Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка3/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Переваги інтегрованого навчання:

 • інтеграція пожвавлює навчальний процес;

 • економить навчальний час;

 • позбавляє від перевтоми.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

В наш час за допомогою інтегрованих занять ми створюємо можливість вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його окремих складових. Формуємо в студентів якісно нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й системності.

Під інтеграцією розуміють процес становлення цілісності.


Інтеграція освітніх галузей, методів і форм навчання сприяє підвищенню рівня практичних умінь та навичок їх застосування
Використання інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, практичного засвоєння набутих знань.

Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу: • «спресувати» споріднений матеріал кількох дисциплін навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;

 • ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;

 • опанувати зі студентами значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань;

 • активно залучати студентів до процесу здобуття знань;

 • формувати творчу особистість студента, його здібності;

 • дати можливість студентам застосовувати набуті знання з різних навчальних дисциплін у професійній діяльності.

Інтегровані заняття є ефективними під час опанування студентами програми з багатьох дисциплін .

Пізнавальна діяльність студентів, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого заняття (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування, тощо). Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають студентам зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. Інтегровані заняття роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності студентами.

Класична структура організації таких занять збагачується активними формами роботи – діловими іграми, створенням проблемних ситуацій, тощо. Такий методичний підхід дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання, сприяє цілісному, якісному засвоєнню студентами фундаментальних знань, виявленню причинно-наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та стандартними алгоритмічними структурами.
При інтегрованому навчанні мовну грамотність можна перевірити різноманітними вправами різних типів, а рівень мовної культури – аналізом використання людиною рідної (або іноземної мови) в побуті, професійній сфері.
Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно передбачає створення нової навчальної інформації відповідно до нових технологій.РОЗДІЛ 2.ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Процес інтеграції в межах системи освіти явище не нове. Воно використовувалось ще з часів К.Д.Ушинського. Велике зацікавлення викликає перше пореволюційне десятиліття, коли закладалися підвалини шкільної справи. Інтеграцію було взято за основу комплексних програм 20-х років. Побудовані на основі глибокої міждисциплінарної інтеграції, вони виявились непродуктивними для навчання й розвитку студентів, бо не давали систематичних, ґрунтовних знань і вмінь. Сьогодні явище інтеграції у вищій школі також викликає багато суперечок і має як активних прихильників серед викладачів, так і противників. Незважаючи на постановку цієї проблеми на державну основу, рівень вивчення її на сьогодні є мінімальним. Впроваджені десятиліття тому у відповідь на слова тогочасного Міністра народної освіти України В.І.Лугового про те, що «головні напрямки роботи полягають в інтеграції навчальних предметів», інтегровані курси відзначались безсистемністю, пристосуванням до застарілих засобів навчання, а тому й низькою якістю знань студентів. Не було створено ні навчальної, ні матеріальної бази, бракувало необхідної літератури, фундаментальних досліджень щодо сучасної інтеграційної освіти. Саме тому інтеграція сьогодні викликає скептичне ставлення у вчителів та викладачів. Науковці визнають, що вчителі-практики випередили їх у пошуках. Окремі розробки щодо інтеграції у початковій школі знаходимо в роботах О.Я.Савченка, Н.Н.Свєтловської, Н.М.Бібіка. Цікавими є думки щодо проблеми інтеграції в шкільному навчанні Ю.М.Калягіна, О.Л.Алєксєєнка, Т.П.Усатенко. Проте найменше досліджені можливості інтеграції у вищій школі. Тому вважаємо, що дослідження з даної проблеми є не лише доцільним, а й необхідним в умовах сучасного розвитку освіти.

Підставою для розвитку процесів інтеграції та ефективним засобом формування інтегрованих умінь і навичок є різноманітні міжпредметні зв'язки. Проте ототожнення міжпредметних зв'язків та інтеграції, що часто трапляється на практиці, є помилковим. Насамперед, міжпредметні зв'язки передбачають включення в заняття запитань і завдань з матеріалу інших дисциплін. Ці завдання мають допоміжне значення. Це окремі короткочасні елементи заняття, які сприяють глибинному сприйманню і осмисленню понять, що вивчаються.

Завдання щодо всебічного розвитку студента вимагають не стільки знань з чітко визначеного дисципліни, скільки виходу за межі цих знань, уявлення окремої дисципліни як необхідної сходинки для розвитку на новому рівні. Впроваджуючи ж лише міжпредметні зв'язки, кожен викладач формує у студентів насамперед знання зі своєї дисципліни, а не про світ у цілому.

У вищому  навчальному  закладі  І – ІІ  рівнів  акредитації реалізація  міждисциплінарних зв’язків у навчальній діяльності є одним із необхідних дидактичних засобів  формування у студентів професійних знань та навичок. Природничі і гуманітарні дисципліни І рівня є профільними,  саме  вони  є  основою  для  вивчення  спеціальних циклів, тому  методична  робота  кожного  викладача  націлена  на  творчу  працю.

Перш за все – це узгоджене планування викладачами робочих навчальних програм.

Можна  спланувати  проведення  інтегрованих  занять  викладачами  докількох  дисциплін  циклу.  При  внесенні  змін  до  змісту  робочої навчальної програми слід враховувати специфіку навчального закладу враховувати специфіку навчального закладу, наприклад,  у темі «Роль іноземної мови в житті людини» одне із занять можна присвятити вивченню ролі іноземної мови у формуванні майбутнього фахівця. Ще  при  розробці  робочої  навчальної  програми  необхідно  визначи пріоритеритетність  міждисциплінарних зв’язків та вибрати найбільш  суттєві. Наступний етап – це розробка навчально-методичних комплексів теоретичних та практичних занять, яка обов’язково включає в себе пданування міждисциплінарних звязків, враховуючи хронологію вивчення  дисциплін.

Одним  із  етапів  більшості  теоретичних  занять  є  етап  формування  професійних  умінь  та  навичок.  Викладач  також  планує те, в  якій  формі  будуть  здійснюватись  міждисциплінарні зв’язки. Це можуть бути інтегровані тексти, міждисциплінарні завдання, завдання, що мають професійну спрямованість, робота з кількома підручниками, комплексними таблицями та схемами, повідомлення та реферати міждисциплінарного та  професійного  змісту тощо.  

Щодо організації навчального процесу на основі інтеграції змісту розрізняють такі форми – пластоподібна, спіралевидна, контрастна, взаємопроникна,індивідуально-диференційована (творча)

Пластоподібнанашарування різних видів діяльності, зміст яких пронизаний однією цінністю або об’єктом пізнання

Спіралевидна - зміст і способи діяльності, в які включається студент, постійно наростають, кількісно і якісно змінюються. Дослідники Р.М.Чумічева и Л.Л. Редько відмічають, що пізнання цінності чи об’єкта при такій організації може здійснюватись від деталей до загального, або навпаки, в залежності від рівня пізнавального розвитку студентів групи.

Контрастна форма будується засобами діалогу і показу контрастних граней світу, пізнання цілого через його частини. Інтеграція в цьому випадку створює умови для виникнення діалогу культур, стимулює спілкування, обмін знаннями між студентами і педагогом, забезпечує пошук способів діяльності, спонукає студентів до рефлексії і самооцінки. Завдання педагога- організувати спілкування так, щоб розкрити для студентів значимість теми в житті, стимулювати їх в потребі набути знання.

Взаємопроникна форма будується на основі одного виду діяльності, наприклад ігрової, в яку органічно вплітаються інші – пізнавальні, аудіолінгвістичні , об’єм змісту і ступінь проникнення одного вида діяльності в інший залежить від поставлених викладачем завдань і рівня розвитку студентів.

Індивідуально-дифференційована (творча) форма – найскладніша форма організації інтегрованого заняття. Її підготовка та реалізація потребують високого професіоналізму педагога – студенти самі обирають діяльність, організують навколо себе предметний простір та спілкування. Викладачу важливо навчитись переходити зі студентами з одного виду діяльності в інший, сприяючи розвитку їх потенційних можливостей.

Дані форми організації інтегрованого заняття можуть слугувати тільки орієнтиром в роботі викладача, зрозуміло, що їх реалізація може бути більш повною тільки при вивченні дисципліни «Іноземна мова»

Існують певні розбіжності у навчанні англійської мови для спеціальних цілей, або професійної мови на Заході та в нашій країні. Вони полягають в тому, що в нашій системі вищої освіти навчання іноземної мови для спеціальних цілей відбувається на основі програм, планів та матеріалів, складених спеціалістами-мовознавцями та методистами із залученням спеціалістів у відповідній галузі. Думки і побажання конкретних студентів щодо їхніх мовних потреб, перспектив на майбутнє, тенденцій з використання іноземної мови не враховуються. Мета, зміст та методи навчання формулюються централізовано, а потім переносяться в аудиторію, разом з підготовленими матеріалами, так що студенти практично не мають вибору – що вчити, для чого, з використанням яких матеріалів. У такий спосіб вони привчаються до думки, що від них нічого не залежить, вони пасивно погоджуються з усім, що їм пропонується, не роблячи ніяких зусиль для того, щоб самим було цікаво і корисно вивчати іноземну мову.

В англомовних країнах дотримуються прямо протилежного підходу. Західна методика в якості свого провідного постулату вимагає починати навчання англійської мови для спеціальних цілей (ESP) з learner’s needs analysis, тобто з аналізу потреб студентів кожної конкретної групи. Тільки на підставі такого аналізу викладач, який працює в даній групі, повинен скласти програму і навчальний план для цієї групи. Такий підхід найбільше відповідає вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, в яких пропонується в навчанні іноземних мов виходити з потреб, мотивів, характеристик здібностей студентів. Іноземна мова за професійним спрямуванням, або як, слідом за В.А.Артемовим, називає її О.Б.Тарнопольський – «підмова спеціальності» – це специфічна мова окремої спеціальності, яка використовується в текстах і мовленні однієї тематики, у якої існують лексичні, фонетичні, орфографічні розбіжності у варіантах використання мови в повсякденному спілкуванні та літературі – в ній відсутні виразні засоби загальнолітературної мови, але присутня спеціальна термінологія.

Основною метою вивчення іноземної мови в ВНЗ є оволодіння іноземною мовою на рівні, що забезпечує реальну можливість ії використання в практичній роботі по спеціальності. Вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»у вищих навчальних закладах набуає особливої мотивації за умов урахування професійних інтересів студента. Через взаємозв’язок навчальних дисциплін на засадах міждисциплінарної координації іноземна мова дає можливість сформувати у студентів цілісну картину світосприйняття, подолання штучних меж між окремими системами знань. Здійснення такої координації передбачає цілеспрямоване використання форм, методів, прийомів і засобів, що сприяють інтеграції дисциплін, в якій наукові поняття зв’язані загальним змістом, методами викладання.

Результати впровадження міждисциплінарної координації у навчанні професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін свідчать, що студенти починають свідоміше вживати соціальну лексику в продуктивному мовленні, краще включаються в нові ситуації спілкування, функціонують на новому мовленнєвому матеріалі та в нестандартних ситуаціях, навички вживання соціокультурних термінів стають стійкішими.

Впровадження міжпредметної координації створює умови для розширення іншомовної соціокультурної компетенції студентів за рахунок зростання інтересу та підвищення мотивації для вивчення іноземної мови.

Перш за все, звертається увага на процес формування іншомовної соціокультурної компетенції, тому постійно порівнюється реалії економічного життя розвинутих країн та України, особливості ведення бізнесу, специфіку банківської діяльності в міжнародному просторі, ресторанного обслуговування, харчування тощо.

Міждисциплінарна координація вимагає дотримання певних правил на рівні відповідних дисциплін та окремих викладачів:


 • з’ясування змісту навчальної фахової дисципліни та виділення соціокультурних аспектів;

 • випереджуюче вивчення професійно-спрямованого матеріалу рідною мовою для того, щоб викладачу англійської мови не перебирати на себе функції викладання профільних дисциплін, у чому він не є фахівцем;

 • коригування навчальних планів та забезпечення послідовності вивчення професійно значущих тем рідною та іноземною мовами;

 • проведення інтегрованих занять з профільних дисциплін рідною та англійською мовами з використанням компаративних технологій та видів навчальної діяльності, характерних для занять з іноземної мови (моделювання ситуацій, робота в парах, відповіді у вигляді презентації, дискусій тощо)

Проаналізувавши досвід та практику застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з вивчення професійної іноземної мови, приходимо до висновку, що основними шляхами посилення реалізації принципу міждисциплінарної координації є:

 • необхідність продовжити удосконалення організаційної і координаційної роботи по налагодженню зв’язків між навчальними дисциплінами (професійних та загальноосвітніх);

 • систематичний підхід при застосуванні зв’язків на практичних заняттях з використанням активних методів навчання;

 • розробка методичних рекомендацій, інструкцій, завдань, які орієнтують студентів коледжу на використання міжпредметних зв’язків;

 • постійне удосконалення методики викладання, підвищення мотивації педагогічної діяльності викладача та усвідомлення ним мети та завдань по посиленню зв’язків між дисциплінами.


РОЗДІЛ 3.
ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

При обранні цикловою комісією проблеми «Вивчення шляхів інтеграції в міжнародний освітній простір засобами іноземної мови» постало питання не тільки вагомої методичної роботи, окреслення завдань та кінцевої мети, але й комплексних, систематизованих етапів роботи над вирішенням проблеми.Завданням викладачів на кожному з цих кроків було:

І етапВивчити теоретичну складову для впровадження інтегративних зв’язків в межах навчального закладу, створити дидактичну і методичну базу для цього. Розпочалась робота викладачів циклової комісії над вивченням міждисциплінарних зв’язків по кожному курсу і опорних тем з програм інших дисциплін, читання додаткової наукової, науково-популярної та методичної літератури поурочним плануванням міждисциплінарних зв’язків

ІІ етапДетально дослідити міжнародні інтеграційні процеси, як здійснюється інтеграція навчального іншомовного процесу в інших навчальних закладах, країнах. Викладачі систематично працювали над встановленням методичних зв’язків на навчальному та позааудиторному рівні, що характеризу.ються інтерінтегративним проникненням в міжнародний освітній простір, пропагандою досвіду в засобах масової інформації та мультимедійному просторі.

ІІІ етапВпровадити інтегративні форми ведення занять та позааудиторних заходів та визначити їх ефективність. На даному етапі найважливішими стали: розробка засобів і методичних прийомів реалізації міждисциплінарних зв’язків на конкретних заняттях; розробка методики підготовки і проведення комплексних форм організації навчання.

В практичному вигляді реалізація етапів вирішення проблеми в методичному ракурсі виглядає таким чином: перш  за  все – це  узгоджене  планування  викладачами  робочих  навчальних  програм. При розробці робочої навчальної програми необхідно визначити пріоритетність міждисциплінарних зв’язків  та  вибрати  найбільш  суттєві.Фундамент у вигляді методичної роботи викладачів циклу складався з таких «цеглинок» методичних робіт різного виду:

МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СВІТЛІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Таблиця 1


Назва роботи


Викладач


Рік написання

Методичні доповіді
1. Інтеграція структури і змісту заняття на основі міжпредметних зв’язків.

Чорна Т.М

2011

 1. Інтегрований проект з іноземної мови

Чорна Т.М

2012

3.Використання інноваційних технологій на заняттях іноземної мови для формування комунікативної компетенції студентів.

Кордонська А.В.

2012

4. Інформаційні технології, що сприяють підвищенню мотивації при навчанні говоріння іноземною мовою.

Шикір М.І.

2012

5. Реалізація міжпредметних зв’язків в ході навчання читанню і аудіюванню текстів професійного спрямування.

Чорна Т.М.

2012

6. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу.

Шикір М.І.

2012

7. Міждисциплінарна інтеграція – невід’ємна складова навчання професійній іноземній мові.

Чорна Т.М.

2012

8. Встановлення міжпредметних зв’язків з українською мовою на заняттях з дисципліни «Іноземна мова».

Будяк Т.А.

2012

9. Використання мультимедійних технологій на заняттях іноземної мови.

Кордонська А.В.

2012

10. Використання інтерактивних методів на заняттях іноземної мови.

Шикір М.І.

2013

11. Використання текстів-блоків і текстів-супутників як засобу реалізації міждисциплінарних зв’язків.

Чорна Т.М.

2013

12. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови.

Передрій Л.А..

2013

13. Міжпредметні зв’язки у навчанні.

Шикір М.І.

2013

14. Розвиток та формування креативних здібностей та комунікативної активності студентів на заняттях іноземної мови для реалізації міжпредметних зв’язків.

Кордонська А.В.

2013

15. Види міждисциплінарних зв’язків за складом наукових знань та їх реалізація на заняттях з англійської мови.

Чорна Т.М.

2014

Методичні рекомендації, вказівки
1. Структура інтегрованого заняття.

Чорна Т.М.

2012

2. Особливості професійного діалогічного мовлення студентів спеціальності «Комерційна діяльність».

Чорна Т.М.

2013

 1. Навчання діалогічному мовленню .

Шикір М.І.

2013

4. Використання тестових завдань за видами мовленнєвої діяльності.

Кордонська А.В.

2013

5.Складання документації з бухгалтерського обліку згідно міжнародного стандарту.

Чорна Т.М.

2014

6. Особливості перекладу технічних текстів зі спеціальності « Зберігання і переробка зерна».

Чорна Т.М.

2014

Письмові консультації
1. Навчання за кордоном. Як підготуватись до тестування TOEFL.

Чорна Т.М.

2013

2. Складання діалогів професійного спрямування.

Будяк Т.А.

2014

3. Використання алгоритмів під час вивчення іноземної мови.

Кордонська А.В.

2014

І  останній,  найголовніший  етап – це  впровадження  у  навчально-виховний  процес  міждисциплінарних зв’язків. Робота на цьому етапі    залежить  від  багатьох  факторів:  • матеріально-технічної  бази  закладу, 

 • чіткої  організаційно-методичної  роботи, 

 • координації  діяльності  викладачів  методистом, 

 • професійної  підготовленості  викладача,  його компетентності.

Найбільшою складністю виявився етап впровадження, тому що виникла необхідність в інтеграції не тільки дисциплін, а й навчальних програм, в ідеалі – як це виглядає за рубежем – іншомовний матеріал подається одразу ж після вивчення відповідної теми зі спецдисципліни або загальнооосвітнього циклу. Таку методику ведення занять можна умовно назвати «гостьовою». В даному випадку програма вивчення іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням розтягується на всі курси навчання. Але ефективність навчання підвищується без сумніву – отримавши базисні спеціальні знання, одразу ж закріпити їх іншомовною лексикою професійного спрямування – є надзвичайно складним завданням і потребує узгодженості навчальних програм і перегляду навчального плану.

Наступне – у випадку впровадження інтегрованих форм ведення занять можна погодити такі заняття лише з не багатьма викладачами навчального закладу, що володіють іноземною мовою. Тому конче були необхідні фахівці з певних дисциплін із знанням англійської мови – внаслідок цього увага була переорієнтована за кордон і за бажанням та достатністю часу інколи ми могли проводити такі заняття з викладачем Оканського університету, доктором технічних наук та магістром з сучасного менеджменту, з використанням відеоматеріалів з Інтернет-ресурсів Чеширського технологічного коледжу та за сприянням американських волонтерів, що мешкають в нашому місті лише за умови, що вони інформовані про матеріал загальноосвітніх дисциплін.

У вищому  навчальному  закладі  І – ІІ  рівнів  акредитації реалізація  міждисциплінарних зв’язків у навчальній діяльності є одним із необхідних дидактичних засобів  формування у студентів професійних знань та навичок. Природничі і гуманітарні дисципліни І рівня є профільними,  саме  вони  є  основою  для  вивчення  спеціальних циклів. Тому  методична  робота  кожного  викладача  націлена  на  творчу  працю. Ми готуємо студентів до того, щоб вони могли виражати себе, свої потреби, потреби клієнтів, використовуючи іноземну мову, що повинно привести до підвищення самооцінки майбутнього спеціаліста, вміння оцінити результати праці інших членів суспільства і підвищенню комфортності його існування в суспільстві.

Слід відмітити різні етапи навчання – початковий загальноосвітній і професійно-орієнтований.

Саме їх зміст представлено в курсі іноземної мови – з найрізноманітніших галузей людського життя і діяльності. Така «розпливчастість» іноземної мови по всьому змісту і така органічна єдність різних пізнавальних сфер сприяє створенню умов для багатогранного оволодіння іноземною мовою. Створюється єдине в своєму роді різноситуаційне мовне середовище, яка безперервно «харчує» студентів мовним матеріалом.

Саме при розробці початкового етапу потрібно дотримання певних принципів, а саме: мінімізації, відбору значущих предметів мовлення, послідовного представлення інформації, комунікативності, врахування професійної специфіки. Немало уваги слід надавати мотиваційному аспекту навчання, можливо застосувати проектну методику, як засіб активізації мовномисленнєвої діяльності студентів. Можливі шляхи реалізації інтегративних зв’язків на заняттях іноземної мови, на нашу думку: • використання іншомовних текстів ( текстів-блоків і текстів-супутників);

 • використання спеціальних методик для розвитку комунікативних навичок студентів;

 • використання міждисциплінарних вмінь, а саме одержання інформації з тексту, антиципація, при використанні прийомів актуалізації, порівняння і систематизації.

Турбота про побудову змісту єдиного курсу іноземної мови, посилення його внутрішніх зв’язків значно підвищують значення її взаємозв’язку з іншими дисциплінами. Міждисциплінарні зв’язки розглядаються як дидактичний принцип і як умова, охоплюючи цілі і завдання, зміст, методи, засоби і форми навчання різних дисциплін. Міждисциплінарні зв’язки при вивченні дисципліни «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» дозволяють виокремити головні елементи змісту освіти, передбачити розвиток системоутворюючих ідей, понять, загальнонаукових прийомів навчальної діяльності, можливості комплексного застосування знань з різних дисциплін та трудової діяльності майбутніх спеціалістів. Вирішуючи завдання, студенти здійснюють складні пізнавальні дії:

 • усвідомлення суті міждисциплінарних завдань, розуміння необхідності застосування знань з інших дисциплін:

 • відбір і актуалізація (приведення в «робочий стан») потрібних знань з інших дисциплін;

 • їх перенесення в нову ситуацію, співставлення знань з суміжних дисциплін;

 • синтез знань, встановлення сумісності знань, понять, одиниць виміру, розрахункових операцій, їх виконання;

 • одержання результату, узагальнення в висновках, закріплення понять.

Систематичне використання міждисциплінарних пізнавальних завдань в формі проблемних запитань, завдань, практичних дій, забезпечує формування вмінь студентів встановлювати і засвоювати зв’язки зі знаннями з інших дисциплін. В цьому полягає найважливіша розвиваюча функція вивчення іноземної мови. Міждисциплінарні зв’язки впливають на склад і структуру навчальних дисциплін. Кожна дисципліна є джерелом тих чи інших знань. Тому неможливо виділити ті зв’язки, які враховуються у змісті іноземної мови, і навпаки – спрямовані з іноземної мови в інші навчальні дисципліни. Формування цілісного наукового світогляду потребує обов’язкового врахування міждисциплінарних зв’язків. Такий комплексний підхід посилює пізнавальні і виховні функції іноземної мови.

Отже, міждисциплінарність та інтегративність – це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін. Посилюючи системність знань студентів, вона активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу.


Схема 1. Види інтеграції

Схема 2. Етапи вирішення проблеми
Згідно тенденцій поділу інтегративних процесів в освіті на внутрішньодисциплінарні, міждисциплінарні та інтердисциплінарні, з кожного з цих видів інтеграції у цикловій комісії іноземних мов є певні надбання, про досвідом організації і впровадження яких ми можемо проінформувати.

РОЗДІЛ 4.

ВНУТРІШНЬОДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

Внутрішньодисциплінарна інтеграція – це інтеграція понять всередині дисципліни, яка часто характеризується процесом систематизації знань, навчанням по принципу – від простішого – до складнішого,від опосередкованого – до загального.

За останні роки значно змінились роль і місце іноземної мови в системі освіти. Основна мета – формування і розвиток комунікативної компетенції, тобто, навчання практичному володінню іноземною мовою.

Досягнення цієї мети передбачає зміну вимог до рівня сформованості мовленнєвих вмінь, вимагає нових підходів до відбору змісту і організації матеріалу. Вимоги, які сьогодні висуваються до перебудови процесу викладання іноземної мови, а також психолого-педагогічні умови дають можливість створювати нові і впроваджувати вже існуючі методичні системи на основі внутрішньодисциплінарних зв’язків.

Внутрішньодисциплінарна інтеграція мовного матеріалу здійснюється на трьох рівнях у відповідності з окресленою І.Л.Бім трьохступеневою ієрархією його організації. Як зазначає дослідниця, до одиниць первинного рівня відносять звуки, морфеми, слова та фразеологічні поєднання. Другий рівень представляють ті одиниці, що впорядковують вищезазначені в рамках типового акту комунікації («граматика тексту» – по Б.А.Лапідусу).

Під структурними одиницями третього рівня розуміються зв’язні висловлювання і теми. Одиниці різних рівнів проходять червоною лінією крізь предметний зміст навчання і реалізуються в усіх видах мовленнєвої діяльності: продуктивних – говоріння, письмо і рецептивних – читання, аудіювання. У рамках внутрішньодисциплінарного підходу розрізняють два етапи роботи над засвоєнням мови – етап мовного зразка і етап видів мовної діяльності (див. схему 3).

На першому з них мовний матеріал – фонетичний, лексичний і граматичний – об’єднується в реченні, як найменшій одиниці мовлення (мовний зразок) і шляхом тренування доводиться до мовної готовності.

Другий етап передбачає розвиток умінь на основі сформованих навичок і охоплює сферу говоріння, аудіювання, читання і письма. Він характеризується застосуванням вправ творчого характеру, які в кожному окремому випадку спрямовані на розвиток певного виду мовної діяльності.

Схема 3. Внутрішньодисциплінарний підхід

до вивчення іноземної мови
Можна сказати, що внутрішньодисциплінарна інтеграція іманентно характерна для мови, як феномену складної організації.

Внутрішньодисциплінарна інтеграція буде ефективною при виконанні наступних педагогічних умов: • диференціація знань, що складають одну предметну галузь, по їх належності до дискретно- і континуально-організованим навчальним текстам і матеріалу;

 • визначенні і дотриманні структури та послідовності викладу навчального матеріалу, що відповідає континуальній і дискретній організації текстів та навчального матеріалу;

 • забезпеченні реалізації діяльнісного аспекта внутрішньо дисциплінарної інтеграції, що включає в себе етапи організації і проведення занять з навчальної дисципліни;

 • діагностуванні ефективності навчання за ступінню засвоєння навчального матеріалу.


4.1. УКРУПНЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Такою технологією, яка дозволяє дидактичне вдосконалення й реконструювання навчального матеріалу, є технологія укрупнення дидактичних одиниць П.М.Ерднієва. Зазначена технологія дозволяє застосовувати узагальнення в поточній роботі на кожному занятті, встановлювати більше логічних зв’язків у матеріалі, виділяти головне й суттєве, розуміти значення теми в загальній системі знань, ефективно проводити закріплення вивченого.      

Про загальновизнану ефективність застосування технології укрупнення дидактичних одиниць свідчить те, що її функціональні компоненти використовуються у технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей (автор-розробник – В.Шаталов), технології рівневої диференціації навчання на основі обов'язкових результатів ( автор-розробник – В.Фірсов), інтегральній освітній технології В.Гузєєва та інших, але УДО переважно застосовується у навчанні математики, фізики, дисциплін природничо-наукового циклу.

Отже, наукова новизна полягає в тому, що обраний напрям модернізації, маючи за мету досягнення оптимального результату навчання, використовується при вивченні іноземної мови.Сутність технології УДО

Під технологією укрупнення дидактичних одиниць (УДО) розуміють систему споріднених одиниць навчального матеріалу, у якому симетрія, протиставлення змін компонентів навчальної інформації в сукупності позитивно впливають на виникнення єдиної логіко-просторової структури знань. Укрупнення дидактичних одиниць трактується як відображення об’єктивної тенденції сучасної науки до інтеграції знань, яке призводить до глибинних узагальнень у пізнавальних процесах та засвоєнні більшого обсягу знань при економії часу. Знанням, які одержують студенти при навчанні за технологією УДО, властивий такий показник як системність.

 Сутність укрупнення дидактичних одиниць полягає в об’єднанні знань за часовими чи просторовими параметрами. Дидактична одиниця складається із логічно різних елементів, що володіють інформаційною та структурною спільністю і через що знання набувають властивостей стійкості, багатофункціональності, міцності та дієвості. Дидактична одиниця – елемент змісту навчального матеріалу, викладеного у вигляді затвердженої в установленому порядку програми навчання в рамках певної навчальної дисципліни. Дидактична одиниця – одна з наочних тем, таких, що підлягають обов'язковому освітленню в процесі навчання.

Структура дидактичної одиниці розглядається як сукупність трьох складових навчальної програми: теоретичною, такою, що формує світоглядну систему науково-практичних знань і відношення до предмету вивчення; практичною; контрольною, такою, що визначає диференційований і об'єктивний облік процесу і результатів освітньої діяльності студентів.
Запропонована модель реконструювання та вдосконалення дидактичної траєкторії, опираючись на елементи технологій концентрованого навчання і укрупнення дидактичних одиниць, поєднує принцип сконцентрованості відбору навчального матеріалу з іноземної мови з вивченням його укрупненими одиницями. Стратегія такого навчання – розвиток особистісного потенціалу студента, його самоактуалізація.Напрями концентрації навчального матеріалу:

 • структуризація змістового аспекту навчання іноземної мови для виділення найбільш суттєвого, необхідного для формування системи знань;

 • вибір оптимальних форм і прийомів навчання на основі використання укрупнених одиниць для формування лінгвістичної та загально-навчальної компетенції, мовленнєвої культури студентів;

 • використання автентичного матеріалу як важливої частини змістового забезпечення вивчення іноземної мови.

Технологічні етапи укрупнення дидактичних одиниць
4.1.1. Укрупнення дидактичних одиниць

за просторовими параметрами

Гуманітарна стратегія навчання пропонує багато різноманітних прийомів і методів для реалізації можливості одержання досвіду спілкування, пошукової та смислотворчої діяльності, досвіду самопізнання, самоуправління і самореалізації. Підготовчим етапом до етапу вивчення взаємозв’язаних понять є стимуляція вживання нової лексики під час організаційної частин заняття. Арсенал засобів, які викладач може використовувати з метою розкриття значення слів, словосполучень, введення їх в лексику, мотивації їх вживання, а загалом семантизації – надзвичайно різноманітний.Створення асоціацій, асоціативних рядів базується на принципах організації лексичних одиниць, що фактично дозволяє студенту розуміти слово для запам’ятовування і знаходити в пам’яті саме ті слова, які найбільш повно відповідають суті його висловлювання. Відповідь на це питання – у впорядкованості лексики-системи, в якій одержана інформація зберігається і легко вилучається при необхідності. За Кубряковою, в основу такої системи покладено асоціації. В даному методі студент повинен відреагувати на запропоноване йому слово – стимул – першим, що прийшло йому на думку іншим словом або словосполученням, тобто, реакцією. Зв’язки, що виникають у свідомості студента в певний момент, називають асоціативними.

Так, при вивченні тем «Моя майбутня професія», «Освіта в Україні» (Іноземна мова) студентам пропонується скласти асоціативний кущ :


Make up “Mind Map” for the topic “My future profession”
Make up “Mind Map” for the topic “Education in Ukraine”

При виконанні практичної роботи «Працевлаштування. Пошук роботи. Карєра бухгалтера» (Іноземна мова(за професійним спрямуванням)):Більш ускладнений варіант- студентам пропонується заповнити асоціативний кущ з використанням таблиці – тема «Великі міста Великобританії і США» (Іноземна мова).

Make up “Mind Map” for the topic “Cities and Towns of Great Britain”UK vs USA

England and Alabama

Scotland and South Carolina

Wales and Massachusetts

The UK and Oregon

The UK and Japan

UK and the USA


UK


USA


Full Name
Click here for
Facts about the UK


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

United States of America
Island

Large Land Mass

Continent

Europe

North America

Constitutional monarchy


Constitution-based federal republic
Head of State
Queen Elizabeth II

Head of Government


The Rt. Hon David Cameron, MP

President
Barack Obama

as from 20 January 2009Government

Parliament

Congress

Flag

Currency

Sterling pound (£ 1 pound = 100 pence)

USA Dollar (USD) ( $ 1 dollar = 100 cents)

National Anthem

God Save the Queen

Click here for the history and lyrics of God Save the Queen.The Star Spangled Banner

Language

British English

American English

Capital City

London

Washington D.C.

Land
Total land area (sq.km)

244,110 sq km
(94,251 sq mi)

9,826,630 sq km
(3,794,083 sq mi)

Arable Land

23.46%

19.13%

Highest mountain

Ben Nevis 1343m

Mount McKinley (Denali) (6,194 m/20,320 ft)

lowest point

The Fens, 4.6 metres (15 feet) below sea level

Death Valley,in California
86 m (282 ft) below sea level

Longest river

Severn 354 km
(220 miles)

Mississippi, 3765km (2340mi)

Largest lake

Lough Neagh
396 sq.km
(153 sq miles)

Lake Michigan
57,800 sq. km.
(22,300 Sq.Mi.)

Annual mean temperature

London 9.7C
Annual mean rainfall

London 753mm
People
Total population

60,270,708
(2004 estimate)

293,027,570
(2004 estimate).

Population density per sq.km

250 people per sq km (646 people per sq mi)

32 persons per sq km
(83 per sq mi)

Top 5 populous cities:

London 7,285,000
Birmingham 1,018,000
Leeds 725,000
Glasgow 611,000
Sheffield 529,000

New York City 8,085,742
Los Angeles, 3,819,951
Chicago 2,869,121
Houston 2,009,690
Philadelphia 1,479,339


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал