Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»Сторінка1/4
Дата конвертації13.02.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4

Додаток Г


до п.п. 3.6

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)Конспект лекцій

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»

за напрямом (спеціальністю) 6.030101 «Соціологія»

8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Укладач: доктор політичних наук, доцент

Чупрій Л. В.

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри _______________

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри Хомерікі О.А.

Продовження Додатку ГЛекція № 1

Тема лекції: Сутність і можливості методу моделюванняПлан лекції

 1. Наукові підходи до визначення моделювання.

 2. Поняття технології моделювання

 3. Види (типи) моделей

 4. Вимоги до моделювання

 5. Економічна теорія.

 6. Соціокультурна теорія.

Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Зміст лекції

Конспект лекцій з Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Лекція 1. Сутність і можливості методу моделювання

Моделювання як метод наукового пізнання.

У соціальному прогнозуванні все більшого поширення набуває метод прогнозного моделювання соціальних процесів. Усі кількісні технології, що використовуються в прогнозуванні, по суті є методами моделювання (від лат. Modulus - міра, норма; від франц. Modele - зразок, прообраз) - однієї з основних категорій теорії пізнання, багатопланового методу, який передбачає дослідження реально існуючих предметів, явищ , соціальних процесів, органічних і неорганічних систем.

У процесі побудови моделі виділяються головні, найбільш істотні властивості об'єкта. Модель - це новий об'єкт, який відображає суттєві особливості досліджуваного об'єкта, явища або процесу

Моделі завжди відігравали важливу роль у діяльності людини, деякі явища безпечніше дослідити на моделі, ніж у реальності (вивчення блискавки, наслідки атомного вибуху, ядерну енергію і т.д.)

Моделювання як технологія соціального прогнозування - це дослідження об'єктів різної природи на їх аналогах (моделях) на рівні структур, функцій і результатів.

"Ми будемо називати моделлю всіляку матеріальну річ, в якій міститься копія того чи іншого оригіналу".

"Модель - фізична система або математичний опис, що відображає істотні властивості або характеристики досліджуваних об'єктів, процесів або явищ".

"Весь наше світогляд від буденного до найбільш піднесеного є сукцпність моделей, стереотипи мислення"(блондинки не розумні, чоловіки – бабники, жінки – повії). Злочнинці людина -людині вовк. Віруючим треба довіряти і любити людейПоняття технології моделювання

Моделювання - багатофункціональне дослідження, яке застосовується для визначення або уточнення характеристик існуючих або знову конструйованих об'єктів. Його основною науковою задачею є відтворення моделі на підставі її подібності з існуючим об'єктом.Модель повинна мати схожість з оригіналом, але не бути його повним аналогом (це основна умова), так як в цьому випадку моделювання втрачає сенс. Основна відмінність моделі від оригіналу - здатність до гнучкого прогнозного зміні, не впливає на вихідні дані моделі.

Мета моделювання - відтворити дані, що оцінюють натуральні навантаження, хід роботи об'єкта, а також дослідити його внутрішніпроцеси. Потреба у моделюванні виникає в тому випадку, коли дослідження безпосередньо самого об'єкта неможливо, важко, дуже дорого або вимагає занадто тривалого часу-це якраз і відноситься до соціальних об'єктів, представленим окремими людьми, соціальними групами,суспільством в цілому.

Останнім часом досить широкого поширення набули моделі, що створюються на ЕОМ. Основні їхні переваги - універсальність, зручність побудови, швидкість внесення нових інформаційних даних.Структура моделювання

Будь-яка діяльність передбачає створення певного плану, моделі, яка відображає етапи діяльності і результати Це: 1) виникнення задуму 2)відбору інформації відповідного напряму 3)створення, конструювання моделі, плану діяльності , 4) розробка можливих варіантів реалізації моделі (оптим, песиміст, нейтр); 5) етап практичної реалізації 6) аналіз результатів 7) зворотній зв'язок

Створення проектів, планів це процес моделювання (Титанік, хмарочоси Близнюки) найменша помилка і трагедія

Види (типи) моделей

Виділяють кілька видів (типів) моделей відповідно до мети дослідження: пізнавальні, евристичні(відкривають щось нове), моделі майбутнього футуристичні;- прогностичні, моделі бажаного, заданого стану(ідеалістичні).

Найбільш поширеними методами моделювання в соціальній сфері є розробка, аналіз і дослідження моделі проблемної ситуації, моделей нововведень (інноваційних моделей), евристичних моделей і спеціальних математичних моделей.

До соціальних моделей також відносяться: моделювання демографічних процесів, моделі екологічної безпеки, моделі соціальної адаптації мігрантів та інші.

Моделі, якщо відволіктися від напрямів дослідження бувають трьох типів: пізнавальні, прагматичні та інструментальні.

Пізнавальна модель - форма організації і представлення знань, засіб з'єднання нових і старих знань. Пізнавальна модель, як правило, підганяється під реальність і є теоретичною моделлю (ідеального газу, абс. чорного тіла).

Прагматична модель - засіб організації практичних дій, робочого подання цілей системи для її управління. Реальність у них підганяється під певну прагматичну модель. Це, як правило, прикладні моделі.

Інструментальна модель - засіб побудови, дослідження та / або використання прагматичних і / або пізнавальних моделей.

Пізнавальні відображають існуючі, а прагматичні - хоч і не існуючі, але бажані і, можливо, виконані відносини і зв'язки.

За рівнем, "глибині" моделювання моделі бувають:

емпіричні - наоснові емпіричних фактів, залежностей;

теоретичні - на основі математичних описів;

змішані, напівемпіричні - на основі емпіричних залежностей і математичних описів.

Вимоги до моделювання

Моделювання має відповідати певним вимогам:

1. Бути найбільш простим, найбільш зручним, давати інформацію прооб'єкт, сприяти удосконаленню самого об'єкта.

2. Сприяти визначенню чи полегшення характеристик об'єкта, раціоналізації способів побудови, управління або пізнання його.У цілому модель повинна відповідати таким вимогам:

- Повноти, адекватності та еволюційності;

- Бути абстрактною, щоб допускати варіювання великої кількості змінних величин;

- Задовольняти умовами, які обмежують час вирішення завдання;

- Орієнтуватися на реалізацію завдань за допомогою представлених можливостей;

- Забезпечувати отримання нової корисної інформації про соціальний об'єкт або явище;

- Бути побудованої на використанні встановленої термінології;

- Обумовлювати можливість перевірки її істинності, відповідності соціальному об'єкту, процесу, явища.Визначають основні принципи розробки моделей складних об'єктів і явищ, які застосовуються в соціальному моделюванні:

Компроміс між очікуваною точністю результатів моделювання та складністю моделі;

- Баланс точностей;

- Достатня різнобічність елементів моделі;

- Наочності моделі;

- Блочне представлення моделі;

- Спеціалізація моделей та інше.
Лекція № 2

Тема лекції: Специфіка моделювання соціальних об’єктівПлан лекції

 1. Сутність та відмінні ознаки управління соціальними процессами Наукові підходи до визначення моделювання.

 2. Диференціація суспільних функцій

 3. Види (типи) моделей

 4. Етапи моделювання.

Література

 1. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // Соц. исследования. – 1990. – № 8. – С. 87-93.

 2. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагог. о-во России, 2014. – 194 с.

 3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

 4. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 6. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 7. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 8. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 9. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.Тема 2. Специфіка моделювання соціальних об’єктів

Сутність та відмінні ознаки управління соціальними процессами на основі моделювання соціальних об’єктів

Соціальна діяльність здійснюється за допомогою історично сформованих типів і форм взаємодії і відносин людини з іншими людьми. Вона може здійснюватися в різних сферах і на різних рівнях соціальної організації суспільства. Будь-яку діяльність можна розглядати складається з чотирьох взаємопов'язаних підсистем:

об'єктивно-предпосилочная (потреби та інтереси);

суб'єктивно-регулятивна (диспозиція);

виконавська (сукупність вчинків, скоєних в ім'я реалізації поставленої мети);

об'єктивно-результативна (результати діяльності).

Соціальні процеси досить різноманітні. Вони пов'язані з соціальними відносинами між індивідами і соціальними групами як носіями різних видів діяльності, розрізняються соціальними позиціями і ролями в житті суспільства, тобто пов'язані з певними видами суспільних структур і відповідних їм суспільних відносин. При цьому під суспільними відносинами розуміється сукупність всіх видів відносин даного суспільства. Люди, що функціонують в тій чи іншій структурі, здійснюють свої функції, взаємодіючи один з одним 3.

Управління соціальними процесами - одне з найбільш складних. Це пов'язано з тим, що кожен вид суспільних відносин відіграє певну роль у загальній системі. Суспільство, будучи соціентальной системою; має властивість самовідтворення, що здійснюється через ряд необхідних, диференційованих функцій. Ці функції - перш за все наслідок поділу суспільної праці, але, доповнюючи один одного і взаємодіючи, вони надають суспільству характер особливого соціального організму.

Диференціація суспільних функцій супроводжувалася виникненням різних безособистісних структур (економічних, соціальних, політичних та інших інститутів). Функції, пов'язані із забезпеченням функціонування цих структур, виконують люди, що володіють професійними знаннями та іншими необхідними якостями. Кожна зі структур соціентальной системи надає їй в процесі її відносин з іншими структурами нове (системне) якість. При цьому соціентальная система постійно відтворює соціальну якість своїх структур і соціальні якості індивідів і груп індивідів, включених до їх функціонування, тобто суб'єктів соціальних відносин. Це одна сторона функціонування соціентальной системи.

Інша сторона відображає процес поведінки соціентальной системи. Наприклад, суб'єкти соціальних відносин можуть виконувати невластиві їм функції (адміністративно-прикази методи регулювання економічного життя з боку політичної системи). Може бути також некомпетентність особистісних елементів даної структури. У результаті порушується баланс у функціонуванні структурних і особистісних елементів системи, поведінка стає дисфункціональним і це може призвести до соціальної напруженості.

Все вищевикладене визначає особливості управління соціальними процессами шляхом формування відповідних моднлей.

Моделювання соціальних процесів переслідує безліч різних цілей і завдань, воно дозволяє визначити оптимальні розміри, а також передбачити поведінку системи (наприклад, системи соціального захисту багатодітних сімей в умовах ринкових відносин). У процесі моделювання аналізується цілий ряд факторів, в результаті яких обґрунтовуються різні рівні життя. У вітчизняній і зарубіжній практиці прийнято розрізняти чотири рівня життя: 1) прожитковий мінімум, 2) достатній, 3) соціально необхідний і 4) соціально комфортний. Кожен з рівнів життя містить у собі ряд показників, у зв'язку з чим при моделюванні розраховуються можливості їх здійснення (економічні, організаційні, духовні тощо); визначаються передбачувані терміни реалізації, їх прогнозне бачення. Є два підходи до побудови моделі суспільних процесів [1]: локальний і глобальний. У локальному випадку розглядають поведінку декількох індивідів (особистостей) або груп і на основі їх локальної взаємодії показується загальний розвиток суспільства. Описуються об'єкти дослідження: людина, сім'я, група. Задаються можливі стани об'єктів, перераховуються фактори внутрішнього та зовнішнього впливу і визначаються правила, за якими об'єкти моделювання розвиваються і взаємодіють один з одним і з зовнішнім середовищем. Виходячи з вищесказаного будуються відповідні математичні моделі. Виділяються наступні критерії класифікації математичних моделей соціальних процесів: - тип математичного апарату, за допомогою якого здійснюється формалізація процесу. основна функція моделей процесів у теоретичному та емпіричному дослідженні; - зміст аналізованих процесів: процеси в малих і великих групах, процеси індивідуального і групового прийняття рішень, динаміка групової структури і т.д.; - тип концептуалізації соціального процесу: чи розглядається цей процес як процес без управління або як керований процес. Комп'ютерне моделювання надає можливість реалізувати ідею народження складної соціальної поведінки з порівняно простих дій індивідів.

Етапи моделювання. Процес комп'ютерного моделювання соціальних процесів (рис.1) включає в себе наступні етапи [2]: - ознайомлення з соціологічною теорією, на основі якої будується модель; - пошук основних елементів структури об'єкта, взаємозв'язків, керуючих факторів; - побудова інформаційної моделі та аналітичних схем на основі соціологічної теорії об'єкта моделювання; - теоретичне вивчення готової інформаційної моделі і побудова математичної моделі (вибір математичного апарату, формалізація структури, взаємозв'язків та елементів); - побудова комп'ютерної реалізації математичної моделі (вибір методу комп'ютерного моделювання та алгоритму моделювання). У результаті аналізу комп'ютерної моделі робиться висновок про адекватність побудованої моделі соціальному процесу, що моделюється [3]. Далі приймається рішення: або про зміну структури побудованої моделі з метою її вдосконалення та покращення, або про додатковий аналіз соціологічного об'єкта моделювання. Моделювання - один з найважливіших етапів проектної діяльності. Одним з найважливіших видів моделювання є соціальне моделювання - це передбачення тенденцій та перспектив можливого розвитку соціальних систем, об'єктів, суспільних явищ, процесів на основі побудови моделей. Об'єктом соціального моделювання можуть бути всі соціальні системи, всі явища, які відбуваються в суспільстві. Соціальне моделювання - це визначення варіантів розвитку і видів найбільш прийнятного, оптимального, виходячи з їх ресурсів, часу і соціальних сил, здатних забезпечити їх реалізацію.
Лекція № 3

Тема лекції: Виникнення та розвиток системної методології моделюванняПлан лекції

 1. Виникнення системної методології моделювання

 2. Сутність системи

 3. Види (типи) систем

 4. Синергетичний метод

Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема 3. Виникнення та розвиток системної методології моделювання

Створення системної методології моделювання вважається головним науковим досягненням ХХ сторіччя. Вона стала відповіддю на практичні потреби пізнання та конструювання великих, надскладних природних та штучнихоб’єктів, процесів та явищ, розв’язання складних завдань суспільної практики, які постали в ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, зростання матеріального виробництва призвели до ускладнення управління економікою держав і окремих підприємств та породили багато проблем (енергетичних, екологічних, транспортних та ін.), які стали глобальними внаслідок посилюючихся взаємозв’язку і взаємозалежності країн, організацій, груп та індивідів. Стало зрозумілим, що розв’язання проблемних питань в управлінні, реалізація масштабних виробничих, технічних та технологічних проектів можливі тільки при їх розгляді в цілому, з усією сукупністю складних внутрішніх і зовнішніх зв’язків, із застосуванням знань і методів різних наук в певній логічній послідовності. Виникла потреба у фахівцях “широкого профілю”, які володіють знаннями не тільки у своїй галузі, але й у суміжних областях, які вміють ці знання узагальнювати, використовувати аналогії, будувати комплексні моделі. Характерною ознакою розвитку науки в ХVIII–ХІХ ст. була все більша диференціація наукових та прикладних напрямів досліджень, яка приводила до вузької спеціалізації фахівців. В той же час збільшувалася кількість проблем, для розв’язання яких передбачалося залучення науковців різних галузей знань. Потрібно було інтегрувати та систематизувати накопичене наукове знання. Роль інтеграції наук, організації взаємозв’язків та взаємодії між різними науковими напрямами в усі часи відігравала філософія – наука наук, яка одночасно була і джерелом виникнення ряду нових напрямів. Так і в 30-х рр. ХХ ст. філософія стала джерелом виникнення узагальнюючого напряму, який отримав назву теорія систем. Австрійський біолог Л. Берталанфі, який важається засновником цього напряму, перший доклад про свою нову концепцію зробив в 1937 р. на філософському семінарі, використовуючи в якості вихідних понять філософську термінологію. Починаючи з 1945 р., ним опубліковано ряд статей, присвячених загальній теорії систем. Разом із фізіологом Р. Жераром, економістом К. Боулдінгом, філософом і психологом А. Рапопортом вони у 1954 р. створили «Товариство досліджень у галузі загальної теорії систем» і визначили такі його цілі: 1) виявлення ізоморфізму (подібності) понять, законів, моделей у різних галузях науки для перенесення їх з однієї дисципліни до іншої; 2) сприяння побудові адекватних теоретичних моделей для тих галузей науки, в яких вони відсутні; 3) мінімізація дублювання теоретичних досліджень у різних наукових галузях; 4) виявлення єдності науки шляхом встановлення зв’язків між спеціалістами різних наук.

Важливий внесок в становлення системних уявлень на початку ХХ ст. (ще до Л. Берталанфі) вніс російський вчений-медик А.А. Богданов, але в силу історичних причин запропонована ним загальна організаційна наука тектологія не набула розповсюдження і практичного застосування. Важливуроль в становленні цього напряму внесли радянські вчені В.М. Сагатовський, Е.Г. Юдін, І.В. Блауберг, С.П. Ніканоров, які ініціювали переклад низки перших робіт по системним дослідженням. Теорія систем вивчає загальні закони функціонування і розвитку систем різної природи, розробляє класифікацію систем, на основі якої обґрунтовується вибір методів моделювання конкретних технічних, природних і соціально-економічних об’єктів. Потреби вирішення практичних задач за допомогою теорії систем в різних галузях привели до розробки низки напрямів системних досліджень: дослідження операцій (розв’язання задач у військовій сфері), системо- техніка (проектування та управління складними технічними системами), кібернетика (розв’язання задач управління), системологія (врахування та використання природної системності світу при дослідженні, проектуванні та управлінні), системний підхід (загальнонаукова методологія досліджень, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем), системний аналіз (методологія розв’язання складних проблем, яка базується на системному підході) та інші.

Вагомим етапом розвитку системної методології в останній чверті ХХ ст. стала поява концепції хаосу і перехідних процесів, сформованої І. Пригожиним і виникнення концепції синергетики Г. Хагена, пов’язаної з дослідженням проблем ефективності. Синергізм – явище, за якого загальний результат процесу більше суми окремих ефектів, які входять в цей результат. Перелік системних напрямів досліджень та найбільш відомі науковці, які зробили вагомий внесок в їх розвиток, подано в таблиці. Теорія систем Л. фон Берталанфі, Дж. ван Гі, М. Месарович, В.Г. Афанасьєв, А.І. Уйомов, Ю.А. Урманцев Системний підхід С.П. Ніканоров, Е. Квейд, С. Янг І.В. Блауберг, Е.Г. Юдін, B.C. Тюхтін Системологія І.Б.Новік, В.Т.Кулік, Б.С.Флейшман Системний аналіз С. Оптнер, Д. Кліланд, В. Кінг, М.М. Моісеєв, Ю.І. Черняк, Є.П. Голубков, Ф.І. Перегудов, В.М. Сагатовський, В.З. Ямпольський, В.М. Волкова, А.О. Денисов, О.А. Ємельянов Системотехніка Г. Гуд, Р. Макол, Ф.Є. Темніков, В.І. Ніколаєв,А. Холл, Г. Честнат, В.В. Дружинін, Д.С. Конторов Кібернетика Н. Вінер, У.Р. Ешбі, А.І. Берг, Л.П. Крайзмер, Л.Т. Кузін,Л.А. Растригін, Н.Є. Кобринський, Е.З. Маймінас Дослідження операцій У. Черчмен, Р. Акофф, М. Сасієні, Т. Сааті, О.С. Вентцель Самоорганизація І. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Ніколис, М. Ейген, П. Шустер, В.Є. Хіценко Синергетика Г. Хакен, О.М. Князева, С.П. Капіца С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецький Теорія систем, системний підхід і системний аналіз є трьома основними складовими системної методології. Основні поняття теорії систем Поняття системи, його розвиток. Основною категорією системної методології є система. Система – слово грецьке, яке в перекладі означає ціле, що складається з частин. Термін «система» широко розповсюджений і згадується в усіх без виключення науках. Він використовується у тих випадках, коли хочуть охарактеризувати досліджуваний або проектуємий об’єкт як дещо ціле (єдине), складне, про яке неможливо зразу дати уявлення, показавши його, зобразивши графічно або описавши математично. Наприклад: сонячна система, система кровообігу, система управління організацією та ін. Поняття системи підкреслює упорядкованість, цілісність об’єкта дослідження, наявність в ньому певних закономірностей. Існує декілька десятків визначень цього поняття. Їх аналіз показує, що визначення поняття система змінювалося не тільки за формою, але й за змістом.

Розглянемо основні і принципові зміни, які відбувалися з визначенням під час розвитку теорії систем і використання цього поняття на практиці. У перших визначеннях так або інакше говорилося про те, що система – це елементи (частини, компоненти) і зв’язки (відношення) між ними. Так, Л. фон Берталанфі визначав систему як “комплекс взаємодіючих компонентів” або як “сукупність елементів, які перебувають у визначених відношеннях один з одним із середовищем”. У Великій радянській енциклопедії система визначається прямим перекладом з грецького susthma, что означает склад, тобто складене, з’єднане з частин. Для уточнення елементів і зв’язків у визначення системи включають властивості. Так, у визначеннях А.І. Уйомова, А. Холла властивості (атрибути) доповнюють поняття елемента (предмета). Система – множина об’єктів, які мають наперед задані властивості і фіксовані відношення між ними (А.І. Уємов). Потім у визначеннях системи з’являється поняття ціль.Система – кінцева множина функціональних елементів і відношень між ними, що виділена з середовища відповідно до визначеної мети в межах визначеного часового інтервалу (В.М. Сагатовський). Далі, у визначення системи починають включати поряд з елементами, зв’язками і цілями ще й спостерігача, тобто особу, яка представляє об’єкт або процес у вигляді системи при їх дослідженні або прийнятті рішень. Таке перше визначення дав економіст Ю.І. Черняк: “Система є відображення у свідомості суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей об’єктів і їх відношень у вирішені завдання дослідження, пізнання”. Американський дослідник С. Оптнер виразив цей погляд на систему таким чином: “Система є спосіб або засіб вирішення проблеми”. Вибір визначення системи залежить від мети її дослідження та етапу дослідження. Один і той же об’єкт на різних етапах його розгляду може бути представлений у різних аспектах, відповідно існують і різні аспекти поняття системи: філософський, науково-дослідний, проектний, інженерний. Категорія система належить до числа загальних категорій, тобто вона може бути застосована для характеристики будь-яких предметів і явищ, всіх об’єктів. Останні не можна розділити на системи і не-системи. Будь-який об’єкт у даному відношенні система, а в іншому – не-система. Визначити об’єкт як систему – значить виділити те відношення, в якому він виступає як система. Для пояснення сутності сил, які об’єднують множину елементів в систему, застосовують поняття системоутворюючий фактор. Пошук системоутворюючого фактора є однією з головних проблем науки (наприклад, таблиця Мендєлєєва). Існує думка, що системоутворюючим фактором є ціль, завдяки якій елементи системи об’єднуються і функціонують заради її досягнення. І в цьому відношенні об’єкт є цілим, представляє собою цілісність. Це є справедливим для живої природи, соціального життя. В неживій природі, де ціль – це рух до стану рівноваги, цей фактор не так чітко виражаєтьс
Лекція № 4

Тема лекції: Системне моделювання та його проблемиПлан лекції

 1. Особливості системної методології моделювання

 2. Сутність та основні етапи системного аналізу

 3. Етапи системного аналізу

 4. Функції системного аналізу

Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал