Концепція математичної освіти України і Держстандарт освітньої галузі «Математика»Скачати 125.11 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір125.11 Kb.
ТипКонцепція
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

(виступ на засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів математики

20.11.2015 р.)

Величко Ю.Г.


«Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…»
Льюіс Керол

Концепція математичної освіти України і Держстандарт освітньої галузі «Математика» передбачають передумови для формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.


Освітня галузь "Математика" Основною метою освітньої галузі є:

 • опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;
 • інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);
 • економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.


У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера - математика.
Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів. Уроки в комп’ютерному класі дозволяють урізноманітнити види діяльності учнів. Крім того, комп’ютерні уроки дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі.
Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвиває інтерес до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом: покращення наочності навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичні моделі, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм
1

контролю знань, що допомагає в розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання.


Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу. Використання комп’ютерних технологій: комп’ютерні презентації, комп’ютерне тестування. Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно – логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Цьому допомагає прикладна програма Power Point. Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.
Сьогодення вимагає від учителя також великих змін. Учитель повинен не просто надавати учням певних знань, а навчити їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати необхідне. Сучасний учитель повинен нести учням не просто нові знання, а новий тип оволодіння інформацією. В зв’язку з цим, особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, до його готовності щодо використання засобів ІКТ у професійній діяльності. Отже, вчитель повинен виступати не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги учня. Це викликає позитивні моменти. А саме: учні активно беруть участь в процесі навчання, навчаються самостійно мислити, пропонувати свої бачення, прогнозувати та моделювати окремі ситуації.
Учні цінують такі якості педагога, як глибокі фахові знання, загальна ерудиція, логіка мислення, критичний підхід до розв’язання проблем, власна точка зору, уміння спілкуватись, почуття гумору та інше.
Якщо цей вчитель може надати допомогу учням в їх самостійній діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та вказати їм на можливості їх використання для навчання, в тому числі самостійно – його авторитет суттєво підвищується. Якщо вчитель може запропонувати учням доступний їм Інтернет–ресурс, який містить предметний навчальний матеріал, надто – якщо цей матеріал обговорювався, використовувався на занятті та був створений за їхньої участі, або за участі інших учнів – успіх навчання гарантовано.
У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.

2
Роки роботи в школі – роки навчання та пошуку, вивчення та апробація технологій, методик, прийомів та методів. Традиційні форми та методи навчання – вічні. Проте сьогодення змушує шукати новітні прийоми навчання.


Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес.
Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:


 • шляхом активного діалогу учня з комп'ютером;

 • розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація);

 • шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку);
 • використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною;

 • витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:
 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,
 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,
 • наявність інструментальних середовищ,

 • наявність програм-тренажерів,

 • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

 • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

В процесі викладання математики я застосовую табличний процесор MS Excel; програмне забезпечення Maicrosoft Office; програми для створення презентацій


Microsoft Power Point; програмно-методичні комплекси GRAN-1 і GRAN-2;

мультимедійні підручники 5 і6 класи; Інтернет-відео та фотоматеріали; Інтернет – ресурсів, тощо.


Кожен елемент із зазначеного переліку програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаю, що використовуючи їх на уроці по черзі або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на маю думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:


 • на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;
 • на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону «навчальний посібник», у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття,

3
міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.


Для чого презентація? Адже це є в підручнику? На мою думку це не дань моди, а
потреба сьогодення. Підготовивши подібну навчальну презентацію до уроку, або скориставшись вже готовою роботою, вчитель економить час на уроці, затрачає менше зусиль на уроці, щоб зосередитись на інших деталях уроку. Ілюстративний матеріал в достатній кількості, якісний, чого нелегко домогтися, малюючи на дошці ескізи малюнків в ході уроку (наприклад: побудова перерізів многогранників).
Такий матеріал доцільно використовувати в умовах мультимедійного класу, демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів.
Наприклад, на уроці узагальнення і систематизації знань з теми «Піраміда» у 11 класі учнями була використана презентація, створена у процесі підготовки до заняття, що містила як програмовий, так і позапрограмовий матеріал, багато ілюстрацій, віодеролик.
Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.
Вважаю, що використання ІКТ сприяє вирішенню наявних утруднень у шкільному курсі математики. Наприклад, на етапі переходу від конкретних до загальних задач з умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть теорем, законів, зустрічається з труднощами під час формулювання висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.
ЗА
Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:


 • зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів; (Активізація пізнавальної діяльності учнів)
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більше зрозумілим і доступним для учнів; (Візуалізація навчального матеріалу)
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що

4
викликає в учнів позитивні емоції й формує позитивні навчальні мотиви; (Індивідуалізація процесу навчання ) • здійснювати моніторингові відстеження якості засвоєння учнями навчального матеріалу з метою своєчасного коригування процесу вивчення певної теми; (Здійснювати моніторингові відстеження процесу вивчення певної теми)
 • створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп'ютер дозволяє фіксувати результати (у т.ч. без виставляння оцінки), коректно реагує на помилки; самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки, коректувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, у результаті чого вдосконалюються навички;(Комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль)
 • здійснювати самостійну учбово-дослідницьку діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій і т.д.), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність. (Розвиток творчої активності школярів)

 • використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відеофрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, математичний диктант і його перевірка, тести, математична гра, план уроку та інше), тренажери, тести, інструментальні середовища, тематичні комп'ютерні ігри тощо; (Створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя)
 • використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернету та

локальної шкільної мережі, реалізувати мережну взаємодію в локальній та глобальній мережі Інтернет; (Використання інформаційної бази глобальної мережі Інтернету та локальної шкільної мережі, мережна взаємодія учасників НВП)

 реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

ПРОТИ
Однак, на сьогодні, наявні проблеми використання ІКТ при вивченні математики.
 • В кабінеті математики може бути встановлено один комп’ютер, який (при наявності проектора та екрану) можна використовувати лише для демонстрації навчального матеріалу під час уроку та підготовки вчителем матеріалів до уроків. Недостатній рівень забезпечення НВП комп’ютерною технікою.

 • Існують ускладнення організаційного і технічного плану при використанні комп’ютерного та мультимедійного обладнання кабінету інформатики (розклад уроків, підготовка комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, обов’язкова присутність завідувача КІІКТ, техніка безпеки та гігієна праці школярів під час роботи за комп’ютером тощо). Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики

5


 • Недостатня кількість якісного прикладного програмного забезпечення для підтримки навчання математики. Недостатня кількість якісного ППЗ • Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища для загальноосвітніх навчальних закладів держави. Відсутність єдиного освітнього цифрового середовища
 • Вивчення інформатики в школах починається запізно – лише з 9 класу, тому виникають проблеми підготовленості учнів до роботи за комп’ютером. Недостатній рівень підготовленості учнів до роботи з комп’ютером

Використання комп’ютера на уроці математики – не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізуватипізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.


Маю досвід використання ІКТ на уроках математики. Варто сказати, що застосовую їх не на кожному уроці. На мою думку часте застосування комп’ютерних технологій на уроці математики призводить до втрати інтересу, новизни. І навпаки, якщо це робити рідко, то подібний урок для дітей – шок.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал