Кондрашова Л. В. Лаврентьєва О. ОPdf просмотр
Сторінка4/20
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

звичка виявляти активну уважність і люб’язність щодо людей, які їх оточують
(запропонувати, наприклад, свої послуги).
Процес тренування у правильній поведінці не повинен перетворюватися для учнів у муштрування. Щоб поквапити цю роботу, зробити її цікавою, доцільно практикувати конкурси: проводити в рамках виховної години змагання учнів на кращі закріплення навички, залучати їх до суддівства, визначення переможців. Така організація вправляння – важливий прийом контролю і самоконтролю закріплення корисної дії, перевірки правильності виробленої звички. При цьому гумор, жарт допоможуть педагогові створити невимушену, доброзичливу сферу спілкування.
Корисні практичні покази – протиставлення «як треба» і «як не треба» поводитися, що не тільки унаочнюють виявлення етикетної норми дії, а й є сприятливим емоційним підґрунтям для засвоєння правил.
Звичайно, коли вправляння в позитивних способах поведінки обмежується лише виховними годинами, це мало що дає. Тільки систематичне підкріплення, періодичне нагадування способів позитивної дії в школі і за її межами, сприяє закріпленню набутих навичок. З цього погляду великі можливості дає організація повсякденної поведінки школярів під час чергування, перерв, в їдальні. Слід час від часу нагадувати учням засвоєнні правила, контролювати їх додержання під час екскурсії, походів у кінотеатри, закріплювати моральні навички під час інших позакласних і позашкільних виховних заходів.
Успішне формування і закріплення у підлітків моральних звичок також прямо залежить від оптимальної організації режиму життя школи. Режим визначає ритм діяльності шкільного колективу відповідно до встановленого внутрішнього розпорядку, санітарних і гігієнічних вимог. Основні режимні моменти, які привчають учнів до дисципліни, зібраності – це чітка організація навчального процесу та відпочинку, роботи школи у позаурочний час (додержання графіків роботи гуртків, секцій, та інших позакласних занять та заходів). Щоб режим сприяв вихованню свідомої дисципліни, організованості, кожний учень повинен розуміти його доцільність і обов’язковість виконання для успішної роботи кожного учня й усього колективу. Так народжується повага до вимог і традицій школи.
До виховання культури поведінки школярів важливо залучати батьків, які повинні спрямовувати свої зусилля на закріплення дітьми набутих у школі етичних умінь і навичок, насамперед, у сфері спілкування і взаємин з рідними, на організацію праці і відпочинку, виконання режиму дня, додержання особистої гігієни.
Зазначимо, що потреба оволодівати навичками культурної поведінки виникає у школярів під впливом цікавих для них форм організації навчання, ведення в практичні заняття елементів гри і театралізації. Так, наочніше і дохідливіше показати зразки позитивних або негативних дій можна за допомогою інсценівок, оповідань, віршів і казок. Під час показу та обговорення інсценівок увагу підлітків звертають на моральні риси героїв твору, що криються за їхніми вчинками, детально розкривають елементи, з яких складається етична дія (культурні манери, міміка, жести, тон, привітність, охайність тощо).
Цікава для учнів робота – самостійне складання сюжетів на задані теми, програвання їх і підготовка відповідного коментарю.
Ефективним методом закріплення етичних умінь і навичок є сюжетно-рольова

30

гра. Вона відрізняється від інсценівки, насамперед, відсутністю готового сценарію, опису дій і вчинків героїв. Учасникам гри пропонується ситуація, яка потребує від них, відповідно до обраної ролі (гостя, господаря, пасажира, покупця), самостійно обрати способи поведінки та будувати взаємини з партнерами по грі на основі засвоєних правил етикету.
Ситуації для гри можуть бути простими, коли учні повинні відтворити лише окремі елементарні, навички культурної поведінки. Це так званні рольові ігри –
ілюстрації конкретних правил етикету. Наведемо приклад.
Сюжет: Біля дверей школи – хлопчик і дівчинка (або вчитель та учень).
Завдання: показати, як правильно пройти у двері або як за цих же умов зайти в трамвай чи автобус.
Можна запропонувати вихованцям продемонструвати поводження в таких, наприклад, ситуаціях: знайомство друзів зі своїми батьками, привітання малознайомих хлопця й дівчини; ввічливе звертання до вчителя (товариша), коли він в цей час розмовляє з іншою людиною тощо.
Ефективність сюжетно-рольової гри, як різновиду вправлення, визначається тим, що вона психологічно готує вихованців до відтворення правил етикету в реальних життєвих ситуаціях, поєднує знання, думку, дію.
Керівництво грою, вибір її тематики потребує неабиякої педагогічної майстерності, адже успішність її організації залежить від того, які моральні поняття вже відомі учням, наскільки у вихованців виробилися вміння і навички культурної поведінки.
Важливий засіб виховання культурних звичок школярів у процесі суспільно корисної роботи – доручення. Воно конкретизує обов’язки перед колективом, збагачує індивідуальний моральний досвід, спонукає вихованців до прояву кращих моральних якостей – відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, чуйності.
Важливий метод вироблення стійкої культури поведінки – змагання.
Педагогічними умовами, які забезпечують його ефективність, є активна позиція учнів у виробленні умов змагання, критеріїв його оцінки, наочність і гласність результатів. Саме за цих умов змагання активізує суспільно корисну діяльність підлітків формує громадську думку шкільного колективу, створює атмосферу завзяття, емоційного піднесення, радісних переживань.
У програму загальношкільного змагання за кращий клас доцільно включати питання культури поведінки, виконання правил для учнів.
Отже, виховання культури поведінки потребує взаємопов’язаного впливу різних методів морального виховання, які ніколи не виступають у «чистому вигляді». А.С. Макаренко застерігав від абсолютизації окремих методів виховання, підкреслював, що немає методів завжди хороших або завжди поганих. У виховній практиці постійно здійснюється не тільки зв’язок, а й взаємний перехід від одного методу до іншого, має місце їх нерозривна єдність.
Ефективність цієї роботи багато в чому залежить й від доцільного поєднання різних форм. Так, класний керівних веде значну індивідуальну роботу з учнями щодо формування й корегування культури їх поведінки, поєднуючи її з груповими формами, такими як консультації, виховні години, години спілкування і ін., в ході яких закріплюються уміння й навички культури міжособистісного спілкування, мотиви правильної поведінки, оцінне ставлення до неї.

31


1. Назвіть та поясність найбільш ефективні методи формування
культури поведінки.
2. Охарактеризуйте етапи формування культури поведінки школярів.
3. Проаналізуйте причини, які можуть викликати неправильну поведінку
учнів.
Формування відповідального ставлення до навчання
У системі завдань, які постають перед педагогами, важливе місце посідає формування в учнів відповідального ставлення до навчання.
При організації роботи в класних колективах різного вікового складу слід враховувати умови, дотримання яких забезпечує успіх у розвитку свідомих пізнавальних інтересів учнів.
Результативність шкільного навчання залежить від своєчасного розвитку у учнів таких якостей, як цілеспрямованість, зацікавленість в учінні, прояви вольових зусиль, відповідальне ставлення до своїх обов'язків.
Формування відповідальності до виконання навчальних обов'язків передбачає розвиток соціально значущих мотивів, до яких належить бажання вчитися на совість, інтерес до знань, потреба в знаннях, що перебуває у прямій залежності від тих внутрішніх умов, в яких відбувається діяльність учня.
Формування відповідального ставлення до навчання у школярів відіграє важливу роль в їх підготовці до самостійного життя, тому що навчання – головна праця школяра і від того, як він нею опановує, буде залежати його подальше життя.
Розглядаючи дану проблему, насамперед, необхідно з’ясувати її роль у житті людини, зупинитися на трактуванні поняття «відповідальне ставлення до навчання», визначити критерії та показники, за якими можна судити про ступінь його сформованості. Зокрема, вивчити:

мотиви, інтереси, потреби учня у здобутті знань;

пізнавальні можливості та здібності;

вольові риси характеру;

соціально-побутові умови;

реальні навчальні досягнення.
Робота з формування відповідального ставлення до навчання має проводитися систематично і відбуватися за наступними етапами:
1.
Мотивація навчальної діяльності школяра.
2.
Озброєння знаннями НОП (наукової організації праці) школяра.
3.
Формування умінь і навичок НОП школяра
4.
Формування потреби пізнавальної діяльності.
5.
Вивчення рівня сформованості відповідального ставлення до навчання й аналіз результатів.
6.
Складання програми формування відповідального ставлення до навчання.
7.
Відбір форм і методів роботи.
8.
Аналіз результатів.
Важлива роль належить початковому етапу, у ході якого вчитель знайомить учнів із самим поняттям, його значенням для кожного з них, мотивує їхню діяльність, знайомить з правилами організації навчальної праці. На цьому етапі

32

часто застосовують лекції, інструктажі, семінари-практикуми за орієнтовною тематикою «Знання – це скарб, а учіння – шлях до нього», «Посієш звичку, пожнеш характер», «Чи вмієш ти вчитися?» тощо.
Мотивація навчальної діяльності. Формування культури навчальної праці учнів дозволяє не тільки озброїти їх знаннями про організацію розумової діяльності, але і збудити потребу у підвищенні власного рівня інтелектуального розвитку, оволодінні уміннями і навичками організації навчальної праці. З цією метою в школах вводяться факультативні або тренінгові курси «Учися вчитися», «Основи НОП школяра», проводяться класні години на теми «Як працювати з книгою», диспути, дискусії на теми «Навчання чи захоплення працею?», «Сучасний фахівець...Яким він має бути?», «Учитися – радість чи тягар?». Інтелектуальні ігри значно підвищують рейтинг ерудованості, освіченості школярів, такі як «Брейн-ринг»,
«Щасливий випадок», «Найрозумніший» і багато інших, дозволяють розвивати та підтримувати допитливість, пропагують сучасні джерела наукової інформації.
Організація прес-центру школи дозволяє школярам застосовувати отриманні знання в практичній діяльності. У школах випускають рукописні журнали і газети
«Хочу все знати», радіо і телепередачі «У світі наукових відкриттів», «Чи відомо тобі?» та ін.
Науково-дослідні товариства учнів працюють у напрямках: організація науково-дослідної діяльності учнів, участь їх в олімпіадах, захист творчих робіт, оригінальних проектів учнів, конкурси винахідників і раціоналізаторів, пізнавальні вечори, наукові дискусії, симпозіуми, конференції й ін.
У зміст навчальних програм включаються тести, бесіди, конкурси ерудитів, диспути, зустрічі за круглим столом з учителями-предметниками, ученими, переможцями олімпіад, презентації наукових відкриттів.
Під час організації навчально-виховного процесу доцільно враховувати причини, що пояснюють невисокий ступінь відповідального ставлення школярів до навчальної праці, серед яких важливе місце займає недооцінка учителями виховних функцій навчання, невміння ураховувати в процесі навчальних і позакласних занять
індивідуально-психологічних особливостей школярів: неуважність, невміння мобілізувати свою увагу й організовуватися для роботи, недисциплінованість, відсутність звички систематичної розумової праці.
Аналіз шкільної практики свідчить про те, що відповідальне ставлення до навчання обумовлене характером педагогічного процесу, його організацією й умовами, у яких він протікає. Ступінь відповідальності значно підвищується, якщо учні беруть активну участь в організації своєї навчальної праці, у відборі раціональних методів роботи, у контролі й обліку результатів своєї праці; якщо в процесі занять вони опановують способами самостійної роботи і прийомами розумової діяльності.
Відповідальне ставлення до навчання багато в чому залежить від позиції учителя-предметника. Високо оцінюється учнями вчитель з гарною дикцією, той, що цікаво викладає навчальну інформацію, що вміє включити кожного школяра в активну пізнавальну діяльність. Саме активна позиція учня в набутті знань забезпечує задоволеність навчально-виховним процесом, формує звичку до систематичної праці і відповідальне ставлення до справи.

33


Сформулюйте мету наступного виховного заходу
Бесіда. Знання і мудрість – незалежній Україні
"Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не
зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути " (В.Липинський)
(Святково прибраний кабінет, на дошці написано епіграф і розміщені зображення герба, прапора України, слова державного гімну)
Бо нива це моя, тут я почну зажинок,
Бо кращий урожай не жде мене ніде,
Бо тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок
Мене на ниву батьківську веде (В.Симоненко)
Вчитель: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо. Ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути» (В.Липинський).
Саме ці слова тісно стосуються вас, сьогоднішніх школярів, яким незабаром прийдеться будувати життя своє, наше, українське. Від вас, молодого покоління, залежить, якою буде Україна. Наша рідна Україна живе. Вона цвіте калиновим цвітом, молодіє вербовими гілками, співає солов’їним голосом і говорить своєю рідною мовою. Як тополя, гордо стоїть серед Європи і цей край ми повинні зробити найпрекраснішим. Бо це – наша рідна земля, яка дає нам силу, наснагу, життя. Щедра на таланти земля українська. Вона подарувала людству цілу плеяду національних співаків і композиторів, поетів і письменників, учених і винахідників. І всі вони мудрість своєї душі і розум віддали своїй матері – Україні.
Нині Україна прагне увійти в суспільство, де процес інформатизації громадського життя триває вже не одне десятиліття. І тому суверенній Україні слід якомога ефективніше демонструвати не лише свій танок і пісню, але й досягнення у різноманітних галузях науки
і техніки, фундаментальних дослідженнях. Один з найвідоміших у світі політиків, колишній держсекретар США Генрі Кіссінжер, відвідавши Київ, був так вражений, що сказав: «Треба, щоб про Україну стало відомо в світі якнайбільше і якнайшвидше». А розповісти про відомих українських науковців є багато чого з давніх часів і аж донині.
1-й учень. Варто згадати ім'я Юрія Дрогобича, відомого філософа, астронома і медика середини XV століття. Ще за життя ім'я Михайла Остроградського сяяло зіркою першої величини в сузір'ї найвидатніших математиків світу. Донині не застаріли підручники з механіки всесвітньовідомого Степана Тимошенка, видані в середині XIX ст. Були серед, українців і ті, хто своїми відкриттями наблизив день польоту в космос людини
Костянтин Ціолковський, конструктор космічних систем Сергій Корольов. А геніальний учений-енціклопедист Володимир Вернадський – фізик, біолог, хімік! Біля витоків світового телебачення достойне місце займає ім'я українського фізика-експериментатора
Бориса Грабовського(сина українського поета П. Грабовського). Не так давно стало відомим ім'я І. Пулюя, попередника Рентгена.
Вчитель: Більшість названих імен вам відомі. Всі ці люди належать до славної когорти українських науковців.
2-й учень. А зараз давайте подивимося на відомий всім Острог – українські Афіни, як його називають. В цьому місці була заснована перша Академія, яка поширювала знання і мудрість. Тут вчився і складав першу граматику нашої мови Мілентій Смотрицький. На нашій землі написана вічна книга – Пересопницьке Євангеліє, на якому приймають присягу Президенти. Слід звернути увагу на невелике містечко – Дермань, яке у XVII ст. стало наступником і законним спадкоємцем слави і культурно-освітніх традицій Острога.
Тут був заснований монастир князем Острозьким. Саме з цим монастирем пов'язані імена

34

духовних титанів: першодрукаря І. Федорова, М. Смотрицького. Улас Самчук говорив:
«Дермань для мене – центр центрів на землі».
Вчитель. Геній українського народу Т. Шевченко мріяв про світлі часи, коли оживе добра слава України і «на, оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати,
і будуть люди на землі», і «запанує в своїй хаті своя правда, і сила, і воля»
3-й учень. Вникли в мудрість природи батько і син Носалі. Їх книга стала паролем в світі цілющих трав. «З перших свідомих кроків свого життя я займався збиранням зіль і уважно стежу за тим, який вплив мають вони на організм людини», – писав Михайло
Андрійович Посаль. Його рослинний скарб продовжив Іван Михайлович Носаль. Влітку
1997р. на 84-му році життя перестало битися його серце. Але великий спадок залишив він людям. Ім'я Носалів та їх праці знають народні цілителі, лікарі, вчені майже всього світу.
Вони збагатили рідний край на іскринку своєї мудрої доброти.
4-й учень. Похмурої і сльотавої осені 1844 року старим Волинським шляхом до
Рівного їхав незвичайний подорожанин. Цікавило його в цім краї все: і руїни княжої архітектури, і старожитні речі, і народні оповіді і пісні. Відчувалося в цьому чоловікові думка талановитого дослідника. Це був Михайло Костомаров – учений-історик і поет- романтик. М. Костомаров працював вчителем історії Рівненської гімназії. Перебуваючи в місті, вчений займався науковою працею (написанням історії війни українських козаків з поляками в епоху Б. Хмельницького). Костомаров відвідав літописну Пересопницю,
Остріг, Корець, Дермань.
Вчитель. Україна завжди була, хто б не прагнув з неситих сусідів рвати її на куски.
Завжди була живою душа України. Тому-то у кожному поколінні виростали з народних глибин її кращі сини і дочки. Не виняток і сьогоднішнє молоде покоління. Вони ставали титанами і світочами.
Кожен народ має бути вільним на своїй землі, утверджуючи свою незалежність, самобутність, плекати свою долю, прокладаючи свій шлях у вселюдському поступі. За таким святим вищим правом Україна виборола свою незалежність 24 серпня 1991р. Важко утверджувалася наша держава. Державотворення – це важкий, тернистий шлях пошуків, помилок і надбань. У річницю Незалежності нашу державу визнало 68 країн (зараз їх понад 130). Після боротьби і суперечок 27 червня 1996 року була прийнята Конституція – основний закон України.
Важко утверджується наша держава, але вона є у світі. Вона наша і тільки від нас залежить, як ми будемо жити, якою буде наша доля, доля майбутніх поколінь.
Доля не дала вмерти народові і державі, вона подарувала нам шанс створити свою державу і від кожного з нас залежить як вижити, вистояти і створити умови для розквіту.
Минатимуть десятиліття, віки. Якщо ми будемо працювати і берегти наші обереги, – постане наша країна, запорукою якої є наша віра, надія, любов.
Відомий український поет з Волині Олександр Богачук залишив нам заповіт.
Шануймося, єднаймося та будьмо,
Тримаймося родинного стебла.
Забудьмо чвари і себе не гудьмо -
Доволі нас упало із сідла.
Не даймося обнятися з ганьбою,
Не даймося продатися брехні.
Допоки ми не будемо собою,
Ніколи нам не бути на коні.
Братаймося від серця і до серця
І з друзями ділімо хліб і сіль,
А хто на нашу душу замахнеться -

35

Ми вибухнемо гнівом відусіль.
Вчитель. В кожного з нас є свій батьківський поріг, з якого починається життєва дорога, в кожного є своя батьківська земля, на якій ми народилися. Тому кожен з нас повинен берегти і плекати її, і тільки ми можемо її зберегти, охоронити, не спустошити
Конкурс «Подорож до Країни Знань»
Мета: в ігровій формі викликати в учнів інтерес до навчальних предметів, надати їм можливість проявити свої знання з різних галузей, навчити дітей активно діяти, привернути їх увагу на необхідність дотримання дисципліни на уроках, в школі, розвивати творчі вміння, фантазію, увагу, створити хороший та веселий настрій, зміцнити дружбу колективу.
Обладнання: Плакати з зображенням шкільної дошки, шкільного дзвоника, зошитів, щоденників з різними оцінками.
Ведучий. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу запросити вас до незвичайної подорожі. А подорожувати ми будемо по Країні Знань. До речі, хтось може сказати, що це за "Країна Знань"? А чи є серед нас такі, які не хочуть мандрувати разом з усіма? Чому?
Тоді будьте дуже уважними, і я гадаю, що після цієї подорожі ваша думка обов'язково зміниться!
Як ви гадаєте, що найголовніше для людей? Що їх відрізняє від тварин? Що ви полюбляєте найчастіше робити на уроці? Так, розмовляти! Тому почнемо нашу подорож з уроку математики.
Гра: Якщо великий майданчик, обирається дві команди по 10 чоловік, якщо місця небагато, обирається дві команди по 5 чоловік. Кожному учаснику роздаються картки
(всього по 10 карток) з цифрами від 0 до 9. Якщо команда з 10 чоловік, то кожний учасник отримує по одній картці, відповідно, якщо з 5 – то по 2 картки.
Умови гри: ведучий оголошує приклади (на додавання, віднімання, множення, ділення), крок вперед повинен зробити той учасник і підняти вгору картку, який вважає, що його цифра являє собою правильну відповідь. Передавати картки один одному забороняється.
Наприклад: 2+2=...
54-5=...(відповідно виходять два учасника з цифрами 1 та 0)
10-7=...
5:0=...(на нуль поділити неможливо)
2*4=..
3+3+3+3=...
По закінченню гри переможці отримують по 12 балів (або призи)
(Лунає дзвоник на перерву)
Ведуча: Щойно пролунав дзвоник на перерву і вашій увазі пропонується виступ...(виступ творчого колективу)
Не жалкуйте оплесків нашим артистам!
Сценарій інтелектуального шоу
Класний керівник: Добрий день, ми вітаємо всіх тих, хто зібрався в цьому залі.
В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее все воплощается в нем.
Как тополь, вознесся он гордою главой,
Умом одаренный и речью благой.
Вместилище духа и разума он,
Весь мир бессловесных ему подчинен.
Нехай ці слова відомого поета Фірдоусі стануть епіграфом нашої сьогоднішньої

36

зустрічі, а девізом – вільна інтерпретація приказки «Плох тот хорошист, который не мечтает стать отличником».
Кілька слів про правила нашої гри. Отже, ми усі з вами перебуваємо на
інтелектуальному шоу, зараз я не класний керівник, а ведучий цього шоу.
Настала хвилина, коли гравці займають місця за столами. Наше шоу - це те саме місце, де кожний може заробити гроші своїм власним розумом. Тільки гроші в нас, особливі! Це банкноти достоїнством в «бал» ...Пам'ятаєте? «Один розум добре, а два краще»... Причому протягом гри ви можете як збільшити свій розумовий стан, так і стати банкрутом. У грі вас чекають питання з різних наук.
Я ставлю запитання, і якщо ви його вгадуєте, то одержуєте певну кількість балів.
Якщо ви не можете відповісти, то можна купити підказку за один бал. Як бачите, умови гри прості: я ставлю запитання, ви даєте відповідь. Час на обмірковування 30 секунд, після чого ви піднімаєте руку й говорите свій варіант відповіді. А гості теж розділяються на дві групи, і мають право давати відповіді за свою команду, якщо ті не можуть відповісти.
Умови гри зрозумілі? Тоді починаємо.
Питання із захоплюючої галузі мовознавства: Хто сміливий? Робимо ставки.
Увага, питання: а) Що означає вираз "Розум за розум заходить"? (3 б.)
1 Людина утомилася й не міркує + , 2. Багато думає, 3. Мріє
інше питання: б) Частина мови яка означає предмет (1 б.)
1 Іменник + , 2.Прикметник, 3. Займенник
Питання з галузі зарубіжної літератури
а) Назвіть професію й хобі відомого слідчого Шерлока Холмса? (3 б.)
1 Юрист, колекція трубок, 2.Хімік, гра на скрипці +, 3.Інженер, подорож б) Притчі Соломона входять у... ? (3 б.)
1.Старий Завіт + , 2. Одкровення, 3.Новий Завіт в) Трагедія в Античній літературі виникла у зв'язку з культом бога: (3 б.)
1 .Зевса, 2.Діоніса + , 3. Посейдона


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал