Конкурсу «Учитель року 2015»: орієнтовні запитання, тести, завдання Тема «Сучасний урок» складено за однойменним посібником Шарко Валентини ДмитрівниСторінка2/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3

САМОАНАЛІЗ УРОКУ
Ефективність уроку вчитель може визначити, зробивши самоаналіз за блоками, кожен з яких характеризується дев’ятьма показниками.

Показники блоків, за якими можна зробити самоаналіз, щоб визначити ефективність уроку.
БЛОК №1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Короткочасність організаційного моменту. Швидке включення всіх учнів у діловий ритм, повна готовність класу й устаткування до уроку.

 2. Чи початий урок зі стимулюючого введення (створення емоційного і ділового настрою, залучення уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації)?

 3. Чи повідомлена тема уроку, чи підводяться учні до самостійного визначення її, спираючись на їхній життєвий досвід і вже наявні знання?

 4. Чи ставиться перед учнями мета уроку, чи дається установка перед виконанням завдань, чи акцентується увага учнів на підготовці і розкритті алгоритму теми, чи завершені етапи уроку?

 5. Чи мають місце логічні переходи від одного етапу уроку до іншого; чи визначається значимість етапів уроку у формуванні знань, умінь учнів з урахуванням поставлених цілей?

 6. Чи дозволила система пропонованих запитань, завдань виявити типові прогалини в знаннях учнів і оперативно усунути їх? Наскільки якісно засвоїли учні алгоритм теми?

 7. Чи підведений підсумок уроку; чи змогли учні виділити головне в темпі, її алгоритм і значення в системі знань учнів?

 8. Чи виконували психолого-гігієнічні вимоги, вимоги техніки безпеки, чи проводилася фізкультхвилинка (початкові класи)?

 9. Чи раціонально використаний час уроку, чи виконаний намічений план, наскільки обґрунтовані відступи від плану?

БЛОК №2. ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 1)

 1. Чи формулюються поняття на простому і частково відомому матеріалі, чи використовується при цьому наочність (таблиці, схеми, ілюстрації, моделі), чи проводяться досліди?

 2. Чи є спонукання учнів до навчальної активності (не менше двох методів активного навчання)? Чи проводиться словникова робота з метою усвідомлення учнями навчального матеріалу?

 3. Чи ставиться перед учнями навчальна проблема, чи дається установка слухати, виконувати дії на розуміння і запам’ятовування?

 4. Чи розвивається в учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, виділяти алгоритм теми (у практичних завданнях і діях учнів)?

 5. Чи мали місце самостійні творчі роботи, чи створюються в процесі навчання проблемні й нестандартні ситуації?

 6. Чи розроблені види перевірки контролю знань учнів (не менше двох раціональних методів); чи здійснюється зворотний зв'язок, його ефективність?

 7. Чи забезпечено під час перевірки знань учнів відтворення ними основних ознак досліджуваного матеріалу, понять, зв’язків; наскільки якісно засвоїли учні раніше вивчений і новий матеріал?

 8. Чи використовувалося диференційоване навчання, наскільки адресно й ефективно воно було (проводиться звичайно під час індивідуальної перевірки знань, самостійної роботи; враховується обсяг і складність завдань)?

 9. Чи вимагається від учнів повні відповіді; рівень їх монологічної мови?


БЛОК №3. ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 2)

 1. Чи були взаємопов’язаними на уроці словесно-наочно-практичні способи діяльності учнів з різними формами мислення?

 2. Чи створювалися проблемні ситуації шляхом реалізації знань і чи реалізувалися вони шляхом проблемного пояснення; розв’язання разом з учителем; самостійного вирішення проблеми при керівній ролі вчителя; самостійно?

 3. Чи обрані методи навчання і способи керування навчальною діяльністю підкорені цілям і завданням уроку і чи відповідають рівню навченості учнів?

 4. Чи навчальна діяльність на уроці різноманітна (не менш двох-трьох раціональних видів: індивідуальна, фронтальна, групова, сполучення фронтальної з груповою, індивідуальна з фронтальною, робота в парах)?

 5. Чи спонукає учитель учнів до самоперевірки, самоаналізу і само реакції, чи організовує взаємоперевірку, учить умінню давати об’єктивну самооцінку й оцінку знань товаришів, учить обґрунтовувати?

 6. Чи тон ведення уроку доброзичливий, упевнений; чи простежується чіткість, діловитість, організованість?

 7. Чи коректно й об’єктивно учитель підходить до оцінки діяльності учнів, чи тактовно відзначає слабкі місця, недосконалості у відповідях, прикладах, пропозиціях і діях?

 8. Чи проводиться поточний контроль на повній довірі, чи учитель не втручається на кожному кроці в роботу учнів, а лише при необхідності і дає поради, рекомендує, проводить індивідуальну роботу?

 9. Чи сформовані знання з навчального предмета, уміння опановувати алгоритмом теми і застосовувати отримані знання в самостійних творчих завданнях? Наскільки якісно?


БЛОК №4. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ


 1. Чи визнає вчитель місце уроку в системі інших уроків тематичного плану?

 2. Чи є визначальним у плані цілепокладання і мотивація навчання (навчальні, розвиваючі і виховуючи цілі уроку)?

 3. Чи намічені шляхи реалізації освітніх, розвиваючих і завдань, що виховують?

 4. Чи мали місце в плануванні інноваційні методи, прийоми роботи, диференціація в навчанні?

 5. Чи враховані обсяг навчального матеріалу і складність інформації з віковими особливостями і навчальними можливостями учнів класу?

 6. Чи планується на уроці використання наочності (ТЗН, таблиць, опорних схем, ілюстрацій, моделей, демонстрація дослідів)? Чи використовувався зворотний зв'язок?

 7. Чи сприяє структура уроку, сплановані запитання, завдання, практична діяльність учнів їх пізнавальній активності, самостійності, розвитку творчих здібностей і умінню користуватися алгоритмом теми?

 8. Чи в системі планується повторення раніше вивченого матеріалу, чи мають місце зв'язок раніше вивченого матеріалу з новим?

 9. Чи обґрунтовується обсяг і складність домашнього завдання, чи враховуються навчальні можливості класу й окремих учнів, чи підготовлені учні до результативного виконання домашнього завдання?


БЛОК №5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТ ІУЧНІВ


 1. Наскільки активні й працездатні учні на уроці?

 2. Наскільки сформульовані вміння учнів організувати свою діяльність на робочому місці в часі відповідно до заданих цілей і завдань уроку?

 3. Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття і переробку інформації? Який рівень організованості й активності в навчальній діяльності?

 4. Наскільки самостійно й ефективно учні змогли застосувати отримані раніше знання в оформленні нових понять, зв’язків, відносин?

 5. Наскільки учні вміють планувати, організовувати, встановлювати зв’язки, узагальнювати, робити висновки, виділити головне, володіти монологічною мовою?

 6. Чи учні вміють розпізнати і виділити новий зміст; застосовувати нові знання до пояснення явищ, зв’язку між ними, законів, правопису; чи вміють використовувати ці знання в практичних завданнях?

 7. Чи вміють учні здійснювати перевірку, самоперевірку, взаємоперевірку, давати самооцінку й об’єктивну оцінку знань товаришів; чи вміють обґрунтовувати оцінку?

 8. Як уміють учні здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самореакція?

 9. Чи коректні, комунікабельні учні? Наскільки вони вміють працювати фронтально, індивідуально й у групах?


БЛОК №6. ПІДСУМОК УРОКУ І ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Наскільки міцно учні засвоїли алгоритм теми і вміють застосовувати його в завданнях, практичних, самостійних і творчих роботах?

 2. Чи відзначена значимість теми уроку у формуванні системи знань учнів?

 3. Чи дана характеристика роботи класу (показана успішність оволодіння змістом уроку, розкриті недоліки)?

 4. Чи вміє вчитель охопити типове в успішності засвоєння і виділенні недоліків; врахувати реальні можливості класу?

 5. Чи мало місце на уроці формування позитивних соціально-значимих якостей особистості відповідно до цілей і завдань уроку, акцентоване під час підведення підсумку?

 6. Чи мала місце корекція обсягу і змісту домашнього завдання, його диференціація з урахуванням навчальних можливостей класу й окремих учнів?

 7. Чи дана чітка інструкція і методичні поради щодо виконання домашнього завдання, чи залучалися знання й уміння учнів?

 8. Чи проводилася робота з інструктування щодо домашнього завдання в рамках часу уроку?

 9. Чи записані на дошці й у щоденниках параграф, номери задач і завдань, розділи тем, сторінки, чи задані завдання на повторювання матеріалу, творчі завдання?

Під час самоаналізу вчитель заповнює комірки:

Ефективність уроку = ∑ балів

108


1 – 0,8 – високий рівень;

від 0,8-0,7 – достатньо високий рівень;

від 0,7-0,6 – середній рівень;

від 0,6-0,5 – низький рівень;нижче 0,5 – критичний.


Показники блоків

Блоки

1

1

2

3

4

5

6

23456789
Орієнтовні запитання із психології:


 1. Що означає термін «інклюзивна освіта»?

 2. Які психолого-педагогічні здібності до спілкування з дітьми ви можете назвати?

 3. Які явища чи психофізичні стани можуть провокувати залежності в учнів?

 4. Які із субкультур ви можете назвати та дати їм короткі характеристики?

 5. Які психологічні бар’єри успішності учня у навчанні ви знаєте? Аргументуйте ваші погляди.

 6. За рахунок чого відбувається процес розвитку особистості?


Тест із інформаційних технологій (створення мультимедійної презентації та Інтернет-ресурсів)
Розробила: Захар О. Г,.

завідувач лабораторії інноваційного

розвитку та дистанційної освіти МОІППО


 1. Екранна сторінка презентації, яка містить різні об’єкти, називається...
А) кадр

Б) елемент

В) керування

Г) слайд малюнок 1. Комп’ютерною презентацією називається набір...

А) текстових сторінок, які містять текст, малюнки, гіперпосилання

Б) таблиць, які містять цифрові дані та діаграми

В) слайдів, які містять інформацію з певної теми

Г) файлів, які містять текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію.
 1. Макет слайда, на якому розміщені написи для введення заголовка та підзаголовка презентації, називається...А) заголовок розділу

Б) титульний слайд

В) вміст із підписом

Г) головний слайд. 1. Який пункт зі списку кнопки Додати ефект необхідно обрати, щоб під час презентації символи текстового об’єкта змінювали значення своїх властивостей?
А) Вхід

Б) Виділення

В) Вихід

Г) Шляхи переміщення 1. Укажіть послідовність дій для розміщення на слайді нового напису

А) виділити на слайді прямокутну область напису, в яку треба ввести текст

Б) вибрати слайд, на якому буде розміщено напис

В) увести потрібний текст

Г) виконати команди Вставка → Текст → Напис
 1. Укажіть послідовність дій для зміни фону окремого слайда

А) налаштувати параметри фону

Б) вибрати кнопку «Закрити»

В) клацнути правою клавішею миші на вільному місці слайда

Г) обрати пункт контекстного меню Формат фону
 1. У програмі MS PowerPoint макети слайдів призначені для...

А) схематичного відображення залежності між елементами

Б) створення однотипних презентацій

В) визначення шаблону оформлення слайда

Г) розташування елементів слайда за певною схемою
 1. Гіперпосилання на слайдах в програмі MS PowerPoint дають можливість..

А) схематично відображати залежність між елементами

Б) створювати однотипні презентації

В) застосовувати ресурси глобальної мережі Інтернет

Г) переходити з одного слайда на інший
 1. Укажіть послідовність дій для розміщення на слайді фігури SmartArt

А) виконати команди Вставка → SmartArt

Б) натиснути кнопку ОК

В) вибрати у вікні Вибір малюнка SmartArt потрібну фігуру

Г) додати текст до фігури SmartArt
 1. Які з наведених тверджень відповідають мережному етикету?

А) Якщо ви бажаєте поспілкуватися з кимось у режимі реального часу, запитайте, чи має час для цього ваш співрозмовник

Б) Ігноруйте негативно налаштованого співрозмовника, щоб не створювати конфліктну ситуацію

В) Якщо вам не подобається хтось із користувачів форуму, ви можете створити нову тему на форумі, де написати все, що про нього думаєте

Г) Зазначайте тему листа, щоб допомогти одержувачу зрозуміти важливість вашого повідомлення
 1. Які з наведених тверджень є правильними?

А) Властивість електронного листа Важливість характеризує його зміст

Б) Електронну поштову скриньку можна створити лише на сервері Інтернет-провайдера

В) Для виконання операцій над отриманими листами потрібно спочатку відкрити їх

Г) Якщо поштова скринька, що створена на сайті веб-пошти, тривалий час не використовується, то вона буде видалена із сайта
 1. Визначте коректну адресу електронної пошти.
А) postbox/online@ua

Б) error34@ukr.net

В) grn-fest@dp/ua

Г) mail&kiev.ua 1. Електронна пошта дозволяє пересилати:
А) повідомлення та

вкладені файли

Б) особисті речі

В) лише повідомлення

Г) лише вкладені файли

 1. Які з наведених тверджень є правильними?

А) Поштовий клієнт надає можливість цитувати текст отриманого листа під час відповіді на нього

Б) До електронного листа, створеного за допомогою MS Outlook, можна прикріпити файл будь-якого формату

В) Для збереження електронних листів використовуються тільки стандартні папки веб-пошти або поштових клієнтів

Г) До електронного листа можна прикріпити декілька файлів
 1. Веб-сторінка, на якій користувач за допомогою спеціалізованого інтерфейсу може публікувати записи та статті, називається:
А) статичним веб-сайтом

Б) веб-спільнотою

В) блогом

Г) форумом
 1. ВікіВікі — це технологія

А) спілкування в соціальній мережі

Б) розробки електронних енциклопедій

В) колективного написання гіпертекстів

Г) розробки педагогічних програмних засобів
 1. Веб-сайт, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, відповідати на які можна впродовж невизначеного часу, називається:

А) статичним

Б) Вікі

В) блогом

Г) форумом
 1. Сервіс Інтернет, що дозволяє будь-якому користувачеві вести записи на довільні теми, – це:

А) карти знань

Б) мережні щоденники (блоги)

В) засоби для збереження закладок

Г) ВікіВікі
 1. Веб-сайт, який можна не тільки читати, але й редагувати в режимі он-лайн, називається:

А) статичним

Б) Вікі

В) блогом

Г) форумом.
 1. Укажіть середовища для створення блогів.


Номінація «Хімія»
Орієнтовні запитання та завдання з фахової майстерності

Склала: Калашник О. П., методист лабораторії методики викладання природничо-математичних дисциплін МОІППО


 1. Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37 Cl?

 2. Укажіть формулу речовини, водний розчин якої називають нашатирним спиртом.

 3. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?

 4. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу фенолу С2Н2 С6Н5ClСН4 С6Н6

 5. Яка речовина витісняє йод з натрій йодиду у водному розчині?

 6. Укажіть за номенклатурою IUPACназву речовини, формула якої 1. Яка природа речовини, якщо при її взаємодії з натрієм виділяється водень, а внаслідок реакції з гідроген хлоридом утворюється хлороалкан?

 2. На підприємстві утворилися кислі стоки масою 10т із середнім умістом сульфатної кислоти 0,98%. Обчисліть масу (кг) кальцій гідроксиду, який потрібно витратити на нейтралізацйію кислоти.

 3. Обчисліть масу (г) етанолу, який можна добути гідратацією етену об’ємом 448 л (н. .), якщо відносний вихід продукту реакції становить 90%

 4. Для проведення реакції було взято етанову кислоту масою 3 г і етанол у надлишку. Унаслідок реакції утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть відносний вихід (%) естеру

 5. На повне гідрування три олеїну витратили водень об’ємом 672 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини жиру, що прореагував.


Номінація «Образотворче мистецтво»
Розробив Крик Д. О.,

методист лабораторії методики

художньо-естетичної освіти МОІППО
Викладання образотворчого мистецтва в школі в 1-7-х класах

Виберіть правильну відповідь із кількох запропонованих:


 1. Встановити послідовність вивчення тем у 1-4-х класах:

а) У майстернях художників; (3 клас)

б) Художній образ у мистецтві; (4 клас)

в) Мова образотворчого мистецтва; (2 клас)

г) Граматика образотворчого мистецтва. (1 клас) 1. Визначити основні види художньої діяльності учнів в 1-4 класах:

а) Сприймання, малювання, практична художня діяльність;

б) Сприймання, малювання, моделювання, практична художня діяльність;

в) Сприймання, практична художня діяльність.*

3. Визначити основні види домашніх завдань:

а) Малювання предметів, спостереження, підготовка інформації;

б) Сприймання та інтерпретація рукотворної та природної краси; *

в) Сприймання, малювання предметів, спостереження. 1. Визначте види образотворчого мистецтва що вивчаються у 5 класі:

а) живопис, графіка , скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, архітектура;

б) живопис, графіка , скульптура, декоративно-прикладне мистецтво;*

в) живопис, графіка , скульптура, фотографія, дизайн, декоративно-прикладне мистецтво;


 1. Визначте жанри образотворчого мистецтва що вивчаються у 6 класі:

а) портрет, пейзаж, анімалістичний жанр, міфологічний, батальний, історичний, міфологічний; *

б) портрет, пейзаж, анімалістичний жанр, міфологічний, історичний, міфологічний;

в) портрет, пейзаж, фотографічний жанр,анімалістичний жанр, міфологічний, історичний, міфологічний;


 1. Визначити теми образотворчого мистецтва що вивчаються у 7 класі:

а) архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, живопис;

б) архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, живопис, графіка, графічний дизайн,

в) архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, арт-дизайн; *


 1. Виражальні засоби графіки:

а) світлотінь, тінь, навітінь, блік, рефлекс;

б) лінія, штрих, тон, пляма, композиція; *

в) перо, олівець, вугіль, навітінь, тон, пляма.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал