостей і досвіду творчої діяльності - є:

A) Освіта.

В) Навчання.

C) Виховання.

D) Викладання.

E) Вчення.

 20. Які документи визначають зміст освіти:

A) Календарний план, поурочні плани.

B) Методичні рекомендації, навчальні посібники.

C) Навчальний план, навчальна програма, підручник.

D) Закон "Про освіту".

E) План навчально-виховної роботи школи.
ТЕСТ№3

Знання законодавства про працю, правил і норм охорони і безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки
1. Основний законодавчий акт про охорону праці в Україні:

а) Закон „Про охорону праці”;

б) Конституція УРСР;

в) Державні Статути України;

г) Конституція України.

2. Який є контроль за дотриманням вимог з охорони праці?

а) державний;

б) адміністративно-громадський;

в) відомчий;3. Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці?

а) у вигляді штрафів та дисциплінарну;

б) адміністративну;

в) кримінальну;

г) усі вищезгадані, в залежності від виду наслідків порушення.

4. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

а) громадські організації, зареєстровані в установленому порядку;

б) профспілки;

в) прокуратура.

г) інспекція Держнаглядохоронпраці.

5. При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці:

а) не менше 40;

б) не менше 50;

в) не менше 80;

г) не менше 100.

6. Як називається планування робіт з охорони праці на тривалий період часу:

а) перспективним;

б) оперативним;

в) поточним;

г) річним.

7. Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:

а) раз на півроку;

б) раз на рік;

в) раз на два роки;

г) раз на три роки.

8. Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу:

а) вступний;

б) первинний;

в) повторний;

г) цільовий.

9. Де реєструється проведення інструктажів та стажування працівників:

а) у журналах інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

б) у трудовій книзі;

в) у журналі-ордері № 11;

г) у журналі-ордері № 10;

10. Чи має право керівник підприємства звільнити від проходження стажування працівника з стажем роботи за відповідною професією більше

3-х років:

а) має;

б) не має;11. Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків:

а) не більше 5 робочих днів;

б) не більше 10 робочих днів;

в) не більше 20 робочих днів;

г) 15 робочих днів.

12. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитися не рідше:

а) 1 разу на рік;

б) 1 разу на 6 місяців;

в) 1 разу на 2 роки;

г) 1 разу на 3 роки.

13. З якою періодичністю роботодавець зобов’язаний організовувати медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці?

а) 1 раз на рік;

б) 1 раз на 6 місяців;

в) 1 раз на 2 роки;

г) 1 раз на 3 роки.

14. Для прийняття на роботу підлітка віком 14 -15 років повинен бути дозвіл:

а) з міліції;

б) з місцевої адміністрації;

в) одного з батьків, або особи, яка його замінює;

г) зі школи.

15. Де реєструється вступний інструктаж:

а) в журналі інструктажів на робочому місці;

б) в наряді-допуску;

в) в особистій карточці;

г) в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

16. Для кого проводиться стажування на робочому місці:

А) новоприйнятих;

Б) для тих, хто немає навичок роботи;

В) для студентів;

Г) для всіх;

17.Яким документом оформляється стажування:

А) наказом по підприємству;

Б) журналом інструктажів з охорони праці на робочому місці;

В) документом, прийнятим в господарстві.18.Повторний інструктаж проводиться в наступні строки:

А) раз на півроку;

Б) раз на квартал;

В) раз на півроку або раз на квартал в залежності від виду робіт;

Г) раз на рік.

19. Журнали реєстрації інструктажів зберігаються:

А) 45 років;

Б) 25 років;

В) 5 років;

Г) знищуються після закінчення журналу.

20. Комісію з перевірки знань з питань охорони праці очолює:

а) керівник закладу;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) юрист;

г) інспектор Держпромгірнагляду.

21. Перевірку знань з питань охорони праці посадові особи і спеціалісти проходять:

а) щороку;

б) 1 раз на три роки;

в) 1 раз на 5 років;

г) 1 раз на квартал або 1 раз на півріччя.

22. На повторну перевірку знань при незадовільних результатах надається:

а) 10 днів;

б) 1 місяць;

в) будь скільки часу;

г) не надається час.

23. Які види інструктажів з охорони праці повинні проводитись на підприємстві?

а) вступний, первинний на робочому місці, періодичний, позаплановий, поточний;

б) вступний, первинний на робочому місці, вторинний, позаплановий, поточний;

в) вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

г) первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

24.Комісію з розслідування нещасних випадків з учнями у школі призначає:

А) директор школи ;

Б) Держпромгірнагляд;

В) спеціаліст з охорони праці;

Г) головний інженер.

25.Комісію з розслідування нещасних випадків у школі очолює:

А) директор школи;

Б) Держпромгірнагляд;

В) заступник директора;

Г) головний інженер.

26. Розслідування нещасних випадків на виробництві триває:

А) 3 робочих дні;

Б) добу;

В) 10 діб;

Г) 10 робочих діб.

27.Нещасні випадки пов’язані з виробництвом оформляються наступними документами:

А) Н-5 та Н-1;

Б) Н-5 ;

В) П-4;


Г) Н-5 та НПВ.

28. Кількість примірників актів розслідування за ф.Н-1:

А) шість;

Б) у кожному окремому випадку різна кількість;

В) 5


Г) три.

29. Кількість примірників актів розслідування за ф.Н-5:

А) шість;

Б) у кожному окремому випадку різна кількість;

В) 5


Г) три.

30.Максимальний термін розслідування нещасних випадків :

А) один місяць;

Б) один рік;

В) 10 днів;

Г) у кожному випадку різний термін.

31. Термін затвердження актів на ф.Н-1:

А) одна доба;

Б) дві доби;

В) тиждень;

Г) місяць.

32.Примірники актів за ф.Н-1 зберігаються:

а) 20 років;

б) 10 років;

в) 45 років;

г) скільки існує підприємство.

33. Якщо наслідки нещасного випадку виявилися не відразу, або потерпілий несвоєчасно розпочав розслідування, то він має право розпочати розслідування протягом якого часу:

а) один рік;

б) 5 років;

в) 10 років;

г) незалежно від дати настання нещасного випадку.

34. На усунення причин нещасного випадку на виробництві дається:

а) 5 діб;

б) одна доба;

в) три доби;

г) один місяць.

35. До складу комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві входять:

а) роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

б) спеціаліст з охорони праці, або особа призначена наказом, голова первинної профспілки, представник ФСС;

в) роботодавець, спеціаліст з охорони праці, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

г) роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова профспілки;

36. Хто повинен розслідувати нещасний випадок, якщо він трапився з працівником, направленим на роботу іншою організацією?

а) комісія, створена роботодавцем, на виробництві якого трапився нещасний випадок, у склад комісії входить представник підприємства, що направило працівника на роботу;

б) комісія, утворена роботодавцем, що направив на роботу, а до складу комісії залучається представник з підприємства, де трапився нещасний випадок;

в) незалежна комісія;

г) територіальне управління Держнаглядохоронпраці.

37. Хто повинен розслідувати нещасні випадки в школі?

а) директор школи

б) державний інспектор;

в) комісія, створена в школі наказом директора

г)заступник директора школи.

38. Чи зобов’язаний роботодавець перевести на іншу роботу працівника, якщо у нього з’явилися ознаки профзахворювання внаслідок дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів?

а) зобов’язаний, при наявності медичного висновку;

б) зобов’язаний, при наявності вакансії;

в) не зобов’язаний;

г) зобов’язаний, при узгодженні з профспілковою організацією.

39.Чи беруться на облік i чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, якi прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом?

А) Не беруться на облік i не складається акт

Б) Беруться на облік

В) Беруться на облік i складається акт40. Ким регулюються протиріччя між працівником i адмiнiстрацiєю з питань впровадження законодавства про працю:

А) Відділом охорони праці

Б) Комісією з трудових спорів

В) Органом Держнагляду за охороною праціТЕСТ №4

ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНиХ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ Схильностей
Інструкція

На кожне питання потрібно відповісти «так» або «ні». Якщо ви не впевнені у виборі відповіді, необхідно все-таки схилятися до відповідної альтернативи (+) або (-). Час на виконання методики 10-15 хвилин.
1. Чи є у вас прагнення до знайомств з різними людьми? 
2. Чи подобається вам займатися громадською роботою? 
3. Чи довго вас турбує почуття образи, заподіяної вам ким-небудь? 
4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?
5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
6. Чи часто вам вдається схилити більшість до прийняття ними вашої думки?

7. Чи вірно, що вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?


8. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, чи легко вам відмовитися від своїх намірів? 
9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які старші вас за віком?

10. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?


12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було виконати сьогодні?
13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми?
14. Чи наполягаєте ви, щоб ваші підлеглі діяли у відповідності лише з вашою думкою?
15. Чи важко ви адаптуєтесь у новому колективі?
16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з підлеглими через невиконання ними своїх зобов'язань, обов'язків?
17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою людиною. Яка обіймає вищу посаду?

18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу на себе?


19. Дратують вас оточуючі люди і чи хочеться вам побути одному?
20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці?
21. Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей?
22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу?
23. Чи відчуваєте ви труднощі, якщо доводиться проявити ініціативу в роботі?

24. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з підлеглими?


25. Чи любите ви брати участь у колективних заходах?
26. Чи часто ви проявляєте ініціативу під час вирішення питань, які зачіпають інтереси ваших знайомих?
27. Чи правда, що ви почуваєтеся невпевнено серед незнайомих людей?
28. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту?
29. Чи вважаєте ви, що вам не представляє особливих труднощів внести пожвавлення в малознайому групу?

30. Чи приймаєте ви участь у громадській роботі в закладі?


31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?
32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не відразу було прийнято іншими?

33. Чи відчуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив?


34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів?
35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?
36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі?
37. Чи вірно, що у вас багато друзів?
38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги?
39. Чи часто ви ніяковієте, почуваєте незручність при спілкуванні з малознайомими людьми?
40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи людей?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал