Когнітивні рівні охоплення можна визначити наступним чином: Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання». Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання»,Скачати 78.93 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.07.2017
Розмір78.93 Kb.

ТАКСОНОМІЯ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Когнітивні рівні охоплення можна визначити наступним чином:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання».
Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння».
Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування».
Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Синтез»/«Оцінка».


Кваліфікаційні вимоги до учасників іспиту
«Конституційне право України» по темах

Тема та її зміст
Питома вага,
%
Рівень
компетентності
1
Вступ до сучасного українського конституціоналізму
2
В
1.1
Конституціоналізм - політико-правова система держави і суспільства.
1.2
Принципи сучасного українського конституціоналізму.
2
Конституційне право як фундаментальна галузь національної системи
права
3
B
2.1
Поняття та предмет конституційного права як галузі права.
2.2
Особливості методу конституційного регулювання.
2.3
Функції конституційного права. Структуроутворююча роль
конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі
політичного та правового реформування в країні.
3
Система конституційного права України
3
С
3.1
Поняття системи конституційного права та її складові елементи
3.2 Поняття норми конституційного права. Особливості та структура
конституційно-правових норм.
Критерії класифікації та види конституційно-правових норм
3.3
Інститути конституційного права: поняття, критерії класифікації та
види.
4
Джерела конституційного права. Конституція України
5
В
4.1
Поняття й склад джерел конституційного права.
4.2
Поняття конституції. Роль (функції) конституції.

4.3
Конституція України: структура, юридичні властивості, основні
соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.
4.4
Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.
4.5
Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової
охорони Конституції.
4.6
Поняття та види конституційного контролю.
5
Конституційно-правові відносини
3
В
5.1
Поняття й особливості конституційно-правових відносин. Склад
конституційно-правових відносин.
5.2
Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика
та класифікація.
5.3
Об’єкти конституційних правовідносин. Зміст конституційних
правовідносин. Юридичні факти в конституційному праві.
6
Конституційно-правова відповідальність
2
С
6.1
Поняття, особливості та функції конституційно-правової
відповідальності.
6.2
Підстави конституційно-правової відповідальності.
6.3
Поняття й склад конституційних правопорушень.
6.4
Суб'єкт правопорушень за конституційним правом.
6.5
Санкції за конституційним правом України.
7
Конституційний лад України
3
B
7.1
Поняття і зміст конституційного ладу: теоретичний аспект.
7.2
Принципи конституційного ладу України.
7.3
Основи конституційного ладу в системі Конституції України
(гуманістичні, політичні, соціально-економічні, національно-культурні
та екологічні).

8
Конституційні основи народовладдя
8
C
8.1
Поняття і сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та
представницька демократія
8.2
Поняття, конституційно-правова регламентація та види референдумів
в Україні.
8.3
Порядок призначення, організації і проведення референдумів в
Україні.
8.4
Виборче право і виборча система: поняття та принципи.
8.5
Правове регулювання і порядок формування представницьких органів
держави і місцевого самоврядування в Україні.
8.6
Вибори Президента України.
8.7
Вибори народних депутатів України.
8.8
Місцеві вибори.
9
Конституційні основи громадянського суспільства та його основні
інститути
4
С
9.1
Поняття громадянського суспільства. Структура і принципи
самоорганізації громадянського суспільства.
9.2
Конституційні основи формування і розвитку громадянського
суспільства в Україні.
9.3
Поняття і види громадських об'єднань. Порядок створення
громадських об'єднань. Припинення діяльності громадських об'єднань.
9.4
Конституційно-правовий статус політичних партій. Порядок створення
політичних партій. Принципи діяльності політичних партій.
Припинення діяльності політичних партій.
10
Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні
6
C

10.1
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного
права
10.2
Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.
10.3
Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод людини і
громадянина.
10.4
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Співвідношення індивідуальних і колективних прав.
10.5
Конституційні обов'язки людини і громадянина.
10.6
Гарантії здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні.
10.7
Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України
про правове становище людини і громадянина.
11
Громадянські (правові) стани особистості
9
C
11.1
Поняття і принципи громадянства України.
11.2
Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.
11.3
Поняття та основи конституційно-правового статусу іноземців. Права,
свободи та обов'язки іноземців. Режими проживання іноземних
громадян.
11.4
Особи без громадянства: поняття й особливості конституційно-
правового статусу.
11.5
Поняття й особливості конституційно-правового статусу біженця.
Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця. Права та
обов'язки біженця.
11.6
Особливості конституційно-правового статусу осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту.
11.7
Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців.
12
Державний лад України
3
B

12.1
Поняття державного ладу України. Державний лад і форма держави:
поняття й співвідношення.
12.2
Принципи державного ладу України: загальна характеристика.
12.3
Суверенітет держави. Україна - суверенна і незалежна держава.
12.4
Україна – демократична, правова держава.
12.5
Україна – соціальна держава.
12.6
Республіканська форма правління в Україні.
12.7
Зміст і практична реалізація принципу поділу державної влади в
Україні.
13
Державний устрій України
5
B
13.1
Державна територія: поняття й склад.
13.2
Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими.
13.3
Поняття і принципи державного устрою.
13.4
Державно-правові (юридичні) ознаки України як унітарної держави.
13.5
Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
13.6
Адміністративно-територіальний устрій України. Порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою України (утворення,
реорганізація або ліквідація адміністративно-територіальної одиниці;
найменування або перейменування; зміна меж адміністративно-
територіальної одиниці)
14
Система органів державної влади України
2
B
14.1
Конституційно-правова природа державної влади: поняття, завдання
та функції.
14.2
Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус.
14.3
Класифікація (види) органів державної влади.

14.4
Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні.
15
Законодавча влада в Україні
10
C
15.1
Законодавча влада в Україні. Український парламентаризм: ґенеза
становлення і сучасний етап розвитку. Конституційна природа
парламенту – Верховної Ради України.
15.2
Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи
діяльності Верховної Ради України.
15.3
Функції і повноваження Верховної Ради України.
15.4
Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура
здійснення парламентського контролю.
15.5
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
15.6
Конституційно-правовий статус народного депутата України і правові
гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата. Підстави
дострокового припинення повноважень народного депутата України.
16
Президент України
7
D
16.1
Інститут президентства в Україні: історія становлення й сучасний етап
розвитку. Роль та місце Президента України в системі органів
державної влади.
16.2
Конституційно-правовий статус Президента України. Порядок вступу
на пост Президента України.
16.3
Повноваження Президента України. Акти Президента України.
Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.
16.4
Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони.
16.5
Допоміжні, консультативні та інші органи і служби при Президентові
України
17
Виконавча влада в Україні
9
D

17.1
Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади.
Система органів виконавчої влади в Україні.
17.2
Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: порядок
формування, склад і компетенція. Акти Кабінету Міністрів України
17.3
Прем'єр-міністр України: порядок призначення, повноваження.
17.4
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок
формування, принципи діяльності, структура, основні завдання,
повноваження, акти.
17.5
Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на
місцях.
17.6
Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок
формування, структура, принципи діяльності, компетенція, акти.
18
Судова влада. Прокуратура України
4
D
18.1
Судова влада: поняття, склад і принципи функціонування. Судова
система України. Система судів загальної юрисдикції.
18.2
Конституційні принципи судочинства. Здійснення правосуддя у формах
конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного
судочинства.
18.3
Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції України.
18.4
Конституційно-правовий статус суддів.
18.5
Конституційно-правовий статус прокуратури України.
19
Конституційна юстиція в Україні
7
D
19.1
Поняття конституційної юстиції. Становлення і розвиток
конституційної юстиції в Україні.
19.2
Правова природа Конституційного Суду України. Функції і
повноваження Конституційного Суду України.

19.3
Склад і порядок формування Конституційного Суду України.
Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.
19.4
Принципи конституційного судочинства. Суб'єкти і форми звернення
до Конституційного Суду України. Поняття й характеристика стадій
конституційного судочинства. Процесуальні строки.
19.5
Поняття і правова природа актів Конституційного Суду України. Види,
порядок прийняття та виконання актів Конституційного Суду
України. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття і
значення.
20
Місцеве самоврядування в Україні
6
B
20.1
Поняття і принципи місцевого самоврядування.
20.2
Система місцевого самоврядування в Україні: загальна
характеристика її елементів.
20.3
Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого
самоврядування.
20.4
Способи формування органів місцевого самоврядування.
20.5
Відносини органів місцевого самоврядування з центральними
органами державної влади. Конституційні принципи та види взаємодії
органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої
влади.
20.6
Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і правові
гарантії його діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал