Книга 2014 м І н І с т е р с т в о о б о р о н и у к ра ї н и збройні сили україни київ • 2015 збройні сили україниPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.98 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

БІЛА КНИГА
2014
М І Н І С Т Е Р С Т В О О Б О Р О Н И У К РА Ї Н И
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

КИЇВ • 2015
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
М І Н І С Т Е Р С Т В О О Б О Р О Н И У К РА Ї Н И
БІЛА КНИГА
2014

© Міністерство оборони України, 2015
© Дизайн і макет, ФОП Москаленко О.М., 2015
Видання “Біла книга – 2014. Збройні Сили України” підготовлене авторським колективом працівників
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Голова робочої групи:
Іван РУСНАК
Робоча група:
Сергій ВДОВЕНКО, Оксана ГАВРИЛЮК, Юрій ГУСЄВ, Петро МЕХЕД, Віктор МУЖЕНКО,
Ігор ПАВЛОВСЬКИЙ, Віктор ПАЛІЙ, Павло ЩИПАНСЬКИЙ
Секретар робочої групи:
Віктор КРАВЧУК
Щорічник “Біла книга” видається відповідно до Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” для систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, а також про оборонну політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх розв’язання.
Десяте видання щорічника “Біла книга – 2014. Збройні Сили України” присвячене питанням оптимізації та реорганізації Збройних Сил України. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних Сил та головні напрями подальшого військового будівництва.
Матеріали щорічника призначені для цивільних і військових фахівців у галузі військового будівництва, оборонної політики та політики безпеки, журналістів, викладачів і студентів профільних вузів та факультетів, а також для всіх, хто цікавиться станом і напрямами розвитку Збройних Сил України.

3
БІЛА КНИГА
n
2014
2014 рік став для Збройних Сил України перевіркою на мужність, витривалість, вірність Військовій присязі та відданість державі. 2014 увійшов в історію як рік відродження української армії.
Анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, підтримка нею сепаратистського руху на значній частині Донецької
і Луганської областей призвели до порушення територіальної цілісності України та державного суверенітету. Розв’язана гібридна війна проти суверенної україн- ської держави. Сьогодні Збройні Сили України ведуть реальні бойові дії з добре озброєним і навченим ворогом. Існуючий конфлікт вже забрав життя тисяч наших громадян, призвів до величезних руйнувань інфраструктури на тимчасово окупо- ваних територіях.
В умовах напруженої, багатопланової боротьби – збройної, інформаційної, еко- номічної та за іншими напрямами нам довелося вирішувати проблему відновлення боєздатності військових частин (з’єднань) та створення угруповань військ (сил), здатних забезпечити оборону держави.
Для виконання першочергових заходів щодо зміцнення обороноздатності дер- жави було майже вдвічі збільшено оборонний бюджет 2014 року. З урахуван- ням реальної воєнно-політичної ситуації та прогнозу її змін переглянуто й уточ- нено плани підготовки і застосування Збройних Сил України, для реалізації яких проведено кілька черг часткової мобілізації. Загалом призвано понад 110 тисяч осіб та мобілізовано майже 6,2 тисяч одиниць транспортних засобів з національ- ної економіки, і ця робота продовжується. Загальну чисельність Збройних Сил
України збільшено до 250 тисяч осіб. Значно нарощено угруповання військ на
Сході України, сформовано 5 міжвидових угруповань військ (сил) та угруповання
Повітряних Сил, додатково розгорнуто 10 бригад і полк. Створюється нова сис- тема управління військ (сил), впроваджено нові стандарти підготовки військ (сил)
і органів військового управління, при цьому використовуються досвід участі під- розділів Збройних Сил України в антитерористичній операції та найкращі досяг- нення армій країн НАТО.
Спільними зусиллями органів державної влади удосконалено систему віднов- лення, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, що дало змогу
ВСТУПНЕ СЛОВО
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

4
БІЛА КНИГА
n
2014
закупити, відремонтувати та поставити у війська близько 3 тисяч одиниць озбро-
єння й техніки. Загалом на третину підвищені темпи оснащення Збройних Сил
України модернізованими і новими зразками озброєння, військової і спеціаль- ної техніки та матеріально-технічними засобами. Щиро вдячний волонтерам, які часом роблять неможливе, щоб допомогти українському війську.
Діяльність керівництва держави щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України має потужну дипломатичну, експертну і гума- нітарну підтримку провідних демократичних держав Європейського Союзу й
Організації Північноатлантичного договору. Протягом 2014 року 14 держав-парт- нерів надали Україні необхідну матеріально-технічну допомогу.
Міністерство оборони України розпочало кардинальні зміни, покликані модер- нізувати та зміцнити оборонне відомство. Для визначення напрямів реформ у сфері оборони проведено оборонний огляд і за його результатами підготовлено проекти основних документів оборонного планування в оновленій редакції, які складуть основу для розроблення програм розвитку Збройних Сил України та
інших складових сектору безпеки і оборони.
За активної участі Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, інших громадських об’єднань започатковані реформи, які кардинально змінять ситуацію щодо забезпечення житлом військовослужбовців і членів їх сімей, управління вій- ськовим нерухомим майном, продовольчого забезпечення і харчування, речового забезпечення та військової медицини.
Вже спрощено процедуру та запроваджено електронну систему державних закупівель. Прийнято рішення про змішану форму комплектування Збройних Сил
України військовослужбовцями (за призовом та за контрактом). Таке рішення забезпечить формування надійного кадрового резерву армії.
На законодавчому рівні вирішені питання, які ускладнювали проведення мобі- лізаційних заходів, розширено межі участі підрозділів військ (сил) у антитерорис- тичній операції, поліпшено матеріально-технічне забезпечення, а також соціальна, фінансова і правова захищеність військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Ми показали, що готові захищати свою державу, ми навчилися воювати, і у нас
є чим обороняти свою країну. Попереду на нас чекає багато напруженої та відпові- дальної роботи щодо виконання кожного із завдань, визначених стратегічними дер- жавними документами: Угодою про коаліцію депутатських фракцій “Європейська
Україна”, Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020” та Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України.
Спільними зусиллями ми створимо Збройні Сили України нового зразка: опти- мальні за чисельністю, добре оснащені, якісно підготовлені, всебічно забезпечені та укомплектовані справжніми професіоналами – надійними захисниками України.
Не маю жодних сумнівів: разом ми переможемо!
Міністр оборони України генерал-полковник Степан ПОЛТОРАК

ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
ТА УЧАСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ В
АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 1
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ,
ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПІДСУМКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ, ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

7
БІЛА КНИГА
n
2014
УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУВЕРЕНІТЕТУ
УКРАЇНИ, ЗАХИСТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ЦІЛІСНОСТІ
ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
ТА УЧАСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ В
АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 1
Удосконалення засад державної політики у воєнній сфері
Україна опинилася у найбільш складному становищі з часів проголошення її незалежності. Сплановане тривале втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, підтримка нею терористичної діяльності незаконних зброй- них формувань в окремих районах Донецької і Луганської областей призвели до порушення територіальної цілісності, недоторканності кордонів України та еска- лації ситуації на сході держави. Конфлікт, що виник унаслідок цього, коштував життя тисячам громадян, а також призвів до величезних руйнувань інфраструк- тури на тимчасово окупованих територіях.
Позаблоковий статус України, який був закріплений у 2010 р. у Законі України
“Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, виявився неефективним у контек- сті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Міжнародні зобов’язання стосовно поваги незалежності, суверенітету і недоторканності кордонів України не стали достатніми інструментами, здатними гарантувати зовнішню безпеку нашої держави.
У результаті у 2014 р. виникла необхідність проведення докорінних змін у під- ходах до формування засад державної політики у сфері оборони, а саме:
• відмінено позаблоковий статус України, що дало змогу реалізувати більш дієві механізми захисту незалежності, суверенітету і територіальної ціліс- ності держави з урахуванням незворотності зовнішнього курсу, спрямова- ного на набуття членства в Європейському Союзі
1
;
• зупинено виконання заходів Державної комплексної програми реформу- вання і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, як такої, що не відповідає сучасній воєнно-політичній обстановці та не забезпечує спрямування наявних державних ресурсів на пріоритетні напрями розвитку
Збройних Сил
2
;
У
2014 р. основні зусилля в діяльності Збройних Сил були зосереджені на забезпеченні підготовки та участі визначених сил і засобів в антитерористичній операції, проведенні заходів мобілізації, підвищенні рівня бойової готовності та боєздатності військ (сил), відновленні технічної справності озброєння та військової техніки.
Важливим фактором підвищення боєздатності Збройних Сил стало прийняття воєнно- політичним керівництвом держави комплексу невідкладних рішень щодо їх всебічного забезпечення, структурних і кадрових змін, удосконалення законодавства у військовій сфері.
1
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості” № 35-VIII від 23 грудня
2014 р.
2
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року “Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони”» № 468/2014 від 13 травня 2014 р.

ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
8
БІЛА КНИГА
n
2014
• удосконалено законодавчі засади виконання
Радою національної безпеки і оборони України її конституційних повноважень
3
(врізка 1.1);
• визначено основним стратегічним напрямом реа- лізації державної політики у сфері оборони – забез- печення готовності сектору безпеки і оборони, еко- номіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти України
4
Актуальними і своєчасними стали проведені у липні 2014 р. парламентські слухання на тему
“Обороноздатність України в ХХІ столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”
5
. Учасники парла- ментських слухань висловилися про необхідність вжиття системних заходів щодо радикального поліп- шення стану справ у сферах оборони і національної безпеки, налагодження діяльності оборонно-промис- лового комплексу держави, першочергового забез- печення потреб Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони в матеріально-технічних, фінансових ресурсах, озброєнні та військовій тех- ніці, посилення соціального захисту учасників анти- терористичних операцій та членів їх сімей
6
Протягом року були переглянуті положення осно- вних документів в рамках проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, за резуль- татами якого відпрацьовувалися проекти документів оборонного планування, зокрема: Стратегія націо- нальної безпеки України, Концепція розвитку сек- тору безпеки і оборони України, Воєнна доктрина
України, Стратегічний оборонний бюлетень України,
Державна програма розвитку оборонно-промисло- вого комплексу, Державна цільова оборонна програма оптимізації та реорганіза- ції Збройних Сил на 2015-2017 роки, Державна цільова оборонна програма роз- витку озброєння та військової техніки Збройних Сил.
До підготовки проектів документів оборонного планування активно залучалися представники спіль- ної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи, іноземні радники Міністерства оборони та
Генерального штабу, вітчизняні експерти та пред- ставники волонтерських організацій.
З набуттям чинності зазначених документів буде створена загальнодержавна система забезпе- чення обороноздатності держави, яка дасть змогу розв’язати проблеми набуття необхідних спромож- ностей Збройними Силами та іншими складовими сектору безпеки і оборони щодо захисту суверені- тету, територіальної цілісності і недоторканності
України.
Врізка 1.1.
Керівництво у сфері національної безпеки і оборони
України
Загальне керівництво у сфері національної безпеки і оборо­
ни держави здійснюється главою держави Президентом Украї­
ни як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та Головою Ради національної безпеки і оборони України.
Верховна Рада України визначає політику національної без­
пеки і оборони, загальну структуру, чисельність, функції Зброй­
них Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, видатки Державного бюджету України на потреби безпеки і оборони, здійснює законодавче регулюван­
ня у сфері національної безпеки і оборони держави, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, затверджує укази
Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану, про загальну або часткову мобілізацію, оголошує за по­
данням Президента України стан війни та укладення миру.
Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері на­
ціональної безпеки і оборони держави, вносить Президентові
України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної без­
пеки України та Воєнної доктрини України.
Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет
і економічну самостійність України, вживає заходів щодо забез­
печення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності
і національної безпеки України, громадського порядку, бороть­
би зі злочинністю, зосереджує можливості національної еко­
номіки на задоволенні потреб оборони, координує реалізацію оборонного замовлення, визначає потреби у витратах на безпе­
ку і оборону, забезпечує виконання затвердженого Верховною
Радою Державного бюджету щодо фінансування заходів у сфе­
рі національної безпеки і оборони.
3
Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони» № 43-VIII від 25 грудня 2014 р.
4
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту
України та зміцнення її обороноздатності”» № 744/2014 від 24 вересня 2014 р.
5
Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: “Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”» № 1513-VII від 18 червня 2014 р.
6
Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”» № 1639-VII від 12 серпня 2014 р.

9
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
БІЛА КНИГА
n
2014
7
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України”» № 189/2014 від 2 березня 2014 р.
8
Закон України «Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”» № 1126-VII від 17 березня 2014 р.
9
Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” № 3543-ХII від 21 жовтня 1993 р.
10
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”» № 405/2014 від 14 квітня 2015 р.
11
Закон України “Про боротьбу з тероризмом” № 638-ІV від 20 березня 2003 р.
Удосконалення нормативно-правової бази у сфері оборони
Законодавство у сфері оборони і національної безпеки, зокрема в частині орга- нізації і порядку діяльності військових формувань та правоохоронних органів, у 2014 р. зазнало значних позитивних змін.
У 2014 р. за результатами законопроектної та нормотворчої роботи, прове- деної в Міністерстві оборони, ухвалено 8 законів України, 15 указів Президента
України, 31 постанову і 20 розпоряджень Кабінету Міністрів України (Додаток 1), які дали змогу:
• врегулювати правові аспекти у сфері оборони держави, захисту її суверені- тету, територіальної цілісності;
• унормувати необхідний в умовах особливого періоду та у разі залучення до проведення АТО рівень соціального захисту військовослужбовців і членів
їхніх сімей;
• уточнити завдання Міністерства оборони, органів військового управління та вдосконалити порядок залучення Збройних Сил до проведення АТО;
• вдосконалити порядок забезпечення потреб Збройних Сил матеріально-тех- нічними засобами, справними зразками озброєння і військової техніки.
Врізка 1.2.
Визначення терміну “особливий період”
Особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних орга­
нів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України,
інших військових формувань, сил цивільного захисту, підпри­
ємств, установ і організацій, а також виконання громадянами
України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчиз­
ни, незалежності та територіальної цілісності України, який на­
стає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім ці­
льової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій
ПІДСУМКИ
ЗАСТОСУВАННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ
ЩОДО ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
НЕЗАКОННИХ
ЗБРОЙНИХ
ФОРМУВАНЬ В
ОКРЕМИХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА
ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ
Виходячи з необхідності захисту прав та інтересів громадян України, суверені- тету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів України, недопущення втручання в її внутрішні справи, з огляду на порушення росій- ською стороною положень Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєд- нанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня
1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною
і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року та Угоди між Україною і
Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, а також зва- жаючи на рішення Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації щодо використання збройних сил Російської Федерації на території України
1 березня 2014 р. Збройні Сили були приведені у бойову готовність ПОВНА
7
, а
17 березня 2014 р. оголошено часткову мобілізацію в Україні
8
. З цього часу дер- жава почала функціонувати в умовах особливого періоду
9
(врізка 1.2).
Через агресивні дії незаконних збройних фор- мувань окремих районів Донецької та Луганської областей, які призвели до припинення діяльності місцевих органів влади, керівництво держави при- йняло рішення щодо проведення на цих територіях антитерористичної операції
10
та виконання завдань територіальної оборони.
Для безпосереднього управління силами і засо- бами, які залучалися до участі у проведенні анти- терористичної операції, був створений оперативний штаб на чолі з керівником Антитерористичного цен- тру при Службі безпеки України.
З початком антитерористичної операції від
Збройних Сил брали участь близько 1 500 військовослужбовців та понад 170 од. озброєння та військової техніки. В основному це були підрозділи високомобіль- них десантних військ та сил спеціального призначення.

ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ
10
БІЛА КНИГА
n
2014
Разом з тим адекватно нарощенню чисельності збройних сил Російської
Федерації та незаконних збройних формувань на державному кордоні України та в окремих районах Донецької та Луганської областей, динаміка якого наведена на схемі 1.1, зростала чисельність Збройних Сил у районі проведення операції.
Схема 1.1.
Динаміка нарощування чисельності збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань у 2014 р.
Чисельність незаконних збройних формувань
Чисельність збройних сил
Російської Федерації в зоні АТО
Чисельність збройних сил Російської
Федерації на кордоні України квітень
2500 7000 12000 15000 17000 16000 24400 26280 26280 33850 38900 39000 43800 48000 49250 49250 50400 52500
травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2000
5500
5500
6150
5900
Протягом 2014 р. проведено три черги часткової мобілізації. У боєздатний стан приведено 159 військових частин Збройних Сил та 39 військових частин (установ)
інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення.
Для доукомплектування визначених військових частин (установ) із запасу призвано близько 110 тис. осіб та майже 6,2 тис. од. транспортних засобів національної економіки України, з них для потреб Збройних Сил – 95,4 тис. військовозобов’язаних та 5,5 одиниць техніки.
Оптимізовано систему військових комісаріатів та удосконалено порядок комп- лектування військовослужбовцями за контрактом, який має три послідовні та взаємопов’язані між собою рівні відбору (районний військовий комісаріат – облас- ний військовий комісаріат – військова частина). При цьому військові комісарі- ати здійснювали лише залучення на військову службу, а за якість відбору та при- йняття відповідав виключно командир. Здійснено ротацію військових комісарів, які направлялися на посади керівного складу до відмобілізованих військових час- тин.
На законодавчому рівні було уточнено умови залучення (використання) сил і засобів Збройних Сил (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, вій- ськових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби) до широкомасштабних, складних анти- терористичних операцій у районі їх проведення
12
Протягом травня – вересня 2014 р. сили та засоби Збройних Сил, інших вій- ськових формувань та правоохоронних органів провели більше 40 операцій, звільнили понад ста населених пунктів Донецької та Луганської областей. Під час проведення антитерористичної операції загинуло 1 373 військовослужбовці,
5419 отримали поранення, близько 300 зникли безвісти, близько 800 знаходилися у полоні.
Було враховано негативний досвід перших черг часткової мобілізації з відправ- лення мобілізаційних ресурсів на поповнення підрозділів та військових частин безпосередньо у район проведення антитерористичної операції, унаслідок чого через непідготовленість особового складу, слабку навченість і недостатню психо- логічну стійкість мало місце дезертирство до 30 % військовозобов’язаних. Надалі, завдяки організації попередньої підготовки призваних за мобілізацією військово-
12
Закон України “Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом” № 1313-VII від 5 червня 2014 р.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал