Конкурсу «Учитель року 2015»: орієнтовні запитання, тести, завдання Тема «Сучасний урок» складено за однойменним посібником Шарко Валентини ДмитрівниСторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3
МАТЕРІАЛИ НА ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ

ІІ (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2015»:орієнтовні запитання, тести, завдання
Тема «Сучасний урок» (складено за однойменним посібником Шарко Валентини Дмитрівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізики Херсонського державного університету, докторанта Національного педагогічного університету імені

М. Драгоманова, провідного викладача всеукраїнської Відкритої педагогічної школи, учителя-методиста, соросівського вчителя)


 1. Які чинники впливають на проведення та результати уроку?

 2. Які форми організації навчального процесу, крім традиційного уроку, ви знаєте?(Індивідуальна, парна, групова(бригадна), колективна, фронтальна)

 3. Які характерні ознаки сучасного уроку?

 4. Які є типи сучасних уроків?урок засвоєння нових знань, ур. формування вмінь і навичок, ур. Узагальнення і систематизації знань, ур. Застосування знань, умінь і навичок, ур. Перевірки та корекції знань, умінь і навичок, комбінований урок.

 5. Які особливості уроків у системі навчання за моделлю прямого викладання?

 6. Які особливості уроків у системі навчання за моделлю кооперативного навчання?основні елементи коопер. Навч.: групова обробка інформації. Міжособистісне спілкування та вміння працювати в малій групі; особиста відповідальність; самостійний пошук учнем шляхів вирішення поставленої проблеми; взаємозалежність і безпосередня взаємодія.

 7. Які особливості уроку у системі проблемного навчання?

 8. Які особливості уроку у технології особистісно зорієнтованого навчання?

 9. Які особливості уроку у технології розвивального навчання?

 10. Які особливості уроку у технології модульного навчання

 11. Які особливості уроку у технології інтерактивного навчання?

 12. Які особливості уроку у технології розвитку критичного мислення?

 13. Які три стадії передбачаються при складанні плану-конспекту уроку?розробка дидактичної моделі навчання, визначення мети, визначення структури уроку.

 14. Які функції виконує вчитель у підготовці та проведенні уроку?

 15. Чому мета уроку є триєдиною?

 16. Які є вимоги до добору навчального матеріалу у процесі підготовки до уроку?

 17. Які загальнонавчальні вміння, за визначенням В. О. Сухомлинського, відносять до найважливіших?

 18. Які загальнонавчальні вміння і навички виділяє Ю. Бабанський?

 19. Які є основні недоліки в організації уроку?

 20. На які дві групи поділяються принципи навчання ?

 21. Які з них належать до групи загального характеру, а які – до специфічних, характерних для певного виду технологій навчання ( модульної, креативної тощо)?

 22. Які ви знаєте традиційні методи навчання?

 23. Які серед способів організації навчальної діяльності сьогодні є домінуючими?

 24. Які є прийоми контролю та самоконтролю?

 25. Які є евристичні методи навчання?

 26. Які прийоми навчання найкраще використати в роботі з обдарованими дітьми? Які використовуєте ви?


Завдання:

 1. Дайте визначення поняття «урок».- це динамічна варіативна форма організації навчальних занять на основі взаємодії вчителя та учнів, при якій збігаються часові рамки, постійний склад учнів і певна дидактична організація, яка включає зміст, форми, методи та засоби навчання, які систематично застосовуються для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів у процесі навчання.

 2. Перерахуйте основні його компоненти.

 3. Розтлумачте термін «методи навчання». Назвіть їх. Способи діяльності, які використовуються вчителем і учнями в їх сумісній і взаємопов’язаній діяльності, спрямованій на досягнення цілей навчання.

 4. Розпишіть три групи засобів навчання.

 5. Доповніть подану структуру комбінованого уроку:Назва етапу

Психолого-педагогічні особливості діяльності
учителя

учнів


Експозиція

Повідомлення або

формування разом із учнями цілі, теми уроку (проблеми, плану)
?


ПрезентаціяОзнайомлення з основними положеннями нового матеріалу, створення умов для самостійного пошуку закономірностей, інформації тощо?

Сприймання та часткове осмислення нового або самостійного

здобуття знаньВідпрацювання нового матеріалу

Організація вправ із відпрацювання нового матеріалу, його застосування до розв’язання задач.?

?

Контроль, оцінка

Контроль і оцінка раніше вивченого; контроль і оцінка рівня оволодіння новим матеріалом; контроль і оцінка самоорганізації учнів, їх уміння вчитеся?

?

Організаційно-пов’язуючий етап

Ознайомлення зі

структурою домашнього зав-дання, із якого учні можуть обирати за бажанням окремі зав-дання?


Запитання та завдання з педагогіки
Розробили:

Нор К.Ф,. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту МОІППО;

Хортів Г. В., старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту МОІППО
1. Що називається педагогікою?

  1. Педагогіка – наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців;

  2. Педагогіка вивчає закономірності розвитку дитини і визначає програму цього розвитку;

  3. Педагогіка – наука про виховання людини відповідно до потреб суспільства;

  4. Педагогіка займається організацією спільної діяльності вихователя і вихованців.


2. Які історичні етапи розвитку української народної педагогіки вам відомі?

1) Дохристиянські часи, княжа доба, козацька педагогіка, сімейно-побутова педагогіка 19–20 ст.

2) Дохристиянські часи, сімейна-побутова 15–19 ст., козацька педагогіка.

3) Дохристиянські часи, сімейна-побутова педагогіка, козацька педагогіка.


3. Яка схема відображає шлях пізнання наукової істини?

1) теорія – практика;

2) розум – закони природи;

3) корисність знань – істинність знань;

4) живе спостереження – абстрактне мислення – практика;

5) абстрактне мислення – живе спостереження – практика.


4. Що називається навчанням (виберіть правильну відповідь):

1) Навчання передбачає озброєння учнів методами навчальної діяльності, в результаті якої буде здійснюватися їхній розумовий розвиток.

2) Навчання – це цілеспрямована і систематична робота вчителя, скерована на озброєння учнів знаннями, уміннями, навичками, підготовку їх до активної життєвої позиції.

3) Навчання – це діяльність учнів, в результаті якої здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості.

4) Під навчанням слід розуміти систему впливу педагога на особистість учня з метою всебічного виховання.

5) Навчання – це двобічна сумісна діяльність вчителя та учнів.


5. Підкресліть основні компоненти змісту освіти:

1) знання про світ, суспільство, людину;

2) звички постійного читання матеріалу;

3) досвід практичної діяльності, культура поведінки, вміння та навички.


6. Від чого залежить вибір методу навчання?

1) змісту навчального матеріалу, типу уроку, принципу навчання;

2) змісту навчального матеріалу, ступеня знайомства учнів із цим матеріалом і їх життєвого досвіду, дидактичного завдання;

3) типу уроку, принципів навчання;

4) ступеня знайомства учнів із навчальним матеріалом і їх досвіду;

5) дидактичне завдання, принципи навчання.


7. Учитель сам вирішує всі питання життєдіяльності класу, визначає кожну конкретну мету, виходячи лише з власних установок, суворо контролює виконання будь-якого завдання і суб’єктивно оцінює досягнуті результати. Для якого стилю спілкування характерна така поведінка вчителя?

1) ліберальний;

2) демократичний;

3) авторитарний. +


8. Вкажіть найефективніший шлях індивідуалізації навчання.

 1. додаткові заняття з відстаючими;

 2. закріплення сильних учнів за слабшими;

 3. диференціювання самостійних робіт для слабших, середніх і сильних учнів; +

 4. орієнтування в навчанні на середніх учнів;

 5. правильної відповіді немає.


9.Базовий навчальний план – це ...

  1. звід норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл;

  2. цілісне уявлення про змістове наповнення і співвідношення основних галузей знань за роками навчання в середній школі, тривалість вивчення освітньої галузі знань або навчального предмета, тижневе навантаження;

  3. змістова концентрація цілей загальноосвітньої підготовки учня середньої школи в навчальних програмах з предметів;

4) правильної відповіді немає.
10. В якій частині навчальної програми розкриваються освітньо-виховні завдання навчального предмету, його місце в системі освіти й даються методичні вказівки?

1)пояснювальна записка;

2) зміст;

3) додаток;

4) програма до кожного класу;

5) правильна відповідь відсутня.


11. Від чого залежить вибір організаційних форм навчання?

1)кількості учнів, які навчаються;

2)місця навчання учнів;

3)мети та завдання навчання;

4)тривалості учбових занять;

5)особливості шкільних предметів;

6)забезпеченістю навчальних посібників.


 1. Учитель сформулював проблему і продемонстрував учням шлях її розв’язання. Який метод навчання він використав?

1) пояснювально-ілюстративний;

2) репродуктивний;

3) проблемний виклад;

4) частково-пошуковий;

5) дослідницький.


 1. У яку групу включені поняття, що належать до функції навчання?

  1. Знання, методи, принципи.

  2. Виховання, діагностика, форми.

  3. Освіта, розвиток, виховання.

  4. Правильної відповіді немає.


14. До якого педагогічного поняття відносяться основні положення, якими треба керуватися, щоб навчання було найбільш ефективним?

1) форми навчання;

2) методи навчання;

3) принцип навчання;

4) засоби навчання;

5) правильна відповідь відсутня. 1. Для якого типу уроків характерна запропонована структура?

1) Перевірка знань учнів.

2) Перевірка, осмислення теоретичних знань учнів.

3) Застосування знань у нестандартних ситуаціях.

4) Підсумки уроку.

5) Завдання додому.


 1. Методи навчання: бесіда, лекція, розповідь об’єднані за такою ознакою...

1) за джерелом передачі і сприймання навчальної інформації;

2) за стимулюванням пізнавальної діяльності;

3) за логікою передачі інформації і сприйняттям навчальної інформації;

4) за характером пізнавальної діяльності;

5) за ступенем самостійного мислення учнів при засвоєнні знань.


 1. Навички – це...

1) здатність людини виконувати які-небудь дії на основі раніше надбаного досвіду; +

2) способи виконання практичних дій;

3) способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму.
18. Знання – це ...


 1. сукупність вмінь і навичок, якими необхідно оволодіти учневі;

 2. цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства і мислення;

 3. теоретичний матеріал, яким необхідно оволодіти учневі. +


19. Навчання ефективно впливає на процес розвитку тоді, коли...

1) орієнтується на вже розвинуті здібності;

2) знаходиться поза межами можливостей дитини;

3) знаходиться в зоні найближчого розвитку здібностей дитини.20. Назвіть пропущений компонент сучасного педагогічного процесу:

1) цільовий;

2) стимуляційно-мотиваційний;

3) процесуальний;

4) контрольно-регулювальний;

5) оціночно-результативний.


Орієнтовні запитання:

1. Які основні завдання сучасної національної освіти в Україні?

2. У чому полягають особливості педагогічної професії?

3. Що таке педагогічна культура вчителя? Розкрийте взаємозв’язок і взаємозалежність загальної і професійної культури педагога. (педагогічна культура – це педагогічне доцільне ставлення та вплив педагога на вихованців, дотримання почуття міри, спілкування з ними.)

4. Які компоненти складають основу педагогічної майстерності?

5. Проаналізуйте, чого чекає сучасне суспільство від учителя?

6. Як Ви розумієте вислів німецького педагога А. Дістервега: «Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя»?

7. Що таке педагогічна техніка? Назвіть складові педагогічної техніки? – комплекс знань, умінь, навичок, необхідних педагогу, щоб ефективніше застосовувати вибрані ним методи педагогічного впливу на вихованців.

8. Проаналізуйте стилі діяльності Ваших шкільних учителів. Наведіть найбільш яскравий приклад такого вчителя.

9. Чи може кожен педагог досягти вершин педагогічної майстерності? Чому?

10. Чому спілкування розглядають як основу педагогічної діяльності?

11. Які компоненти складають зміст теоретичної готовності вчителя?

12. Які уміння складають зміст практичної готовності вчителя?
Орієнтовні запитання з психології:
Варіант-1


 1. Що означає термін «інклюзивна освіта»?

 2. Які психолого-педагогічні здібності до спілкування з дітьми ви можете назвати?

 3. Які явища чи психофізичні стани можуть провокувати залежності в учнів?

 4. Які із субкультур ви можете назвати та дати їм короткі характеристики?

 5. Які психологічні бар’єри успішності учня у навчанні ви знаєте? Аргументуйте ваші погляди.

 6. За рахунок чого відбувається процес розвитку особистості?


Орієнтовні завдання із психології:

 1. Назвіть переваги інклюзивної форми навчання для дітей із особливими освітніми потребами.

 2. Назвіть переваги інклюзивної форми навчання для здорових одноліток.

 3. Назвати основні принципи інклюзивного навчання.

 4. Розкрийте поняття «інтелектуальна, творча, спеціальна, академічна обдарованість».

 5. Розкрийте зміст поняття «девіантні форми поведінки дітей».


Варіант-2

Орієнтовні завдання з психології:
І. Продовжити речення:

  1. Активаторами емоції інтересу є:………………….

  2. Фізіологічні ознаки сором’язливої людини – це…

  3. Є два шляхи, що змінюють небажану поведінку:…………

  4. Девіантні форми поведінки – це спосіб …………..

  5. Соціалізація дорослих орієнтована на оволодіння навиками поведінки, соціалізація дітей на…………

  6. Найсильніший мотив діяльності особистості на соціальному та індивідуальному рівнях………………..

  7. Знання в мисленні виконують дві функції: «матеріалу» для мислительної обробки і ……………...

ІІ.


1. Розкрити психологічні механізми впливу на особистість у навчально-виховному процесі.

 1. Розкрити смисловий простір цінностей молодого покоління.

 2. Розкрити роль метакогнітивних здатностей у розвитку інтелекту школяра.

Запитання з психології:   1. Які психологічні особливості дітей виявляються в період переходу від початкової школи до середньої?

   2. Які психологічні новоутворення дітей молодшого юнацького віку?

   3. З чим може бути пов’язана дезадаптація учнів молодших класів?

   4. Які особливості розвитку дітей пуберіантного періоду?

   5. Які психологічні передумови виникнення конфліктів у педагогічній діяльності?

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ
Розробила: Капустеринська Т. Д.,

старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту МОІППО
І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку

 1. Чітке формулювання освітніх завдань у цілому та його складових елементів, їхній зв'язок із розвиваючими і виховними завданнями.

 2. Визначення оптимального змісту відповідно до вимог навчальної програми і цілей уроку, із урахуванням рівня підготовки й підготовленості учнів.

 3. Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах.

 4. Вибір найраціональніших, оптимальних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю. Вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів.

 5. Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів.

 6. Створення умов для успішного навчання учнів.


ІІ. Психологічні вимоги до уроку.

 1. Психологічна мета уроку:

  1. Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку.

  2. Врахування в цільовій настанові уроку психологічної задачі. вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі.

  3. Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.

 2. Стиль уроку:

  1. Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання.

   • співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення;

   • визначення обсягу і відтворюючої діяльності;

   • планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника) і в процесі самостійного пошуку;

   • виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);

   • облік контролю, аналізу й оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, а також взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;

   • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні почуття в зв’язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різні зауваження, нотації).

  2. Особливості самоорганізації вчителя:

   • підготовленість до уроку – головне усвідомлення психологічної мети і внутрішня готовність до її здійснення;

   • робоче самопочуття на початку уроку й у ході його (зібраність, спів настроєність з темою і психологічною метою уроку, енергійність. Наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці);

   • педагогічний такт (випадки прояву);

   • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт тощо);

 3. Організація пізнавальної діяльності учнів:

  1. Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів:

   • планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і явищ, їхнього мислення;

   • використання установок у формі переконання;

   • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

   • вправи.

  2. Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь:

   • визначення рівня сформованості знань і умінь в учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи, «відкриття», висновки);

   • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів під час організації розумової діяльності й уяви учнів;

   • планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення задач, використання задач з відсутніми і зайвими даними, організація інтелектуальних утруднень у ході самостійних робіт, ускладнення завдань із метою розвитку пізнавальної самостійності учнів);

   • керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати й робити висновки;

   • використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформлення роботи).

  3. Закріплення результатів роботи:

   • формування навичок шляхом вправ;

   • навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.

 4. Організованість учнів:

  1. Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.

  2. Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці.

 5. Врахування вікових особливостей учнів:

  1. Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів.

  2. Підбиття підсумків уроку з урахуванням сильних і слабких учнів.

  3. Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.


ІІІ. Гігієнічні вимоги до уроку

 1. Температурний режим.

 2. Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання тощо).

 3. Освітлення.

 4. Попередження втоми і перевтоми.

 5. Чергування видів діяльності (зміна слухання, виконання обчислювальних, графічних і практичних робіт).

 6. Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок.

 7. Дотримання правильної робочої пози учня.

 8. відповідність росту школяра класних меблів.


IV. Вимоги до техніки проведення уроку

 1. Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.

 2. Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів – завершеними.

 3. Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці, необхідно дотримуватися педагогічного такту і педагогічного оптимізму.

 4. Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці.

 5. Варто змінювати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання відповідно до рівня працездатності учнів залежно від дня тижня, порядкового номера уроку, навальної дисципліни, типу і виду уроку.

 6. Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

 7. Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.

Отже, психолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уроку зводяться до дотримання таких узагальнених положень:

 1. Точне і творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку і його місце в темі, бачення особливостей кожного уроку.

 2. Врахування реальних навчальних можливостей різних класів або груп, цілеспрямована ліквідація прогалин в знаннях.

 3. Обміркування та вирішення в єдності завдань освіти, виховання, психологічного розвитку.

 4. Вибір раціональної структури та темпу проведення уроку, що забезпечують вирішення поставлених завдань і продуктивне використання часу уроку: «Цілі визначають тип уроку. Тип уроку визначає його структуру, структура – розподіл часу на різних етапах».

 5. Забезпечення практичної і профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей щодо використання учнями знань, умінь, навичок, що вони отримали, із метою попередження формального засвоєння теорії.

 6. Концентрація уваги учнів на важливих наукових поняттях, висновках, правилах, світоглядних і виховних ідеях; виділення об’єкта міцного засвоєння. Зв'язок змісту уроку з життям, із практикою і особистим життєвим досвідом учня; використання між предметних зв’язків із метою формування цілісної наукової картини світу в інтересах економії часу.

 7. Розширення арсеналу вибору методів переважно за рахунок активних, інтенсивних методів; використання на уроці оптимального поєднання різних методів.

 8. Поєднання колективної форми роботи з груповими та індивідуальними.

 9. Здійснення на основі діагностики навчальних можливостей диференційованого підходу до учнів із акцентом на надання диференційованої допомоги учням із різним рівнем підготовки з предмета.

 10. Формування в усіх учнів активного ставлення до навчальної діяльності, навичок раціональної організації навчальної праці безпосередньо на уроці.

 11. Спілкування з учнями на основі поєднання вимогливості з повагою до особистості.

 12. Розвиток кабінетної системи навчання відповідно до вимог науково-технічного процесу: ціле відповідність, раціональне і комплексне використання різних засобів навчання (підручників, наочних посібників, ТНЗ, засобів інформації, ЕОТ).

 13. Удосконалення сприятливих для роботи гігієнічних та естетичних умов.

 14. Визначення змісту і обсягу домашніх завдань з урахуванням часу, який необхідний на їх підготовку; якщо необхідно, коментувати методики їх виконання, намагатися, щоб навчання здійснювалося на самому уроці, а обсяг домашнього завдання скорочувався (там, де це можливо).

 15. Чітке дослідження задуму і одночасна готовність гнучко перебудувати його хід при зміні навчальної ситуації, вміння переходити до реалізації запасних методичних варіантів.

 16. Виявлення в ході самоаналізу результатів навчання, виховання, розвитку, які отримали на уроці; порівняння їх із поставленими учителем завданнями, знаходження важливих причин недоліків і успіхів; урахування результатів самоаналізу при плануванні наступних уроків.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал