Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання ЗатвердженоСторінка11/11
Дата конвертації13.02.2017
Розмір2.55 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 468 с.

 2. Виноградська О. М. Тексти лекцій з курсу «Управління персоналом» / укладачі: О. М. Виноградська, В. С. Шевченко, Н. С. Виноградська. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 114 с.

 3. Основы управления персоналом: учебник для вузов / Б. М. Генкин. – М. : Высшая школа, 2006. – 381 с.

 4. Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій / укладачі: М. Ф. Головатий, М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. – К. : МАУП, 2004. – 368 с.

 5. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.

 6. Дідур К. М.  Сучасні методи оцінки персоналу [Електронний ресурс] / К. М. Дідур. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776.

 7. Еськов А. Л. Мотивация труда в системе корпоративного менеджмента. Теория и практика / А. Л. Еськов. – К. : Науковий світ, 2003. – 73 с.

 8. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 432 с.

 9. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 304 с.

 10. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. А. Кириченко. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 384 с.

 11. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

 12. Колпаков В. М. Стратегічний кадровий менеджмент / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2005. – 504 с.

 13. Крушельницька О. В. Управління персоналом / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

 14. Лук’янихін В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. О. Лук’янихін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

 15. Мишурова И. В. Управление мотивацией персонала / И. В. Мишурова. – М. : ИКП «Март», 2003.

 16. Мороз В. Д. Ринок праці і планування професійної кар’єри : навч.-метод. посіб. / В. Д. Мороз. – Х. : Харк. машинобуд. коледж, 2002. – 51 с.

 17. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу / М. І. Мурашко. – К. : Т-во «Знання», 2002.

 18. Нестеренко Л. О. Роль персоналу у підвищенні конкурентоспроможеності підприємства [Електронний ресурс] / Л. О. Нестеренко, А. І. Чернякова. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=29724.

 19. Нестерчук В. П. Мотивация и мотивационный менеджмент / В. П. Нестерчук. – К. : Издательство Европейского университета, 2001.

 20. Озерникова Т. Г. Особенности трудовой мотивации в переходной экономике / Т. Г. Озерникова. – Иркутск, 2001.

 21. Охотский Е. В. Книга работника кадровой службы / Е. В. Охотский. – М. : Экономика, 1998.

 22. Петрова І. Л. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління персоналом» / І. Л. Петрова. – К. : Інститут економіки та права «КРОК», 2002.

 23. Петюх В. М. Управління персоналом : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2000.

 24. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : збірник практичних задач і ситуацій / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін. – К. : КНЕУ, 2005.

 25. Посадові інструкції (професіонали) з можливістю копіювання. – К. : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001.

 26. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002.

 27. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.

 28. Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія, і практика регулювання / М. В. Семкіна. – Кіровоград : Пік, 2003.

 29. Скопылатов И. А. Управление персоналом / И. А. Скопылатов, О. Ю. Ефремов. – СПб. : Изд-во Смольного университета, 2000. – 400 с.

 30. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент / В. П. Сладкевич. – К., 2001.

 31. Сотникова С. И. Управление карьерой / С. И. Сотникова. – М. : Инфра-М, 2001.

 32. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В. А. Спивак. – СПб. : Издательство «Питер», 2007. – 416 с.

 33. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – К., 2001.

 34. Тараненко Ж. Я. Делопроизводство кадровой службы / Ж. Я. Тараненко, В. Ф. Литвиненко. – Луганск : Знання, 1998. – 129 с.

 35. Управление персоналом организации. Практикум : учебное пособие / под. ред. А. Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006.

 36. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во книготорг. центр «Маркетинг», 2005. – 892 с.

 37. Менеджмент організацій: підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник та ін. – К. : Либідь, 2004. – 448 с.

 38. Хміль Ф. І. Основи менеджменту / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2005.

 39. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 606 с.

 40. Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами / С. А. Шапиро. – М. : Гросс Медиа, 2005.

 41. Шекиня С. В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета / С. В. Шекиня. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002.

 42. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению / Г. В. Щекин. – К., 2001.

 43. Щекин Г. В. Организация и психология управления персоналом / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2002.

 44. Щур Д. Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций / Д. Л. Щур, Л. В. Труханович. – М. : Дело и Сервис, 2000.

 45. http://pidruchniki.com/

 46. http://www.ukrreferat.com/

Навчальне виданняУПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

денної та заочної форм навчання


Відповідальний за випуск Д. О. Власенко

Редактори: Н. З. Клочко, С. М. Симоненко

Комп'ютерне верстання О. В. Третякової


Підп. до друку 04.11.2014, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 10,46. Обл.-вид. арк. 9,99. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал