Конкурсу «Учитель року 2014» в номінаціїСкачати 221.91 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір221.91 Kb.
ТипКонкурс
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розвиток пізнавального інтересу учнів

в процесі вивчення географії

опис педагогічного досвіду

претендента на участь в обласному турі

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2014»

в номінації «Географія»

Учитель географії І категорії

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 6 м. Рубіжного

Луганської області

Ошнек Олександр Анатолійович


Зміст

Вступ с. 3

І. Основна аналітична частина с. 5

1.1. Теоретичне підґрунтя досвіду с. 5

1.2. Методичне підґрунтя розвитку пізнавального інтересу учнів с. 6

1.3. Технологія реалізації досвіду в навчально-виховному процесі с. 10

Висновки та рекомендації с. 14

Література та інформаційні джерела с. 16

Додатки 1 - 3 с.18


Розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення географії

Педагогічне кредо:

Навчаючи інших, вдосконалюєшсвою майстерність

Вступ

Географія – один з найцікавіших предметів, що вивчаються у школі. Розмаїття теоретичних знань, вміння застосовувати їх на практиці, розуміти природні явища та суспільні процеси, робити висновки, будувати діаграми, орієнтуватися в статистичних даних, користуватися картою, формувати здоров'язбережувальну компетентність та ціннісні орієнтації на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи - все це є завданнями нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Природознавство», зорієнтованої на компетентнісний підхід через акцент на практичну складову географічного компоненту. Загадковість сучасних досліджень, особливості життя населення різних країн, різний економічний розвиток, гострі і хвилюючі проблеми сьогодення, екологічні та демографічні - все це цікавить учасників навчально-виховного процесу.

Ефективність навчально-виховного процесу визначають різні показники, серед яких найважливішими є активність учнів, їхня зацікавленість та пізнавальний інтерес до вивчення того чи іншого предмету. Пізнавальний інтерес на уроці виникає тоді, коли учні залучаються до активної участі у пошуку відповідей на поставлені питання і відчувають практичну користь від одержаних знань.

Психологи твердять, що пізнавальний процес має характер пошуку. Під його впливом у дитини повсякчас виникають питання, відповіді на які вона шукає. При цьому самостійна діяльність відбувається з захопленням, емоційним піднесенням, радістю. Пізнавальний інтерес позитивно впливає на такі психічні процеси як мислення і пам’ять. Під впливом пізнавального інтересу вони набувають особливої активності, цілеспрямованості.

Таким чином, пізнавальний інтерес стає одним з найважливіших стимулів навчання школярів. Зацікавлення матеріалом, який вивчається, допомагає успішно оволодівати ним з мінімальними витратами часу і енергії.

Традиційні форми та методи навчання не завжди забезпечують підвищення інтересу учнів до географії та  її глибоке вивчення, тому провідними в роботі вчителя повинні стати такі форми навчання, які зробили б урок цікавішим, активізували діяльність всіх учнів.

У зв’язку з цим вирішив працювати над проблемою « Розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення географії». Проблема надзвичайно цікава, дає можливість реалізувати себе як активну та самодостатню особистість шляхом оволодіння новітніми технологіями, формами і методами навчання та виховати учня, орієнтованого на спосіб пізнання через самостійну діяльність. Це сприяє ефективній роботі з різними за рівнем розвитку та базою знань учнями та підвищенню їхнього інтересу до географії.

В своїй педагогічній діяльності прагну навчити дітей самостійно міркувати, відстоювати свої думки, ставити запитання, уміти сперечатись, бути активними у набутті нових знань, вміти застосовувати свої знання на практиці.І.Основна аналітична частина

1.1. Теоретичне підґрунтя досвіду

Різні аспекти проблеми розвитку пізнавального інтересу школярів знайшли своє відображення в працях психологів Л.С.Виготського, Н.В.Кузьміна, Я.О.Пономарьова, Г.С.Костюка; педагогів В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, А.С.Макаренка, К.Д.Ушинського. Пізнавальний інтерес розглядається науковцями як індивідуальний, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в будь-якій сфері діяльності. Дитина психологічно краще готується до сприймання невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її особистості, таких моральних якостей як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість.

Гєбос А.І. у своїй книзі „Психологія пізнавальної активності учнів” пропонує теоретичний та експериментальний матеріал, який дозволяє глибше проникнути в психологічні закономірності системи проблемного навчання, піднімає психологічні питання активізації пізнавальної діяльності учнів.

Шамова Т. І. в дослідженні „Активізація навчання школярів” розкриває систему заходів для формування в учнів пізнавальної самостійності як риси особистості.

Привертає увагу робота Корнєєва В.П. „Методичні засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної школи в процесі вивчення географії ”, в якій розкривається значення проблемного навчання і самостійної роботи учнів у формуванні інтересу до навчання, вказано шляхи забезпечення єдності, раціонального та емоціонального у пізнавальній діяльності, роль природоохоронної поведінки і краєзнавства, групових форм навчання та дидактичних ігор як умов формування інтересів учнів у навчальній і виховній діяльності.

Методист-географ Жерліцин С.О. для розв’язання цієї проблеми в своїй статті «Активізація діяльності старшокласників на уроках географії», що надрукована у науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині».-2000. - № 1 ( 12 ) пропонує впровадити у навчальний процес практику визначення індивідуального чисельного показника знань учнів із географії, тобто особистого рейтингу учнів. При визначенні рейтингу помітно підвищується інтерес учнів до предмету, вони з більшим ентузіазмом і бажанням відвідують уроки географії і готуються до них. При цьому вони намагаються здивувати один одного своєю інформованістю й взагалі своєю ерудицією. Зміст питань примушує старшокласників звернутись не тільки до підручників, а й до інших джерел географічної інформації.

Чимало сучасних психологічних досліджень підтверджують позитивну роль стимулювання пізнавальних інтересів учнів, їх допитливості, дослідницької активності, здатності до знаходження оригінальних рішень та прогнозування.

1.2. Методичне підґрунтя розвитку пізнавального інтересу учнів

Пробудження та розвиток  пізнавального  інтересу в учнів  є головним завданням вчителя. Тому на перший план педагогічної діяльності ставлю прийоми, які зворушують природне тяжіння дітей до знань і стимулюють їх розкривати свій внутрішній світ, долати відчуженість, психологічний бар’єр. Відповідно до цього ставлю такі завдання:

-    зробити процес навчання простимі цікавим, поетапним, таким, що приносить задоволення учням та вчителю;

-    формувати в учнів вміння самостійно вчитися, вчити їх отримувати задоволення від знань;

-    стимулювати, спрямовувати й організовувати самостійну діяльність учнів у поглибленні, розширенні, спеціалізації знань;

-    добирати і планувати навчальний матеріал з метою формування творчої особистості;

-    будувати навчання й виховання на основі природних здібностей кожної дитини;

- створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;

- аналізувати свою педагогічну діяльність і діяльність учнів під час використання інтерактивних методів навчання, які здатні зацікавити учнів, стимулювати й активізувати процес пізнання.

Якщо систематично використовувати на уроках активні методи навчання, то можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме:

1) продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;

2) збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

3) підвищенню пізнавального інтересу та мотивації навчання в учнів.

В.О. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки, тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини. 

Погоджуюсь з цією думкою, тому готуючись до уроків,    дотримуюсь таких правил:

-    урок має бути продуманим до дрібниць, щобйогоетапилогічновипливали один з одного, а учні розуміли: чому, що і за чим вони роблять на занятті;

-    корисно діяти за принципом «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути», усе, що вчитель говорить, бажано втілювати в наглядні образи. Наочність має бути динамічною, щоб показати невидиме: хід міркувань, зв'язок між поняттями;

-    учнів потрібно ретельно готувати до усвідомлення теми уроку, а не записувати її наперед;

 -   на уроці повинно бути цікаво; зацікавленість виникає там, де вчителю вдається захопити дітей своєю емоційністю.

До стимулів, що посилюють пізнавальний інтерес до змісту навчання, належить:

- новизна навчального матеріалу;

- історичний підхід до змісту знань;

- відповідність сучасним досягненням науки;

- практична значущість;

- різноманітність форм самостійної роботиучнів;

- опанування учнями нових способів пізнавальної діяльності;

- проблемність у навчанні;

- елементи дослідження (різнітворчі та практичні роботи).

Для реалізації поставленого завдання використовую такі методи і прийоми : використання цікавих аналогій, метод відкриття, створення ситуації вибору та успіху, самостійна робота, проблемні, дослідницько-пошукові, інформаційні, творчо-розвивальні технології:

- проектна технологія (передбачає розв'язання учнем або групою учнів будь-якої проблеми, виконання творчих проектів, що потребує використання різних методів, засобів навчання, а з іншого боку - інтегрування знань, умінь різних наук);

- моделювання (створення схем-опор, опорних конспектів, таблиць, маршрутів, алгоритмів розв’язання).

- інтерактивні технології «мозковий штурм», «мікрофон», «коло ідей», робота в групах, створення колажів, ребусів, кросвордів, складання пазлів;

Сучасний урок неможливо уявити без використання названих технологій, особливо актуальними є прийоми інтерактивного навчання, залучення кожного учня до виконання завдань відповідних його рівню навчальних досягнень. У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень, в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності, протягом уроку набуває особистісних компетентностей. Інтерактивне навчання розвиває в учнів пізнавальний інтерес, комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.

Така система роботи сприяє вихованню компетентної особистості в процесі вивчення географії, яка здатна самореалізуватися в суспільстві, знайти своє місце в житті.1.3. Технологія реалізації досвіду в навчально-виховному процесі

Різні види навчальної діяльності реалізую на уроках відповідних типів, які дають учням змогу брати активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння самостійно набувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання на практиці. Так при вивченні теми «Великі географічні відкриття» у 6 класі проводжу уроки-подорожі або експедиції, вивчаючи тему «Глобальні проблеми людства» у 10 класі, обираю урок прес-конференцію, у 5 класі під час вивчення теми «Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія» проводжу уроки-дослідження. Використання Інтернет-ресурсів, мультимедійних презентацій значно полегшує розуміння та сприйняття учнями 6 класу тем «Рух літосферних плит», «Вулкани та гейзери». Уроки-змагання використовую для узагальнення знань, уроки-диспути добре підходять для екологічної тематики.

З метою реалізації компетентнісного підходу та активізаціі розумової діяльності учнів на етапі введення в нову тему проводжу вправу «Розклади слово». Пропоную учням слово, яке може бути назвою теми уроку, ключовим словом уроку чи поняттям, яке застосовується на уроці, з літер цього слова учні повинні створити нові слова. Наприклад, у 9 класі під час вивчення теми «Населення» пропоную слова Міграція (міг, гра, рація, цар…), діаспора (раса, пора, рід…), народжуваність, демографія тощо.

На етапі закріплення вивченого матеріалу пропоную колективно скласти простий « Кросворд» (Додаток 1).

Створення проблемних ситуацій активізує мислення учнів. Саме проблемний підхід до навчання, якщо дитина самостійно приходить до знань, призводить до гармонійного поєднання знань і мислення. Так, в 10 класі, вивчаючи тему «Глобальні проблеми людства», застосовую вправу «Вирішення проблем». Мета такої вправи - навчити учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення. Учні, попередньо об’єднані у групи, опрацьовують інформацію про одну з глобальних проблем людства, знайомляться з узагальненими даними (інформацію надає вчитель). Завдання групи запропонувати шляхи вирішення даної проблеми. Наприклад, група яка працює над проблемою «Збереження миру на Землі», отримує текстову узагальнену інформацію. Учні обговорюють зазначену проблему і причини її виникнення. По завершенню роботи пропонують власні шляхи вирішення проблеми та аргументують їх(Додаток 2).

Використовую метод «Займи позицію», бо він сприяє формуванню вміння відстоювати власну позицію, прогнозувати наслідки індивідуальних рішень. Приклади таких завдань: «Чи змінився б клімат Північної Америки, якби Кордильєри знаходилися на сході материка?», «Чи можна назвати територію України територією з комфортним кліматом?», «Чи є способи покращити стан змінених людиною ландшафтів?»

Метод асоціацій спонукає до вільного і відкритого мислення. Цю стратегію використовую на етапах актуалізації і рефлексії як під час групової роботи, так і індивідуально.

Для складання асоціативного куща дотримуюсь таких правил: • Записати на дошці чи аркуші в центрі ключове слово чи фразу.

 • Записати будь – які слова чи фрази, які спадають на думку.

 • Ставити питання біля куща, в яких є невпевненість.

 • Після заповнення куща вказати проблеми чи теми, для розгляду яких

необхідна додаткова інформація.

 • Записувати всі ідеї, які з’являються чи скільки дозволяє час (Додаток 3)

Досить актуальними на сьогодні методами розвитку пізнавального інтересу вважаю різні види дискусій. Учень повинен уміти дискутувати для того, щоб у подальшому «дорослому» житті вміти уникати нав’язування чужої думки в будь-якій галузі, починаючи від соціальної та закінчуючи політичною. Дискусія є продуктивним прийомом, вона допомагає підвищити ефективність функцій навчального процесу, сприяє розвитку особистісних функцій учнів, тому під час підготовки та проведення дискусії вони стають активними учасниками навчального процесу, перетворюються на його головну фігуру.

Дискусії дозволяють:

- ефективно розв’язувати проблемні питання;

- вчитися знаходити факти, доводи, ідеї, які дозволяють захиститися від критики;

- вчитися аналізувати ситуацію, структурувати, добирати аргументи для розв’язання проблеми;

- розвивати комунікативні навички, навички толерантної поведінки.

Значну увагу приділяю картографічному методу навчання учнів. Видатний вчений-географ Баранський Н.Н. стверджував, що карта – є альфа й омега географії. Від карти будь-яке географічне дослідження виходить і до карти приходить, з карти починається й картою закінчується. Практикую творчі завдання, наприклад, під час вивчення теми «План місцевості» у 6-му класі пропоную учням написати топографічний лист товаришеві, де географічні об’єкти зашифровані умовними знаками. Іншій групі – зашифрувати топографічними знаками пісню («Вгадай пісню»), тощо. Під час визначення географічних координат у 6 класі учні виконують серію творчих завдань на знаходження певних географічних об’єктів, здійснюють переведення числового масштабу в іменований, рух за азимутами, вивчення і нанесення географічної номенклатури, розв’язують задачі за топографічними та географічними картами – ці завдання захоплюють учнів своєю новизною, своєрідністю та індивідуальністю.

Для зацікавлення учнів на уроці використовую прийом «Дивуй». Наводжу дивні факти або цікаві історії про географічний об’єкт, що вивчається, спонукаючи до посилення пізнавального інтересу. При цьому поєдную комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність учнів шляхом взаємовпливу вчитель-учень-учні-вчитель.

Кожен з цих методів та прийомів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів та прийомів навчання на мій погляд не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

З метою реалізації міжпредметних зв’зків, інтеграції знань з кількох предметів та розвитку пізнавального інтересу проводжу бінарні уроки географії та основ здоров’я. Так методична розробка уроку з використанням інтерактивних форм навчання у 8 класі на тему «Охорона навколишнього середовища. Шляхи поліпшення екологічного стану» посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі педагогічних робіт «Здорова планета – здоровий ти!» (3 червня 2010 р.) та була надрукована у педагогічному журналі «Здоров’я та фізична культура».-2010.- № 27

Вважаю, що сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учнів.

Велику увагу приділяю позакласній роботі, проведенню предметних тижнів, вікторин, вечорів, змагань, брейн-рингів, виготовленню стендів, оформленню газет, плакатів, агіток тощо. Такі види робіт заохочують учнів до поглибленого вивчення матеріалу, виховують в них почуття товариства, дружби, вміння працювати в команді, співпереживати іншому.

Важливою є робота з обдарованими дітьми. З цією метою впроваджую системи творчих робіт (дослідження, створення проектів, написання доповідей, рефератів та їх захист); систему індивідуальної роботи з обдарованими дітьми; диференційовані завдання; заохочення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах. Основна частина моїх учнів навчається на високому і достатньому рівні. Мої учні неодноразово ставали призерами та переможцями ІІ-го етапу Всеукраїнських олімпіад з географії та екології. Так у 2011 – 2012 навчальному році учень 7-го класу Катруха Антон зайняв ІІ місце у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, а учень 10 класу Твердохліб Олександр – ІІІ місце у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з екології. У 2012 – 2013 навчальному році ці ж учні підвищили свої результати : Катруха Антон посів І місце у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, а Твердохліб Олександр – ІІ місцеу другому етапі Всеукраїнської олімпіади з екології.

Висновки та рекомендації

Працюючи двадцять років у школі, розумію, щоб бути цікавим дітям, потрібно завжди вчитися, постійно бути у творчому пошуку. При цьому потрібно поставити себе до рівня учня, його рівня сприйняття. Розкрити матеріал з його допомогою, зробити так, щоб він відчув себе значущою частинкою уроку. А з цього починається становлення Людини, коли дитина знає, що вона потрібна не тільки рідним, а й ще комусь. У цьому вся робота вчителя.

Накопичивши досвід роботи з розвитку пізнавальних інтересів учнів, хочу дати поради вчителям, які тільки-но починають цю роботу:

- створіть атмосферу, що сприяє зацікавленості кожного учня в роботі класу;

- стимулюйте учнів до розмірковування, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь;

- використовуйте в процесі роботи дидактичний матеріал;

- оцінюйте діяльність учня не тільки за кінцевим результатом, але й за процесом його досягнення;

- створюйте такі ситуації на уроці, які дозволяють кожному учню проявляти ініціативу;

- заохочуйте до творчої роботи учнів з початковим рівнем навчальних досягнень;

- творчих учнів залучайте до участі в олімпіадах та різноманітних конкурсах.

Хороший урок той, де панує ділова, творча атмосфера, де бажання учнів міркувати б’є ключем, де вони охоче вступають в діалог з учителем, один з одним, авторами тих чи інших теоретичних концепцій і положень. Адже хороший урок, як правило, завжди вирізняється тим, що він насичений різноманітними навчальними ситуаціями і кожна з них викликає в учнів велику кількість запитань, сумнівів, здивування, а часом і настороженість. Так народжуються в діяльності учнів дорогоцінні моменти, які підводять їх до пошуків, здогадок, до самостійної творчості.

Підсумовуючи усе вищесказане, можу лише додати, що пошук і використання інтерактивних технологій, нестандартних форм та методів навчання зацікавлює не тільки моїх вихованців, а й мене як вчителя, робить мою роботу різнобарвною, емоційною, і трішечки чарівною.Література та інформаційні джерела:

1. Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2007. - №4. – С.70-71.

2. Гебос А.І. Психологія пізнавальної активності учнів. Видавництво “Штиинца” Кишинів 1975 р.

3. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: Цікава і проста форма навчальної діяльності // Завуч «Перше вересня». – 2003. - №8. – С.7-8.

4. Жерліцин О.С. «Активізація діяльності старшокласників на уроках географії», науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині».- 2000. - № 1.

5. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упроряд. Л.Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

6. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 147с.

7. Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004. - №23. – С.15-16.

8. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2008. - №7. – С.12-18.

9. Корнєєв В. П. Методичні засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної школи в процесі вивчення географії /Корнєєв В. П. – 1996.

10. Корнєєв В. Комп’ютер і географія // Освіта. – 2003. - №12. – С.10-11.

11. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.

12. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.

13. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.

14. Мірошник С. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці // Світло. – №1. – 2003. – С. 10-13.

15. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию нових информационных технологий // География в школе. – 2004. - №6. – С.43-55.

16. Новенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении // География в школе. – 2004. - №5. – С.47-51.

17. Ротаєнко П. Комп’ютер у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільнийсвіт). – 2003. - №12. – С.7-9.

18. Садовнікова О. П. Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2008. — 20с.

19. Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. -М.: Освіта, 1982,-126с.20. Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - №5. – С.16-20.

Додаток 1

7 клас. Тема «Світовий океан»

 1. Знаходиться між Європою та Малою Азією. З’єднується протокою Босфор із Чорним морем, протокою Дарданелли з Егейським морем.

 2. Напівзамкнене море Тихого океану біля східного узбережжя Азії, на захід від Корейського півострова.

 3. Розташоване між Африкою та Аравійським півостровом. Найкоротша морська путь з Європи до Азії та Австралії.

 4. Внутрішнє море Північного Льодовитого океану між Кольським та Каніним півостровами.

Відповідь: 1) Мармурове 2) Жовте 3) Червоне 4) Біле

7 клас. Тема «Рельєф Північної Америки»
1

о

о

о

Р

о

о

о

О
2


Е

о

о

о

о

о

о

3

3Л
4
о

о

о

Ь


5

5Є6
Ф

 1. Рівнини, що займають частину басейну Міссісіпі. (Центральні)

 2. Низовинна рівнина, яка знаходиться на південному сході материка. (Примексиканська)

 3. Гори, які простяглися далеко на схід материка. (Скелясті)

 4. Нагір’я на півдні материка. (Мексиканське)

 5. Назва хребта (США), де знаходиться г.Мак-Кінлі. (Кордильєри)

 6. Осадові корисні копалини (горючі), що знаходяться в Кордильєрах. (Нафта)

Додаток 2

10 клас. Тема «Глобальні проблеми людства».

Вправа «Вирішення проблем»:Проблема «Збереження миру на Землі» та її сутність

У світі накопичено стільки зброї, що можна знищити людство декілька разів.

Накопичена зброя в разі війни ( світової ) дає реальну можливість зробити Землю мертвою планетою.

Відволікання на озброєння матеріальних, фізичних і інтелектуальних сил.

80-ті роки – “зоряні війни”.

90 – ті – локальні війни ( етнічні, територіальні )

Проблема біженців (страждання людей, що змушені жити начужині без нормального житла, харчування, медичного забезпечення).

Учні обговорюють зазначені проблеми і причини їх виникнення, пропонують власні шляхи вирішення.Причини виникнення

 • Наявність зброї масового знищення (хімічної, ядерної, бактеріологічної).

 • “Ядерний клуб ”- офіційні члени: США, Велика Британія, Франція, Китай;

неофіційні його члени: Індія, Пакистан, Ізраїль; “порогові держави ” Японія, ПАР, КНДР, Іран, Ірак, Бразилія, Тайвань.

Шляхи вирішення проблеми

 • Скорочення торгівлі зброєю.

 • Підвищення ролі Ради Безпеки ООН та “ блакитних шоломів ”.

 • Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї ( відмова України, Білорусі, Казахстану від ядерної зброї на своїй території)

 • Заборона виробництва хімічної зброї.

 • Програма “ Партнерство заради миру ”

 • Заборона війни.

 • Розв’язання проблем шляхом переговорів

Додаток 3

Приклад Використання «Асоціативного куща» на уроці географії

10 клас. Тема « Франція»


ПарфумиВ.Гюго

Революція

Франція

ЛуврАвтомобіліЕйфелева вежаКенгуру
7 клас. Тема «Австралія»


АборигенЕвкаліптАвстраліяПустеля

БумерангСобака Дінго


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал