Комунальний заклад «луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №13 луцької міської ради»Скачати 357.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.12.2016
Розмір357.35 Kb.
ТипПлан роботи
  1   2   3
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №13 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Заслухано і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

Методичною радою школи Директор школи І.О.Леуш

(протокол №1 від 02.09.2014) 02.09.2014ПЛАН РОБОТИ

шкільного методичного кабінету

на 2014/2015 навчальний рік
ЗМІСТ

 1. Аналіз роботи кабінету за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

 2. Підвищення науково-теоретичного та методичного рівня вчителів, їхня самоосвітня робота.

 3. Вивчення, узагальнення і втілення ППД.

 4. Вивчення рівня навчально-виховної роботи, рівня навчальних досягнень учнів.

 5. Поповнення методичного кабінету новими матеріалами.

 6. Тематика засідань методичної ради.

 1. Аналіз роботи кабінету за 2013/2014 навчальний рік

та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Зважаючи на кількісний і якісний склад педагогічного колективу, на запити педагогів щодо професійного становлення та розвитку, у школі сформовані відповідні пріоритетні напрями діяльності методичної служби, розроблена структура роботи методичного кабінету. Складена циклограма роботи. До методичної роботи залучена соціально-психологічна служба. Поновлена картотека шкільного передового педагогічного досвіду. Розширено форми методичної роботи з педагогами: тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи. Залучено вчителів школи до відвідування міських методичних структур.

Головним завданням є спрямування педагогічної діяльності кожного члена колективу на створення умов для забезпечення розвитку особистості школярів, формування основних груп компетентностей шляхом використання новітніх систем і методик, сучасних інформаційних технологій. Про це свідчить схема діяльності на 2013-2014 н. р., яка відображає функціонування методичної ради, творчої групи, 5 методичних осередків, Школи молодого педагога.

У структурі методичної роботи школи чільне місце посідає методична рада, яка працює за розробленим планом засідань, тематика яких сприяє вирішенню основної методичної проблеми. Слід відмітити, що планування та організація роботи методичної ради школи спрямовувалася на поглиблення знань педагогів з теорії та практики навчання і виховання школярів; опанування методичних та фахових складових з викладання предмету; підвищення рівня загальної культури; вивчення й творче використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та ідей перспективного педагогічного досвіду, активне й креативне втілення в практику освітніх інновацій.

Методична рада координує зусилля творчих педагогів школи, сприяє пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання. Здійснюючи загальне керівництво науково-методичною роботою в закладі, створює колектив однодумців, який постійно працює над самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці.

Слід відмітити, що робота методичної ради школи підвищує ефективність всіх форм і методів методичної роботи і в кінцевому результатів впливає на якість навчально-виховного процесу.

Серед напрацювань ради важливе місце посідають рекомендації та пам’ятки на допомогу педагогам з різних питань навчально-виховного процесу.

Методична служба школи спрямувала свою діяльність на виконання наказу по школі від 02.09.2013 №265-од «Про затвердження заходів з впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти на 2013/2014 навчальний рік».

У школі протягом 2013/2014 н.р. проведено:


 • у серпні педколектив школи ознайомлено із змістом та структурою Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, опрацьовано основні нормативні документи; створено електронну нормативну базу з даного питання;

 • створено список рекомендованої літератури з викладання предметів та проведення виховної роботи в 1-2, 5-х класах.

 • організовано роботу консультаційного пункту щодо впровадження нових Державних стандартів на базі методкабінету. Систематично надаються консультації батькам і педагогам;

 • організована самоосвіта педагогів;

 • участь у Всеукраїнському круглому столі, в обласній науково-практичній конференції, в ІV Міжнародній науково-практичній конференції;

 • проведено методичну естафету «Нові стандарти – нові ідеї».

 • Обговорено питання на засіданнях м/о, методичної ради, педагогічної ради.

Протягом 2013/2014 навчального року вчителі які викладають в 1, 2, 5 класах, здійснювали заходи щодо всебічного забезпечення рухової активності учнів на перервах, в урочний та позаурочний час.

В 2013/2014 навчальному році колектив школи розпочав роботу (1 рік роботи) над єдиною науково-методичною проблемою школи «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій». На початку навчального року було складено план заходів з її реалізації на поточний навчальний рік (затверджено на засідання педагогічної ради від 30.08.2013 №9). Робота над проблемою школи стала основним завданням усіх методичних структур школи.

Протягом 2013/2014 н.р. проведено наступну роботу:


 • у вересні створено діагностичну групу та складено план роботи;

 • розпочалась робота по створенню каталогів з проблеми школи (голови м/о, методичний кабінет);

 • опрацьовано теоретичну базу з проблеми;

 • проведено методичну естафету «Нові стандарти – нові ідеї»;

 • введено в дію моделі виховної роботи в 5-Б класі «Шлях до Євроінтеграції» (Данилюк О.О.), 8-Б класі – «Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави» (Гелюта К.В.);

 • проведено семінари для класоводів та класних керівників «Розвиток особистісних духовно-моральних якостей та життєвих компетенцій учнів через вдосконалення системи роботи класного керівника» та «Виховна робота як засіб формування ціннісно-смислової компетенції школярів» (Балак Н.М.);

 • проведено 7 предметних тижнів;

 • розроблено критерії оцінювання ефективності роботи над проблемою;

 • педагогами школи складено індивідуальні плани самоосвітньої роботи з проблеми, створено пам’ятки, рекомендації для усіх учасників навчально-виховної роботи.

Протягом 2013/2014 н.р. педагогічний колектив продовжував впровадження інноваційних технологій: інтерактивних, ігрових, творчого розвитку, проектних, розвивального навчання, ситуації успіху, ІКТ. В електронну базу методичного кабінету внесено 4 проекти. Всього база налічує 27 проектів.

Питання роботи колективу над проблемною темою неодноразово слухалось на засіданнях методичних об’єднань, творчої групи, методичної та педагогічної рад.

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою). Ця тема випливає з професійного інтересу вчителя та єдиної науково-методичної проблеми школи. Результати представлені були на відкритих заходах під час проведення предметних тижнів та узагальнено на підсумкових засіданнях методичних осередків.

Роботу над індивідуальною науково-методичною проблемою проаналізовано на засіданні педагогічної ради в березні 2014 року «Результативність роботи педагогів школи над індивідуальною науково-методичною темою» (протокол від 25.03.2014 №3).

Протягом 2013/2014 навчального року проведено 6-8 засідань кожного осередку, предметні тижні. Підсумки проведення предметних тижнів узагальнено наказами по школі.

В рамках роботи м/о та роботи над проблемою школи протягом навчального року проведено: 54 відкритих уроків, 30 позакласних заходів, 10 виховних годин, 6 проектів. Зареєстровано в журналі 86 відкритих заходів. З них – 36 з використанням мультимедійних засобів.

Пріоритетними напрямками роботи методичної служби є діагностико-прогностичний, навчально-методичний та організаційно-координаційний.

Система методичної роботи школи ґрунтується на постійному вивченні потреб педагогів у неперервній освіті, їх запитів, знанні проблем професійної компетентності. Тому першочерговим завданням є проведення педагогічної діагностики, що дозволяє визначити зміст, форми та методи навчання педагогів.

Важливо відмітити, що діагностика у школі носить системний характер, про це свідчить інформація протоколів засідань методичної ради та підсумкових наказів по школі з методичної роботи.

Діагностико - прогностичний напрям діяльності шкільного методичного кабінету тісно пов'язаний з вивченням стану навчально-виховного процесу. Тому методична служба зосереджує увагу педагогів на вдосконалення навчально-виховного процесу. Особливого значення надає комбінуванню традиційних та інноваційних методик, відпрацюванню та впровадженню освітніх новітніх технологій та їх елементів.

Шляхи розв’язання проблем, що стосуються практики, є в роботі творчої групи, майстер-класів, оперативно-методичних нарад. Питання підготовки учнів до незалежного тестування, використання технологій навчання, якість моніторингових досліджень є предметом розгляду й обговорення на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

Основні завдання шкільної методичної служби полягають у стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні неперервного навчання. Тому методична служба школи акцентує увагу на проблемах поточної діагностики та моніторингу, що дозволяє забезпечити постійне спостереження за процесом, динамікою змін.

Головним змістом навчально-методичного напрямку є підвищення кваліфікації педагогів.

Відповідно до результатів діагностики учасників навчально-виховного процесу (вчителів, учнів, батьків), що проводиться систематично як методичною так і психологічною службою, здійснюється диференціація методичної роботи з педагогами відповідно до їх досвіду, стажу, досягнень і можливостей, кваліфікаційних категорій.

1. Школа професійної адаптації молодих вчителів:


 1. школа молодого педагога (керівник Саціна Н.Л.);

 2. наставництво;

 3. інформаційно-консультаційні оперативки, наради;

 4. робота в групах, міських методичних осередках;

 5. участь у роботі методичних осередків за фахом;

 6. загальношкільні методичні заходи: педради, аукціони, предметні тижні, педчитання тощо;

 7. докурсові та післякурсові завдання.

II. Методичні осередки вчителів для удосконалення педмайстерності:

 1. робота в методичних осередках;

 2. участь у загальношкільних та міських методичних заходах;

 3. робота в творчій групі над проблемою школи;

 4. участь у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах;

 5. конкурс „Вчитель року", психолого-педагогічні консиліуми;

 6. тижні педмайстерності, педради, педчитання.

III. Школа вищої педагогічної майстерності:

 1. участь у роботі шкільної творчої групи (керівник Купчик О.О.);

 2. тиждень педмайстерності та декада творчих уроків;

 3. школа ППД з фізики Мостенця А.В.

Шкільна методична служба використовує різноманітні форми, методи, підходи, засоби. Основні форми науково-методичної роботи в школі:

Індивідуальні - наставництво, консультування, стажування, самоосвіта, курсова перепідготовка;

Групові - методичні об’єднання, творча група, школа молодого педагога, практикуми, консультування, творчі звіти, майстер-клас, предметні тижні, тиждень «Я атестуюсь», тиждень успіху, тиждень наставника, професійні конкурси, професійні виставки, презентації, круглий стіл, відкриті уроки, взаємовідвідування;

Масові - семінари-практикуми, семінари-тренінги, педагогічні читання, науково-практичні конференції, оперативно-методичні наради, психолого-педагогічний консиліум.

Форми впровадження нових педагогічних ідей: мозковий штурм, методичний аукціон, творчий звіт майстрів педагогічної праці, спеціальні творчі тренінги, майстер-класи.

з 07 по 25 жовтня 2013 року був проведений міський тур конкурсу у таких номінаціях «Світова література», «Географія», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи».

У конкурсі взяли участь 3 педагоги школи: Москвич Неля Анатоліївна, вчитель початкових класів (кваліфікаційна категорія „спеціаліст другої категорії»), Красікова Олена Анатоліївна, вчитель світової літератури (кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»), Дубина Олександр Дмитрович, директор школи (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист).

Методичний кабінет школи належним чином забезпечив організаційне та науково-методичне керівництво підготовкою педагогів до конкурсу з відповідних номінацій. Члени фахових журі у зведених даних відмітили високий науково-методичний та практично - обґрунтований рівень матеріалів, поданих на І (заочний) етап міського туру. Вони оформлені згідно вимог Положення Конкурсу та демонструють роботу педагогів над індивідуальною фаховою проблемою, напрацьований досвід, авторський почерк кожного учасника. Матеріали об’єктивно розкривають усі структурні компоненти, систему роботи вчителів, свідчать про належний управлінський та науково-методичний супровід їх діяльності, сприяння у професійному рості та творчій реалізації.

З 9 по 25 жовтня 2013 року проходив практичний етап конкурсу, під час якого педагоги-конкурсанти писали практичні роботи (розширений конспект уроку), захищали ідеї власного педагогічного досвіду, демонстрували майстер-класи та проводили уроки. Даний етап засвідчив належний рівень фахової підготовки вчителів, їх високу кваліфікованість, креативність, творчість, неординарність стилю викладання предметів.

Застосування конкурсантами елементів інноваційних технологій (інтерактивного, особистісно зорієнтованого, розвивального, диференційованого навчання, креативної, продуктивної, театралізованої педагогіки, інформаційно-комунікаційних, проектних засобів та прийомів) засвідчують продуману та дієву систему роботи методичної служби школи.

Усі ці компоненти вміло, професійно, активно використовували на уроках педагоги-конкурсанти. Заняття зі світової літератури було справжньою феєрією емоцій, переживань, духовного зростання, морального становлення дітей. Урок для учнів початкових класів – це крок учителя назустріч вихованцям, подарована їм можливість повірити в успіхи, свою неперевершеність та індивідуальність. Новітні підходи до управління навчально-виховним закладом, скерування педагогічного колективу на вироблення потреби в успіху, позитивному вирішенню завдань проблемного питання школи показав у поданому на конкурс описі власного досвіду у формі втору-есе, проведеному майстер-класі, написаній практичній роботі директор школи.

За підсумками міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» визнано: Москвич Н.А. фіналістом конкурсу в номінації «початкові класи» та переможцем у номінації «Творчий пошук»; Красікову О.А. фіналістом конкурсу в номінації «світова література» та переможцем у номінації «Професійна самореалізація»; Дубину О.Д. лауреатом конкурсу в номінації «Директор школи» (2-е місце).

Усіх конкурсантів буде нагороджено грамотами управління освіти Луцької міської ради та цінними подарунками. Матеріали конкурсних уроків буде надруковано в тематичній збірці «За сторінками конкурсу «Учитель року – 2014», яка презентуватиметься на міській виставці навчально-методичних видань.

Для участі в виставці від школи було представлено 12 робіт в наступних номінаціях: управлінська діяльність – 1, початкова освіта – 1, фізико-математична освіта – 2, позашкільна освіта -1, природнича освіта - 1, суспільні дисципліни – 2, філологія – 1, іноземні мови – 1, виховна година – 2.

В порівнянні з 2012, 2013 роками кількість представлених на міську виставку робіт збільшилась, що свідчить про підвищення методичної активності педагогів школи. У 2014 році в виставці взяли участь не тільки ті педагоги, які атестуються в поточному навчальному році, а й голови м/о, які систематизували матеріали позакласної та виховної роботи. Актуальною та змістовною є робота в номінації «Управлінська діяльність», яка стосується питань впровадження Державних стандартів освіти.Рік

Кількість робіт

2012

11

2013

6

2014

12

За результатами міської виставки визнано переможцями 5 робіт (42%) від школи.

В організації методичної роботи педагогів належна увага приділяється їх самоосвіті. На засіданнях м/о постійно інформують вчителів про новинки психолого-педагогічної преси, пропонують для аналізу певні статті, що стосуються методики викладання предметів, впровадження освітніх технологій в практику. На базі методичного кабінету випускаються методичні бюлетені. Вчителі школи ведуть зошити самоосвіти, де занотовують цінні зерна передового педагогічного досвіду. На початку навчального року з метою вдосконалення педагогічної майстерності кожен педагог школи вибирає адресу передового педагогічного досвіду та розробляє програму творчого самовдосконалення.

Методична служба чітко планує наставницьку роботу та роботу з молодими педагогами. Активно діє Школа молодого педагога, на якій розглядаються питання організації навчально-виховного процесу, ведення шкільної документації, вивчаються нормативні документи тощо. Щороку складається план роботи школи на поточний рік, плани роботи наставників з молодими спеціалістами.

Систематично вивчається, аналізується стан навчально-пізнавального та виховного процесу у школі І, II, III ступеня; результативність співпраці учнів і вчителів на різних напрямках діяльності. Піддається моніторингу участь педагогів у всіх формах методичної роботи та її результативність.

На основах загального аналізу проведеної методичної роботи за рік, результативності навчальних досягнень, успіхів і невдач в усіх напрямках педагогічної діяльності вчителів закладу визначаються пріоритетні напрямки та проблеми, над якими треба ще працювати.

Організаційно-координаційний напрям пов'язаний із плануванням і координацією методичної роботи, центром якої є методичний кабінет.

Методичний кабінет школи працює згідно річного плану роботи, організовує роботу методичних осередків, надає консультативну допомогу як їх керівникам, так і всім іншим працівникам, відповідно до їх запитів. Постійно проводяться індивідуальні та групові консультації з конкретних питань організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в школі, які облікуються у спеціальному журналі.

Адміністрація школи створює сприятливі умови для проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу. Значну увагу приділено психологічному мікроклімату в колективі, створенню позитивного настрою педагогів, радості від результатів своєї праці.

В 2013/2014 навчальному році підлягали атестації 10 членів колективу.

Даних працівників ознайомлено з Типовим положенням про атестацію, графіком та планом проведення атестації. В методичному кабінеті оформлено Куточок атестації. Протягом року було проведено 6 засідань атестаційної комісії. Оформлено протоколи.

Результати атестації засвідчили про зростання кваліфікаційного рівня педагогів: 6 педагогів проатестовано на відповідність раніше присвоєній вищій категорії (Дубина О.Д., Купчик О.О., Васюрина Н.М., Вакулка В.І., Окунінець Ж.М., Кучак Л.М.), 1 педагогу присвоєно вищу категорію (Красікова О.А.), 2 педагогам присвоєно ІІ категорію (Волинець Я.Ю., Новосад О.А.), 1 педагогу присвоєно І категорію (Стрилюк С.В.). 4 педагоги відповідають раніше присвоєним педагогічним званням: Купчик О.О., Дубина О.Д. – «учитель-методист», Окунінець Ж.М., Васюрина Н.М. – «старший учитель». Педагогу Кучак Л.М. присвоєно педагогічне звання «старший учитель». Також проатестовано Дубину О.Д. як керівника школи та Волинця Я.Ю. як керівника гуртка.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації в школі складено план курсової перепідготовки вчителів. В 2013/2014 н.р. пройшли курсову перепідготовку 9 педагогів на базі ВІППО: Вакулка В.І. як вчитель історії та світоглядних дисциплін, Купчик О.О. як вчитель християнської етики, Романюк Л.В. як вчитель початкових класів та християнської етики, Дубина О.Д. як вчитель української мови та літератури, Остапчук І.І. як керівник гуртка, Стрилюк О.М. як вчитель української мови та літератури, Балак Н.М. як вчитель музичного мистецтва та художньої культури, Дудко Г.М. як вчитель основ здоров’я, ОБЖ та природознавства.

Аналізуючи результативність методичної роботи в школі за 2013/2014 н.р., слід зазначити, що:


 1. узагальнено наказами досвід 6 педагогів школи; вивчено систему роботи 3 педагогів. Матеріали досвіду оформлено в окремі папки, створено електронні презентації.

 2. Зросла кількість педагогів, що в своїй діяльності використовують інноваційні методи, елементи технологій, нестандартні вправи.

 3. на базі школи проведено 6 заходів міського та обласного рівня;

 4. 3 педагогів школи взяли участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та вийшли: 2 фіналісти та 1 лауреат. Їх нагороджено грамотами управління освіти, уроки будуть надруковані в інформаційно-методичному віснику «Освітні горизонти».

 5. презентували на міську виставку «Творчі сходинки педагогів міста Луцька» 12 робіт. З них 5 відібрано на область.

 6. Належна організація проведення атестації та курсової перепідготовки в школі.

Позитивні тенденції:

 • активізація роботи з упровадження у практику освітніх інноваційних технологій.

 • через методичні об’єднання педагоги школи залучаються до контролю за станом навчально-виховної роботи.

Добре вирішуються: робота з молодими вчителями; робота з впровадження державних стандартів, робота над проблемою школи та індивідуальною проблемою; організація роботи педагогів в методичних осередках; сприяння самоосвіті педагогічних кадрів; проведення методичних заходів різних форм; проведення діагностики.

Проблеми, які потребують вирішення:  1. Поповнення науково-матеріальної бази методичного кабінету:

 • науково-методичною літературою,

 • новими підручниками для 1-3, 5-6 класів.

   1. Відсутність фотоапарату.

   2. Виготовлення стенду «Впровадження Державних стандартів освіти».

Підводячи підсумки роботи школи за 2013/2014 навчальний рік, стало очевидним, що робота педколективу школи з реалізації основних вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу в школі, програмних вимог відносно реалізації змістової лінії та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів є належною.

У 2014/2015 навчальному році педколектив школи працюватиме над єдиною науково-методичною проблемою школи: “Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій” (другий рік роботи). Реалізація даної проблеми вирішуватиметься через наступні завдання: 1. Створити оптимальні умови для формування усіх груп компетентностей учнів на уроках та в позаурочній діяльності.

 2. Виявити шляхи та забезпечити формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій, сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.

 3. Діагностика рівнів компетентностей вчителя, учня, взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу. Аналіз та рекомендації.

 4. Забезпечити більш глибоке усвідомлення педагогами ідей компетентнісного підходу та реалізувати компетентнісно орієнтований підхід в навчально-виховному процесі.

 5. Забезпечити методичний супровід педагогів з проблеми школи, створити умови для удосконалення їх творчого потенціалу.

 6. Здійснювати психолого-педагогічний супровід розвитку учня у системі компетентнісного підходу до навчання.

 7. Підвищити якість навчально-виховного процесу шляхом активного використання інноваційних методик.

 8. Урізноманітнити роботу з обдарованими учнями. Максимальний розвиток продуктивної творчої діяльності учнів.

 9. Розробити пам’ятки, рекомендації щодо використання засобів інноваційних технологій у формуванні компетентної особистості.

 10. Створити бази даних впровадження інноваційних технологій у формуванні компетентного учня.

 11. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.

 12. Вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над проблемою школи. Обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція знань в практику роботи вчителів школи.

Виходячи з вище проаналізованого, визначено основні цілі та пріоритетні завдання, що будуть реалізовуватись у 2014/2015 навчальному році:

 • підвищення якісного рівня освітніх послуг в закладі;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу усіх учасників навчально-виховного процесу,

 • забезпечення належного систематичного психолого-педагогічного, науково-методичного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу з дітьми вразливих категорій,

 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес школи;

 • створення умов для безпечного навчання, виховання та праці всіх учасників освітнього процесу,

 • вирішення проблемних питань, пов’язаних з приміщенням харчоблоку;

 • поповнення матеріально-технічної бази школи;

 • удосконалення системи морального та матеріального стимулювання учнів і педагогів за високі досягнення,

 • налагодження зв’язків для міжнародної співпраці між педагогічними та учнівськими колективами школи і зарубіжжя,

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

 • виховання у школярів відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності;

 • впровадження енергозберігаючих технологій.


МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал