Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Хорошівському районі на 2017-2020 рокиСторінка1/3
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипКомплексна програма
  1   2   3
ПРОЕКТ


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку малого та середнього підприємництва

у Хорошівському районі

на 2017-2020 роки

смт. Хорошів

2016

Зміст
1. Вступ 3

2. Характеристика Програми розвитку малого і середнього

підприємництва в Хорошівському районі на 2017-2020 роки 4

3. Стан і аналіз розвитку малого та середнього підприємництва 6

4. Головна мета і основні завдання Програми 18

5. Основні напрямки Програми: 18

5.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької

діяльності. 19

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 22

5.3. Ресурсна та інформаційна підтримка 22

5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 23

5.5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва 24

6. Пріоритетна підтримка розвитку малого та середнього

підприємництва 25

7. Очікувані результати виконання Програми 26

8. Фінансове забезпечення Програми 27

9. Організація контролю за виконанням Програми 27

10. Основні заходи з реалізації Програми 29
 1. Вступ

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із пріоритетних завдань діяльності Хорошівської районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні.

Ключова роль в розвитку малого та середнього підприємництва району та наповненні місцевих бюджетів від його діяльності належить місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Прискорення європейської інтеграції та вступ України до Світової організації торгівлі обумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва і, в першу чергу, найуразливішої його складової – сектора малого бізнесу. В цьому сенсі основним стратегічним орієнтиром є залучення ресурсного потенціалу району, забезпечення розвитку його науково-технічного та інноваційного потенціалу, створення умов для формування в районі високотехнологічного господарського комплексу.

У зв’язку з цим виникає потреба в перегляді пріоритетів і підходів при формуванні відповідної програми з метою включення до неї заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва.


Програма розрахована на 2017-2020 роки, визначає мету, завдання та пріоритети розвитку малого та середнього підприємництва в районі і включає основні заходи, спрямовані на виконання доведених показників.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Хорошівському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) є одним із важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави. Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників і комплексу заходів для їхнього досягнення і реалізації.

Основними принципами, за якими сформовано Програму є: об’єктивність, доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання загальнодержавних інтересів.

Законодавчим підґрунтям для розробки Програми є вимоги статті 9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» з урахуванням регіональних особливостей. У Програмі враховано положення Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.


Програма належить до інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та направлена на створення умов для сталого розвитку господарюючих суб’єктів, удосконалення ринкових відносин та кореспондується з основними галузевими та міжрегіональними програмами, зокрема: Програмою зайнятості населення району на період до 2017 року, Програмою залучення інвестицій в економіку району на 2016-2020 роки, Програма розвитку агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки.

Враховуючи сучасний стан розвитку малого та середнього підприємництва, відповідно до норм Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Програма розроблена терміном на чотири роки.

При проведенні прогнозних розрахунків показників розвитку малого і середнього підприємництва використані данні головного управління статистики у Житомирській області, сектору з питань державної реєстрації відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації , районного центру зайнятості.

У процесі підготовки заходів програми враховані пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів влади, представників малого та середнього бізнесу.ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого та середнього підприємництва

у Хорошівському районі на 2017-2020 роки


Загальна характеристика району

1.

Площа території (кв. км) - 869,9

Чисельність наявного населення станом на 01.11.2016 року (чол.) - 35121

Специфіка – видобуток та переробка каменю, сільське, лісове господарство

Перелік територій, які відносяться до:

- зон інвестиційної привабливості – немає

- територій пріоритетного розвитку – немає

- євро регіонів - немає


2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)


3.

Головний розробник Програми:
Співрозробники:

Відділ економічного розвитку і торгівлі Хорошівської районної державної адміністрації.

- районний центр зайнятості;

- Хорошівське відділення Коростенської ОДПІ ГУ ДФС в Житомирській області ;

- відділ агропромислового розвитку Хорошівської райдержадміністрації;

- відділ Держгеокадастру у Володарсько-Волинському районі Житомирської області;

- сектор статистики у Хорошівському районі;

- сектор культури та туризму Хорошівської райдержадміністрації


4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій місцевих державних органів виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців для концентрації фінансових, матеріально-технічних, державних та місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього підприємництва.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

(звіт за 2015 рік)Очікувані показники

(станом на 01.01.21)1. Кількість діючих малих та середніх підприємств / кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. чол. населення (од.)

216/61

240/68

2. Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

2599

2750
3. Кількість підприємців-фізичних осіб

1339

1350

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь (га)12

4515,0


15

5600,0


5. Питома вага малого та середнього підприємництва в загальному обсязі реалізації продукції регіону (%)

90,0

95,0

6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн. грн.)

117,0

130,0

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємства (одиниць):

- бізнес-центри

- бізнес-інкубатори

- технопарки

- лізингові центри

- фінансово-кредитні установи : (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

- біржі

- інформаційно-консультаційні установи- страхові компанії

- аудиторські фірми


8

13
3

8

13
3

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідго-товку та підвищення кваліфікації (осіб)

- за державною програмою «Українська ініціатива»16

-

20


2

9. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

64

300

6.

Термін і етапи реалізації Програми

2017– 2020 роки

7.

Перелік цільових проектів і під-програм

ВиконавціРайонна програма зайнятості населення на період до 2017 року

Районний центр зайнятості8.

Основні джерела фінансування

Кошти місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, інших небюджетних джерел

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальне інформування департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадмі-ністрації, розгляд виконання заходів на засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.
3. СТАН І АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підприємництво і приватна ініціатива набувають все більшого значення для соціально-економічного розвитку району. Тому питання розвитку малого та середнього підприємництва сьогодні дійсно є актуальним і залишається пріоритетним у діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

Поточний рік є завершальним для реалізації Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва, розрахованої на 2015-2016 роки, і водночас підготовчим на етапі формування програмних заходів на два наступні роки.

Базою розробки заходів щодо підвищення ефективності цього сектора економіки району у 2017-2020 роках є дані аналізу динаміки розвитку і сучасного стану малого та середнього бізнесу у розрізі галузей економіки, вивчення проблем і недоліків, які заважають підвищенню його ефективності.

В районі, як і у державі в цілому, мале та середнє підприємництво як самостійна соціально-економічна система, розвивається в складних умовах. Однак, попри всі негаразди, за останні роки спостерігається позитивна динаміка його росту.
Завдяки реалізації попередньої Програми були отримані відповідні результати і виконані основні цільові показники. Продовжує здійснюватися будівництво офісів, фірмових магазинів, облаштування прилеглих територій, завдяки чому змінюється архітектурне обличчя селищ та сіл району.

В 2015 році державний реєстр району поповнився 7 суб’єктами господарювання-юридичними особами, протягом січня –жовтня 2016 року - 14 особами. У 2015 році в районі функціонувало 216 малих та середніх підприємств, що на 2,3 % менше до 2014 року.Крім того, в районі зберігалася позитивна тенденція темпів розвитку індивідуальної підприємницької діяльності, що свідчить про бажання і можливості широких верств населення забезпечити власними силами економічну самостійність. Їхньому росту сприяло запровадження спрощеної системи оподаткування та надання одноразової допомоги для організації власної справи.

Разом за два роки дії Програми (2015 р. - 10 місяців 2016 р.) кількість приватних підприємців-фізичних осіб залишилася майже на тому самому рівні. За прогнозними розрахунками станом на 1 січня 2021 року даний показник становитиме 1350 осіб.
В цілому динаміка кількості малих та середніх підприємств та приватних підприємців-фізичних осіб в районі характеризується такою діаграмою:
Кількість малих та середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення району становила в в 2012 році - 49 одиниць, в 2013 році - 59 одиниць, 2014 році – 63, в 2015 році – 61 одиниця.


Станом на 01.01.2016 року частка малих підприємств становила 96,8 % до загальної кількості підприємств району, середніх підприємств – 3,2 %.

Мале та середнє підприємництво розвивається в багатьох галузях господарського комплексу району. Та все ж, зважаючи на мінерально-сировинний потенціал району, характерною особливістю новостворених підприємств є їх орієнтація переважно на промислову галузь економіки. Основним видом діяльності переважної більшості новостворених підприємств в 2015 році є видобуток та обробка природного каменю та сільськогосподарське виробництво.
У 2015 році створено 5 сільськогосподарських підприємств, за 10 місяців поточного року – 6.
В цілому за 2015 рік підприємства промислової галузі складали 60,7 % загальної кількості малих та середніх підприємств, у сільському господарстві їх сконцентровано 10,3 %, у торгівельній діяльності – 25,7 %, у посередницьких операціях з нерухомістю було зайнято 2,8 % малих підприємств, у будівництві – 1,2%, транспорті – 1,3 %. Незначна частка підприємств функціонувала в готельному та ресторанному бізнесі, в наданні послуг, в галузі охорони здоров’я, де малий бізнес розвивається низькими темпами.


Малі та середні підприємства працюють в усіх галузях промисловості. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2015 році малими та середніми підприємствами склав 788,0 млн. грн., що на 14,5 % більше реалізації 2014 року.

Питома вага обсягу реалізованої продукції малими підприємствами в 2015 році склала 26,7 % до загального обсягу реалізованої продукції по району.

Частка обсягу реалізованої продукції середніми підприємствами в 2015 році становила 73,3 % до загального обсягу по району.
Фінансовий результат середніх підприємств від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік становив 18,6 млн.грн. прибутку. Разом з тим, складним залишалося фінансове становище малих підприємств. У 2015 році їх фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування був збиток в сумі 13,8 млн.грн..

Фінансовий результат підприємств до оподаткування за 2015 рік склав 4,7 млн.грн. прибутку.Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах у 2015 році становила 1523 осіб, на середніх - 1076. Частка найманих працівників, які зайняті на малих підприємствах до загальної кількості найманих працівників складає 58,6 %, на середніх – 41,4 %.

За прогнозними розрахунками в 2016 році середньорічна кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах становитиме 2,8 тис. осіб.

За січень-вересень 2016 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1028,4 млн. грн., що на 488,8 млн. грн. або в 1,9 рази більше за відповідний період минулого року.

Головним напрямками промислового розвитку району залишається добування та збагачення титанових руд, видобуток та переробка природного каменю.В галузі добування та збагачення титанових руд здійснюють діяльність середні підприємства ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченського ГЗК».

Реалізація промислової продукції по ТОВ «Межиріченського ГЗК» за 9 місяців 2016 року становить 182,1 млн. грн., що на 17,0 млн. грн. (10%) більше за відповідний період минулого року.

Рівень заробітної плати на даних підприємствах є найвищим по району, зокрема середня заробітна плата по ТОВ ««Межиріченського ГЗК» за січень-вересень 2016 року становить 6235 грн., чисельність працюючих 345 чол.

Результатом фінансово-господарської діяльності ТОВ “Межиріченський ГЗК” за 9 місяців 2016 року є прибуток 22,3 млн. грн.

До бюджетів усіх рівнів підприємством за даний період сплачено податків на суму 25,0 млн. грн.

В галузі виробництва щебеневої продукції в районі здійснюють діяльність два підприємства: ТОВ «Лезниківський кар’єр» (основний вид діяльності - добування каменю) і ТОВ «Червоногранітний кар’єр» (оброблення каменю).

Обсяг реалізації за 9 місяців 2016 року по ТОВ «Лезниківський кар’єр» становив 11,0 млн. грн., по ТОВ «Червоногранітний кар’єр» 24,8 млн. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг реалізації зменшився по ТОВ «Лезниківський кар’єр» на 18% та по ТОВ «Червоногранітний кар’єр» - на 8%. Причиною зменшення обсягів реалізації є скорочення експорту продукції до Російської Федерації, яка була основним ринком збуту для даних підприємств в минулі роки.

Чисельність працюючих та рівень заробітної плати становив відповідно на ТОВ «Лезниківський кар’єр» 59 чоловік та 2400,0 грн., на ТОВ «Червоногранітний кар’єр» - 113 чоловік та 3390 грн.

За результатами діяльності за 9 місяців 2016 рік підприємствами отримано збитки: по ТОВ «Лезниківський кар’єр» 1,1 млн. грн., по ТОВ «Червоногранітний кар’єр» 0,4 млн. грн.

До бюджетів усіх рівнів підприємствами за даний період сплачено податків на суму 2,9 млн. грн. ( в тому числі ТОВ «Лезниківський кар’єр» 2,2млн. грн., ТОВ «Червоногранітний кар’єр» 0,7 млн. грн.В галузі розробки родовищ блочного природного каменю в районі в 2016 році здійснювали діяльність 31 мале підприємство.

Згідно оперативних даних від 11-ти каменедобувних підприємств, обсяг реалізації за 9 місяців 2016 року склав всього по даним підприємствам 12,6 млн. грн., що на 5 % більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Найвищий показник з реалізації продукції мають: ТОВ «Веста» - 2,5 млн.. грн.., ПП «Марс-С-Фореве» - 2,2 млн. грн., ПП «Іван» 1,7 - млн. грн.; ПП «ТВТ» - 1,6 млн. грн.

Чисельність працюючих на даних 11-ти каменедобувних підприємствах за 9 місяців 2016 року становила 186 чол., середня заробітна плата - 1927 грн. Найвища заробітна плата працівників на: ПП “Моноліт” (2364 грн.), ПП «Іван» (2141 грн.).

В цілому результатом діяльності 11-тьох каменедобувних підприємств за 9 місяців 2016 року є прибуток у сумі 0,5 млн. грн. Підприємства, які спрацювали збитково та погіршили свій показник у порівнянні з аналогічним періодом є: ПП «Моноліт» (-349,0 тис. грн.), ПП «ОМТ Мир» (-61,3 тис. грн.). Найкраще спрацювали у звітному періоді наступні підприємства: ПП «Марс-С-Фореве» (496,8 тис. грн.), ТОВ «Веста» (192,5 тис. грн.)

До бюджетів усіх рівнів даними підприємствами за 9 місяців 2016 року сплачено 2,7 млн. грн. Найбільш вагомий внесок у наповнення бюджету зробили: ПП «Марс-С-Фореве» 470,8 тис. грн., ТОВ «Віктор+КО» 295,7 тис. грн., ПП «Моноліт» – 484,7 тис. грн.В галузі обробки природного декоративного каменю та реалізації виробів з нього в районі здійснює діяльність до 30 підприємств.

Згідно оперативних даних від 11-ти підприємств каменеобробної галузі, обсяг реалізації за 9 місяців 2016 року склав всього по даним підприємствам 17,8 млн. грн., що є приблизно на рівні даного показника за аналогічний періоду минулого року.

Найбільші обсяги реалізації на підприємствах: ПП «Укргабро» – 3643,8 тис. грн.; ТОВ «А.В.В. Стандарт» 3450,2 тис. грн.; ПП «Тетяна» 2865,4 тис. грн.

Протягом даного періоду підприємствами галузі вироблено 17,6 тис. м2 облицювальних виробів з природного каменю, та 2,3 тис. тонн бруківки. Найбільше вироблено продукції: ПП «Альфа-Гран» – 4600,0 м2 та 212,0 тонн бруківки, ТОВ «Укргабро» – 3561,1 м2 та 1111,4 тонн бруківки

Працює на 11-ти підприємствах в даній галузі 149 чоловік. Середня заробітна плата за 9 місяців 2016 року становила 1904 грн.. Найменша заробітна плата на підприємствах ПП «Скала» (1450 грн.), ТОВ «Укрлатграніт» (1592 грн.), найвища на ПП «Альфа-Гран» – 2857 грн., ТОВ «Стиль» - 2144 грн.

За 9 місяців 2016 року в цілому каменепереробні підприємства спрацювали прибутково. Найбільші прибутки отримали: ПП «Тетяна» (345,8 тис. грн.), ПП «Альфа-Гран» (287,6 тис. грн.). Збитково спрацювало ПП «Габро Сервіс» (- 30,5 тис. грн.).

До бюджетів усіх рівнів даними підприємствами сплачено 2,0 млн. грн. Найкраще наповнювали бюджет такі підприємства, як: ТОВ «А.В.В. Стандарт» 637,4 тис. грн. ПП «Тетяна» – 345,6 тис.грн.

В районі станом на 01.10.2016 року зареєстровано 12 фермерських господарств, за якими закріплено 4515,0 гектарів землі. В середньому на одне фермерське господарство припадає 376,3 га сільгоспугідь.

У районі працює розвинена мережа об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що покращує самоорганізацію малого та середнього бізнесу та сприяє його становленню і розвитку.

З метою консолідації зусиль суб’єктів підприємництва для представництва та захисту законних інтересів в районі функціонує 6 громадських об’єднань підприємництва:

- організація роботодавців Володарсько-Волинського району;

- громадська організація «Спілка підприємців Володарщини»;

- асоціація фермерів;

- рада сільськогосподарських приватних підприємств;

- сільськогосподарський обслуговуючий кооператив „Агропромисловий дім”;

- районне місцеве відділення Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціації платників податків України» в Житомирській області.

Орієнтація безробітних на підприємницьку діяльність та сприяння у відкритті власної справи залишалася одним із пріоритетних напрямків роботи центру зайнятості, що дає можливість отримання джерел для створення власної справи та в повній мірі використати індивідуальні здібності людини для вирішення завдань в будь-якій галузі господарства. Протягом 2015 року організовано 638 семінарів, тренінгів за участю 5420 безробітних. Протягом 9 місяців 2016 року працівниками районного центру зайнятості проведено 403 семінари та тренінги, в яких взяли участь 3238 осіб, в тому числі в 8 семінарах, орієнтованих на підприємницьку діяльність, взяли участь 128 осіб.

Основними темами проведених семінарів були «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», «Організація зеленого туризму», «Ефективне ведення сільського господарства» та інші.

Така робота дає змогу виявити професійні інтереси та рівень розвитку індивідуальних психологічних якостей майбутніх підприємців. Як підсумок, протягом 9 місяців 2016 року районним центром зайнятості 4 особам виплачено 106,7 тис. грн. одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.

З метою своєчасного доведення до відома підприємців роз’яснень нормативних актів, через засоби масової інформації об’єднаною державною податковою інспекцією за 9 місяців поточного року розміщено 26 інформацій на веб-сайті райдержадміністрації та 18 в друкованих засобах масової інформації, 4 семінари, в яких взяли участь 67 суб’єктів підприємницької діяльності. Основні темами проведених семінарів - «ПДВ сільськогосподарських виробників», «Легалізація заробітної плати, оформлення трудових договорів» та інші.

Однією з найголовніших складових успішного вирішення соціально-економічного розвитку району є інвестиційна політика. Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій впливає на розвиток пріоритетних галузей виробництва, впровадження нових технологій, створення сучасної виробничої та ринкової інфраструктур, дає можливість забезпечити створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. Наші зусилля, спрямовані на залучення інвестицій, дали свої результати.

Нині виробничий сектор району має цікаві і потрібні для пожвавлення економіки інвестиційні проекти.

Завдяки залученню інвестиційних ресурсів в районі введено в експлуатацію ряд промислових об’єктів.

Протягом 2015 року на модернізацію виробництва та придбання основних засобів промисловими підприємствами району використані кошти в сумі 37,8 млн.грн., в тому числі:

- ТОВ «Межиріченський ГЗК» придбані основні засоби на суму 14649,5 тис.грн.;

- ТОВ «Валки-ільменіт» на модернізацію виробництва та реконструкцію залучило кошти в сумі 6489,8 тис.грн., на придбання нового обладнання для виробництва на Валки-Гацківському родовищі – 734,2 тис.грн., оформлення документації - 816,1 тис.грн.

- ПАТ «Кварцсамоцвіти» протягом 2015 року на проведення підготовчих робіт щодо відновлення виробничої діяльності Волинського родовища п’єзокварцу та придбання обладнання залучив інвестиції в сумі 3,0 млн.грн. Загальна сума залучених інвестицій з початку реалізації проекту – 20,0 млн.грн.

- ПП «Рута» на проведення капітального ремонт цеху оброблення каменю використало 70,0 тис.грн.

На будівництво цеху по виробництву бруківки ПП «Кванта ЛЧ» залучені кошти в сумі 500,0 тис.грн.

В 2016 році ПП «ТВТ» на придбання технологічного обладнання для цеху оброблення каменю використані кошти в сумі 495,0 тис.грн.

Іноземні інвестиції направлені в наступні підприємства району: ТОВ «Юніком-пром», ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Межиріченський ГЗК», ТОВ «Пром Агро», ТОВ «Полісся Інвест», ТОВ «Лезниківський кар’єр», ТОВ «Червоногрнітний кар’єр», ТОВ «Гермес Регіон», ТОВ «Укргабро», ТОВ «Стиль» та інші.

ТОВ «Житомирбуррозвідка» реалізує інвестиційні проекти «Промислова розробка Лівобережного родовища титанових руд» та «Промислова розробка Тростянецького родовища титанових руд». . Станом на 01.10.2016 року по даних проектах освоєно 1015,5 тис.грн. та 1162,1 тис.грн.

ПВП «Сіріус» продовжує пошук інвесторів для подальшої реалізації інвестиційного проекту «Будівництво гірничо-металургійного комбінату» по розробці Кропивенського родовища титанових руд загальною вартістю 2,2 млрд.дол.США.

За 9 місяців 2016 року прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) зменшилися на 102,5 тис.дол. США, або на 1,0 % і на 01.10.2016 року становили 10,0 млн.дол.США.

Протягом січня-вересня поточного року в розвиток сільського господарства в районі інвестовано кошти в сумі 7,1 млн. грн., а саме на закупівлю насіння, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

У сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності протягом 2015 року відбувалося зменшення експортних та імпортних поставок товарів. Так, в 2015 році до попереднього року обсяг експорту скоротився на 56,2 %, імпорту – на 47,0 %.

Обсяг експорту на 01.01.2016 року становив 8894,1 тис.дол.. США, імпорту – 50,2 тис.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становить 8,4 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становить 17,5.

Тоді як, за 9 місяців 2016 року до відповідного періоду попереднього року обсяг експорту збільшився в 2,4 раза, імпорту – на 29,2 %.

Обсяг експорту на 01.10.2016 року становив 18250,4 тис.дол.. США, імпорту – 580,9 тис.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становить 17,7 млн. дол. США.

Підприємства району здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з 30 країнами світу: республікою Білорусь, Латвією, Литвою, Чеською Республікою, Туреччиною, Данією, Іспанією, Францією, Німеччиною та іншими.

За січень-вересень 2016 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 60,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що майже в 2 рази більше показника відповідного періоду минулого року.

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення станом на 01.10.2016 року становив 1600,7 грн.

Протягом січня-вересня 2016 року в районі введено в експлуатацію житла загальною площею –2528 кв. м, що в 3,3 раз більше до відповідного періоду попереднього року.

В рамках виконання Програми на регіональному рівні запроваджено основні засади єдиної державної регуляторної політики. З метою контролю та забезпечення прозорості, запроваджено інформування громадськості про здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики, оприлюднення в районній газеті «Прапор» та на офіційному сайті райдержадміністрації документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності (план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу, звіт про відстеження результативності регуляторного акта) і самих прийнятих регуляторних актів.

Реалізація регуляторної політики у сфері підприємництва здійснювалася шляхом нормативного регулювання його діяльності. Забезпечувалася розробка, оприлюднення, громадське обговорення, відстеження результативності проектів регуляторних актів.

З метою підвищення якості обслуговування населення та на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.12.2013 № 484 «Про створення Центру надання адміністративних послуг при Володарсько - Волинській районній державній адміністрації» був створений центр надання адміністративних послуг, який за принципом «єдиного вікна» надає адміністративні послуги.

Станом на 01.10.2016 р. центр надання адміністративних послуг надавав 54 послуги. В центрі працює Державний кадастровий реєстратор, який надає послуги пов’язані з Державним земельним кадастром.

Через центр надання адміністративних послуг надаються послуги структурних підрозділів райдержадміністрації: управління праці та соціального захисту населення; відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; відділу освіти, молоді та спорту та відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (сектор реєстрації); територіальних органів ЦОВВ: міграційної служби району, відділу Держгеокадастру у районі, ветеринарної служби, санітарної служби, державної служби з надзвичайних ситуацій, обласного управління НП управління превентивної діяльності та головного територіального управління юстиції в Житомирській області. Залучена до співпраці з центром надання адміністративних послуг Хорошівська селищна рада, в частині надання послуг пов’язаних з реєстрацією, перереєстрацією та зняттям з реєстрації місця проживання громадян.

В центрі надання адміністративних послуг підключені та функціонують Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Державний земельний кадастр.

Для зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення в центрі затверджено режим роботи.

За 9 місяців 2016 року в центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано 4056 консультацій та зареєстровано 4160 заяв від суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг, з яких:

- послуги структурних підрозділів райдержадміністрації – 687;

- послуги Державної міграційної служби району – 613;

- послуги відділу Держгеокадастру – 1987;

- послуги Хорошівської селищної ради – 348;

- послуги дозвільних служб – 15;

- послуги реєстраційної служби (на період функціонування станом на 01.05.2016 р.) – 505;

- послуги головного територіального управління юстиції в Житомирській області – 5.

У напрямі виконання заходів Програми з ресурсного та інформаційного забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва постійно оновлюється база даних щодо вільних виробничих площ, обладнання та іншого майна підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності, що пропонується для продажу або передачі в оренду та земельних ділянок . Дана інформація розміщується на сайті департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації .

Для координації роботи органів влади та громадських організацій щодо розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації працюють Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, на засіданнях якої розглядаються ключові питання розвитку підприємництва у районі.

Розвиток підприємництва вимагає ефективних механізмів фінансово-кредитної підтримки, що сприяє розширення сфери банківських послуг. Станом на 01.10.2016 року на території району працювало 5 відділень та 2 філії 5 банків України, кредитна спілка «Оберіг», які надають суб’єктам малого бізнесу відповідні послуги, включаючи кредитування.

Страхові послуги малого та середнього підприємництва надають 2 відділення НАСК „Оранта” ( смт.Хорошів, смт.Іршанськ) та Новоборівська філія Української пожежної страхової компанії.


Поряд з цим, у секторі малого та середнього підприємництва залишається ряд проблем, які потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення з метою створення сприятливих умов розвитку бізнесу, основними з яких є:

 • складний економічний та політичний стан в країні: інфляція, спад виробництва, слабка правова захищеність підприємців;

 • нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до джерел фінансування та залучення інвестицій;

 • неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

 • ускладнений порядок проходження дозвільних (погоджувальних) процедур і, як наслідок, їх висока витратність;

 • нестабільність законодавства у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період;

 • низький рівень активності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо захисту власних інтересів;

 • неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності, у тому числі з питань сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю;

 • недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

 • низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого і середнього підприємництва;

 • низький рівень середньомісячної заробітної плати.

Шляхи і способи виконання Програми

1) удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру;

2) надання консультативної допомоги інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього підприємництва;

3) підтримка експортної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

4) створення умов для запровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва систем управління якістю продукції;

5) удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

6) співпраці між державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання підприємництву;

7) удосконалення системи інформаційної підтримки;

8) розширення можливостей участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства.

З метою покращення стану справ у малому і середньому бізнесі, потрібно активніше ставити питання щодо забезпечення належного виконання та фінансування заходів Програми підтримки малого і середнього підприємництва в запланованих обсягах.

Важливим також є питання збільшення обсягів залучених інвестицій у сектор підприємництва, що сприятиме налагодженню прибуткової роботи суб’єктів господарювання, збільшення надходжень до місцевих бюджетів та соціальних фондів

На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі, спрямована Програма 2017-2020 років, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських і профспілкових об’єднань підприємців на наступні роки.

4. ГОЛОВНА МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва у районі, збільшення його ролі та внеску в соціально-економічний розвиток регіону, підвищення рівня конкурентоспроможності та інноваційності, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, консолідація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що заважають підприємницькій діяльності, формування і впровадження ефективної системи підтримкиі захисту бізнесу.

Основними завданнями Програми є:

- здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності для усунення адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;

- зменшення адміністративного тиску контролюючих органів на діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва, гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

- вивчення можливостей розширення механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів підприємництва, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

- удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього  малого і середнього підприємництва в районі, сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;

- підтримка розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування;

- розширення можливостей участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у виставково-ярмаркових заходах з метою поглиблення міжрегіонального і міжнародного співробітництва;

- популяризація підприємництва шляхом проведення навчання незайнятого населення, насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю).5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ
Для виконання пріоритетних завдань з розвитку малого і середнього підприємництва в районі визначені напрями і розроблені заходи, що забезпечать створення сприятливого підприємницького клімату, підвищення рівня внеску малого і середнього бізнесу в економіку регіону, його конкурентоспроможності, сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами для задоволення потреб населення.

Основними напрямками Програми є:

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

3. Ресурсна та інформаційна підтримка.

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.


5.1. Впорядкування нормативного

регулювання підприємницької діяльності
Заходи даного розділу Програми направлені на удосконалення та оптимізацію нормативно-правової бази загальнодержавного та регіонального рівня з метою усунення адміністративних, економічних та правових перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, зокрема в сферах: адміністративно-дозвільної та регуляторної діяльності, нагляду і контролю.
5.1.1. У сфері адміністративно-дозвільної системи з метою підвищення якості надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг заплановано здійснення наступних заходів:

- внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур, делегування повноважень з надання адміністративних послуг з центрального рівня на місцевий;

- забезпечення належного матеріально-технічного стану центру надання адміністративних послуг;

- підвищення кадрового складу державних адміністраторів та адміністраторів центру надання адміністративних послуг;

- проведення моніторингів стану роботи центру надання адміністративних послуг в районі, у т.ч. щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, дотримання законодавства у дозвільній сфері;

- здійснення анкетування суб’єктів господарювання з питання якісного надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів, наявності правових, організаційних перешкод у їх отриманні;

- оприлюднення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центр адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в районній газеті «Прапор»;

- удосконалення процедур отримання суб’єктами підприємництва документів дозвільного характеру шляхом впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами;

- проведення за участю підприємців, громадських організацій, регіональних та місцевих дозвільних органів нарад, «круглих столів», семінарів, конференцій тощо з питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів.
5.1.2. У сфері регуляторної діяльності будуть здійснюватися заходи для всебічного врахування інтересів громадськості, зокрема:

- урахування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне внесення пропозицій щодо необхідних змін та доповнень;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення державної регуляторної політики та інформації про здійснення регуляторної діяльності;

- відстеження результативності діючих регуляторних актів;

- забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, права і інтереси підприємців;

- проведення громадських та публічних обговорень проектів регуляторних актів;

- оперативне доведення до підприємців інформації та роз'яснень щодо нових нормативно-правових актів;

- підготовка органами державної виконавчої влади обґрунтованих пропозицій з метою покращення підприємницького та інвестиційного клімату;

- запровадження діалогу між представниками влади та підприємцями, шляхом створення «гарячих ліній», «телефону довіри», круглих столів.

- передбачення регуляторного розгляду органами місцевого самоврядування питань щодо встановлення реальних ставок фіксованого податку вартості патентів, орендної плати за використання приміщень та обладнання, диференційованих за пріоритетністю галузей економіки;

- забезпечення рівноправності підприємницькій діяльності всіх форм власності, сприяння створенню системи правового захисту підприємців.
5.1.3. У сфері нагляду і контролю заплановано комплекс заходів, що передбачає зменшення адміністративного тиску на підприємців:

- підготовка пропозицій спільно з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців, суб’єктами підприємництва до центральних органів виконавчої влади про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю);

- недопущення контролюючими органами дублювання функцій при здійсненні перевірок суб’єктів господарювання;

- упорядкування проведення перевірок суб'єктів господарювання залежно від ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності;

- мінімізація та оптимізація кількості митних оглядів та переоглядів вантажів з метою зменшення безпідставного тиску на малий і середній бізнес та підвищення оперативності здійснення митного оформлення вантажів;

- здійснення контролюючими органами інформаційно-консультаційної роботи для суб’єктів господарювання щодо недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, «круглих столів», публікацій у засобах масової інформації, оприлюднення роз’яснень на офіційних веб-сайтах;

- забезпечення в контролюючих органах зворотнього зв’язку з суб’єктами господарювання за допомогою «гарячих ліній», «телефонів довіри», інтернет-сторінок з метою надання консультаційної допомоги підприємцям та запобігання порушенням у здійсненні господарської діяльності;

- організація постійних робочих зустрічей з представниками малого і середнього підприємництва з метою вивчення існуючих проблем, обговорення шляхів вирішення нагальних питань та активізації експортно-імпортних операцій в районі;

- проведення роз’яснювальної роботи серед виробників-імпортерів продукції з метою проведення зовнішньоекономічних операцій за прямими контрактами та переважним застосуванням при митному оформленні першого методу визначення митної вартості.

Виконання запропонованих заходів даного розділу Програми сприятиме усуненню суперечностей та неузгодженостей у діючих нормативно-правових актах, спрощенню адміністративно-дозвільних процедур, підвищенню ефективності роботи центру надання адміністративних послуг, формуванню ефективної системи правого захисту підприємців, упередженню адміністративного тиску на підприємців.

Підприємці будуть залучатися до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання і дозволить більш ефективно управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні.

Від ефективності роботи місцевих органів влади щодо формування і впровадження виваженої політики регулювання сфери розвитку малого підприємництва залежать подальші позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку району. Використання органами місцевої влади та самоврядування своїх повноважень в повній мірі в якості правових, економічних, організаційних важелів розвитку підприємництва в пріоритетних сферах територіального господарства дозволить сформувати ефективну структуру господарського комплексу регіону, привабливу для залучення інвестицій
5.2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА

ПІДТРИМКА
Головною метою діяльності органів влади району з фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва є залучення фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фінансування для забезпечення ефективної роботи суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Для надання ефективної фінансово-кредитної підтримки передбачається: • залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу району до виконання державних замовлень;

 • формування, за сприянням органів місцевої влади та місцевого самоврядування, мережі фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу: фондів підтримки підприємництва, інвестиційних та інноваційних фондів, кредитних спілок та інших фінансово-кредитних установ;

 • надання незайнятому населенню одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності через районний центр зайнятості.

Переваги у фінансовій підтримці будуть надані суб’єктам малого та середнього бізнесу, які планують:

- розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), створення нових робочих місць;

- здійснення господарської діяльності за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку району;

- придбання, модернізація і відновлення основних засобів;

- виробництво нових видів продукції, робіт, послуг, технологій і підвищення якості продукції (робіт, послуг);

- розвиток експортно-орієнтованих видів виробництва і послуг;

- впровадження високотехнологічних, ресурсозберігаючих технологій та (або) основних засобів; поліпшення екологічної ситуації в районі.

Перспективним напрямком досягнення програмної мети будуть дії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування щодо здійснення комплексу заходів по нарощуванню обсягів залучення інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу.


5.3. РесурснА та інформаційнА Підтримка
Більшість малих та середніх підприємств, особливо новоутворених, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях, земельних ділянках для облаштування бізнесу. Але враховуючи наявні в районі економічні ресурси (вільні виробничі площі та обладнання, природні багатства, не використовувані сільськогосподарські угіддя), головною задачею є створення максимально прозорого доступу до них та ефективного механізму їх використання.

У 2017-2020 роках у ході реалізації Програми передбачається здійснити такі основні заходи по ресурсному забезпеченню цього сектора економіки району:

- продовження розширення доступу до банку даних вільних виробничих приміщень, нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва, обладнання, земельних ділянок, що не використовуються, для передачі їх в оренду або продажу;

- виділення земель запасу для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку;

- поліпшення забезпечення малого та середнього підприємництва технікою, комплектуючими, запчастинами, пально-мастильними матеріалами, добривами, зокрема на умовах лізингу.

Для створення належного доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до потенційної ресурсної підтримки буде здійснюватись ефективне інформаційне забезпечення. Воно передбачатиме:

- спрощення доступу до ділової інформації (про умови кредитування, потенційних інвесторів, комерційні пропозиції);

- надання юридичних, фінансових, податкових консультацій, розробка та розповсюдження пакетів типових документів (статут, бізнес-план, угоди тощо);

- організація в районі виставок-ярмарків, сприяння участі підприємців у всеукраїнських та міжнародних конференціях, виставках, семінарах, конкурсах з метою обміну досвідом, залучення сучасних технологій, використання інноваційних ідей;

- проведення семінарів, навчання із залученням фахівців району та області щодо роз’яснень практичного застосування чинного законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність;

- проведення конференцій, нарад, семінарів, «круглих столів» задля вирішення широкого кола питань розвитку підприємництва.

Працівниками відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, адміністраторами центру надання адміністративних послуг надаються консультації з питань започаткування та ведення бізнесу.


5.4. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки. Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до кредитів тощо.

До об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва відносяться страхові компанії, кредитні спілки, інформаційно-консультативні установи, тощо.

Приділятиметься увага посиленню ролі громадських об’єднань підприємців, здійснюватиметься координація їх діяльності, організація спільних нарад, „круглих столів”, обговорення проектів регуляторних актів. Зростатиме активність роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

Особлива увага буде приділятися забезпеченню належного функціонування реєстраційної служби та центру надання адміністративних послуг, а також розгляду можливості створення принципово нових для району об’єктів інфраструктури.


5.5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Питання кадрової підтримки малого та середнього підприємництва надзвичайно актуальне і потребує посиленої уваги як з боку керівників суб'єктів малого та середнього бізнесу, так і органів влади на місцях.

У районі відчувається нестача кваліфікованих кадрів для роботи на підприємствах малого та середнього бізнесу, особливо виробничої сфери та сфери послуг.

Підготовка належного кадрового забезпечення підприємницької діяльності передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників малого та середнього бізнесу, з урахуванням змін попиту на робочу силу.

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності передбачає:

- посилення профорієнтаційної роботи серед незайнятих громадян, особливо молоді, та залучення безробітних осіб до підприємництва, в т. ч. шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи;

- посилення взаємодії служби зайнятості та роботодавців щодо організації навчання безробітних осіб на замовлення роботодавців за спеціальностями та професіями, що користуються попитом на ринку праці;

- посилення профорієнтації молоді та безробітних громадян, проведення роботи щодо популяризації підприємницької діяльності;

- залучення безробітних осіб на навчання на курсах цільового призначення "Підприємець-початківець" та "Основи малого підприємництва";

- проведення навчання суб'єктів господарювання з актуальних питань створення, розвитку та ведення бізнесу;

- підвищення професійного потенціалу органів місцевого самоврядування з метою посилення взаємодії бізнесу і влади.

- продовження у 2017-2020 роках підбору кандидатів для перепідготовки кадрів для сфери підприємництва в рамках впровадження Програм перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”;

- продоведення у загальноосвітніх школах з метою орієнтації молоді на підприємницьку діяльність курсу «Основи економіки», в тому числі з основ підприємництва;

- проведення конкурсів серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, молодих економістів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, «круглих столів».
6. ПРІОРИТЕТНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Метою розділу є підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб’єктів малого та середнього підприємництва. Основними завданнями для вирішення поставленої мети є підвищення якості продукції, стабільності та ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Виконання завдань, визначених Програмою на 2017-2020 роки, здійснюватиметься на основі надання на конкурсних засадах підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, що діють у пріоритетних для району напрямах, у тому числі на відшкодування відсотків за кредитами, отриманими в банках.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал