Концепція розвитку писарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів золочівської районної державної адміністрації харківської області на 2012-2017 рокиСкачати 201.6 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір201.6 Kb.
  КОНЦЕПЦІЯ  РОЗВИТКУ

            ПИСАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ                                                                                       І-ІІІ СТУПЕНІВЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА  2012-2017 роки

 

                                    Стратегічні завдання1.     Сформувати організаційно-функціональну систему творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання.

2.     Створити відповідне  середовище для реалізації ідеї профільного навчання у старшій школі.

3.     Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки.

4.     Забезпечити психологізацію та соціологізацію навчально-виховного процесу.

5.     Створити умови для формування пізнавальних інтересів, суспільно-значущих мотивів діяльності у виборі професії.

6.     Спрямувати зміст виховної роботи на формування особистісних рис громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності.

7.     Створити умови для формування людини економічно вільної, підприємливої, з розвинутим почуттям моральної та правової відповідальності, із сформованою екологічною орієнтацією.

8.     Створити умови для розвитку здорової особистості, що виявляє відповідальність за збереження власного здоров′я.

 

Умови реалізації мети

·  Фінансова підтримка закладу освіти, встановлення незалежних відносин з іншими юридичними і фізичними особами.

·  Усвідомлення кожним учасником навчально-виховного процесу пріоритетних принципів освіти:

-         гуманізації;

-         індивідуалізації;

-         диференціації;

-         відродження національних традицій;

-         технологізації;

-         демократизації тощо

та їх застосування на практиці.

·        Формування творчого та інноваційного потенціалів учасників навчально-виховного процесу.

·        Реалізація адміністрацією школи принципів демократизму в управлінні.

·        Підтримка інноваційних процесів органами управління галуззю.

·       №п/п

·        ЗАХОДИ

·        Термін

·        виконання·        відповідальний

·        1

·        реорганізація закладу в днз

·        2015

·        адміністрація

·        2

·        побудова спортивного залу

·        2017

·        адміністрація

·        3

·        придбати мультимедіа

·        2014

·        адміністрація

·        4

·        оновити комп”ютерний клас

·        2014

·        адміністрація

·        5

·        поповнювати програмн.забезп.

·        постійно

·        адміністрація

·         

 

Дидактичний аспектМета: сприяти формуванню в учнів знань, умінь та навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії, розвитку пізнавальної творчої активності особистості, природних здібностей учнів, уяви та продуктивного мислення.

Основні завдання:

·        впровадження варіативної частини навчального плану;

·        фахове спрямування навчального процесу;

·        допомога учням у оволодінні методами та прийомами науково-дослідної роботи, зв′язок їх із засвоєнням навчального матеріалу, нетрадиційними формами навчальної діяльності, різними видами навчальних занять;

·        підготовка учнів до успішного здобування вищої освіти за обраним профілем у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації;

·        робота з обдарованими учнями.Шляхи реалізації:

·        практичне спрямування профільних дисциплін;

·        організація навчальних екскурсій на виробництво;

·        написання авторських програм профільних спецкурсів та факультативів;

·        налагодження і керівництво самостійною роботою учнів;

·        написання рефератів, участь у МАН;

·        реалізація Програми роботи з обдарованими дітьми;

·        підготовка і участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і турнірах;

·        проведення предметних тижнів.

Виховний аспект

 

    Мета: Формування конкурентно-спроможної особистості із постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України, її народу.Основні завдання:

·        філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, у виробленні ціннісного ставлення до власного життя;

·        формування в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної активності, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності;

·        розвиток почуття любові до Батьківщини, свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам»яток;

·        формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності суб′єкта громадянського суспільства у процесі практичної громадської діяльності школярів;

·        розвиток моральних почуттів і рис особистості (доброти, справедливості, честі, гуманності, поваги до себе і до інших), формування в учнів розуміння норм загальнолюдської моралі;

·        розвиток правової свідомості – формування правової культури, вільне володіння державною мовою, засвоєння основ державного права, активна протидія випадкам порушення законів;

·        підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії і ВНЗ для продовження освіти;

·        формування у шкільної молоді розуміння, що людина – частина живої природи; залучення молоді до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України;

·        формування основ естетичної культури, розвиток художніх здібностей і почуттів особистості;

·        фізичне вдосконалення, розвиток потреби у здоровому способі життя; гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров»я;

·        статеве виховання учнів, підготовка їх до сімейного життя, формування культури сімейних і статевих відносин.Шляхи реалізації:

·        Структура виховної роботи закладу.

·        Система заходів профорієнтаційного характеру.

·        МО класних керівників.

·        Учнівське самоврядування.

·        Рада школи.

·        Батьківські збори.

 

 п\п

·                    заходи

·                    термін виконання

відповідальний

  1

створення музею школи

 2015

Адміністрація

 2

Створення піклувальної ради

 2014

Адміністрація

3

Створити кабінет здоров′я

2013

Адміністрація

·         

Психологічний аспект

Психологічна служба у школі працює на підвищення ефективності навчального процесу, своєчасним виявленням труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекцією міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактикою відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

    Мета:

·        Психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях.

·        Професійне сприяння саморозвиткові учня, виховання особистості з високим рівнем адаптованості до соціального середовища.

·        Формування особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок через широке застосування досягнень психологічної науки.

·        Захист психічного здоров»я всіх учасників навчально-виховного процесу.

·         Основні завдання:

·  Визначення готовності дітей до навчання в нових умовах за допомогою інтелектуальних, емоційних, мотиваційних, поведінкових характеристик.

·  Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання.

·  Практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи (діагностика особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій, соціального статусу, виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини).

·  Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної поведінки.

·  Формування стійкої мотивації до навчання.Шляхи реалізації:

·        Психодіагностична робота полягає у вивченні особистості через широке застосування досягнень психологічної науки, раннє виявлення здібностей, схильностей і потреб учнів, відстеження динаміки та розвитку обдарованих та здібних учнів.

·        Консультативна робота передбачає консультування адміністрації, педагогів, батьків з питань виховання, навчання, розвитку дітей, консультування з проблем професійного і життєвого самовизначення учнів.

·        Розвивальна робота полягає в активному впливові психолога на процес формування особистості й індивідуальності дитини, контролю за відповідністю психічного розвитку віковим нормам, виявленні і розвитку творчого потенціалу особистості, знаходженні свого життєвого шляху.

·        Корекційна робота передбачає втручання психолога в процес соціалізації дитини з метою припинення негативних тенденцій.

·        Просвітницька робота включає ознайомлення педагогів, батьків з новітніми інформаційними потоками, тематично орієнтованими на проблематику школи.

·        Профілактична робота полягає у створенні сприятливого психологічного клімату у всіх структурах навчально-виховного процесу.

·                   №№п/п

·                    Заходи

·                    Термін виконання

Відповідальний

·                   11

·                    забезпечити школу психологом

·                    2017

адміністрація

·                   22

·                    створити кабінет психолога

·                    2017

адміністрація

·                     

·                     

·                     

·                     

·         

 

                                 Кадровий аспектМета: Створити ідеальні в умовах сільської школи обставини для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника школи.

Основні завдання:

·        Створити атмосферу творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

·        Сформувати у педагогічних працівників школи готовність до впровадження сучасних інноваційних технологій.

·        Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно-орієнтованих методик навчання та виховання.Шляхи реалізації:

·                    Посилення ролі методичної служби у школі у проведенні діагностики, визначення рівня професійної компетентності вчителів.

·                    Конструювання нового, особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

·                    Вироблення і реалізація моделі особистісно орієнтованого підходу до зростання професійної майстерності педагогічних працівників.

·                    Застосування нових методик, технологій, програм, що сприяють розвиткові та реалізації творчості, особистісного потенціалу кожного учня.

·                     

       

            Перспективне планування вивчення стану викладання предметів                                       

 Освітні галузі

Навчальні предмети 

2012/

2013  

2013/

2014

 2014/

2015

 2015/

2016

2016/2017

Мови і літератури

Українська мова

Х

Х

Х

Х

Х

Іноземна мова

(німецька мова)

(англійська мова)


 

 

  

 

 

 

  

Х


Х

 

Російська мова

Х

 

 

 

 

Українська література

 

 

Х

 

 

Світова література

 

Х

 

 

 

Суспільствознавство

Історія України

 

Х

 

Х

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

Х

Правознавство 

 

 

Х

 

 

Етика

 

Х

 

 

 

Економіка

 

 

Х

 

 

Естетична культура

Музичне мистецтво

Х

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

Х

 

Художня культура

 

Х

 

 

 

Математика

Математика

Х

Х

Х

Х

Х

алгебра

Х

 

Х

 

Х

геометрія

 

Х

 

Х

 

Природознавство

природознавство

 

 

Х

 

 

біологія

 

Х

 

 

 

географія

 

 

 

Х

 

фізика

Х

 

 

 

 

астрономія

Х

 

 

 

 

хімія

 

 

Х

 

 

Технології

Трудове навчання

 

 

 

 

Х

Інформатика

 

 

 

Х

 

Технології

 

Х

 

 

 

Здоров′я і фізична культура

Основи здоров′я

 

Х

 

Х

 

Фізична культура

Х

Х

Х

Х

Х

Захист Вітчизни

 

Х

 

Х

 

Початкове навчання

1 клас

Х

Х

Х

Х

Х

2 клас

 

Х

 

Х

 

3 клас

Х

 

Х

 

Х

4 клас

Х

Х

Х

Х

Х

 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал