Конкурс «Педагогічні інновації»Сторінка10/22
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
   

A Great Britain and the USA: Life of Youth

Our youth is mostly similar to the youth abroad in many aspects of life. Numerous youth organizations have been formed since the Second World War, uniting young people from all classes and sections of the population. In the USA exists a Young Republican Federation, Young Christian Association, some religious organizations for Jewish youth. Youth organization Green peace deals with the most urgent ecological problems of today's world. It protests against nuclear weapon test, sea and soil pollution, etc. Sport clubs are characteristic youth organizations in the US and UK. They unite people, who are interested in baseball, football, basketball, golf, etc. 8.You can attend any club: from theater clubs to bird-watching clubs. Bird-watching clubs are very popular, especially in Great Britain.


And at the age of 14 children have regular part-time job to earn some pocket money. Some young people work in their church organizations. They help elderly people or work in hospital. There are even some groups, where young people help released prisoners to start their life anew. Youth and youth movement over decades have become important factors in the life of both countries.
  
B THE NAMES OF THE YOUTH ORGANIZATIONS IN GREAT BRITAIN

The Scout Association — a uniformed organization for boys founded in 1908 by Lord Baden Powel (as a world-wide movement) to encourage a sense of adventure and of responsibility for others among young people. The Association's British membership is currently about 500,000. There are three branches in the organization, the most junior — the Beaver Scouts (boys under 8), the junior — the Cub Scouts (boys aged from 8 to 10), and the Scouts (from 11 to 16).

The NUS (the National Union of Students) — a voluntary organization of students in further education and higher education, founded in 1922, and operating through local branches in colleges and universities. It promotes the educational, social and general interests of students, and currently has a membership of approximately 1,2 million.

The YMCA (the Young Men's Christian Association) — a Christian organization offering a wide range of religious, educational, sports and social backgrounds. It was founded in Britain in 1844, but now operates internationally. It is well-known for its regional centres and hostels.

The Young Hostels Association (YHA) — an organization first formed in Britain in 1930 (as a development of the movement founded in Germany in 1910) to provide cheap residential hostels for young travellers, in particular walkers and cyclists. The association is now operated internationally, and in Britain, as in many other countries, membership is not restricted to young people.

The Youth Club — a club for young people, usually one belonging to the National Association of Youth Clubs. Such a club offers a wide range of sporting and social activities to young people aged mainly between 14 and 21. They are run mainly by voluntary leaders and helpers, and they are frequently with a particular church or community centre.
B The Organisations of Ukrainian youth

1.For young people higher education is the method of developing their talents and abilities, their creative potential.

2.Almost every school or institute has its own team of “joyful and smart” (KVN).

3.This game is rather popular among our young people and it helps them to bring out their brightest talents and to create team spirit.

4.Besides studies young people are also engaged in scientific and research work.

5.There also exists the Ukrainian branch of youth organization Greenpeace in Ukraine.


Ця гра дуже популярна серед молоді і допомагає їм розкрити свої найяскравіші таланти, виховує уміння працювати в команді.

В Україні також існує молодіжна організація Грінпіс.

Крім навчання, молодь також займається науково-дослідною роботою.

Вища освіта для молоді — це спосіб розвити свої таланти і здібності, свій творчий потенціал.

Майже кожна школа чи інститут мають свою команду КВК.

Молодь працює в церковних організаціях: допомагає старим, відновлює історичні пам’ятники і монастирі.Наша молодь особливо цікавиться футболом, баскетболом, хокеєм ,театральними клубами, де молодь ставить на сцені різні літературні твори; клуби «Що? Де? Коли?», де вони можуть розширити свої знання в різних галузях науки і життя, і т. д.Багато молодих людей беруть участь у роботі політичних партій і організацій, таких як партія «зелених», Союз Української молоді, скаути.Даний спосіб взаємопроникнення і взаємодоповнення текстового матеріалу – використання текстів-блоків та текстів-супутників визнаний ефективним також і для здійснення міждисциплінарної інтеграції.

РОЗДІЛ 5.


МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

Міждисциплінарна інтеграція – це синтез понять, фактів, принципів і т.д. двох і більше дисциплін.

Посилюючи системність знань студентів, вона активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу.


Міждисциплінарна інтеграція – вимога часу. Суть змін у підготовці фахівців XXI століття, поряд з орієнтацією навчання на практику, бачиться в міждисциплінарній взаємодії. Уміння комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідей і методів з однієї науки в іншу лежить в основі креативності як вимоги до будь-якої діяльності людини в сучасних умовах. Озброєння такими вміннями майбутнього фахівця – актуальне соціальне завдання вищої школи, що диктується тенденціями інтеграції в науці і практиці та розв'язується за допомогою міждисциплінарних зв'язків.

Міждисциплінарні зв’язки розглядаються як дидактичний принцип і як умова, охоплюючи цілі і завдання, зміст, методи, засоби і форми навчання різним дисциплінам. Міждисциплінарні зв’язки дозволяють виокремити головні елементи змісту освіти, передбачити розвиток системоутворюючих ідей, понять, загальнонаукових прийомів навчальної діяльності, можливості комплексного застосування знань з різних дисциплін та трудової діяльності майбутніх спеціалістів. Вирішуючи завдання, студенти здійснюють складні пізнавальні дії:

1) усвідомлення суті міждисциплінарних завдань, розуміння необхідності застосування знань з інших дисциплін;

2) відбір і актуалізація ( приведення в «робочий стан») потрібних знань з інших дисциплін;

3) їх перенесення в нову ситуацію , співставлення знань з суміжних дисциплін;

4) синтез знань, встановлення сумісності знань, понять;

5) одержання результату, узагальнення в висновках, закріплення понять.

Систематичне використання міждисциплінарних пізнавальних завдань в формі проблемних запитань, завдань, практичних дій, забезпечує формування вмінь студентів встановлювати і засвоювати зв’язки зі знаннями з інших дисциплін. В цьому полягає найважливіша розвиваюча функція вивчення іноземної мови. Міждисциплінарні зв’язки впливають на склад і структуру навчальних дисциплін. Кожна дисципліна є джерелом тих чи інших знань. Тому неможливо виділити ті зв’язки, які враховуються у змісті іноземної мови, і навпаки – спрямовані з іноземної мови в інші навчальні дисципліни. Формування цілісного наукового світогляду потребує обов’язкового врахування міждисциплінарних зв’язків. Такий комплексний підхід посилює пізнавальні і виховні функції іноземної мови. Отже, міждисциплінарність – це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін. Посилюючи системність знань студентів, вона активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу.

Відомі різні варіанти об'єднання дисциплін:

1) знання однієї дисципліни ґрунтуються на знаннях іншої;

2) об'єднання рівноцінних дисциплін.

Очевидним є те, що принцип освіти, коли всі проблеми намагаються розв'язати додаванням нових тем у діючі програми й введенням нових дисциплін у навчальні плани, себе вичерпав. Інтенсифікація ж навчально- виховного процесу, диференціація навчання, поглиблене вивчення дисциплін гуманітарного циклу вимагає постійного пошуку можливостей надання якісної сучасної освіти. Таке завдання може виконати інтеграція, проведена на різних рівнях. Проте питання широкої міждисциплінарної інтеграції відзначається надзвичайно гострою дискусійністю. Тільки наукове вивчення та експериментальне дослідження цієї новації дасть змогу позитивно використати її в педагогічному процесі.

Викладачі циклової комісії іноземних мов мають досвід інтеграційних зв’язків з дисциплін загальноосвітньої та освітньо-професійної підготовки.

В будь-якому разі добре вивченою і ефективною формою впровадження міждисциплінарної інтеграції є навчальне заняття. Окрім того, були апробовані елементи інтегрованого проекту на заняттях та міждисциплінарної інтеграції в позааудиторній роботі.

Інтеграція у межах заняття, внутрішньодисциплінарна інтеграція – це об'єднуюча ланка в інтегрованому блоці. Але саме можливість поєднати матеріал з різних дисциплін у межах заняття з метою інформаційного й емоційного збагачення мислення, почуттів студентів дала змогу говорити про широкий рівень інтеграції в навчанні. Сьогодні практикуються різноманітні варіанти проведення інтегрованих занять. На одному чи кількох заняттях інтегрують не лише два, а й три, чотири, п'ять дисциплін.

В умовах інтеграційної освіти позитивний результат може дати планомірне використання на заняттях і поєднання міжпредметних зв'язків з елементами інтеграції. Слід розрізняти також заняття інтегровані та заняття з елементами інтеграції. Заняття з елементами інтеграції використовуються в основному при вивченні нового матеріалу та його засвоєнні, а інтегровані заняття - для закріплення, узагальнення й систематизації знань. Це стосується інтеграції як у змісті занять, так і в різних видах діяльності на них, оскільки інтеграція вимагає опори на певну базу знань і вмінь.

Одним із напрямків реалізації інтегрованого навчання є проведення занять на основі інтеграції змісту, відібраного з кількох дисциплін і об'єднаного навколо однієї теми.Інтегроване заняття - це заняття, яке проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних дисциплінах

Його проведення забезпечує формування в студентів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх взаємозв'язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності. Доцільність інтегрованих занять зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і навичок студентів з основ наук. Вони сприяють розкриттю наукових законів та умов їх прояву в різних галузях науки та сферах практичної діяльності; виявленню специфіки та можливості прояву закономірностей, законів, ідей, теорій в оточуючій дійсності; інтеграції діяльності викладачів із формування загально-навчальних умінь і навичок студентів (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні); розкриттю багатогранності можливостей застосування набутих знань у різних галузях науки та сферах діяльності; синтезу фактів, явищ, процесів з метою висунення нових ідей, розробки гіпотез; інтеграції діяльності викладачів з формування творчої особистості студента, розвитку його здібностей.

У процесі підготовки та проведення інтегрованого заняття беруть участь кілька викладачів. Їх завдання полягають у: визначенні змісту та обсягу навчального матеріалу з тих навчальних дисциплін, які вони викладають, відповідно до поставлених цілей та завдань інтегрованого заняття; вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу; виділення об'єктивно існуючих зв'язків між базовими знаннями, які можна інтегрувати. При цьому необхідно враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни та її можливостей у розкритті загальних законів, теорій, ідей, які є інтегруючою основою кількох навчальних дисциплін. Необхідна також координація діяльності та дій викладачів у процесі підготовки та проведення інтегрованого заняття. У ролі координатора виступає ведучий викладач з даної проблеми. До його обов'язків входить перш за все конструювання змісту дидактичного матеріалу, визначення його оптимального обсягу й ролі кожного викладача на занятті, засобів їх взаємодії та активізації діяльності студентів у процесі заняття, раціональної технології реалізації змісту інтегрованого заняття, досягнення мети.

Структура інтегрованого заняття зумовлюється поставленими цілями та завданнями; детермінується змістом навчання, особливостями діяльності викладачів та студентів. Оскільки інтегроване заняття - це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок, то його оптимальною структурою буде: • повідомлення теми, цілей та завдань заняття;

 • мотивація навчальної діяльності студентів;

 • актуалізація та корекція опорних знань;

 • повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ;

 • творче перенесення знань і навичок студентів у нові ситуації;

 • узагальнення та систематизація навчальних досягнень студентів;

 • основних ідей та наукових теорій, дисциплін, що є складовими інтегрованого заняття.

Структура інтегрованих занять може бути різною. Це залежить від мети, завдань, змісту занять, способів діяльності. Наприклад:

 • вступ (формулюється мета, завдання , аналізуються опорні знання);

 • основна частина (розкривається зміст навчального матеріалу);

 • завершальна частина (підведення підсумків, оцінювання роботи студентів , повідомлення домашнього завдання).

Технологія проведення інтегрованого заняття також може бути різною. Це залежить від цілей, завдань і змісту заняття, способів діяльності, ситуацій, що виникають у процесі його проведення. Традиційно вона така: повідомлення теми, ознайомлення з цілями та завданнями заняття, вступне слово ведучого викладача чи студента (групи студентів ), спілкування викладачів та студентів , коментарі, доповнення, опанування, рецензування, підбиття підсумків заняття.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого заняття відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, алгоритми, інструкції, тренажери, дисплеї).

Ведучий викладач у процесі заняття забезпечує високу організацію та дисципліну студентів, їх самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та етику спілкування. При цьому велике значення має інтегрована діяльність «активних» учасників заняття (студентів і викладачів). Глибина, новизна, логічність і послідовність їх повідомлень, своєчасна корекція навчально-пізнавальної діяльності студентів у ході заняття , поєднання зусиль «активних» і «пасивних» учасників (інформаторів і слухачів) сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого заняття .

Підбиття підсумків інтегрованого заняття робить ведучий викладач разом з студентами. Алгоритм їх дій приблизно такий: співвідношення реально досягнутих результатів з поставленими цілями та завданнями, повідомлення про реалізацію змісту заняття (повністю, частково, не реалізовано); оцінка кращих повідомлень студентів з точки зору інтеграції знань; аналіз недоліків у діяльності студентів і виявлення резервів підвищення ефективності інтегрованого заняття , рівня навчальних досягнень студентів .


5.1. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КООРДИНАЦІЯ В ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Розглянемо приклади інтегрованих занять в межах загальноосвітньої підготовки, організованих і проведених викладачами циклової комісії:


Шикір М.І.

UKRAINE – GEOGRAPHICAL POSITION, POPULATION, NATURE
Міждисциплінарні зв’язки:

 1. Географія: «Населення-головна виробнича сила суспільства»

 2. Людина і світ: «Україна і світ. Геополітичне і зовнішньоекономічне становище».


ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

I. Організаційна частина.

 • Перевірити наявність студентів на занятті.

 • Відповісти на поставлені запитання.

 • Мобілізувати студентів до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу.

Good morning, students! I am glad to see you! How are you? I think everything is fine. Now tell me please:

1. Who is on duty today?

2. Who is absent?

3. What day is it today?

4. What date is it today?

5. What is the weather today?Введення в іншомовну атмосферу:

Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?What do you wait from our work?

II. Підготовка студентів до виконання практичної роботи.

1. Повідомлення теми, мети та послідовності виконання завдань.

Тема: «Моя країна. Географічне положення, демографічна ситуація, природа України. Теперішній перфектний час».

Мета: засвоїти лексику по темі та активізувати її вживання в мовленні, вивчити утворення та вживання теперішнього перфектного часу.

Вивчивши тему, ви повинні

знати: лексичний мінімум теми, вільно користуватися при перекладі відповідною інформацією; утворення та вживання теперішнього перфектного часу;

вміти: використовувати лексичний матеріал з теми під час усного та писемного мовлення, розуміти на слух, виконувати тренувальні вправи на утворення теперішнього перфектного часу.

2. Актуалізація опорних знань студентів.

метод: декламування вірша, мікрофон.

Ukraine

Blue sky and yellow field of grain

Is on the flag of my Ukraine.

It’s emblem speaks to all the world

With Freedom – such a lovely word.

Bread – salt will give to a friendly guest

Ukrainian people without request.

They work and sing the song of praise

To God who’s able from ash to raise.

Ukraine rejoices in the Lord

Reviving from His mighty

Word Forever lives who’s born again,

Long live and pray, my land Ukraine!

How do you understand this poem?

Студенти висловлюють власну думку.

Підведення підсумків викладачем

3. Мотивація навчальної діяльності студентів.

метод: асоціативний кущ, розповідь, відео метод

You see the epigraph written on the blackboard:

He, who loves not his Motherland,

can love nothing”.

G. Byron


Who can give me the equivalents to this one?

Student 1: There is no place like home.

Student 2: East or West home is best.

Student 3: Every bird likes its own nest

Студенти переглядають фрагмент відео про Україну та обговорюють його.What is this video about?

What do you associate with the word “Ukraine”?

Підведення підсумків викладачем.

III. Виконання практичної роботи.

метод: пояснення

1. Вступний інструктаж.

1. Пояснити студентам порядок виконання практичної роботи.

2. Виконання практичних завдань.

2. Поточний інструктаж.

метод: словникова робота, робота з текстом, виконання тренувальних вправ, робота з опорним конспектом,

самостійна робота під керівництвом викладача 1. Вивчення нової лексики.

 2. Читання слів з перекладом.

Occupy – займати

Streatch – простягатися

Borders – кордони

Eastern Europe – Східна Європа

Carpathians – Карпати

Crimean Mountains – Кримські гори

Anthem – гімн

Major – основний, головний

Well – developed – добре розвинений

United Nations Organization – Організація Об’єднаних Націй

Administrative districts – адміністративні області

Decision – рішення

Elections – вибори

Law – закон

Adopt – приймати

Declare – заявляти, оголошувати

Elect – вибирати, обирати

Legislative – законодавча

Executive – виконавча


 1. Читання та переклад тексту.UKRAINE

Ukraine is an independent democratic state. It was proclaimed on August 24, 1991. The country has its own territory, government national emblem, state flag and anthem. There are 24 administrative regions in Ukraine. President is an official head of the state. The Verhovna Rada is the highest body of the state power. The capital of Ukraine is Kyiv. The territory of the country is about 604 sq.km. The population of Ukraine is about 49 mln. people. Representatives of more than 100 nationalities live in Ukraine. In the south Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The major rivers are the Dnieper, the Dniester, the Bug, the Donets. The Dnieper is one of the longest European rivers and one of the country's main sources of hydroelectric power. In the west Ukraine borders on Moldova, Romania, Hungary, Slovakia and Poland. It borders on Byelorussia and Russia in the north and in the east.

95% of the Ukrainian area is flat and the rest of it is mountainous. The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains make up those 5% of its area.

The economic potential of Ukraine is great. It has many industrial raw materials; Ukraine has rich deposits of iron, color metals, coal, oil, gas, mineral salts. The country has metallurgical and heavy industries. It produces planes and ships, buses, motorcars, agricultural machines, chemical, textiles and various consumer goods.

Ukraine is the agricultural country. It grows wheat, maize, buckwheat, corn, vegetables, melons and berries. Ukraine is the centre of sugar production. It produces sugar both for own needs and for export.

Ukraine has an ancient history; it has its own original culture and arts. The best works of Ukrainian literature and theatrical, musical and decorative arts are known everywhere. The Ukrainian talented people T.Shevchenko, I.Franko, L.Ukrainka, M. Hrushevsky, S.Krushelnytska and many others brought Ukraine fame.

Ukraine is one of the members of the United Nations Organization and participates in the work of many international organizations.

Nowadays Ukraine faces a lot of problems, mostly economical.

A great disaster happened to Ukraine in 1986. One of the nuclear reactors of the Chernobyl atomic power station blasted. Hundreds of square kilometers were contaminated with radiation.

4. Виконання тренувальних вправ по темі.

1. Match the words (знайти правильний переклад).


1. to adopt

а. виконавчий

2. to declare

b. законодавчий

3. to elect

c. громадянин

4. to autonomous

d. приймати

5. legislative

e. вибирати

6. a citizen

f. декларувати

7. executive

g. автономний


Правильні відповіді: 1-d, 2-f, 3-e, 4-g, 5-b, 6-c, 7-a.

2. Answer the questions (дати відповіді на запитання).

1. What countries does Ukraine border on?

2. What is the territory and population of Ukraine?

3. Is Ukraine a member of the UN organization?

4. What mineral resources is Ukraine rich in?

5. What does Ukraine produce?4. Put the correct word in each sentence.

1. Ukraine _________________ its independence on August 24,1991.

2. The territory of Ukraine ________________ of the Autonomous Republic of Crimea and 24 ___________ (oblast).

3. Ukraine _______________ many mineral resources.

4. Ukrainian scientists make a valuable _____________ to the development of world science.

5. Ukraine is one of the founding members of _______________.
regions, is rich in, consists of, UNO, proclaimed, contribution


4. Put 4 questions to sentence (поставити до речення 4 типи запитань).

Ukraine is the agricultural country.=

5. Виконання вправ на закріплення знань з граматики.

Teacher: On the next part of our lesson we must remember about grammar material: Present Perfect Tense.

Let’s talk about it in Ukrainian:5.1 Продовжіть речення:

- теперішній перфектний час – це…

- допоміжними дієсловами виступають…

- заперечні речення утворюються…

- питальні речення утворюються…

5.2 Put the questions and negative to the sentences:

1. The Crimea differs greatly from the other parts of the territory.

2. The animal world of Ukraine is different.

3. The Forest-Steppe zone contains the oak, elm, black poplar, willow, ash and pine.

4. There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of.

3. Заключний інструктаж.

метод: захист проекту, екскурсія

Студенти заздалегідь отримали завдання і демонструють комп’ютерну презентацію на тему: «Визначні місця України».Підведення підсумків.

IV. Оцінка знань, умінь, навиків, набутих на занятті.

метод: самостійна індивідуальна робота

Оцінюється виконання практичної роботи та за індивідуальними завданнями (виконання тестових завдань).1-V

Choose the right variant:

1. The Ukraine is a major center of which food production?Salt Rice Wine Sugar

2. What is the longest river in the country?Tysa Danube Inhul Dnipro

3. The main street of the Ukrainian capital Kyiv is which of the following?Prorizna Hreshchatyk Svobody Peremogy

4. What is the highest Ukrainian mountain peak?Petros Goverla Verhovyna Roman-Kosh

5. What country borders Ukraine to the North?Belarus France Turkey Latvia

6. What is the capital city of Ukraine?Moscow Kiev Kouf Leningrad

7. Which body of water borders the south of Ukraine?Red Sea Dead Sea Yellow Sea Black Sea

8. What is the national language of Ukraine?Russian French Arabic Ukrainian

9. Name the military city stationed on the Crimean Peninsula that has played a major role in military issues in the 20th century?Sevastopol Rostov Odessa Kiev

10. This western Ukrainian city is famous for its Ukrainian nationalism?Kiev Donetsk Odessa Lviv

2-V

Choose the right variant:

1. This river services the capital city of Ukraine and many small villages and cities along it?Rhine Volga Dnieper Danube

2. Which of these Ukrainian towns is not located on the Crimean Peninsula?L'viv Yalta Kerch Simferopol'

3. Ukraine shares borders with seven other countries. Which of these countries does not share a border with Ukraine?Slovakia Lithuania Hungary Moldova

4. Which of these languages is most commonly spoken in Ukraine?Russian Polish Tartar Ukrainian

5. Ukraine gained long-waited Independence from Soviet Union in which year?1989 1990 1993 1991

6. The city of Uzhgorod is close to the border with what other European state?Hungary Germany Moldova Estonia

7. Who was Ivan Franko?Musician politician famous writer archeologist

8. Whom can you see on 10 Ukrainian hryvnas?hetman Bohdan Khmelnitskyj prince Volodymyr the Great

Taras Shevchenko hetman Ivan Mazepa

9. Name the capital of Western UkraineLuck Ivano Frankivsk Ternopil Lviv

10. What of the following regions is not part of Western Ukraine?Lemkivshyna Bukovyna Boykivshyna Tavria

V. Підведення підсумків заняття. (1 хв.)

Встановити відповідність між поставленими завданнями заняття та його результатами, внести корективи, визначити перспективи, план подальшої роботи. Звернути увагу не лише на позитивні сторони, але й негативні, прогалини - з метою недопущення їх в майбутньому.VI. Повідомлення домашнього завдання. (1 хв.)

Повторити матеріал «Теперішній перфектний час».
HEALTHY WAY OF LIFE
Міждисциплінарні зв'язки:

Забезпечуючі:

Фізична культура «Поняття здорового способу життя».

Основи медичних знань «Основи вчення про здоров’я людини та його охорону»; «Життя та здоров’я людини»; «Вплив середовища на ріст та розвиток організму».

Забезпечені:

Фізична культура «Фізична культура і спорт в системі загально-

людських цінностей забезпечення здоров’я».


ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. (Слайд 1)

Метод: бесіда.

1.1. Перевірити наявність студентів на занятті.

Відповісти на поставлені запитання.

Мобілізувати студентів до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмосферу.Good morning, students! I am glad to see you! How are you? I think everything is fine. Ok, let’s start our lesson.

Доброго ранку, студенти! Я радий зустрічі з вами! Як у вас справи? Я вважаю, що усе чудово. Добре, тоді розпочнемо заняття.Now tell me please: (Слайд 2; 3)

Тепер скажіть мені, будь-ласка:

1. Who is on duty today? / Хто сьогодні черговий?

2. Who is absent? / Хто відсутній?

3. What day is it today? / Який сьогодні день?

4. What date is it today? / Яке сьогодні число?

5. What is the weather today? / Яка погода сьогодні?

1.2 Введення в іншомовну атмосферу, мотивація до навчання, “Коло ідей”-

висловлювання студентів із зазначеної проблеми.

Warming – up:

Teacher: Health is above wealth. What does it mean to be healthy? Some people think

it just means not being sick. But being healthy means feeling good, too. It means

having energy to play and to work. Good health is a gift, it is the responsibility of the individual to maintain that good health. What is necessary to be healthy?

(Здоров’я – найдорожче багатство. Що означає бути здоровим? Дехто вважає, що це означає не хворіти. Але бути здоровим – це також почуватися добре. Це означає мати енергію, щоб грати і працювати. Гарне здоров’я – це дар, це обов'язок кожної окремої людини підтримувати гарне здоров’я. ).

Студенти висловлюють власну думку.

II. Підготовка студентів до виконання практичної роботи. (Слайд 4)

2.1. Повідомлення теми, мети та послідовності виконання завдань.

Тема: Здоров’я людини як невід’ємна складова добробуту держави. Минулий неозначений час. Утворення і вживання.

Вивчивши тему, ви повинні

знати: лексичний мінімум з теми, вільно користуватися при перекладі відповідною інформацією, утворення і вживання минулого неозначеного часу.

вміти: використовувати лексичний матеріал з теми при перекладі інформації, використовувати знання про минулий неозначений час в практичному мовленні, складати власні повідомлення на задану тему.

2.2. Актуалізація опорних знань студентів. (Слайд 5)

Метод: опора на власний досвід, повторення граматичного матеріалу

Put the necessary word to the following sentences. Some of them may be used twice:

Вставте необхідне слово зі списку. Деякі з них можна вжити двічі:Have, feel, catch, are, is, call.

I have a terrible headache.

2. You feel very well when you catch a cold.

3. There is nothing more important than health.

4. Life is great when you are healthy.

5. When we have a headache, a sore throat we call the doctor.2.3. Мотивація навчальної діяльності студентів. (Слайд 6)

Метод: асоціативний кущ, «Коло думок», розповідь

Teacher: Look at the mind map and say how often you follow these rules.

(Подивіться на цю діаграму та скажіть, як часто ви дотримуєтесь цих правил.)

Студенти висловлюють свою думку:

S1 – I do exercises every day. S4 – Sometimes I sleep 8 hours.

S2 – As for me, I eat healthy food. S5 – I walk a lot with my friend every day.

S3 – I usually drink clean water.

Підведення підсумків викладачем.

Thank you for your answers. Now I see that you follow the rules of healthy way of life.

I wish you would always keep them for the rest of your life.

(Дякую вам за ваші відповіді. Тепер я бачу, що ви дотримуєтесь правил здорового способу життя. Я бажаю, щоб ви завжди слідували їм протягом усього життя)

III. Виконання практичної роботи

Метод: пояснення

3.1. Вступний інструктаж.

1. Пояснити студентам порядок виконання практичної роботи.2. Виконання практичних завдань

3.2. Поточний інструктаж.

Метод: словникова робота,робота з текстом, виконання тренувальних вправ, робота з опорним конспектом, самостійна робота під керівництвом викладача

 1. Вивчення нової лексики. (Слайд 7)

 2. Читання слів з перекладом.

nowadays – в наш час

daily menu – щоденний раціон

tense – напружений

anxiety - тривога, неспокій

constantly – постійно

avoid – уникати

suffer from – страждати від

among – серед (когось, чогось)

noise and dust - галас та пил

to get rid of – позбавлятися

diseases and instability – хвороби та нестабільність

observe daily routine – дотримуватися щоденного режиму

to overcome difficulties – подолати труднощі

bad habits – шкідливі звички

to achieve – досягати

necessary – необхідно

aim – мета, ціль

drugs – наркотики

take care of – піклуватися

destroy – руйнувати

physical and mental health – фізичне та психічне здоровя

to be under the influence of – бути під впливом чогось

to follow recommendations – слідувати рекомендаціям

according to – відповідно до, згідно з

to depend on – залежати від

crime – злочин

at least – принаймні

to commit - скоювати (злочин)

cycling – їзда на велосипеді

besides – крім того

overeating – переїдання

in addition - крім того, до того ж

to cause – спричиняти
3.3. Read and translate the text:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал