Конспект лекцій з дисципліни культурологія для студентів 2 курсу денної І 1 курсу заочної форм навчанняPdf просмотр
Сторінка7/8
Дата конвертації07.03.2017
Розмір5.06 Kb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8
Анімізм – одна з форм релігії, пов’язана з вірою в одушевленість усіх предметів і явищ.
Античність – культура періоду Давньої Греції та Давнього Риму.
Антропологія – наука про походження, поведінку, фізичний, соціальний і культурний розвиток людини.
Антропоцентризм – уявлення про світобудову, яка організується довкола людини як центра.
Апологія – захист від звинувачення, вихваляння когось чи чогось.
Археологічна культура – матеріальні пам’ятки, які розміщені на одній території і належать до одного часу.
Бароко – художній світогляд, що відображає динамізм світової моделі і внутрішню суперечливість людини.
Берестяні грамоти – давньоукраїнські тексти, розміщені на бересті (корі берези) шляхом видавлювання чи видряпування спеціальною паличкою – писалом. За змістом це короткі листи світського характеру, доручення, боргові зобов’язання, чолобитні, любовні послання, учнівські вправи тощо.
Варварство – за усталеною в суспільствознавстві Х – ХIХ ст. періодизацією, середня з трьох епох історії (дикість, варварство, цивілізація. Періодизацію запровадив у х рр. Х ст. А. Фергюсон. Л.Г. Морган, який


91 обґрунтував цю схему, вважав, що варварство починалося з виникнення гончарного виробництва і завершувалось появою писемності.
Вертеп – вид мандрівного лялькового театру, що ставив п’єски, пов’язані із біблійним різдвяним сюжетом (вертеп з грецької – печера, в якій народився Ісус.
Види мистецтва – конкретні форми існування та історії розвитку мистецтва архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, живопис, скульптура, графіка,музика, хореографія, література, театр, цирк, кіно та ін. Види мистецтва складалися історично як відображення багатогранності реального світу, що виявляється в процесі різноманітності форм його естетичного сприйняття та художньо-образного відтворення. Поділ на види мистецтва зумовлений неоднаковістю матеріалу, зображувальних засобів втілення художніх ідей, що випливають з особливостей художнього мислення і художніх мов, різних галузей художньої діяльності.
Відродження (Ренесанс) – соціальний та ідейний рух Х – Х ст. в європейських країнах, який був спрямований проти схоластичної культури середньовіччя і став перехідним щаблем до культури Нового часу. Особливими рисами культури Відродження були світський характер, гуманістичний світогляд, відродження античної культурної спадщини, антропоцентризм.
Вітраж – картина (переважно релігійного змісту) у храмах, що зроблена зі шматочків кольорового скла.
Ґенеза – виникнення, розвиток і становлення культури.
Глаголиця – одна із стародавніх систем письма.
Готика – художнє світовідчуття, яке відображає домінантність трансцендентного світу і формується в атмосфері середньовічного міста архітектурний стиль.
Гравюра – вид графіки, в якому зображенням є друкований відбиток малюнка, який нанесений на дошку малярем-гравером; відбитки також називаються гравюрами.


92
Графіка – вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, виконаний на папері, тканині олівцем, пером, пензлем, вуглиною зі спеціально підготовленої форми.
Графіті – написи та малюнки, виконані в давнину майстрами- будівельниками або й відвідувачами на стінах архітектурних споруда також нарізних предметах.
Гуманізм – вчення про самоцінність людини, яке утверджує людину як смисл й основу буття.
Дитинець – укріплена центральна частина стародавнього міста на Русі, обнесена стінами. З Х ст. почала називатися Кремлем.
Духовна культура – сфера свідомості, засоби і способи духовної діяльності та її результати. До неї належать освіта, наука, виховання, світогляд, релігія, інформація, мистецтво тощо.
Еволюція – поступовий розвиток у живій природі.
Еклектизм – безпринципне, механічне поєднання різнорідних поглядів, теорій, напрямів, стилів.
Елітарна культура – культура вищих прошарків суспільства класична культура, для розуміння якої потрібна спеціальна підготовка.
Еллінізм – грецька культура періоду існування держави
О.Македонського.
Епос – сукупність народних героїчних пісень, сказань, поем. Вид літератури, якому притаманне широта зображення подій і характерів.
Етнічна культура – культура певного народу (українська, американська, японська тощо.
Євразійство – концепція щодо слов’янських культур як неєвропейського феномену, який об’єднує в собі західній східні риси знімає суперечливість та синтезує їхні досягнення.
Звичаї – стереотипи поведінки, яких дотримується спільність людей, соціальні групи за певних обставині які зберігаються в незмінному вигляді протягом тривалого історичного періоду, передаючись з покоління в покоління.


93
Жрець – особа, що займається відправленням релігійних обрядів у язичників.
Ідеал – уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконаліше, ніж воно є насправді наділення когось або чогось властивостями, що відповідають ідеалу.
Ієрогліф – знак деяких видів ідеографічного письма (єгипетська
ієрогліфіка, давньошумерський клинопис, сучасна китайська ієрогліфіка).
Ікона – образ сакрального світу, який за допомогою оберненої перспективи відображає відношення горнього і дольного світів.
Іригаційне землеробство – це система обробітку сільськогосподарських угідь яка використовує штучне зрошення або осушення ґрунту.
Ірраціональний – той, що перебуває за межею розуму, алогічний.
Канон – сукупність правил, яка визначає ідеальність образу.
Карнавал – універсальний механізм, який є противагою ієрархічності середньовічного суспільства.
Картина світу – одна з форм світоглядного відображення об’єктивної реальності в суспільній свідомості, що являє собою науковий образ освоєної в практиці дійсності, компонент світогляду.
Календарно-обрядова поезія – найдавніший вид усної поетичної творчості. Виникла у християнську добу. Цикли пов’язані з певними періодами року (календарем) – колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські, з відповідною трудовою діяльністю людини – косарські пісні, обжинкові.
Класицизм – художній світогляд, який моделює раціональний образ світу архітектурний стиль.
Книжкова мініатюра – ілюстрації, якими оздоблювали рукописні книги.
Культура – сукупність практичних матеріальних і духовних надбань суспільства й людини, що втілюються в результатах продуктивної діяльності.
Культурологія – наука про культуру.
Літопис – хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником.


94
Масова культура – форма культури, витвори якої стандартизуються і розповсюджуються серед широких мас без участі регіональних, релігійних і класових субкультур.
Матеріальна культура – сукупність матеріальних цінностей, створюваних народом у процесі його історичної діяльності (знаряддя праці, одяг, їжа, транспортні засоби, житло, побутові речі.
Ментальність – світосприйняття, яке формується на глибокому психічному рівні індивідуальної або колективної свідомості, сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної групи.
Механіцизм – світогляд, що пояснює розвиток природи і суспільства законами механічної форми руху матерії.
Міф – історично перша світоглядна форма відображення дійсності, в якій художнє, моральне, пізнавальне та практично-перетворююче освоєння світу дані в синкретичній, взаємоопосередкованій єдності. Як елемент світоглядної свідомості родового суспільства міф є духовно-практичним засобом освоєння форм суспільної життєдіяльності, форм взаємовідношення людини і природи, людини і суспільства.
Міфологія – 1) сукупність міфів будь-якого народу 2) спосіб духовно-практичного освоєння світу, форма суспільної самосвідомості та світосприйняття людини первісного докласового суспільства, викладені в системі міфів 3) наука про міфи.
Мистецтво – естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості – особливого виду людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних естетичних ідеалів одна з форм суспільної свідомості. Термін застосовується ідо певних галузей художньої діяльності (образотворче мистецтво, сценічне мистецтво) або до якоїсь галузі практичної діяльності з властивою їй системою найвищої якості прийомів і методів (мистецтво виховання, воєнне мистецтво та ін.). Мистецтво зародилося в первісному суспільстві доби пізнього палеоліту (малюнки в печерах, різьблення – на кістках та камені, ритуальні танці тощо, проте тільки з виникненням суспільного поділу праці мистецтво відособлюється в окрему форму духовного життя суспільства.


95
Модерн – художній світогляд, який тяжіє до естетизації навколишнього середовища.
Мозаїка – зображення або візерунок, зроблений з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців, смальти і т. п.
Народний звичай – традиційний порядок визначення подій, свят, який пов'язаний з виконанням певних дій та використанням відповідних атрибутів та предметів.
Народний обряд – це сукупність установлених звичаєм дій, пов’язаних з побутовими традиціями або з виконанням релігійних настанов ; церемонія культових та звичаєвих обрядів.
Народність – одна з форм етнічної спільності людей яка є наступною після родоплемінної спільності й передує нації. Народності властиві в нерозвиненому вигляді майже всі ознаки нації відносна спільність мови як засобу спілкування і взаємного розуміння людей, етнічне самоусвідомлення і самоназва. Проте відносно слабка економічна спільність зумовлена слабким мало розвинутим суспільним поділом праці, причиняє недостатній розвиток інших факторів, що зв’язують народність в єдине ціле на ранніх етапах її формування.
Нігілізм у широкому розумінні слова заперечення загальноприйнятих цінностей і норм, які вкоренилися в суспільному житті.
Оранта – один з іконографічних образів богоматері, який склався в середні віки. Богородицю зображали на повний зріст з піднесеними руками й повернутими від себе долонями. Оранта дістала поширення в іконографії і живописі Візантії і Русі IX – XIII ст.
Ордер
архітектурний
– принципи співвідношення елементів архітектурної конструкції в античній традиції сформувалися ордери дорійський, іонійський та коринфський.


96
Особистість – людина як суб’єкт суспільних відносин, носій свідомості та системи суспільно значущих якостей, детермінованих конкретно-
історичними умовами життя суспільства. Поняття особистість слід відрізняти від поняття індивід (одиничний представник людського роду) та індивідуальність (сукупність індивідуально-неповторних властивостей, що відрізняють одного індивіда від усіх інших.
Поліс – корпорація вільних громадян в якій статус члена колективу обумовлений правом на частину суспільної власності.
Прогрес і регрес – властивість реальних процесів, що полягає у висхідному русі від вищого до нижчого, від менш досконалого до більш досконалого – прогрес в переході від вищого до нижчого – регрес.
Просвітництво – ідейний рух ХVІІ – ХVІІІ ст., який заснований на переконанні у вирішальній ролі розуму та науки впізнанні світу і суспільства.
Реалізм – художній світогляд, що відображає життя у формах самого життя.
Рококо – художній світогляд, який моделює чуттєвий образ світу.
Романтизм – художній світогляд, що відображає конфлікт між універсумом і несумісним з ним ідеалом абсолютної свободи особистості.
Самосвідомість – усвідомлення людини самої себе, своїх здібностей, якостей, думок, почуттів, інтересів, дій, місця і ролі в природі і суспільстві.
Світова культура – 1) розвиток культури від найдавніших часів до сьогодення 2) сучасна культура, що є сукупністю усіх видів культур.
Символ – речовий, графічний чи звуковий умовний знак чи дія, що означає якесь явище, поняття, ідею.
Соборність – гармонійна цілісність людини, світу і церкви, спосіб розв’язання всією громадою проблем.
Станкове мистецтво – термін, яким визначають твори образотворчого мистецтва, що мають самостійний характеру живописі картина, в скульптурі статуя. В добу Київської Русі – це ікони.


97
Схід і Захід – парна категорія, яка виражає дихотомію цілого всесвітньої культури в ряді смислових антиномій демократія – деспотизм, аскеза – містика, раціональність – ірраціональність тощо ці антиномії взаємопов’язані і впливають одна на одну.
Східна деспотія – форма правління з необмеженою владою верховного володаря.
Типологія культури – поділ культурна окремі типи.
Толерантність – від латинського терпіння, це терпимість до іншого роду поглядів, вдачі звичок.
Традиційне суспільство – суспільство, культура якого орієнтована на сакральні ідеї, на культ предків, на домінування ірраціональних цінностей.
Універсалізм – методологічна позиція, яка передбачає наявність вселюдських феноменів.
Урбанізація – процес перетворення міста у найвагоміший осередок проживання людей і центр зосередження та обміну культурних цінностей, утворення штучного середовища протилежного природі.
Феномен влади-власності – обумовленість соціального статусу індивіда, його місцем у суспільній ієрархії.
Фреска – настінний живопис, картина. Написана фарбами (водяними або на вапняному молоті) посвіжій вогкій штукатурці.
Футурологія – в широкому розумінні сукупність уявлень про майбутнє людства, у вузькому галузь наукових знань, що охоплює перспективи розвитку соціальних процесів часто вживається як синонім прогнозування і прогностики.
Храмова архітектура – споруди, пов’язані з релігією, богослужінням, з церквою та що належить церкві.
Хуторянство – інтелектуальна течія в Україні ХІХ – ХХ ст. в центрі якої
– критика урбаністичної цивілізації.
Цивілізація – 1) форма існування живих істот наділених розумом
2) синонім культури, сукупність матеріальних і духовних досягнень


98 суспільства 3) ступінь розвитку матеріальної та духовної культури, суспільного розвитку в цілому
4) відносно самостійне цілісне соціально-історичне утворення, локалізоване у просторі і часі що може мати ієрархічні рівні (наприклад Антична, Афінська цивілізація. Термін був запроваджений ВР. Мірабо у 1757 р.
Ціннісна орієнтація – вибіркове ставлення до сукупності матеріальних, соціальних і духовних благ та ідеалів, що розглядаються як об’єкти мети і засоби для задоволення потреб особи чи соціальної групи.
Язичництво – тип культури, специфічною рисою якого є відсутність духовного універсалізму.9 9
ДОДАТКИ
Культура Первісного ладу
Назва
епохи
Роки
Тип людини
Види діяльності
і матеріальної
культури
Соціальний устрій
Мораль
Релігійні
вірування
Мистецтво
Особливості
мистецтва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Палеоліт ранній млн. р. до не.
– 100 тис. р. до не. Пітекантроп
(об’єм черепа
– 1000 см) Збирання, кам’яна сокира Індивідуальне збиральництво – первісне стадо

Палеоліт середній
100 тис. р. до не. –
40 тис. р. до не. Неандерталець
(об’єм черепа
– 1450 см) Шиють одежу зі шкур, виготовляють різці, кістяні голки, метальні камені
Кровно-родинні зв’язки, спільна власність, матріархат Поховання – перший релігійний обряд (віра в потойбічний світ)
Палеоліт пізній
40 тис. р. до не. – 8 тис. р. до не.
Кроманйонець
(гомо сапієнс
– людина розумна)
(об’єм черепа
– 1500 см)
150 типів кам’яних знарядь камяні ножі житла напівземлянки полювання, рибальство. Використання вогню. Їжа готується на вогнищі Роди, розподіл праці Система Табу - заборон заборона кровозмішування, канібалізму, обряди ініціації, система поклоніння пращурам, тваринам Тотемізм – первинна форма релігії – поклоніння тварині чи рослині, від якої начебто пішов той чи інший рід. Магія – ритуали та обряди впливу на потойбічні сили, духів пращурів. Здійснювалась різними шаманами Ритуальні танці. Мобільне мистецтво статуетки, галька з вигравіюваним зображенням. Наскельні малюнки
Жіночі фігурки з підкресленими грудьми, бедрами – символ родючості. Фігурки тварин з каменю, глини, кістки. Використання 4 кольорів (червоного, чорного, зеленого, охри)


1 0
0
Продовження
1
2
3
3
4
5
6
7
Мезоліт 8 тис. р. до не. –
5 тис. р. до не. Лук, стріли, рибальські приналежності. Одомашнення корів, овець, собак. Використання муки з диких злаків – випікання коржів Общини на чолі з виборними старійшинами. Спільна праця і рівність. Система табу. Система поклоніння пращурам, ідолам. Анімізм – одухотворіння природи, тварин, рослин, речей – культові обряди, жертвоприношення. Фетишизм – (ідоли, талісмани, амулети) – втілення в них надзвичайних сил. Магія. Ритуали Міфи – емоційно образна модель світу, засіб передачі традицій в картинах, символах. Міфи про тварин про виникнення Землі і життя про людей героїв про перетворення тваринна людей (тотемні тварини) Наскельне мистецтво – зображення побутових сцен – групи людей на полюванні, риболовлі, - передача руху чорні зображення) Неоліт5 тис. р. до не. –
2 тис. р. до не. Неолітична революція – перехід до землеробства та скотарства зародження ремесла
Плем’я – осілі землеробські племена. Великі родові суспільства під владою одного вождя Система табу. Обряди ініціації. Повага до старших, передача досвіду Тотемізм. Анімізм. Магія. Ритуали. Міфологія
З’являється кераміка. Архітектура житла мегаліти менгіри, дольмени, кромлехи) Наскельне мистецтво
– символізм та абстракція в орнаменті
1 Культура Стародавнього Єгипту
Назва епохи
Географічне
положення
Соціальний
устрій
Релігійні вірування
І. Давнє царство – IV-III тис. до не династії)
ІІ. Середнє царство – 2160-
1580 рр. до не династії)
ІІІ. Нове царство – 1580-
1100 рр. до не династії) І. Пізній період – 1100 р. до не р.н.е.(21-31 династії) В останній період Єгипет втрачає свою могутність, його завойовують різні народи перси, ассирійці, греки, римляни, візантійці На півночі Африки вздовж берегів ріки Ніл (3 тис. км. в довжину - 40-60 км. вширину) Плодючі ґрунти, збирали по 3 врожаї нарік. Поділ Верхній Єгипет (міста-Фіви,
Карнак); Середній Єгипет Нижній Єгипет Дельта) Політичне і економічне об’єднання країни в ІІІ тис. до не. Мен - засновник першої династії Єгипетських фараонів. На чолі стояв фараон – представник Бога жерці – впливовий клас багата знать – номахи, воєнначальники, міністри писці збирали податки. Населення – селяни, об’єднані в номи, міщани, раби,військовополонені
Найрелігійніший народ Стародавнього часу обожнювали природу, тварин (крокодила, кота, бика. Кожний ном мав власних богів але були і спільні боги Пта
– творець усіх богів Ра – бог сонця Амон – покровитель фараонів Осирис – бог мертвих
Ісіда – богиня плодючості і материнства Анубіс – бог бальзамування Маат – богиня правди і справедливості Тот – бог мудрості Сохмат – богиня війни
Хатор – богиня неба, природи.
Віра в безсмертя душі культ мертвих.


1 Продовження Культура Стародавнього Єгипту
Особливості
мистецтва
Скульптура і
живопис
Науки
Архітектура
Література
Загальні характеристики релігійний і погребальний характер монументальність і міцність традиційність і стабільність стилю синтез усіх жанрів, в яких головну роль відігравала архітектура Скульптура – статична, відчужений погляду вічність. Кругла скульптура монументальна статуя Аменхотепа
– 27 м у висоту;
Мали прикладний, практичний характер розвивалися математика, геометрія, фізика, механіка відкрили зірки і планети склали календар, винайшли піщаний, сонячний і водяний годинники. Розвивалася хірургія. Творці першої аграрної економіки Стародавнього Світу будівництво каналів, водосховищ, створили плуг, лопату, мотику. Писемність ієрогліфи на листках папірусу розшифровані ієрогліфи в
ХІХ ст. французьким вченним Шампольйоном) Гробниці і храми. Велетенські пропорції, міцні і важкі матеріали, враження вічності. Гробниці змінювали форми мастаба (перших фараонів і знаті) – невисока зрізана піраміда з великим підземним приміщенням піраміда ступінчатої форми високі піраміди Хеопса,
Хефрена висотам, блоки вапняку вагою 2,5 т кожний,
2300 штук, будували 20 років скельні гробниці
(Тутанхамона). Храми монументальні з колонних залів (висота колон
23 мі святилищем зі статуєю бога Література релігійного характеру – Книга мертвих, історичні твори


1 Культура Стародавньої Греції
Назва епохи
Географічне
положення
Соціальний
устрій
Релігійні вірування
Мораль
Особливості
мистецтва
Античність
Хронологія
:
VII-VI ст. до н.е.-архаїчний період
V-IV ст. до некласичний період
ІІІ-І ст. до не- елліністичний період Давньогрецька цивілізація на півдні Балканського півострова вихід до моря територія поділена горами на долини що утруднювало політичну спільність, вело до утворення міст- держав – полісів. Поліс – політично і економічно незалежне утворення Політична розрізненість полісів. Форма влади змінювалася від монархії до олігархії (влада у групи вищої знаті – аристократів, а пізніше до демократії влади народу відміняється майновий ценз, вводиться плата посадовим особам Політеїзм – вшановували 12 богів Зевс – головний бог
Гера – богиня шлюбу Аполлон – бог сонця і мистецтв Арес – бог війни Афіна – богиня мудрості Артеміда – богиня полювання Гермес – бог торгівлі, крадіжки Афродіта – богиня любові Гестія
– богиня сім’ї; Гефест
– бог вогню Деметра – богиня плодючості, землеробства;Посейдо н – бог моря Культ героїв – що народилися від шлюбів богів і смертних Геракл,
Тезей, Ясон, Орфей. Антропоморфізм схожість богів на людей. Етика розум допомагає людині здійснювати добрі вчинки Загальні характеристики гармонія, пропорційність, заспокоєність, гуманістичність
: людина - центр Всесвіту і мірило всіх речей людина фізична і моральна досконалість. Головна мета мистецтва
– естетична насолода. Театр трагедія Есхіл фатальність
Софокл,
Еврипід (їх герої – жертви власних пристрастей комедія
Аристофан


1 Продовження Культура Стародавньої Греції
Науки
Архітектура
Література
Кераміка, скульптура
Різні науки об’єднані в єдину науку
– космологію. Теоретичні науки математика
Піфагор ; фізика Архімед,
Демокріт (вчення про атоми астрономія – сферичність Землі та її рух по колу навколо своєї осі медицина – Гіппократ історія – Геродот,
Ксенофонт; географія –
Птоломей – знання просвіт філософія – наука про загальні закони природи, суспільства, мислення Сократ, Платон, Арістотель Головний архітектурний елемент – колони з мармуру.
3 архітектурних ордера доричний (в архаїчний період колони широкі без прикрас (Парфенон); іонічний (в класичний період) – колони витончені, спираються на базу, капітель мають
2 – 4 закручені спіралі (Ерехтейон); коринфський (в елліністичний період) – капітель складна, декоративна (з квітами, колони у вигляді людської фігури(чоловіча – атланти)
1) Акрополь – фортеця у високій частині міста, в якій розташовувалися головні храми
2) храм – прямокутної форми, невеликий розмір, оточений колонами, в центрі статуя божества
3) агора – центральна площа міста, від якої брали початок вулиці
4) спортивні споруди – стадіон, палестра
– зал для гімнастичних вправ
5) театрі одеон Поезія в епічній формі Гомер – поеми Одіссея,
«Іліада». Лірична поезія (співалася під акомпанемент ліри. Дидактична поезія (навчальні цілі поезія
Гесіода вчить правилам поведінки. Байки Езопа Найбільші успіхи в скульптурі з мармуру, бронзи – досконалість форм. Скульптури класичного періоду Мирон (Дискобол,
Фідій, Поліклет,
Пракситель, Скопас,
Лісіпп. Еліністична скульптура теми страждань (Лаокон). Керамічні посудини, прикрашені розписом геометричним, пізніше міфологічним, спортивним, житейським. Кольоровий фон чорні фігури на червоному фоні (до V ст. до не, а потім червоні фігури на чорному фоні після V ст. до не)


1 Культура Стародавнього Риму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал