Кондрашова Л. В. Лаврентьєва О. ОPdf просмотр
Сторінка1/20
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Кондрашова Л.В.
Лаврентьєва О.О.
Зеленкова Н.І.
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2


ББК 74.204
УДК 37.01 (075.8)
К 64

Кондрашова Л.В. – доктор педагогічних наук, професор
Зеленкова Н.І. - кандидат педагогічних наук, доцент
Лаврентьєва О.О. - кандидат педагогічних наук, доцент


Рецензенти:
Біда О.А. - доктор педагогічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
Буряк В.К. - доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет).
Скидан С.О. – доктор педагогічних наук, професор (Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана)

Затверджено вченою радою КДПУ
Протокол № 2 від 24.02.2008 р.

Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова,
О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008 – 187 с.
У посібнику розкриваються найбільш використовувані, дійові підходи до організації виховної роботи в сучасній школі з урахуванням досягнень педагогічної науки і передового освітянського досвіду. Матеріал посібника представлений за розділами, які дозволяють розглянути усі основні напрямки виховної діяльності класного керівника, ґрунтовно здійснити аналіз й перспективи виховної роботи.
Призначено для викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів, класних керівників, педагогічних працівників.

3

ЗМІСТ
ЗМІСТ .................................................................................................................................. 3
ВСТУП ................................................................................................................................. 5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ............................ 7
Основні категорії та поняття ....................................................................................... 7
Класний керівник у сучасній школі ........................................................................... 7
Сутність та зміст виховної роботи класного керівника......................................... 9
Форми виховної роботи та їх класифікація ............................................................ 11
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ............ 16
Планування виховної роботи .................................................................................... 16
Моральне виховання школярів ................................................................................ 19
Формування культури поведінки учнів .................................................................. 28
Формування відповідального ставлення до навчання ........................................ 31
Здійснення трудового та економічного виховання ............................................... 38
Національне виховання .............................................................................................. 41
Використання народних традицій у виховній роботі ........................................... 44
Організація громадянського виховання ................................................................. 47
Екологічне виховання учнів ...................................................................................... 51
Організація природоохоронної діяльності учнів ................................................... 54
Профорієнтаційна робота ........................................................................................... 56
Формування емоційної культури учнів у виховній роботі .................................. 58
Виховна робота щодо підготовки учнів до сімейного життя .............................. 67
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ................................................ 76
Методика проведення виховної години ...................................................................... 76
Організація та проведення виховних заходів ........................................................ 79
Методика підготовки та проведення класних зборів ........................................... 83
Методика проведення етичної бесіди....................................................................... 87
Методика проведення усного журналу .................................................................... 92
Методика проведення бесіди за «круглим столом» .............................................. 94
Методика проведення дискусії .................................................................................. 97
Методика проведення диспутів ................................................................................. 99
Методика проведення гри ........................................................................................ 106
Прес-конференція .................................................................................................... 112
Методика проведення рухливих ігор з дітьми різного віку .................................. 113
Методика проведення вікторини ............................................................................ 116
Методика проведення тематичної екскурсії ........................................................ 118
Заочні екскурсії .............................................................................................................. 119
Екскурсія в природу ..................................................................................................... 122
Методика проведення свята .................................................................................... 122
Методика проведення «українських вечорниць» ............................................... 124
Методика проведення тематичної конференцій.................................................. 126
Методика проведення читацької конференції ..................................................... 127
Методика проведення предметного тижня ........................................................... 131
Методика проведення тижня профорієнтації .......................................................... 134
Методика проведення пізнавальних вечорів ....................................................... 135

4

Методика проведення позакласних заходів з естетичного виховання ........... 142
Розважальні вечори ...................................................................................................... 143
Літературно-музична вітальня ................................................................................... 144
Творчі конкурси ............................................................................................................ 145
Методика проведення батьківських зборів ............................................................. 146
Відбір методик організації виховної роботи ......................................................... 153
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТВОРЧИХ СПРАВ ................ 155
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ .................................................... 164
Поняття моніторингу та його види ........................................................................ 164
Педагогічна діагностика якості виховної роботи як складова педагогічного
моніторингу ................................................................................................................. 167
Методологічні основи діагностики виховної роботи ............................................. 169
Програма вивчення учнів i топовий план складання характеристики ............. 172
Методика вивчення учнів ............................................................................................ 173
Методика вивчення учнівського колективу ........................................................... 173
Методика проведення анкетування та тестування учнів, учнівського колективу174
Методика вивчення рівнів вихованості учнів......................................................... 176
Педагогічний консиліум .............................................................................................. 181
ПІСЛЯМОВА ................................................................................................................. 183
ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................................. 185


5

ВСТУП
Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, мета якої формувати всебічно й гармонійно розвинену, творчу та активну людину. Завдання школи сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови. Реалізація цієї мети покладена на педагогічний колектив сучасної школи, однак, більшою мірою, на класного керівника, який повинен володіти, задля цього, певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання, методами, прийомами, технологіями організації виховного процесу, безпосереднього здійснення виховної роботи.
В Україні історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Головною метою національного виховання на сучасному етапі, як зазначено у Концепції національного виховання, є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинені духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
Отже, виховна діяльність школи має бути зорієнтована на забезпечення школяра усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, притаманним молодій людині української держави.
Здобуття соціального досвіду більшою мірою відбувається під час спеціально організованої діяльності, яка повинна відповідати потребам, інтересам й можливостям учнів, бути для них значущою й цікавою, спонукати їх до розвитку й удосконалення природних задатків, здібностей.
У пропонованому посібнику розкриваються найбільш використовувані, дійові й сучасні підходи до організації виховної роботи з урахуванням досягнень педагогічної науки і передового освітянського досвіду.
Матеріал посібника представлений за розділами. Такий розподіл, на думку авторів, має окреслити основні напрямки роботи класного керівника, розкрити технології організації виховної роботи, виявити специфіку діяльності щодо здійснення різних видів виховання (морального, економічного, трудового, екологічного, емоційного тощо) учнів різних вікових груп. У посібнику представлені орієнтовні сценарії окремих виховних заходів, розкриті основні методи, прийоми виховного впливу, наведені приклади діагностичних підходів, показаний механізм моніторингу якості виховної роботи.
Щоб зміст матеріалу дійсно дозволив читачеві усвідомити технологію організації виховної діяльності у тексті посібника наводяться проблемні питання, а наприкінці пропонуються завдання для визначення рівня готовності щодо означеної проблеми.
Переходячи до опанування посібника «Методика організації виховної роботи в сучасній школі» автори радять не приймати описані технології як щось усталене, незмінне, остаточно вирішене, адже виховання – це завжди творчість,
інноваційність, те, що не має й не може мати готового рецепту чи заздалегідь

6

правильної відповіді. Описані форми виховної роботи весь час видозмінюються, доповнюються новими прийомами, методами, змістом, засобами, надають поштовх до створення нових підходів у виховній роботі.
Разом з тим, якщо читач бажає присвятити себе справі виховання молоді, він має усвідомити, що кожен виховний захід чи справа, напрямок діяльності, не залежно від форми та змісту, який у ньому втілюється, має відповідати меті та завданням виховання даної групи учнів, складати разом з іншими заходами систему виховної роботи у класі, що спрямована на розвиток вихованців відповідно до вимог суспільства. Педагогічний досвід показує, що ґрунтуючись на цьому вихователь й сам згодом стає творцем нових форм виховної роботи. На це й сподіваються автори посібника.
Посібник «Методика організації виховної роботи в сучасній школі» рекомендується педагогічним працівникам, студентам педагогічних університетів й всім тим, хто працює у напрямку підвищення ефективності виховної роботи з молоддю.

7

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
Основні категорії та поняття
Основним предметом педагогіки як науки стало виховання. Слід відмітити, що за цим терміном криються різні за масштабом педагогічні об'єкти. Про виховання говорять маючи на увазі соціально-педагогічне явище, передачу підростаючому поколінню та творче засвоєння ним досвіду, що зафіксований у досягненнях людської культури. Для цього створюється спеціально організована мережа навчально-виховних закладів.
У цьому випадку організатором (суб'єктом) виховання виступає суспільство в цілому, або окремі його класи, а об'єктом, на який спрямовується виховні зусилля – підростаюче покоління, великі соціальні групи.
Говорячи про виховання, ми співвідносимо це поняття з конкретною практичною діяльністю педагога, з його виховною роботою, яку він кожен день проводить з учнями. Це поняття ототожнюється, також, з турботою батьків про становлення особистості своєї дитини.
Виховання – це процес цілеспрямованого впливу вихователя на учня з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього свідомого громадянина незалежної України.
Виховання як педагогічна діяльність – є організація середовища та створення оптимальних умов для самовиховання дитини.
У теорії виховання прийнято говорити про виховний процес який включає процес виховного впливу, процес прийняття його особистістю та процес самовиховання, що при цьому виникає.
Поняття виховна робота відображає процесуально сторону виховної діяльності
– діяльність вчителів, класних керівників, батьків щодо здійснення формування певних рис особистості вихованців, з урахуванням конкретних умов її функціонування (вік учнів, регіон та ін.) та характеризує безпосереднє планування, організацію та проведення тих чи інших виховних заходів у конкретному навчальному закладі, класі.
Виховною системою є впорядкована сукупність взаємопов'язаних компонентів, що характеризують на теоретичному рівні у найбільш узагальненому вигляді складові виховної роботи (педагогічної діяльності) на даному етапі розвитку школи та педагогічної науки.
Аналіз теорії та практики дозволяє визначити поняття виховної системи школи
(класу) як спосіб/уклад життя учнівського колективу, усі сторони/компоненти якого відповідають певній меті та забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату - визначення рис (меж) розвитку й моральних якостей особистості.
Виховну роботу здійснюють у школі усі: директор, завучі, вчителі, керівники гуртків, але у більшому ступені класний керівник.
Класний керівник у сучасній школі
Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного

8

навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально- виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту
(Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, 2000 р.).
Виховна діяльність класного керівника досягає мети і дає найбільші результати за умови, якщо вона проводиться в системі, за визначеними Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (2000 р.) напрямками: виховання громадянина України; формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів
України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та
інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців) [30].
Реалізація цих напрямків виховної роботи відбувається під час здійснення:
організації і виховання класного колективу ; вивчення учнів; укріплення дисципліни і виховання культури поведінки учнів та учнівського колективу; роботи з батьками учнів; узгодження та координації виховних вимог між всіма педагогічними працівниками школи, батьками, громадськістю.
Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року.
Педагогіка узагальнює функції класного керівника, визначає їх як: діагностичну, організовуючу, виховну, координаційну, стимулюючу [45].
Діагностична функція передбачає вивчення класним керівником учнів свого класу. Знання їх особливостей, інтересів, нахилів, потреб, рівня вихованості, мотивів поведінки й інших якостей дає можливість скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи, організувати результативний, щоденний, виховний вплив на учнівський колектив у цілому і на кожного учня окремо. Для виявлення
індивідуальних особливостей учнів використовують різноманітні методи науково-

9

педагогічного дослідження. Отже, діагностична функція передбачає – цілепокладання, планування, контроль та корекцію у виховній роботі.
Організовуюча функція полягає у залученні колективу класу до різних видів виховної діяльності: пізнавальної, суспільно корисної, орієнтованої, художньо- творчої. Для організації цього виду діяльності і забезпечення виховного результату педагог повинен володіти визначеними організаторськими уміннями і навичками.
Виховною функцією класного керівника є формування соціально-ціннісних мотивів поведінки учнів, здорових інтересів, духовних потреб, почуттів, позитивних моральних, правових, трудових, естетичних і інших якостей, а також забезпечення соціального захисту дітей та молоді.
Координуюча функція полягає у виробленні єдиних вимог до педагогів, батьків
і представників громадськості у вихованні учнів.
Стимулююча функція передбачає своєчасне виявлення динаміки розвитку кожного учня класу і, виходячи з цього, спрямування подальшого виховного впливу.
Звідси можна виявити загальні функціональні обов’язки класного керівника як організатора класного колективу [30]: забезпечення умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвитку їхніх здібностей; створення умов для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планування та проведення відповідних заходів; сприяння підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; проведення виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуально- психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу; координація роботи вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та
інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).

Розгляньте уважно основні завдання й обов’язки класного керівника
сучасної школи, його функції. Виділіть й обміркуйте необхідні для цього уміння
та навички, знання педагогічного працівника.
Сутність та зміст виховної роботи класного керівника
Теорія виховання, методика виховної роботи оперують поняттями, зміст яких визначає напрямки діяльності класного керівника, сутність його роботи. Серед них основними поняттями є: виховна робота, форма виховної роботи, типи форм
виховної роботи та їх класифікації.
Розкриємо ці поняття:
У широкому змісті виховна робота – це вплив педагога на учня в рамках реалізації його професіональних функцій.
Таким чином, виховна робота включає в себе: здійснення комплексу організаційних та педагогічних завдань, які розв’язуються педагогом з метою

10

забезпечення оптимального розвитку особистості учня; відбір форм и методів виховання учнів відповідно до поставлених завдань, і сам процес їх реалізації.
«Будь-яка виховна робота, – стверджує Н.М. Таланчук, – повинна починатися з того, що педагог засвоює, усвідомлює виховні функції, тобто обов’язки, види діяльності, які виконуються в процесі формування особистості та учнівського колективу» [41, с.17-18].
У виховній роботі слід виділити три групи функцій [36].
Перша група пов’язана з безпосереднім впливом педагога на учня. Це: вивчення індивідуальних особливостей його розвитку, його оточення та
інтересів; програмування виховних впливів; реалізація комплексу методів і форм індивідуальної роботи з учнем; аналіз ефективності виховних впливів.
Друга група функцій пов’язана зі створенням виховного середовища: згуртування колективу; формування сприятливої емоційної атмосфери у класі; включення учнів у різні види діяльності; розвиток дитячого самоврядування.
Третя група функцій спрямована на корекцію впливів різних суб’єктів соціальних відносин на школяра: соціальна допомога сім’ї взаємодія з педагогічним колективом; нейтралізація негативних впливів соціуму; взаємодія з іншими освітніми закладами.
Виховну роботу класного керівника не слід ототожнювати з позакласною роботою, яку проводить вчитель-предметник.
Позакласна робота є складовою частиною навчально-виховної роботи школи, однією з форм організації дозвілля учнів, проведення соціально-педагогічної роботи з ними в рамках вивчення навчального предмету чи освітньої галузі. Попри із подібністю окремих підходів та форм виховна і позакласна робота мають різну мету та завдання.
Зміст виховної роботи - це комплекс ідей, прикладів, фактів, використанням яких у навчально-виховному процесі досягаються конкретні цілі та завдання. Зміст реалізується крізь різні форми — уроки (пам’яті, доброти, милосердя), бесіди, диспути, учнівські збори, лінійки та ін., індивідуальну, групову та масову форми роботи.
Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) окреслила
основні пріоритетні напрями реформування виховання. Отже, зміст виховної роботи у сучасній школі передбачає: формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки- матері, культури та історії рідного народу; формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх

11


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал