Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання ЛуцькСторінка10/10
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.08 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12.3. Геоекономічні пріоритети України

Визначення геоекономічних пріоритетів стало для України одним із найгостріших питань розвитку держави після здобуття нею незалежності.

Проблема вибору ефективної національної геоекономічної моделі, тобто схеми побудови механізмів співробітництва з іншими країнами, є однією з ключових для динамічного розвитку держав. Виходячи з цього, а також враховуючи своє об’єктивне місце в міжнародному співтоваристві, реальне оточення і рівень розвитку, різні країни обирають прийнятний для себе інтеграційний алгоритм, необхідне модульне співвідношення тих або інших геостратегічних напрямів зовнішньої орієнтації.

Визначення геоекономічних інтеграційних пріоритетів України має ґрунтуватися на особливостях її зовнішньоекономічної політики з урахуванням системи зовнішньої торгівлі, впливу зовнішніх інвестицій, вітчизняного потенціалу експортно-імпортної диверсифікації, міжнародного руху капіталів і валютних взаємовідносин. Цілком зрозуміло, що перебуваючи довгий час у складі Російської імперії, а потім Радянського Союзу, найбільш розвинені економічні зв’язки Україна мала з тими країнами, які утворились після розпаду СРСР. Та з перших днів своєї самостійності Україна поставила перед собою завдання посилити зв’язки з розвинутими країнами, вважаючи, що саме за рахунок їх вона зможе осучаснити своє господарство й успішно інтегруватися як з Європейським, так і зі світовим співтовариством.

Не відмовляючись від співробітництва з країнами Співтовариства Незалежних Держав (СНД), утвореного колишніми республіками СРСР, Україна визначила своєю головною метою стати повноправним членом Європейського Союзу, який розширювався та став центром тяжіння геополітичних інтересів багатьох країн, у тому числі й колишніх соціалістичних країн. 16 червня 1994 р. Україна першою з країн колишнього СРСР уклала з ЄС Угоду про партнерство і співробітництво. Цією Угодою до початку нового тисячоліття і визначались відносини України з ЄС, яка лише передбачала утворення у майбутньому зони вільної торгівлі та в якій не визначались терміни можливого вступу України до ЄС, але безперечно йшлося про посилення зв’язків, все тіснішу взаємодію між ними, про наближення України до ЄС.

У 1994–1996 рр. ЄС ухвалив Спільну позицію щодо України (28 листопада 1994 р.) і План дій (6 грудня 1996 р.), які підтверджували підтримку незалежності, територіальної цілісності, демократичних політичних і економічних перетворень в Україні та її інтеграції до світової економіки.

1 березня 1998 р. Угода про партнерство і співробітництво набула чинності, незабаром 11 червня 1998 р. Указом Президента України було затверджено “Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу”, розраховану до 2007 року.

Одночасно з цими подіями Україна розвивала інтеграційні процеси і з країнами СНД, та зводились вони, в основному, до формування зони вільної торгівлі без виключень і обмежень, на чому Україна особливо наполягала. На фоні цього постало питання утворення Єдиного економічного простору як більш просунутого інтеграційного об’єднання.

Вперше про наміри утворення Єдиного економічного простору (ЄЕП)Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації і України було проголошено у Заяві президентів цих країн 23 лютого

2003 року. Під час саміту Ради глав держав-членів СНД 18-19 вересня 2003 р. у м. Ялті Президентами Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації і України 19 вересня 2003 р. було підписано Угоду про формування Єдиного економічного простору, прийнято Концепцію формування Єдиного економічного простору (ЄЕП). Угода підписана українською стороною із застереженням про те, що Україна братиме участь у формуванні і функціонуванні ЄЕП у межах, щовідповідають Конституції України. 20 квітня 2004 р. Угода про формування ЄЕП була ратифікована Верховною Радою України із застереженням про те, що Україна братиме участь у формуванні та функціонуванні ЄЕП у межах, що відповідають Конституції України. Та у подальшому Україна фактично відмовилась від участі в процессі утворення ЄЕП і його трансформації у Євразійський економічний союз (ЄАЕС), готуючись до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Слід відзначити довге балансування України між можливістю подальшого розвитку інтеграційних процесів з країнами ЄС і ЄЕП, яке завершилось зміною керівництва України у лютому 2014 року. В результаті цієї зміни достатньо швидко відбулось підписання Угоди про асціацію України з ЄС і згортання співробітництва з Російською Федерацією та іншими країнами ЄЕП.

Таким чином, період багатовекторності у зовнішньоекономічній політиці України завершився вибором при підтримці США у якості головного її партнера ЄС. Проте перспективи вступу України до ЄС залишились невизначеними у часі. І це цілком природно, тому що сучасна українська економіка недостатньо готова до високоефективних форм зовнішньоекономічного співробітництва, існує необхідність глибоких змін у діючій економічній системі, що сприятиме ефективному її співробітництву з іншими державами.

Шлях України до Європи є непростим. Економіка України зараз перебуває у посткризовому стані, а в світлі останніх подій, зокрема і військових на сході країни, вийти з цього стану самостійно майже неможливо. Тому розвиток зовнішньоекономічних науково-технічних та валютно-фінансових відносин України з країнами світового співтовариства дозволить стати одним із найсуттєвіших чинників стабілізації та розвитку національної економіки.

Маючи основним геополітичним вектором ЄС, Україна повинна розвивати й інші вектори міжнародної співпраціУ нинішній ситуації ймовірного переміщення економічного, фінансового центру світу з Америки до Євразії, посилення геоекономічної ваги Китаю та Індії важливим вектором зовнішньоекономічної діяльності стають країни Азії, які є третіми за питомою вагою у зовнішньоторговельному обігу України після країн ЄЕП та ЄС. У торгівлі з країнами ЄЕП та ЄС Україна має від’ємне сальдо, а у торгівлі з країнами Азії – позитивне. Тому для України збільшення обсягів торгівлі з країнами Азії є необхідним для подолання загального від’ємного зовнішньоторговельного сальдо, стабілізації, зменшення і виплати великого зовнішнього боргу. Певні перспективи має і співпраця української економіки з країнами Латинської Америки й Африки. Ці нові геоекономічні напрями діяльності бізнесу України в умовах збереження невизначеності як дати вступу України до ЄС, так і майбутнього самого ЄС у світлі теперішнього його проблемного стану мають сприяти розв’язанню складних соціально-економічних проблем, що стоять перед країною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна

 1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / Олег Григорович Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.

 2. Білорус О. Глобалістика – нова синтетична наука / О.Білорус, В.Власов // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 3. – С.17-26. 54

 3. Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации : учебник / О.Т. Богомолов. – М. ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 359 с.

 4. Бочан І.О. Глобальна економіка: підручник // І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

 5. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька, Б. П. Яценко та ін. – К.: Київський університет, 2010. – 160 с.

 6. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка» / Відп. за випуск О.В. Воронова. – Одеса: ОНЕУ, Ротапринт, 2012. – 84 с.

 7. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М. – СПб. – Н.Й.: ИЦ “ЕЛИМА”, ИД “Питер”, 2006. – 1160 с.

 8. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. / Тимур Валерійович Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с.

 9. Козик В.В., Панкова Л.А. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 158 с.

 10. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Дмитро Григорович Лук’яненко. – К.: ТОВ “Національний підручник”, 2008. – 220 с.

 11. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / Дмитро Григорович Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

 12. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / [А. С. Філіпенко (кер. авт. кол.), В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін.]. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

 13. Радзієвська C. Глобальні економічні процеси та Україна / Світлана

 14. Радзієвська // Міжнародна економічна політика.–2014.–№1.–С.80–104.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/20/2014_5_Radzievska.pdf

 15. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2009. – 568 с.

 16. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

Допоміжна

 1. Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции / Э.А. Азроянц. – М.: Издательский дом «Новый век», 2002. – 416 с.

 2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. Рада з науки (ICSU); наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.

 3. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Багрової. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. –258 с.

 4. Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Сухий О.О., Перепьолкіна О.О. Сучасні економічні теорії глобальних систем: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 366 с.

 5. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство (пер. з англ. А. Іщенка) / Збігнєв Бжезінський. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – 203 с. (Серія “Актуальні світові дискусії”)

 6. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті (пер. з англ. А. Іщенка) / Збігнєв Бжезінський. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – 102 с. (Серія “Актуальні світові дискусії”)

 7. Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни настійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії / Є.Бурмака //Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 9. - C. 118-119.

 8. Герасимчук В. Г. Лідерство у світовій економіці: від “G7”до “Е7”/ В. Г. Герасимчук // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: зб. наук. пр. 2013 (10), Гол. ред. О. А. Гавриш. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – С.75-81.

 9. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін.]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.

 10. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. / М.Г. Делягин. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

 11. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук. доповідь. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 248 с.

 12. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналітичні матеріали до парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010– 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»; [Федулова Л. І., Бажал Ю. М., Шовкун І. А. та ін.; за ред. Л. І. Федулової, Г. О. Андрощука]. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 196 с

 13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Глобальная экономика: происхождение, структура и динамика / Мануэль Кастельс. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

 14. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2006. — 528 с.

 15. Міжнародна економіка: навчальний посібник /Божидарнік Т.В., Савош Л.В., Кравчук О.Я. та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 420 с.

 16. Минаев С.В. Глобальная экономика: 2012-2013 годы. Аналит. обзор / С.В. Минаев. – РАН. ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл. Отд. Азии и Африки. – М., 2014. – 128 с. (Сер.: Глобальные проблемы современности).

 17. Навроцька Н.А. Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Н.А. Навроцька. – К., 2015. – 32 с.

 18. Павленко Ю.В. Цивілізаційні аспекти глобальних протиріч у сучасному світі / Ю.В. Павленко // Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали II Всесвіт. конф. Київ, 23 трав. 2003 р. – К.: МАУП, 2003. – С.129-138.

 19. Пределы глобализации (культура в контексте глобализационных процессов). Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Выпуск пятый (17). – М.: Издательский дом «Новый Век», Институт микроэкономики, 2002. – 116 с.

 20. Савич В.О. Типологія сучасних концепцій глобалізації / В.О. Савич // Політологічний вісник: зб. наук. праць. Вип. 31. – К.: «ІНTАС», 2008. – С. 115–125.

 21. Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель: В 2-х томах / Владимир Романович Сиденко. – К.: Феникс, 2008. Том 1. Глобализация и экономическое развитие. – К.: Феникс, 2008. – 376 с.

 22. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: (Відкрите суспільство під загрозою) / Джордж Сорос; пер. з англ. Р. Ткачук, А. Фролкін. – К.: Основи, 1999. – 259 с.

 23. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар; А.Іщенко (пер. з англ.) / Джозеф Стігліц. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 252 с. 30

 24. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку / Ярослава Михайлівна Столярчук. – К.: КНЕУ, 2009. – 302 с.

 25. Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты / Антон Сергеевич Филипенко. – М.: «Экономика», 2010. – 511 с.

 26. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації / Антон Сергійович Філіпенко. – К.: Знання України, 2006. – 316 с.

 27. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова. – М.: АСТ, 2003. – 603 с.

 28. Цивилизационная структура современного мира: В 3-х томах / Под ред. академика НАН Украины Ю.Н. Пахомова и доктора философских наук Ю.В. Павленко. – Том III. Цивилизации Востока в условиях глобализации. – К.: Наукова думка, 2008. –544 с.

 29. Яковец Ю. В. Глобализация и взаэмодействие цивилизаций. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2003. — 411 с.

 30. The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯГлобальна економіка [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання/уклад. Т.В.Божидарнік. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 136 с.

Комп’ютерний набір та верстка: Л.В.Савош

Підп. до друку 28.03.2016 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 4,55. Обл.-вид. арк. 9,17.

Тираж 50 прим. Зам. 542

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал