Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка20/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

In this lesson , you have learned:


 • to ask the all-important question-words, why? who? where? when? how? and what?

 • to structure your presentation into introduction, body, conclusion and questions

 • to use equipment effectively

 • to use clear, simple language, avoiding jargon

 • to use active verbs and concrete facts

 • to link each section of your presentation

 • to establish audience rapport

 • to deal with listeners' questions politely

 • to respond to your audience positively

So much for the review of what you've learned. Next, we'll go to the test where we can evaluate your understanding...Self-Assessment Test

Are the following statements True or False?


Начало формы

1. An OHP is for the display of 35mm slides.


True
False

2. A document distributed to an audience is called a 'handout'.


True
False

3. There are only two ways in which we can modulate our voice.


True
False

4. Eighty percent of the information that we absorb is absorbed visually.


True
False

5. A flipchart can be horizontal or vertical.


True
False

6. Active verbs are more powerful than passive verbs.


True
False

7.Body language is a technique used only during the introduction of a presentation.


True
False

8. 'To rehearse' means 'to write'.


True
False

9. It is important to give as much information on a graphic as possible.


True
False

10. Indelible markers are intended for use with flipcharts, not whiteboards.


True
False

Конец формыV. Повідомлення домашнього завдання.(8хв)

Cкласти письмову презентацію , використовуючи пам’ятку по складанню письмових презентацій.

The most important thing is ability to present yourself, because at the first you have to be not only good specialist but extraordinary person.

THE CHOICE IS ALL YOURS

Перегляд відеопрезентації, наданої Дж. Беглієром.

Paper Presentation Topics


 Choose a perfect paper presentation topic and present it in front of your audience! It’s not that complicated if you read the following advice

 All you need to do is brainstorming. Take a piece of paper and write down different subjects of your interest. The longer the list is - the better. It will be easier for you to choose among different topics because you will be able to compare all of them and then pick the most optimal one. Remember that this topic has to be interesting for you because if you are passionate about your subject, you will be able to deliver the message of your presentation with confidence.


Paper presentations are there to help you to inform your listeners about an issue that interests you, so before you share your ideas think about the structure of your presentation: you need to define your topic with a thesis statement, give few advantages and disadvantages and support it with some factual data, such as graphs, statistics and relevant pictures.

However all of that has to be in a short and simple form, containing only the main points of your speech. Your audience will be receiving the information from you in the first place, and your visual aid will help them to grasp the whole idea better.

So from various topics for paper presentation you need to pick the one which will satisfy all of the requirements written above and then you will be able to make one memorable presentation!
РОЗДІЛ 6.

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР
ІНТЕР- (ТРАНС)ДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


Інтердисциплінарна інтеграція – це синтез

компонентів основного і додаткового змісту

освіти, проникнення в іншомовну культуру,

що сприяє формуванню міжкультурної

комунікативної компетенції.

В наш час, в умовах кардинальних змін в усіх сферах життя все більш серйозного значення набуває питання вдосконалення іншомовної підготовки особистості, оскільки знання іноземних мов в сучасних умовах стає значущою соціально-економічною необхідністю. Міжнародні контакти в різних сферах показують, що необхідне глибоке розуміння особливостей менталітету, стилю життя і системи моральних цінностей представників іншого лінгвосоціуму, якщо народи прагнуть до співробітництва і спільного облаштування майбутнього світу. В першу чергу, йдеться про формування таких якостей, як відкритість, толерантність і готовність до спілкування.

Підвищення рівня міжкультурної освіченості можливе тільки в тому випадку, коли результати загальної освіти будуть виражені не тільки в дисциплінарному форматі, але й будуть мати характер інтегрованих знань, вмінь, навичків.

Практично кожна дисципліна вносить свій певний вклад в формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів, наповнюючи її відповідним змістом. Значна роль в цьому відводиться саме дисципліні «Іноземна мова», так як саме формування міжкультурної комунікативної компетенції є основною метою навчання даної дисципліни.

Особлива роль іноземної мови в розвитку міжкультурної комунікативної компетенції визначається рядом характеристик, що відрізняє її з-поміж усіх інших дисциплін. Перш за все, іноземна мова, будучи суттєвим елементом культури її народу-носія мови і засобом передачі її іншим народам, дозволяє студенту створити цілісну картину світу , що в результаті буде сприяти формуванню у студентів рис вторинної мовної особистості та її адаптації до умов полікультурного, багатомовного середовища, яке весь час зазнає змін.

Досвід мовленнєвої діяльності студент набуває не лише на заняттях іноземної мови, а й в ході практичної безпосередньої взаємодії з представниками іншомовної культури та через комп’ютерно- опосередковане спілкування.

Ефективність даного виду інтеграції перевірялась в ході відібраних нами видів заходів з метою визначення рівня сформованості міжкультурної комунікативної компетенції. Результати методики емпіричного навчання англійській мові в умовах інтердисциплінарності підтверджують її ефективність для досягнення високого рівня сформованості міжкультурної комунікативної компетенції студентів.

Застосування на практиці методики інтердисциплінарного навчання англійській мові дає наступні позитивні результати:В сфері знань студенти:

 • володіють більш глибокими і поширеними знаннями в галузі історії, географії і культури країни, мову якої вивчають, аніж при звичайній формі навчання;

 • знають особливості іншокультурного спілкування, основні форми і норми комунікації, етикету поведінки, а також способи вирішення деяких проблемних питань,що виникають в процесі спілкування з носіями іноземної культури.

В сфері вмінь студенти:

 • вміють використовувати міжкультурні і соціокультурні, в т.ч. історичні та географічні знання в умовах реальної комунікації з представниками іноземної культури;

 • вміють набувати нових знань про країну, мову якої вивчають, в тому числі з інтегрованих дисциплін, зокрема, з історії та географії, а також шляхом самостійного вивчення іншомовної літератури і в процесі безпосереднього спілкування з носіями мови;

 • вміють кваліфіковано працювати з міжкультурною інформацією- знаходити, аналізувати, оцінювати, систематизувати, класифікувати, узагальнювати, інтерпретувати;

 • вміють об’єктивно оцінювати, а також порівнювати явища рідної та іншомовної культури і знаходити спільне з-поміж них.

 • В результаті інтердисциплінарного навчання іноземній мові студент набуває певних особистісних якостей, а саме:

 • володіє емпатією, він здатний, зберігаючи самобутність та індивідуальність, ставити себе на місце представника іншої культури , розуміти мотиви його поведінки, побачити себе і свою культуру з точки зору іншомовного співбесідника;

 • вміє пізнавати свою та іншу культуру як в процесі міжособистісної взаємодії, так і при вивченні матеріальних і духовних явищ;

 • володіє критичним мисленням, яке дозволяє студенту переборювати неминучі стереотипи і упередження відносно рідної і іноземної культур, використовуючи свої знання з галузі інтегрованих дисциплін;

 • наближається до максимального рівня трансспекції;

 • володіє навичками і вміннями ефективної комунікативної діяльності, що надає йому можливість повноцінно спілкуватись з представниками іншої культури.


6.1. ІНТЕГРАЦІЯ В МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Світ сьогодні об'єднаний турботою про виховання громадянина всієї планети. Інтенсивно розвивається міжнародний освітній простір, тому світове співтовариство прагне до створення глобальної стратегії освіти людини незалежно від місця її проживання й освітнього рівня. Усі країни об'єднує розуміння, що сучасна освіта має стати міжнародною; шкільна й університетська освіти набувають рис полікультурної освіти, яка розвиває здатність оцінювати явища з позиції іншої людини, різних культур, іншої соціально-економічної формації, створює полікультурне середовище.

Світовий освітній простір об'єднує національні освітні системи різного типу і рівня, що значно різняться філософськими й культурними традиціями, рівнем цілей і завдань, якісними станами. Тому варто говорити про сучасний світовий освітній простір як про єдиний організм, що формується і в кожній освітній системі якого наявні глобальні тенденції й збережено розмаїтість.

Простір стає полікультурним і орієнтованим на розвиток людини й цивілізації загалом, більш відкритим до формування міжнародного освітнього середовища, наднаціональним за характером знань і долучення людини до світових цінностей.

В Україні зростає потреба у підготовці нового покоління, модернізація програм їх підготовки, які можуть своєчасно реагувати на актуальні світові тенденції, з високим рівнем самоорганізації, самоконтролю і духовності.

Підготовка таких спеціалістів потребує структурних змін як у веденні навчальних занять у ВНЗ, так і вихованні толерантності і розуміння менталітету іншомовного простору.

Так, студенти економічних спеціальностей вже кілька років практикують на заняттях з Іноземної мови (за професійним спрямуванням) слухання лекцій на теми: «Ціноутворення», «Менеджмент», «Маркетинг». «Фінанси»,«Бюджет» з-за кордону. Спілкування он-лайн з викладачем Оканського університету (А.Йаганоглу, вчений ступінь MBA achievement degree in Contemporary Management(TURKEY - USA)про порядок формування ціни на світовому ринку, ефективний менеджмент, вивчення ринку і попиту товарів тощо з візуальним супроводом дозволяють скористатись чудовою нагодою розвивати мовленнєві навички, тренуючись у постановці запитань до поважного лектора та порівняти механізми економічних процесів в нашій країні та за кордоном.

Інформативний матеріал до практичних робіт, наданий Д.Вільямс(Assistant to the Director of Finance), відзначався доступністю, високим інтелектуальним рівнем мовця та викликав великий інтерес у студентів при вивченні дисциплін«Іноземна мова» та «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)»Встановлення комунікацій з метою отримання методичної допомоги, а саме – навчальних відеофільмів, сучасних молодіжних програм, проектів, конкурсів на отримання грантів відбувалось через засоби Інтернету.Так, було вивчено досвід іноземних колег з: West Cheshire technological college, National Institute for Technology in Liberal Education, American Student Government AssociationЗахідний Cheshire College - професійний коледж на північному заході Англії. Він налічує понад 20 000 студентів у двох основних філіалах в Елсмір Порт і Честер, а також на робочих місцях та громадських місцях.

Він пропонує професійні курси в різних предметів і дисциплін для дорослих і від 14 до 19 років.

Курси охоплюють такі галузі:


 • Будівля та будівельні послуги

 • Бізнес

 • Догляд за дітьми

 • Обчислювальні та IT

 • Інженерні та автомобільні

 • Мода, і роздрібна торгівля

 • прикладні та медичні науки

 • Перукарське мистецтво, краса

 • Охорони здоров'я і соціального забезпечення

 • Готельного бізнесу та громадського харчування

 • Розробка ігор

 • Виконавське мистецтво і музика

 • Комунальні служби

 • Спорт

 • Подорожі та туризм

Коледж також пропонує доступ до вищої освіти курсів, (акредитований університет Честер) що ведуть до визнаної професійної кваліфікації (наприклад, ММК, CIPD, AAT, IAB та ICM).

Крім того, коледж організовує навчання в різних секторах, включаючи роботу бухгалтерії, активного відпочинку та навчання, косметологія, цегляна кладка, будівництво, управління бізнесом, і столярних виробів, допоміжні послуги, контакт-центр, творчий і цифрових засобів масової інформації, обслуговування клієнтів, інженерні , перукарські послуги, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, готелі та громадське харчування, ІТ, оздоблювальні роботи, аптека, роздрібна торгівля, управління ланцюжком поставок, технічне обслуговування транспортних засобів та складування та зберігання.. Коледж в даний час має більше 500 учнів, що працюють в цих секторах

Коледж працює з великими транснаціональними, компаніями ,такі як Vauxhall, Unilever і Банк Америки, а також малим та середнім бізнесом в регіоні і був одним з перших 26 постачальників у Великобританії, щоб забезпечити якість підготовки стандарту (TQS).

Відеоматеріали, що використовуються на заняттях з Іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціальність –Виробництво харчової продукції- було надано з навчальних відеопосібників цього коледжу.Національний інститут технології в освіті (NITLE) має стати «каталізатором інноваційного навчання для того, щоб збагачувати і розвивати гуманітарну освіту в епоху цифрових технологій». Ця ініціатива надає програми та послуги, які сприяють розвитку Міжорганізаційного співробітництва та інноваційного використання технологій в університетах. NITLE поставляє свої програми та послуги які беруть участь зі своєї штаб-квартири в Південно-Західному університеті, приватному коледжі гуманітарних наук в Джорджтауні, штат Техас. NITLE також має офіси в Анн-Арбор, штат Мічиган, і невеликий штат співробітників розподілених по семи держав.

Основні напрямки програми:

- надання інструментів та інших ресурсів, які сприяють Міжорганізаційній співпраці та обміну;

- професійний розвиток програм для викладачів, бібліотекарів, технологів та навчальних закладів;

- послуги з управління інформацією;

- дослідження, зокрема, щодо педагогічного потенціалу нових цифрових технологій.

На базі такої роботи студенти мають можливість опанувати практичний пласт закордонної культури, познайомитись із особливостями життєдіяльності української діаспори за кордоном, сформувати поняттєвий апарат, що надалі безперечно сприятиме у здійсненні ними наукових пошуків і міжкультурних досліджень. 

Головними напрямками діяльності коледжу в галузі міжнародного співробітництва стає: • забезпечення інформаційними матеріалами стосовно умов участі у міжнародних проектах, програмах тощо;

 • встановлення та підтримання зв’язків з іноземними освітніми установами, волонтерськими організаціями;

 • заохочення викладачів до обговорення наукових та освітніх проектів.

 • пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи

 • поширення інформації про обмінні програми та проведення консультаційної роботи;

 • створення бібліотеки інформативних матеріалів про обмінні програми;

 • ведення міжнародної кореспонденції.

Пошукові роботи студентів коледжу про українську діаспору за кордоном та її молодіжне середовище, були створені на основі матеріалів, наданих NITLE.

Американська асоціація студентського самоврядування

(AsGa) була заснована в 2001 році як перша професійна асоціація Америки з обслуговування і підтримки колегіального уряду студентів та асоціації студентського самоврядування. AsGa була заснована Oxendine Publishing, Inc, яка з 1983 р. видавала журнали, книги і веб-сайти для студврядування Oxendine-молодший, засновник журналу Студентський лідер і керівник журналу Флорида, є засновником і виконавчим директором.AsGa забезпечує колегіальних лідерів студентського самоврядування та консультантів з загальнонаціональної мережі, наукових досліджень та інформаційних ресурсів.AsGa також сприяє просуванню ПГ по всій країні і проводить дослідження і виступає за важливість динамічної , автономної організації студентського уряду в кожній установі . AsGa в даний час має 1113 організацій-членів у всіх 50 штатах, а також Англії, Бермудські острови, Багамські острови, Єгипет, Італія, Вірменії та низки інших країн. Адміністратори в AsGa часто виступають в якості експерта в сотнях статтей в студентському співтоваристві і національних газетах.

Слід зазначити, що робота з цією організацією була проведена за допомогою американських волонтерів Корпусу Миру, що зіграли важливу роль як у встановленні комунікацій, так і у безпосередньому впливі на рівень знань та комунікативних вмінь студентів коледжу. За сприянням цієї організації студентів було залучено до ряду заходів на місцевому та міжколеджанському рівні. Так, студентами медичного коледжу м.Могилева-Подільського, як консультантами загальнонаціональної мережі, спільно з американською волонтеркою Корпусу Миру Далайною Вільямс, були організовані заняття- тренінги для студентів технологічного коледжу, які стосувались проблеми СНІД та пошуку шляхів його запобігання.


6.2. ТРАНСІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Шлях до європейського майбутнього України – це основне питання сьогодення. Одним із важливих завдань освіти об’єднаної Європи є формування в молодого покоління свідомості про спільну європейську належність, розвиток почуття відповідальності за спільне майбутнє, відчуття європейської громадськості.

Інтеграція українського суспільства в європейський економічний, політичний, культурно-освітній простір вимагає виховання такого молодого покоління, яке керуватиметься у своєму житті демократичними принципами та цінностями, затверджуватиме їх в повсякденному житті. Ми багато чому можемо навчитися у європейських країн, якщо хочемо жити в Європі не тільки географічно.

Особливо важливі в умовах розвитку європейської інтеграції питання спільності культур, розвитку мов, толерантності, громадянської активності в збереженні культурної спадщини. Спільні проблеми єднають всі народи. Проблеми миру, дружби, розвитку культури, мови, а значить і духовності нації знайомі кожній країні.

Тому нашою державою запропоновано ряд цільових програм по інформуванню громадськості з питань європейської інтеграції. Однією з освітніх програм України є організація європейських клубів в навчальних закладах.

Серед студентської молоді відчувалась велика зацікавленість, тому робота по створенню євроклубу приносила задоволення і відчуття корисності.До складу клубу «Do something interesting» було також включено студентів будівельного коледжу та учнів гімназії №2


Була розроблена програма співробітництва з американською волонтеркою Д. Вільямс – ініціатором створення такого клубу і розпочалась сумісна робота по проведенню різноманітних заходів, що тісно інтегрувались з іншомовною культурою .                                                       

Головні напрямки діяльності клубу: • ознайомлення з культурою та традиціями в інших країнах;
  інформування про інтеграційні процеси в Європі;

 • формування почуття європейської єдності, сприйняття України як частини європейської спільноти;

 • налагодження контактів з освітніми організаціями та євроклубами за кордоном;

 • виховання толерантного ставлення до культури та звичаїв різних народів;

 • практичне засвоєння норм і правил усної і письмової комунікації в різних сферах спілкування іноземною мовою;
  заохочення до вивчення іноземних мов.

Практичну цінність проектів європейського напрямку важко переоцінити. Участь в євроклубах дає молоді цікаві знання про культуру інших народів, сприяє розвитку і самореалізації, допомагає вивченню іноземних мов, створює перспективи на професійне майбутнє

Під час співробітництва з волонтеркою Корпусу Миру Д.Вільямс реалізовано проекти – «Подаруй дітям надію», святкування Хелоуїна, Нового року, екологічний десант, відкриття пам’ятника Леннону.

До підготовки свята Хелоуїн було залучено більше 20 волонтерів – учнів шкіл та студентів коледжу. Молодь разом з волонтерами розробила план заходу, розподілила обов’язки та підготувала необхідні декорації для святкового вечора. Волонтери спробували себе й у ролі «фандрайзерів» – з їх допомогою було залучено додаткових партнерів-спонсорів, які допомогли забезпечити свято солодощами для дітей. Подібні ініціативи свідчать про високу громадську відповідальність нашої молоді, небайдужість їхніх сердець до життя громади та участь у реалізації молодіжної політики. Окрім цього, активність молоді слугує прикладом розвитку волонтерського руху у місті та закликом до цієї благородної справи для інших небайдужих.

«Меморіал з пам'ятником Джону Леннону споруджено в місті Могилів-Подільський, на пам’ятнику написано «Дайте світу шанс»… – таку інформацію можна відшукати в мережі Інтернет. В світі існує чотири пам’ятника Джону Леннону – в Нью-Йорку, в Ліверпулі, в Гавані і... в Могилеві-Подільскому.

Історія його створення надзвичайна. Випускники 9 класу місцевої школи вирішили подарувати місту скульптуру. Так як вони були фанатами Бітлз, то довго думати не прийшлось – вони звернулись до місцевого скульптора О.Альошкіна і на річницю з дня смерті Леннона пам’ятник був готовий. Але його не дозволили ставити місцеві можновладці, тому своє місце в мальовничому сквері він зайняв лише в 1992 році. А в 2010 році спільно з американськими волонтерами, студентами і викладачами коледжу сквер був відновлений, біля пам’ятника було встановлено лавочки з гаслами хіпі.

До відкриття пам’ятника в технологічному коледжі було проведено вечір – «Мандрівка в світ іноземної мови», організований студентами і викладачами коледжу та присвячений неповторному солісту групи «Бітлз». Під час підготовки і організації вечора студенти займались пошуковою роботою не тільки в межах біографії співака, але й вивчали культуру і музичні стилі Британії 60-70-х років, вплив цієї групи не тільки на розум, серця і душі, але і на моральність і культуру людства.

Бурхливі процеси соціального розвитку другої половини ХХ ст., що відбулися у світі та на колишньому радянському просторі, зумовили низку проблем соціокультурного, естетичного сенсів. Виникнення нової культурної субстанції — рок-музики — не могло не вплинути на подальші процеси як культурно-мистецького життя, так і політичного. Питання взаємовідносин музики і молоді сьогодні постають як ніколи актуально, оскільки остання у своїй більшості віддає перевагу рок-музиці.

Був проаналізований та узагальнений матеріал про особливості створення, розвитку та причини розпаду групи Бітлз, а також їх вплив на молодіжну культуру ХХ століття.МАНДРІВКА

В СВІТ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 1. ведучий. We warmly greet our students and teachers

 2. ведучий. You are welcome today to our evening party “ A trip to the world of the Foreign language”

1 ведучий. The floor has the teacher of the English language Mariya Leontievna, who will give you a short information about the role of the English international language in the life of society and the man.

2 ведучий. Our evening party will consist of two parts. In the first we shall tell you about the great English singer John Lennon and his creative work.

1 ведучий. The students of the English club of the first course made their search and now tell you about the interesting facts from J.Lennon’s life.

2 ведучий. Many of our people and students know the band “The Beatles”, whose founder was J. Lennon

1 ведучий. Now we propose you to watch this band “Beatles” and to deep in the world of the wonderful music or the seventіе’s .

 1. ведучий. Our teacher Olexander Grigorovich Venediktov will perform the melody of the song “Yesterday”

На екрані мультимедійного проектора з’являються фотографії ансамблю та Дж.Леннона. Мелодія «Вчора» виконується під гітару.

1 ведучий. And now the members of the English club will tell you about Lennon’s life.

Розповіді студентів звучать на фоні тихої мелодії пісень групи «Бітлз»

1

John Winston Lennon was born on October, 9, 1940 in the Liverpool Maternity hospital, Oxford Street to Julia Lennon and Alfred Lennon during the course of a German air raid in World War the Second. He was named after his paternal ground father John Jack Lennon. His father was a merchant seaman during World War II and he was often away from home, but sent regular pay cheques to Julia , who was living with Lennon in Newcastle Road Liverpool. When his father came home in 1944, he offered to look after Julia and Lennon, but Julia rejected him.

After considerable, pressure from her sister, Mary “Mimi” Smith, Julia handed the care of Lennon over to Mimi.
2

In July, 1946, John Lennon visited Mimi and took Lennon to Blackpool, secretly intending to emigrate to New Zealand with him. Julia followed them, but after a heated argument Alfred made the five – year-old Lennon choose between Julia or him, Lennon choose his father. As Julia walked away, Lennon began to cry and followed her. Alfred then lost contact with the family until Beatlemania, when father and sun met again.3

The rest of his childhood Lennon lived with his aunt Mimi and her husband George Smith, who had no children of their own – in a middle class area in Liverpool at “Mendips”. Mimi bought volumes of short stories and George, who was a dairyman at a local farm - engaged Lennon in solving crossword puzzles and bought him a harmonica.

His mother Julia visited Mendips almost every day and Lennon often visited her at Blomfield Road. His mother taught him how to play in banjo. The first song he learned was Fats Domino’s “Ain’t that a shame”

4

From September, 1952 to 1957, he attended the Quarry Bank Grammar School in Liverpool, where he was known as a happy – go-lucky pupil, drawing comical cartoons and making fun of his teachers by mimicking their odd characteristics.

His mother bought Lennon his first guitar in 1957. His aunt Mimi hoped that Lennon would soon grow bored with music, as she was skeptical of Lennons claim that he would be famous one day, often testing him “The guitar’s all very well, John, but you will never make a living out of it”

5

On 15 July 1958, when Lennon was 17 his mother Julia was killed on Menlove Avenue ( close to Mimi’s house), when struck by a car driven by an off-duty police officer. Her death was a major bond between Lennon and Paul McCartney, who also had lost his own mother ( to breast cancer) at an early age.

After finishing school he was accepted into the Liverpool college of art. Lennon met his future wife there Cynthia Powell.

Their relationship started after a college party before the summer holidays when Lennon asked Powell to go a pub with him and some friends. She pretended to be engaged with Barry. Lennon was very furious and he slapped Powell across the face. In 1962 Powell declared she was pregnant with Lennon’s child. They were married and in 1963 a boy was born.6

In 1957 Lennon and Mc Cartney began writing song together. The first song Lennon completed was ”Hello little girl” which later became a hit for the Four most. McCartney, convinced Lennon to allow George Harrison to join the Quarry men. Harrison joined the band as lead guitarist and Steward Sutcliff – Lennon’s friend later joined as bassist. After a series of name changes, the group decided on the name The Beatles. Lennon was considered the leader of the group.7

In 1960 Beatles for the first time went abroad - to Gamburg in Germany. They had to play long night sets in Rippenban’s clubs - the centre of night life of the city. Beatles played without any rest. And here they were given drugs. But they take one, or two, or three. In 1962 the Beatles signed Epstein as their manager.

In April 1962 the Beatles returned to Hamburg to play at the Star Club and were told that Sutcliffe had died a few hours before they arrived. This was another shock for Lennon.


8

In February 1963 the group recorded their first album “Please, please me”. They recorded the entire album in one day with Lennon suffering from a winter cold. The last song recorded for the album “Twist and Shout” is considered one of the great rock and roll vocal performances on record. Originally the Lennon and McCartney songs on the first pressing of the album as well as the single “From we to you”, “Thank you girl” are credited to “Mc Cartney -Lennon “, but this was later changed to “Lennon and Mc Cartney”. Usually they needed an hour or two to finish a song, most of which were written at hotels after a concert or McCartney home.9

In 1966 Lennon and Yoko Ono, his second wife, met. There are two versions of this meeting. Lennon went to the Indica gallery in London, where Ono preparing her art exhibition.

The second version is that in 1965 Ono was in London compiling original musical scores for John Cage’s book. The couple were married in Gibraltar on March 1969 and were in separable until 1973.

10

In 1969 Lennon and Ono began public protests against The Vietnam war. Lennon sent back his insignia which Queen Elizabeth bestowed upon him in 1965. He wrote: Your Majesty, I am returning this in protest against Britain’s support of America in Vietnam. They organized anti-war concert with slogan “ War is over, if you want”

On the 30th of December 1969 the British Television showed the program devoted to Lennon and it was said that Lennon is one of the political leaders such as John Cannedy and Mao Zedoon

11

His album “Imagine” followed in 1971 and its title song became an authem for anti-war movements.

In the beginning of 1973 government of the USA gave the official permission to Yoko Ono for living and Lennon on the contrary was ordered to leave the USA within 60 days. The last Lennon’s political album was “ Some time in New York City”

12

Lennon started writing and drawing early in his life and created his school book, which he called “The Daily Howl”.

It contained drawing of crippled satirical writings. He often drew caricatures of his school teachers and when he was in Hamburg he sent love poems and drawing to his wife Cynthia.

When Liverpool’s Mersey Beat magazine was founded, Lennon was asked to contribute. His first article was about the origin of the Beatles. The first two books by Lennon are examples of literary nonsense “ In his write” spaniard in the works.13

On the night of 8 December 1980, Lennon was shot in front of his home, the Dakota by Mark David Chapman. Lennon had autographed a copy of Double Fantasy for Chapman earlier that same night.


На мультимедійному проекторі з’являється спалах на чорному фоні, який символізує смерть співака та звучить постріл з револьвера.
Lennon was pronounced dead on arrival in the Emergency Room at the Roosevelt Hospital at 11:15 p.m. On December 9, the following day, Ono issued a statement: "There is no funeral for John. John loved and prayed for the human race. Please pray the same for him. Love, Yoko and Sean."Chapman pled guilty to second degree murder and was sentenced to 20 years to life.
14

We’d like to tell you about memorial places devoted to J. Lennon They are: 1. Memorial “ Strawberry fields forever” in the Central park of New York

 2. The Lennon’s museum in Japan

 3. Liverpool airport is named after Lennon

 4. In Cuba there is Lennon’s park

 5. In Praga there is John Lennon’s wall

 6. Lviv has John Lennon’s street

 7. And in Mogiliv-Podilsky we also have the single in the world monument to J.Lennon.


На екрані показується фото місцевого пам’ятника Дж.Леннону.
Далі виступає скульптор пам’ятника Альошкін Олексій Михайлович, розповідаючи про історію його створення.
1ведучий.The monument to Lennon in our town was erected after his death. It was the idea of the group of young people. At first the monument was located in the Central Park.

2 ведучий. Later on it was removed to the centre of our town near Police.

1 ведучий. And now let’s get down to the second part. We shall listen to songs and verses in English performed by our students.

2 ведучий. The student Chizhnyak Andrei wrote the verse “ I love” and Julia Konyaha will do it in Russian.
Студенти читають вірші на фоні ліричної музики.
1 ведучий. ……………………. will recite the verse “Was ist gluck” in German.

Декламується вірш.

2 ведучий. Meet Alina Huhlei with the song from the film “Titanic”

Виконується пісня.

1 ведучий…………………. will present the verse “Seasons”

Декламується вірш.

2 ведучий. Yulia Konyaha with the song “Believe me”

1 ведучий. Thank you for your attention

2 ведучий. Our English party is over.

Together: Good – bye!
Сценарій «США: країна, люди, традиції» побудовано у формі усного журналу. У сценарії підібрано багато цікавого матеріалу про США, відомих людей, традиції та визначні місця країни, підібрано питання до вікторини, ілюстрований матеріал, мультимедійні презентації та відеоматеріали.

Проведення такого заходу студентами коледжу спільно з американською волонтеркою Далайною Вільямс дало можливість не тільки привернути увагу студентської молоді до вивчення матеріалу про одну із англомовних країн, виховувати інтерес до традицій США , але й зацікавити вивченням іноземної мови.

Студенти продовжили формування уявлень і знань про особливості США, в той же час були створені умови для встановлення мовної комунікації з носієм англійської мови та для підвищення пізнавальної активності і самостійності під час узагальнення знань.UNITED STATES OF AMERICA:

COUNTRY, PEOPLE, TRADITIONS

(Interpreting magazine)

Teacher:

Good afternoon, dear students and our guests! I am glad to see you here at our educational event. As you have already guessed we shall speak about the United States of America. What do we know about it? A lot of everything including some geographical facts, the popular symbols of America such as Statue of Liberty, New York and Los Angeles and, of course, Hollywood. But preparing this program we decided to show this country from different sides.


Image of a computer presentation about USA.
Teacher:

Now let me introduce the participants of our event, the students who love and have a good command of English, and of course know much about this beautiful country and meeting with native speakers, a Peace Corps volunteer from the USA D.Vilyams. I hope we are ready to begin. So, meet Oleh and Julia.


Page №1. «The geographical position of the USA».

Oleh:

You know that the USA is the richest and one of the most developed countries of the world.Julia:

The territory of the USA consists of three separate parts. The USA proper and Alaska are situated in North America. The Hawaii are situated in the central part of the Pacific Ocean.Oleh:

The USA borders on two countries — Cana­da in the North and Mexico in the South.Julia:

This country has a lot of mountains, rivers and lakes. The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Columbia, The Colorado and the Yukon. Some American rivers have very expressive names: the Snake River, the Milk River, the Green River, the Sweetwater River, the White River. The Great Lakes are sit­uated in the north-east of the country.Oleh:

The USA has rich deposits of coal, oil, iron, copper, silver, phosphate rock, natural gas, ura­nium and non-ferrous metals.Julia:

The USA is a country of highly developed industry and agriculture. The main industrial centers are Chicago and Detroit, with their greatest automobile company "General mo­tors".Oleh:

In the country there are many farms with various agricultural products. Grain, fruit and vegetables are grown on numerous fields espe­cially in the South.Julia:

New-York is the largest city of the USA, but the capital of the country is Washington DC. The other large cities are San Francisco, Los-Angeles, Detroit, Chicago and Dallas. The main cities are located on the Pacific and Atlantic coasts.Oleh:

I know that it is a very green and peaceful city without much industry. Most of the people in Washington work for the government and there are a lot of government offices there.Julia:

It's interesting that in Washington, the streets which go from east to west are named af­ter the letters of the alphabet. And the streets that go from north and south are numbered. The longest and the biggest streets are named after Americans states.Oleh:

One of the most beautiful places in Wash­ington is the White House, where the President lives and works. There are 132 rooms there. Vis­itors can see the library, the Red Room, The Blue Room and The Green Room there. The old furniture there is fantastic!Julia:

There are a lot of other beautiful places where you can relax and enjoy yourself, or learn about history.Oleh:

There are some questions for you.Julia:

They can help us to check your knowledge about the USA.Oleh:

The student who will be the first to give the correct answer to the question will get present. 1. What sight can be seen both, in Canada and the USA? (Niagara Fall)

 2. Who and when discovered America? (Columbus in 1492)

 3. Who is the President of the USA now? (Barak Obama)

 4. How do they call an American flag? (Stars and Stripes)

 5. How many stripes are there on the US flag? (13)

 6. What ocean doesn’t wash the USA? (The Indian Ocean)

 7. Where is the Statue of Liberty situated? ( New York)

 8. When is Thanksgiving Day celebrated in America? (4th Thursday in November)

 9. Which state joined the USA last? ( Hawaii)

 10. Which of the Kennedy brothers, John or Robert, became the US president? (John Kennedy)

 11. Name the famous American writer, author of Tom Sawyer Adventures. (Mark Twain)

 12. When did the United States declare its independence? (July, 4, 1776)

 13. What is the tallest building in Washington? (The Capitol)

 14. What state was named after American president? ( Washington)

 15. What is the biggest state among 50 states in the USA? ( Alaska)

 16. What mountains are not situated on the territory of the USA: the Cordilleras, the Rocky Mountains, the Cumbrian Mountains? (the Cumbrian Mountains)

 17. What was the name of the famous ship which took first colonists from England to America in 1620? (“Mayflower”)

 18. What is the Statue of Liberty by nationality? ( the French)

 19. What is the population of the USA: about 300 mln, 250 mln, 52mln? (300mln)

 20. What city is the biggest by population: Los Angeles, Chicago, Washington or Detroit? ( Los Angeles )


Julia:

The round is over. Thank you very much dear participants.


Video about USA.

Teacher:

There are a lot of holidays in the USA. Many of them are associated with the history of the nation. There are also some holidays that have come from the old colonial days. The main holidays of the USA are New Year's Day, Easter, Memorial Day, Independence Day, Thanksgiving Day and Christmas. Listening some of them.


Page №2. «Holidays of the USA».

Student 1.

July 4th — Independence Day

On July, 4, 1776, a group of Americans representing the thirteen British colonies on the Atlantic coast of North America signed a document stating that these colonies had the right to be free and independent.

This document is known as the Decla­ration of Independence.

July 4 is celebrated by Americans as a national holiday — Independence Day.

There is a building in Philadelphia, Pennsylvania, which is called Independence Hall.

Here the Declaration was signed. On the building there is the famous Liberty Bell which rang to tell people in the streets that a new country had been born.

But Britain did not recognise this fact until 1783, when the American colonists were victorious in the war of Independence with Britain. June, 14 is Flag Day in the USA. On that day in 1777, the Americans adopted their own flag. No one really knows who sewed the American flag but many Americans believe that it was made by Betsy Ross in her own home. You can see Betsy Ross sewing the flag on an American stamp.
Student 2.

Thanksgiving Day

Eight other holidays are uniquely American.

For most Americans, two of those sand out above the others as occasions to cherish national origins:

Thanksgiving Day and the 4th of July, Thanksgiving Day is the fourth

Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family Rand friends.

The holiday dates back to 1621, the year after the Puritans arrived in Massachusetts, determined to practise their dissenting religion without interference.

After a rough winter, іn which about half of them died, they turned for help to neighbouring Indians, who taught I them how to plant com and other crops.

The next fall's bountiful harvest inspired the Pilgrims to gіve thanks by holding a feast. The Thanksgiving feast became a national tradition — not only because so many other Americans have found prosperity but also because the Pilgrims' sacrifices for their freedom still captivate the imagination. To this day, Thanksgiving dinner almost always includes some of the foods served at the first feast: roast turkey, cranberry sauce, potatoes, pumpkin pie.

Before the meal begins, families or friends usually pause to give thanks for their blessings, including the joy of being united for the occasion.
Student 3.

Mother's Day

Mother's Day comes on the second Sunday In May.

It is a day when Americans honour their mothers.

It is not a national holiday.

Mothers Day is an American national observance in honour of motherhood. The holiday, suggested by Anna Jarvis of Philadelphia, was set by an act of Congress in 1914 for annual celebration.

It is also observed in England and Ger­many.

In 1907, the day was celebrated in a church in Philadelphia, Pensylvania.

A member of that church planned the Sunday morning service to honour her own mother.

More and more churches in cities and states set aside the day to honour mothers.

Since 1914, the whole country has ob­served Mother's day.

Most mothers like to celebrate the day with family reunions.

Many people send their mothers a card or a gift.

Some people take their mothers to a restaurant for dinner. It is a custom to wear a red or pink flower if one's mother is living. It is the custom to wear a white flower if one's mother is dead.
Student 4.

Memorial Day

Memorial Day is observed on the last Monday of May. It was formally known as Decoration Day and commemorates all men and women, who have died in military service for the United States. Many people visit cemeteries and memorials on Memorial Day and it is traditionally seen as the start of the summer season.

Memorial Day remembers those who died serving the United States military.

It is traditional to fly the flag of the United States at half mast from dawn until noon. Many people visit cemeteries and memorials, particularly to honor those who have died in military service. Many volunteers place an American flag on each grave in national cemeteries. Memorial Day is combined with Jefferson Davis' Birthday in Mississippi.

Memorial Day has become less of an occasion of remembrance. Many people choose to hold picnics, sports events and family gatherings on this weekend. This day is traditionally seen as the start of the summer season for cultural events. For the fashion conscious, it is seen as acceptable to wear white clothing, particularly shoes from Memorial Day until Labor Day. However, fewer and fewer people follow this rule and many wear white clothing throughout the year.

Memorial Day is a federal holiday. All non-essential Government offices are closed, as are schools, businesses and other organizations. Most public transit systems do not run on their regular schedule. Many people see Memorial Day weekend as an opportunity to go on a short vacation or visit family or friends. This can cause some congestion on highways and at airports.

Memorial Day started as an event to honor Union soldiers, who had died during the American Civil War. It was inspired by the way people in the Southern states honored their dead. After World War I, it was extended to include all men and women, who died in any war or military action.

Memorial Day was originally known as Decoration Day. The current name for this day did not come into use until after World War II. Decoration Day and then Memorial Day used to be held on May 30, regardless of the day of the week, on which it fell. In 1968, the Uniform Holidays Bill was passed as part of a move to use federal holidays to create three-day weekends. This meant that that, from 1971, Memorial Day holiday has been officially observed on the last Monday in May. However, it took a longer period for all American states to recognize the new date.


Student 5.

Halloween

On October 31, Halloween (the evening before All Saints), American children dress up in funny or scary costumes and go "trick or treating": knocking at doors in their neighbourhood.

The neighbours are expected to re­spond by giving them small gifts of candies or money.

Adults may also dress in costumes for Halloween parties.

People usually put pumpkins on the window-sills.

They cut nose, eyes and mouth on the pumpkin and put the candles into them.Video about USA.
Teacher:

You know what in the USA there many famous people are and now will listen to some pieces of information about them. Are you ready to start? Good luck then!


Page №3. «Famous people of the USA».

Student 1.

Lincoln was born in the family of a poor farmer and had to work much. He become a lawyer and always tried to use the law to defend people. In 1846 he was elected to Congress.

In 1860 he became the president of the USA. In 1864 he was elected the President again. But a year later he was killed by his enemies in a theatre in Washington. This name was given to a brand of Motor Company. It had a long history of providing official state limousines for the U.S. President. The first car specially built for Presidential use was called the "Sunshine Special" used by Franklin Roosevelt.


Student 2.

Einstein is one of the brilliant and the most famous physicists. He was born in Germany. He attended a Munich elementary school where he showed an interest in science and mathematics but did bad in other subjects. He finished high school and Technical College in Switzerland. In 1940 he became an American citizen.

In 1916 he published his general theory of relativity. Television and other inventions are practical applications of his discoveries. In 1922 he was awarded the 1921 Nobel Prize in Physics.

He published over 300 scientific works and over 150 non-scientific works.

He presented his famous formula E=m, known as the energy-mass relation.


Student 3.

Britney Spears was only 17 when she reached #1 on the U.S. pop music charts with her 1999 debut album. She is one of America's biggest pop stars, and she became a near-constant presence on MTV, radio broadcasts and magazine covers around the world.

She married Kevin Federline, a professional dancer. They had two sons. But she filed for divorce in November of 2006. During 2007 she was in the gossip columns on a weekly basis and made headlines by shaving her head, entering rehab and, after repeated missteps with the courts.

Her second album, Oops...I Did It Again, was released in May of 2000 and went gold in its first week.

Student 4.

Angelina Jolly was born in the family of actors. And in 1999 she won an Oscar for her supporting role as a troubled mental patient.

She has become famous for her charitable impulses: she was named a goodwill ambassador for the United Nations High Commissioner on Refugees in 2001. She adopted a Cambodian boy, Maddox (in 2002), a daughter born in Ethiopia (in 2005), and a boy from Vietnam, (in 2007).

She sealed her international fame by playing the video game heroine Lara Croft in Tomb Raider (2001) and Tomb Raider: Cradle of Life (2003). She and Brad Pitt starred in the action film Mr. & Mrs. Smith in 2005.

Student 5.

Michael Jordan is a famous sportsman. His deal with Nike led to the creation of the popular athletic shoes…He starred with Bugs Bunny in the 1996 feature film Space Jam... In October of 1993 he stunned his fans by retiring from basketball and beginning a professional baseball career.

He wore uniform number 23... With him, the Chicago Bulls won three more championships in 1996, 1997 and 1998. He retired and returned to basketball several times.

He was the dominant basketball player in the world during the 1990s. He won the NBA's Most Valuable Player award five times, and six times led the Chicago Bulls to the league championship.
Teacher:

Now you meeting with native speakers, a Peace Corps volunteer from the USA D.Vilyams.Volunteer’s story about her country.
Video about USA.
Teacher:

And now let's spend the visual guided tour of USA, visit the points of interest of the country.


Page №4. «The points of interest of the USA».

Student stories about the points of interest.

The United States Capitol, Golden Gate Bridge, The White House, The Washington Monument, The Lincoln Memorial, Grand Canyon, Death Valley, Niagara Fall, Disneyland Park


Teacher:

Thank all of you! Good-byе!Логічним продовженням вивчення іншомовної культури було проведення зустрічі з волонтером Корпусу Миру Джозефом Беглієрі на тему: «Життя американської молоді»

До зустрічі приготовлено презентації про вподобання та проблеми американської молоді.

Після бурхливих 60-х і 70-х років, коли американську молодь інакше як "бунтуючим поколінням" ніхто не називав, наприкінці минулого століття і особливо на початку XXI століття молоде покоління стало швидше конформістським, пристосовницьким, ніж революційним.

У молодіжному середовищі США зберігаються проблеми споживання наркотиків, молодіжної злочинності, безробіття, расової дискримінації, положення молодих мігрантів, але накал цих проблем порівняно нижче, ніж десятиліття тому.Джозеф Беглієрі поділився з присутніми студентами враженнями про менталітет американської та української молоді, визначив основні аспекти життя і проведення дозвілля в США за допомогою відео -презентації.LIFE OF AMERICAN YOUTH

HOBBIES

Young people in the USA also have their problems and hobbies. I would like to tell about some of them.At American schools there are many different circles for schoolchildren, for example, a school literature society, sports society, and so on.

Many young American people are fond of sports. They attend school sports clubs. There are sports teams at schools and different competitions are organized quite often.http://vimeo.com/42684007

Besides, there are a lot of school parties. Parents help to organize them. There are “talent nights” where the schoolchildren show all their talents as to the drama or singing. Most music societies have bands or orchestras, which perform on different occasions.http://www.youtube.com/watch?v=9KPwD9dFqdU

Besides, lots of children and teenagers have hobbies. They join different clubs that are organized for young people having the same hobby. During their holidays young people like to travel.

There are also some political organizations, and different organization, that are connected with ecology or racial discrimination. As our youth, American young people also like to communicate with each other and spend a lot of time together. http://www.youtube.com/watch?v=XLZN2GmD-2A

PROBLEMS

http://mp3keks.com/listen/

[07:28]Тревожная музыка - Без названия

Originally posted by Great Vengeance


I’m noticing a trend with our youth, due to the softness of our society most of them have no values, morals , goals etc. and its resulting in youths following instant gratification and pleasure above all else, I don’t see how America will sustain itself .We need to act fast to maintain stricter rules and constrictions on the next generation or else they will be ruined as well. Of course we could just ignore it, but I just thought we would rather not see our country go to hell. Yes, the "morals" and "values" of the past generation should be applied to the modern world and need not evolve to changing times... Yes, imposing strict authoritarian rules on young people is the best way to make them do what you want...
Я звертаю увагу на тенденцію нашої молоді, із-за лояльності суспільства,на втрату більшості з них життєвих цінностей,цілей і моралі, і результатом цього стає те, що молодь ставить миттєве задоволення понад усе.Нам потрібно діяти швидко, щоб встановити жорсткіші правила і обмеження для наступного покоління, інакше воно буде втрачено також.Звичайно, ми можемо ігнорувати це,але я думаю, в такому випадку наша країна рухається до пекла. Так, мораль і цінності минулого покоління мають бути застосовані в сучасному світі і не треба весь час натякати на те, що часи змінюються.Так, нав’язування суворих авторитарних правил є найкращим спoсобом змусити їх робити так, як це потрібно.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал