Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка2/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЗНАЙОМСТВО

Ц


Викладач - прихильник інноваційних методів - асоціативний кущ, рефлексія, незакінчені речення, рольова гра, командна робота та ін На заняттях організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування. Досить ефективним методом на заняттях є рольова гра як метод вироблення мовленнєвих навичок.
иклова комісія іноземної мови в Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі Вінницького національного аграрного університету- наймолодша, оскільки була створена в 2011році. До складу комісії входять викладачі:ПЕРЕДРІЙ Л.А.

Вінницький державний педагогічний

університет ім. М.М.Коцюбинського, 2008р. філологічний факультет,

педагогічний стаж – 6 роківНаш час характеризується пошуком нових форм, методів і прийомів навчання, які б допомогли не тільки якісно навчити, але в першу чергу, розвинути потенціал особистості. Тому на практичних заняттях з іноземної мови використовую такі методи, які стимулюють мовне спілкування, сприяють формуванню інтересу і прагнення вивчати іноземну мову, а саме: діалог, словникова робота, «мікрофон», метод «асоціацій», творчого конструювання, «коло думок», «асоціативний кущ», переклад та ін.
БУДЯК Т.А.

Кам’янець- Подільський державний

університет, 2007р.

Факультет іноземної філології,

педагогічний стаж – 3 роки


Ключові освітні принципи комунікативно орієнтованого викладання мов, що дають певний результат:

- участь в навчальній діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації;

- виконання викладачем різних ролей (інформує, контролює, консультує і дає поради щодо навчальних матеріалів) на різних стадіях заняття.

Без сильної мотивації студенти ніколи не перейдуть від маніпулятивної до комунікативної стадії вивчення мови і ніколи не будуть розмовляти іноземною вільно.

Одним із засобів мотивації є використання аудіо-візуальних засобів. Перш за все, відео приносить носіїв мови в аудиторію і допомагає викладачеві надати додаткові моделі для відпрацювання вимови, інтонації і ритму.ЧОРНА Т.М.

Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди, 2010р.

факультет англійської мови і

зарубіжної літератури,

присвоєно звання «Відмінник освіти»,

2004р. , педагогічний стаж – 20 років


У своїй роботі намагаюся поєднувати традиційні методи з інноваційними, тому що, на мою думку, таке поєднання методів стимулює у студентів навички творчої навчальної діяльності, прагнення до самостійного пошуку, близькість ступеня активності студентів до викладача.

Також намагаюсь використовувати такі форми і методи роботи, як різні види словникової роботи, використання рольових ігор (складання діалогів по спеціальності), створення презентацій.
ШИКІР М.І.

Вінницький державний

педагогічний університет

ім.М.М.Коцюбинського, 2010р.,

філологічний факультет,

педагогічний стаж – 5 років


З дисципліни «Іноземна мова» використовую інтерактивні методи навчання. Практичний досвід показує, що використання в навчальному процесі інтерактивних технологій навчання допомагає студентам досягти плавного переходу від набуття лексичних мовленнєвих умінь у процесі комунікації, збільшити діапазон термінологічної лексики за фахом, зробити процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та особистісно значущим. Використовую різноманітні технології інтерактивної діяльності на практичних заняттях, серед яких: групова робота, рольові ігри, мозковий штурм, робота на розвиток припущення, робота на розвиток уяви, робота по методу «ажурної пилки» та інші. Одним з найбільш поширеним залишається метод проектів.
КОРДОНСЬКА А.В.

Глухівський державний педагогічний

університет ім.О.П.Довженка, 2003р.

Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова і література.

педагогічний стаж – 12 років

Почесна грамота Міністерства аграрної

політики та продовольства України, 2012р.

Диплом Міністерства аграрної політики

та продовольства України,

державної установи «Науково-методичний

центр інформаційно-аналітичного

забезпечення діяльності вищих навчальних

закладів «Агроосвіта»», 2013р.

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………..............…….8

Розділ 1. Інтеграція навчального процесу як чинник у розвитку пізнавальної активності студентів……………………………………………………………..15

1.1. Суть, мета та переваги інтегрованого навчання…………………..15

1. 2. Впровадження інтеграції в педагогічний процес………………….18

Розділ 2. Теоретична складова інтеграційних процесів в іноземній мові як один із шляхів вивчення проблеми……………………………………………20

Розділ 3. Етапи роботи над проблемою циклової комісії іноземної мови…..27

Розділ 4. Внутрішньодисциплінарна інтеграція……………………………..36

4.1. Укрупнення дидактичних одиниць………………………………….39

4.1.1. Укрупнення дидактичних одиниць за просторовими параметрами…...42

4.1.2. Укрупнення дидактичних одиниць за часовими параметрами……….87

4.2. Тексти-блоки і тексти-супутники як засіб внутрішньодисциплінарної інтеграції………………………………………..96

Розділ 5. Міждисциплінарна інтеграція…………………………………….108

5.1. Міждисциплінарна координація в галузі загальноосвітньої підготовки………………………………………………………………………114

5.2. Міждисциплінарна координація в галузі освітньо-професійної підготовки……………………………………………………………………..215

Розділ 6. Інтер-(транс)дисциплінарна інтеграція………………………….257

6.1. Інтеграція в міжнародний освітній простір……………………..260

6.2. Трансінтеграція як засіб пізнання іншомовної культури……..266

Висновки………………………………………………………………………318

Література……………………………………………………………………321


ВСТУП

Успішно працювати в умовах ринкової економіки може лише грамотний спеціаліст, що володіє міцними знаннями з усіх важливих питань, в тому числі і в галузі іноземної мови професійного спрямування. Вивченням іноземної мови в коледжі охоплено студентів денного і заочного відділень. На І курсі студенти проходять програму загальноосвітньої підготовки. На ІІ курсі студенти вивчають «Іноземну мову (за професійним спрямуванням)» Мета даного курсу практичне володіння іноземною мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.Головними завданнями курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є:

 • вивчення іноземної мови в різних аспектах з урахуванням мети, дотримуючись принципу тематичності, що означає вивчення фонетики, лексики, граматики в рамках, визначеної спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Зберігання і переробка зерна», «Виробництво харчової продукції»

 • формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування з навчальними ситуаціями, максимально наближеними до умов реальної комунікації;

 • досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританії та ін;

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

студент повинен:

 • на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації іноземною мовою;

 • на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні іноземною мовою;

 • реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

 • працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

 • у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно- орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами, здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

Ефективність навчання іноземної мови викладачами коледжу відзначається відповідною організацією навчального процесу на занятті, умінням враховувати викладачами реальне засвоєння матеріалу, індивідуальні особливості кожного студента , тісно пов’язуючи методику заняття з інтерактивними методами. Види діяльності на заняттях добираються з урахуванням мети та завдань, можливості створення нестандартних ситуацій та поєднання різних форм роботи.

Слід відмітити, що використання викладачами технологій навчання іноземної мови тісно поєднується з викладанням дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» та використанням міждисциплінарних зв’язків і відповідних інтегрованих методів навчання. Тому найбільша увага надається формуванню вмінь і навичок та відповідних компетенцій, необхідних для майбутнього конкурентноспроможного фахівця .

З дисципліни «Іноземна мова» викладачі Чорна Т.М., Шикір М.І., Будяк Т.А., Передрій Л.А., Кордонська А.В. використовують інтерактивні методи, роботу в групах, інтегровані методи навчання. На заняттях основна увага зосереджується над розвитком комунікативних здібностей студентів, уміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу, надається увага розвитку комунікативної діяльності з використанням інтерактивних методів навчання, різноплановості завдань та видів роботи, мотивації процесу навчання. Велика увага надається питанню вивчення історії, культури, традицій країни, мова якої вивчається.

Використання інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей, рівня знань. На даному етапі активно використовуються Інтернет- ресурси для спілкування з носіями мови он-лайн, виконання самостійних та пошукових робіт, створення відеопрезентацій та вирішується цілий ряд дидактичних завдань – формуються навички говоріння, аудіювання, письма, поповнюється словниковий запас, формується мотивація до вивчення іноземної мови

Належна увага надається викладачами іноземної мови позааудиторній роботі з дисципліни. Мета такої роботи – збагачення культурознавчих та країнознавчих знань студентів, участь в міжнародних волонтерських проектах, починаючи з 2010 року, діяльність в яких узгоджувалась з волонтерами Корпусу Миру Д.Вільямс та Дж.Беглієрі. Необхідно відмітити популяризацію досвіду роботи на сторінках періодичної освітянської преси, участь в міжнародних Інтернет-конференціях

Все це, як і особистий інтерес викладачів до іноземної мови, їх захопленість викладанням дисципліни є такою потужним важелем для розвитку інтересу до вивчення даної дисципліни в коледжі, де іноземна мова не є профілюючою дисципліною.ПОЧАТОК РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

І
«Вивчення шляхів інтеграції в міжнародний освітній простір засобами іноземної мови»
ноземну мову часто образно називають дисципліною з вільною візою, маючи на увазі те, що інтеграція і взаємопроникнення цієї дисципліни в усі інші настільки глибоке, що неможливо усвідомити сутнісну характеристику предмета вивчення іноземної мови, не будучи компетентним в багатьох науках.Тому викладач іноземної мови викладає не одну дисципліну, а комплекс дисциплін, до того ж – іноземною мовою. Використання інтегративних зв
’язків – одне з найбільш складних методичних завдань викладача іноземної мови. Воно потребує знань змісту програм і тематики інших дисциплін.

Методика творчої роботи викладача включає ряд етапів:

На першому засіданні циклової комісії іноземної мови, яке відбулось 31 серпня 2011 року, викладачі новоствореної циклової комісії обрали проблему: «Вивчення шляхів інтеграції в міжнародний освітній простір засобами іноземної мови», над якою, згідно загальноколеджанського плану, вони працюватимуть день у день,намагаючись усвідомити її, реалізувати на кожному занятті і втілити в реалії життя.Витяг з протоколу першого засідання:

І .Слухали:

Чорну Т.М. – голову ц/к з інформацією про обрання проблеми, над якою працюватиме цикл в навчальному році «Вивчення шляхів інтеграції в міжнародний освітній простір засобами іноземної мови»

У наш час нові інформаційні технології інтенсивно впроваджуються в освітній процес. У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність студента з пошуку, усвідомленню і переробці нових знань. Сьогодні можна говорити вже про те, що Інтернет - технології є частиною загальної інформаційної культури викладача та студентів .
Інформаційно-освітній простір поки тільки починає наповнюватись. Тому нам важливо знати, якими послугами і для яких дидактичних цілей ми можемо скористатися у своїй педагогічній практиці при використанні сучасних педагогічних технологій.


Перш за все, слід розглянути рівні інтеграції іноземної мови в навчальному і позааудиторному процесі. Використання можливостей мережі Інтернету важливо на одному з них, тобто, інтерітеграційному. Міждисциплінарна та внутрішньо дисциплінарна інтеграція – це щоденна копітка праця.

Виходячи з вищесказаного, метою нашої роботи є виявлення дидактичних можливостей Інтернет під час навчання іноземних мов та пропаганда досвіду роботи засобами інформаційно-комунікативних технологій.

У свою чергу, проблема конкретизується такими завданнями:
1) Пошук в Інтернеті новітніх методик викладання, встановлення зв’язків з іноземними партнерами – носіями мови;


2) Встановлення інтеграцій на рівні коледжу – проведення інтегрованих занять, дослідження словникових іноземних ресурсів при викладанні інших дисциплін;

3) Участь в міжнародних та волонтерських проектах.

В індивідуальних планах роботи бажано прослідкувати такі напрямки роботи, пов’язані з проблемою:

- проведення інтегрованих занять;

- участь в Міжнародних проектах American Student Government Acossiation, National Institute for Technology in Liberal Education, Regional English Language Office of the US Embassy, програма «Молодежь в действии»;

- формування конкурентноспроможного спеціаліста на ринку праціі заходи в педагогічному процесі, передбачені з цією метою;

- участь в конференціях і волонтерських проектах.

Методичні роботи, які можуть бути запропоновані в цьому напрямку:

 • інтеграція структури і змісту заняття на основі міжпредметних зв’язків;

 • міжпредметна інтеграція змісту освіти;

 • інтеграція в різних типах організації процесу навчання;

 • структура інтегрованого заняття;

 • робота в команді при проведенні інтегрованого заняття;

 • інтегровані проекти.

Рішення:

Ознайомившись з інформацією голови та викладачів циклу, засідання циклової комісії ухвалило:

  1. В своїй роботі намагатись активно впроваджувати новітні освітні технології з використанням Інтернет-простору, створювати мовне середовище на основі інтенсивного спілкування з носіями мови, роботою з автентичною літературою, аудіювання оригінальних текстів, брати участь в міжнародних волонтерських проектах.

  2. Встановлювати інтегративні зв’язки на рівні коледжу – шляхом проведення інтегрованих занять,написанням методичних робіт, вивчення методичного досвіду інших навчальних закладів

  3. Вивчати внутрішньодисциплінарні процеси, узгоджуючи ведення практичних занять з комплексним підходом до вивчення дисциплін циклу.

  4. Внести до індивідуальних планів запропоновані методичні матеріали, скоригувати їх згідно проблеми циклової комісії до 02.09.11.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову циклової комісії Чорну Т.М.РОЗДІЛ 1.ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИК У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ


1.СУТЬ, МЕТА ТА ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти являється помітне зниження зацікавленості студентів до навчання. Оновлення змісту освіти у ХХІ столітті вимагає розв’язання такої складної проблеми, як перетворення гігантського масиву знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Адже світ «інформаційного вибуху», який формує нові взаємовідносини між молоддю і знаннями, стає все складнішим, тому молодь потребує вміння розв’язувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.

Отже, головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін.

Нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук,тому інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших навчальних дисциплін навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та студентів , що має великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в студентів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що студент сам у змозі обирати «опорні» знання з різних дисциплін з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

Я.А.Коменський акцентував увагу на необхідності «завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним». Необхідність інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках».

Інтеграція здатна вирішити численні проблеми освітянської системи. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності викладачів та студентів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття навчального матеріалу. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних принципів.

Інтеграційні процеси у професійній освіті останніми роками посідають також щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей.

Проблема інтеграції навчання і виховання також важлива і сучасна як для теорії, так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки, виробництва, новими соціальними запитами.

В чому полягає інтегративний підхід до навчання? Як сказано в «Енциклопедії освіти» «інтегративний підхід в освіті веде до інтеграції її змісту, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність».

Суть інтегрованого навчання полягає в тому, що це така будова навчального курсу, в якому:


 • окремі розділи тісно поєднані;

 • можливості такого поєднання використовують максимально.

Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше дисциплін. Це не просто поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. Інтегроване заняття (від лат. integеr - повний, цілісний), тобто органічне поєднання в занятті відомостей інших навчальних дисциплін навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів студентів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

Метою інтегрованого навчання є:

 • формування в студентів цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань і вмінь;

 • досягнення якісної, конкурентноздатної освіти;

 • створення оптимальних умов для розвитку мислення студентів у процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін і дисциплін професійно - теоретичного циклу;

 • активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях;

 • ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал