Київський національний університет імені тараса шевченкаPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації26.01.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Заступник декана


з навчальної роботи ас. Демидов В.К.
______________________
Р
Р
О
О
Б
Б
О
О
Ч
Ч
А
А
П
П
Р
Р
О
О
Г
Г
Р
Р
А
А
М
М
А
А
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
О
О
Ї
Ї
Д
Д
И
И
С
С
Ц
Ц
И
И
П
П
Л
Л
І
І
Н
Н
И
И
МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ


для магістрів напрям підготовки 040103 Геологія спеціальність 8.04010302 Гідрогеологія

КИЇВ – 2014
Робоча програма Мінеральні води для студентів напряму підготовки 040103
«Геологія», спеціальності 8.04010302 Гідрогеологія
«____» ______________ 2014 року – 59 с. Розробники
Шевченко Олексій Леонідович, доцент, к.т.н., ст.н.сп.

Робоча програма дисципліни Мінеральні води затверджена на засіданні кафедри гідрогеологія та інженерна геологія Протокол № 14 від «16» червня 2014 року Завідувач кафедри ____________________
(Кошляков О.Є.)
«_____» ___________________ 2014 року Схвалено науково-методичною комісією геологічного факультету Протокол від «23» червня 2014 року № 9 Голова науково-методичної комісії ____________________ (Павлов Г.Г.)
«_____» _________________ 2014 року
© Шевченко О.Л., 2013 рік
© ______________, 20___ рік
© ______________, 20___ рік

ВСТУП
Навчальна дисципліна Мінеральні води є складовою освітньо- професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» галузі знань Природничі науки»
з напряму підготовки 040103
«Геологія», спеціальності 8.04010302 «Гідрогеологія».
Дана дисципліна за вибором навчального закладу. Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 144 год.

(4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні - 34 год., самостійна
робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні
контрольні робот). Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній формі.
Мета дисципліни – надати базові знання студентам, що навчаються за ОКР магістр геології за спеціалізацією гідрогеологія, щодо особливостей формування різноманітних видів мінеральних, термальних і промислових водна Україні засвоїти методи оцінки їх складу, запасів, поширення в геосфері та підходи до захисту цих вод від забруднення.
Завдання – оволодіти методами пошуку та геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних вод, дослідження та описання процесів збагачення мінеральних вод специфічними біологічно активними компонентами, умов формування накопичень мінеральних, термальних та промислових вод регіональних закономірностей їх поширення та умов захищеності.
Предмет вивчення – мінеральні підземні води України, гідрогеологічні ємності та структури України і Земного шару.
Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. Перший модуль складається з трьох тем. Перша тема передбачає дві лекції, друга тема – п’ять лекцій, третя – дві лекції. Другий модуль складається з п’яти тем, перші три теми (4-6) викладаються за дві лекції, останні дві (7,8) – за одну. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- критерії виділення мінеральних вод
- бальнеологічні норми вмісту специфічних біологічно активних компонентів в мінеральних водах всіх видів (згідно сучасної класифікації
- схему класифікації мінеральних вод України
- особливості формування окремих видів мінеральних вод
- провінції мінеральних вод України та їх особливості
- теорії походження промислових вод
- особливості формування та накопичення промислових вод різних видів
- умови формування термальних вод та галузі їх застосування
- поширення термальних та промислових водна Україні
- формування різних типів накопичень мінеральних вод
- типи родовищ мінеральних вод
- категоризацію запасів мінеральних вод

- види забруднень та умови захищеності мінеральних підземних вод.
вміти:
- відбирати і консервувати проби мінеральних вод
- будувати гідрогеохімічні картина мінеральні води
- визначати вміст радону в підземних водах
- будувати прогнозні пошукові картина промислові води
- будувати гідрогеотермічні розрізи
- розраховувати природні перспективні ресурси та модулі експлуатаційних ресурсів мінеральних вод гідродинамічним методом
- розраховувати час надходження некондиційних вод та мінералізацію мінеральних водна час експлуатації водозабору
- визначати зони санітарної охорони водозабору мінеральних вод
- розраховувати основні техніко-економічні показники для ТЕО.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки
магістрів:
дисципліна Мінеральні води є складовою циклу професійної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня магістр за спеціалізацією гідрогеологія. Вона формує розуміння процесів, що забезпечують генерацію в підземних водах біологічно активних компонентів, дає уяву про умови накопичення запасів мінеральних, промислових та термальних вод.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Ця дисципліна безпосередньо пов’язана, продовжує і доповнює такі базові дисципліни, як Регіональна гідрогеологія, і є основою для формування навичок з картування, оцінки якості та запасів мінеральних підземних вод. Дисципліна Мінеральні води є базовою для підготовки дипломних проектів. Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 - 8. Обов’язковим для іспитує виконання практичних робіт з отриманням не
менше 20 балів (в т.ч. за контрольні роботи.
(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)
Оцінювання за формами контролю
ЗМ1
ЗМ 2

Min. – 10 Max. – 30 Min. – 10 Max. – 30

балів
балів
балів
балів
Усна відповідь
2 3
2 3 Виконання практичних робіт
5 15 5
15 Модульна контрольна робота 1 3
12 Модульна контрольна робота 2 3
12 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з дисципліни Мінеральні води У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі
МКР здійснюються у відповідності до Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо
Змістовий модуль Змістовий модуль Іспит Підсумкова оцінка Мінімум
10 10 15 35 Максимум
30 30 40 100
При цьому, кількість балів
1-34 відповідає оцінці незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
35-59 відповідає оцінці незадовільно з можливістю повторного складання
60-64 відповідає оцінці задовільно (достатньо
65-74 відповідає оцінці задовільно
75 - 84 відповідає оцінці добре
85 - 89 відповідає оцінці добре (дуже добре»);
90 - 100 відповідає оцінці відмінно.
Шкала відповідності
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 5 відмінно
85 – 89 75 – 84 4 добре
65 – 74 60 – 64 3 задовільно
35 – 59 2 незадовільно
П
П
Р
Р
О
О
Г
Г
Р
Р
А
А
М
М
А
А
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
О
О
Ї
Ї
Д
Д
И
И
С
С
Ц
Ц
И
И
П
П
Л
Л
І
І
Н
Н
И
И


Змістовий модуль 1. Особливості формування мінеральних підземних вод

Тема 1. Історія вивчення мінеральних вод.

Класифікація мінеральних вод
України (16 год.)
Зміст дисципліни "Мінеральні води. Історія використання та вивчення мінеральних вод в світі. Загальні класифікації мінеральних вод за призначенням лікувальні, промислові, термальні води. Використання різних типів мінеральних та мінералізованих вод. Визначення та класифікації лікувальних мінеральних вод. Складові елементи мінеральних вод. Сучасна класифікація мінеральних вод України
(2001 р, принципи виділення її класифікаційних підрозділів та переваги порівняно з класифікацією Іванова ВВ. і Невраєва ГА. (1964 р) Поняття лікувально-столових, лікувальних, бальнеологічних вод. Основні якісні та кількісні критерії віднесення мінеральних вод до лікувальних (бальнеологічні норми вмісту хімічних компонентів, обмежуючі критерії.

Т
ЕМА
2.

Характеристика окремих видів мінеральних лікувальних вод (36 год.) Води без специфічних компонентів і властивостей, їх різновиди, генезис, поширення та основні типи на Україні, біологічна роль елементів, що обумовлюють лікувальну дію вод вуглекислі води, карбонатна рівновага, походження вод, призначення, поширення на Україні сірководневі води їх походження та бальнеологічна дія залізисті, миш’яковисті та поліметалічні води, джерела збагачення вод мікрокомпонентами, поширення їх у літосфері, характеристика біологічної дії специфічних мезо- та мікроелементів бромні, йодні таз підвищеним вмістом органічних речовин кременисті терми радонові води, їх класифікації, утворення, вміст радону в підземних водах Києва.

Т
ЕМА
3.

Поширення мінеральних лікувальних водна території України
(16 год.)
Альпійська складчаста зона (Карпати, Кримський регіон. Провінції та пояси мінеральних вод.
Платформна частина України. Групи мінеральних вод та їх основні родовища поширені в цих структурах.

Змістовий модуль 2. Промислові і термальні води. Родовища мінеральних
вод та особливості їх оцінки.
Т
ЕМА
4.

Промислові води (16 год.)
Особливості їх поширення. Групи основних елементів промислового значення, поширених в підземних водах та найбільш сприятливі середовища їх
накопичення. Основні концепції походження розсолів. Геохімія галогенезу. Особливості формування окремих типів промислових мінеральних вод. Пошукові гідрогеохімічні ознаки родовищ промислових вод та родовищ корисних копалин. Районування промислових підземних вод, їх використання в народному господарстві. Технології збагачення природних промислових вод.

Т
ЕМА
5.

Термальні води (18 год.)
Класифікація термальних вод, умови їх формування. Води пластового і пластово-тріщинного типів води тріщинного і тріщинно-жильного типів Термальні води Причорноморського артезіанського басейну. Хімічний склад високотермальних вод Закарпатського та Причорноморського артезіанських басейнів. Основні закономірності поширення термальних водна Україні. Термальні води артезіанських басейнів та складчастих областей. Використання термальних вод в народному господарстві.
Т
ЕМА
6.

Накопичення та родовища мінеральних вод (16 год.)
Формування накопичень мінеральних вод. Накопичення їх в басейнах грунтових вод. Накопичення в басейнах напірних вод. Внутрішньопластові та приурочені до тріщинно-жильних масивів скельних порід накопичення Поняття про родовища мінеральних вод. Типізація родовищ мінеральних вод. Ресурси та запаси мінеральних вод. Перспективні родовища мінеральних водна Україні.

Т
ЕМА
7.

Забруднення та виснаження підземних мінеральних вод (12 год.)
Поняття об’ємного та якісного виснаження. Типізація забруднюючих воду речовин. Хімічне забруднення бактеріальне забруднення теплове забруднення.
Захищеність мінеральних вод від забруднення та зміни якості. Типізація родовищ за їх природною захищеністю від забруднення. Категорії природної захищеності. Якісна захищеність підземних мінеральних вод. Категорії захищеності. Якісна оцінка захищеності напірних вод. Виснаження запасів мінеральних вод. Охорона підземних мінеральних вод від забруднення та виснаження
Т
ЕМА
8.

Техніко-економічне обґрунтування доцільності експлуатації
родовища мінеральних підземних вод (14 год.)
Техніко-економічне обґрунтування доцільності видобування мінеральних підземних вод виконується для всіх родовищ що розвідуються шляхом прямих розрахунків із залученням фактичних техніко-економічних показників розробки родовищ-аналогів; укрупнених розрахунків на основі доведеної аналогії з
родовищем, що експлуатується розрахунків на основі фінансової звітності підприємств за результатами проведеної дослідно-промислової розробки.


С
С
Т
Т
Р
Р
У
У
К
К
Т
Т
У
У
Р
Р
А
А
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
О
О
Ї
Ї
Д
Д
И
И
С
С
Ц
Ц
И
И
П
П
Л
Л
І
І
Н
Н
И
И


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин
№ теми Назва теми лекції практ. заняття самост. робота
Змістовий модуль 1
Особливості формування мінеральних підземних вод
1
Тема 1. Історія вивчення мінеральних вод.
Класифікація мінеральних вод України 4
8 2
Тема 2. Характеристика окремих видів мінеральних лікувальних вод 10 16 3
Тема 3. Поширення мінеральних лікувальних водна території України
4 4
8 Модульна контрольна робота 1 2** Разом
18 18 32
Змістовий модуль 2
Промислові і термальні води. Родовища мінеральних вод та особливості
їх оцінки
4
Тема 4. Промислові води
4 4
8 5
Тема 5. Термальні води
4 4
10 6
Тема 6. Накопичення та родовища мінеральних вод
4 4
8 7
Тема 7. Забруднення та виснаження підземних мінеральних вод
2 2
8 8
Тема 8. Техніко-економічне обґрунтування доцільності експлуатації родовища мінеральних підземних вод
2 2
10 Модульна контрольна робота 2 2** Разом
16 16 44
Всього
34
34
76

Загальний обсяг 144 год., утому числі –
Лекцій – 34 год.,
Практичні заняття – 34 год.; Самостійна робота – 76 год.
*
- модульні контрольні роботи виконуються за рахунок практичних годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. УМОВИ ОБВОДНЕНОСТІ ТА ІНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГІЧНІ ЯВИЩА ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ
КОПАЛИН ”

ТЕМА 1.
Історія вивчення мінеральних вод. Класифікація
мінеральних вод України
. (4 год.)
Лекція 1. Поняття мінеральних вод, історія використання і досліджень
мінеральних вод – 2 години.
План лекції
Зміст дисципліни "Мінеральні води.
Історія використання та вивчення мінеральних вод в світі.
Загальна класифікація мінеральних вод за призначенням (лікувальні,
промислові, термальні води.
Визначення поняття мінеральні води
Мінералізовані води
Критерії виділення мінеральних вод
Складові компоненти мінеральних вод.

Хронологічні етапи (віхи) вивчення мінеральних підземних вод.
1) 400 р. до не. - перша методика використання мінеральних вод розроблена Гіппократом
2) перші купальні в Римській імперії ті роки до не
3) перша класифікація мінеральних джерел та методика лікування ними, розроблені Г. Плінієм Старшим (1 ст. не
4) Вихід у світ трактату таджицького вченого Авіценни Канон лікарської науки, великий розділ в якому присвячено водолікуванню – 10 сторіччя нашої ери
5) відродження інтересу до мінеральних вод під час хрестових походів
(1096-1270 рр.): будівництво лікарень, каптування джерелу вигляді ванн, басейнів та ін.;
6) середина XVI ст. - використання мінеральних джерелу Закарпатті та вивчення цілющих властивостей мінеральних джерел Трускавця
7) початок XVІІІ - відкриваються перші курорти в Карелії на Марціальних водах (1719 рів м. Липецьку вивчаються мінеральні джерела Північного Кавказу (район Кавказьких мінеральних воді Старої Руси
8) 1809 р. - перша в Росії класифікація мінеральних воді перший їх регіональний опис в книзі В.М. Сєвергіна “Прибавление о минеральных водах.
9) 1796-1815 р.р. - перше дослідження хімічного складу мінеральних вод Закарпаття професором П. Китайбелом;
10) відкриття глибоких підземних вод в районі Трускавця - 1820 р, перша водолікарня в Трускавці - 1827 р
11) кінець XIX - початок XX ст.: розробка технологій вилучення корисних та рідкісних речовин із мінералізованих вод популяризація системи
водолікування, розробленої монахом-католіком Кнайпом, за якою вода має лікувальну закалюючу і тонізуючу дію
12) 1935 р. – Ф. Візнер закартував близько 200 водопроявів мінеральних вод, класифікував води за газовим складом і мікроелементами комплексне використання термальних мінеральних вод для енергетичних, промислових та лікувальних цілей а також супутніх вод родовищ корисних копалин для промислових та бальнеологічних цілей (середина XX ст.) Сучасний етап вивчення мінеральних вод Вивчення умов походження і формування підземних мінеральних вод. Створення Класифікації мінеральних вод Івановим і Невраєвим. Визначення ресурсів мінеральних вод за оцінкою ресурсів та експлуатаційних запасів окремих родовищ розвиток методів прогнозування змін якісного складу мінеральних вод вивчення умов захищеності мінеральних підземних вод розробка та застосування заходів щодо охорони та захисту підземних мінеральних вод від виснаження та забруднення. Вивчення питань гідрогеохімічної зональності підземних вод з метою виявлення нових перспективних проявів мінеральних вод. Розроблена перша Класифікація мінеральних вод України (2001) колективом вчених під керівництвом академіка
В.М. Шестопалова. Різна концентрація в природних підземних водах цінних компонентів та наявність певних фізичних властивостей обумовили поділ їх за призначенням на прісні, мінеральні столові та лікувальні (для внутрішнього і зовнішнього застосування, промислові і термальні. В такій саме послідовності розглядаються ці різновиди і вданому посібнику. Віднесення підземних вод до категорії мінеральних здійснюється відповідно до ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні" або ГСТУ 42.10-02-96 Води мінеральні лікувальні" на підставі довідки про кондиції, обгрунтованої бальнеологічним висновком установи, спеціально уповноваженої для цього Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ України, де зазначаються кондиційні показники якості мінеральних вод, напрями і способи застосування, висновок щодо можливості їх промислового розливу.

Практична робота №1 (2 год) Тема Вивчення вимог до відбору та консервації проб мінеральних підземних вод План
1. Вивчення показників, які слід визначати біля водопункту, а також під час загальних і спеціальних, в т.ч. бальнеологічних аналізів.
2. Вимоги до ємностей, в які слід відбирати проби.
3. Консервація основних біологічно активних компонентів мінеральних вод.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
1. Ознайомитись з історією розвитку курортної справи на Україні.
2. Вивчити основні складові частини мінеральних вод.

Література:
1. Огняник МС. Мінеральні води України Підручник. К ВПЦ "Київськ. університет, 2000. – С. 5-18.
2. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М.
Шестопалова. – К. – C.3-16.


Лекція 2. Схема і принципи класифікації мінеральних вод України – 2 години. План лекції
Попередні класифікації лікувальних мінеральних вод.
Сучасна класифікація мінеральних вод України (2001 р) і її
порівняння з класифікацією Іванова ВВ. і Невраєва ГА. Основні
відмінності сучасної класифікації.
Структура класифікації
Поняття лікувально-столових, лікувальних, бальнеологічних вод.
Основні кількісні критерії виділення окремих видів мінеральних вод
(бальнеологічні норми вмісту хімічних компонентів
Обмежуючі критерії.
Групи елементів за біологічним значенням.
Класифікування підземних вод за хімічним складом здійснюється за двома основними класифікаціями 1) мінералізації 2) компонентному складу. Класифікації підземних вод за мінералізацією мають діапазони числових величин загальної мінералізації, яка виражена через суму компонентів (г/л, рідше г/кг).В більшості класифікацій (В.І. Вернадський та ін.) виділені групи підземних вода) прісних, з мінералізацією до 1 г/л; б) солонуватих від 1 до 10; в) солоних від 10 дог) ропи вище 50 г/л. Вибір класифікації підземних вод за мінералізацією в кожному конкретному випадку визначається цілями, задачами і масштабністю досліджень так, при оглядових і дрібномасштабних дослідженнях слід користуватися класифікацією В.І. Вернадського і близькими до неї при крупномасштабних – більш детальними класифікаціями. При виконанні спеціальних робіт в дуже складних районах виникає необхідність розробки нової класифікації. В цьому випадку граничні значення мінералізації підземних вод виявляються за допомогою статистики. Природні мінеральні води для внутрішнього застосування поділяються на лікувальні та лікувально-столові.
Лікувально-столові води – це води з мінералізацією від 1,0 до 8,0 г/дм
3
всіх класів і від 1,0 до 15,0 г/дм
3 таких класів, як гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві, або з меншою мінералізацією, які вміщують біологічно активні мікроелементи в кількостях, не нижче від бальнеологічних норм, прийнятих для мінеральних вод внутрішнього застосування використовуються як лікувальні відповідно призначенню лікаря і
як солові напої несистематично. Лікувально-столові мінеральні води застосовуються як лікувальний засіб при курсовому призначенні. Критерії виділення видів мінеральних вод для внутрішнього і зовнішнього застосування. Вид мінеральних вод Компонент, або основний показник Бальнеологічна норма компоненту за новою класифікацією (2003) та групи вод за мінералізацією або вмістом специфічного компоненту Мінеральні води за вмістом основних іонів Загальна мінералізація Понад 1 г/дм
3
<1 – низької мінералізації;
1-5 – малої мінералізації;
5-15 – середньої мінералізаціїї;
15-35 – високої мінералізації;
35-150 – розсоли;
150 – міцні розсоли
Вуглекислі
СО
2
вільна
і розчинена
≥ 0,5 г/дм
3 0,5-1,4 – слабовуглекислі;
1,4-2,5 – вуглекислі середньої концентрації;
2,5 – сильновуглекислі (“газуючі”)
Сірководневі
(сульфідні)
H
2
S заг. (Н
2
S+HS
-
)
≥10 мг/дм
3
:
10-50
– слабосульфідні;
50-100
– сульфідні води середньої концентрації;
100-250 – міцні сульфідні води
Води з підвищеним вмістом органічних речовин
Органічна речовина в розрахунку на вуглець
Межі вмісту :
8-40 мг/дм
3
– води типу “Нафтуся”, понад 40 мг/дм
3
– води типу “Брамштедт”
Борні
Ортоборна (Н
3
ВО
3
) і тетраборна кислота
Н
2
В
4
О
7
≥35 мг/дм
3
і більше
Кременисті
Метакремнійова кислота (Н
2
SiO
3
)
≥50 мг/дм
3
і більше
Миш’яковисті
Аs
0,7 – 2 мг/дм
3
- лікувально-столові та лікувальні
≥ 2 мг/дм
3
- бальнеологічні
Бромні
Br
≥ 25 мг/дм
3
і більше
Йодні
I
≥ 5 мг/дм
3
і більше
Залізисті
Fe
2+
+ Fе
3+
10-40 мг/дм
3
– залізисті
40-100 – міцні залізисті; більше 100 – дуже міцні залізисті
Радонові
222
Rn
185 Бк/дм
3
і більше:
185-740 – слаборадонові;
740-3700 – радонові середньої концентрації;
> 3700 високорадонові Літієві
Li Понад 5 мг/дм
3
Селенові
Se Понад 10 мкг/дм
3
З підвищеним вмістом срібла
Ag Понад 0,1 мг/дм
3
Стронцієві
Sr Понад 0,001 мг/дм
3


Лікувальні води – це води з мінералізацією від 8 до 15 г/дм
3 всіх хімічних класів і від 15 до 25 г/дм
3
- гідро карбонатного і хлоридно-гідрокарбонатного класів, а також води з меншою мінералізацією при вмісті в них певних біологічно активних компонентів не нижче бальнеологічних норм вони мають виражену лікувальну і профілактичну дію на організм людини і застосовуються тільки за призначенням лікаря у визначеній дозі.

Практична робота №2 (2 год) Тема Вивчення класифікації мінеральних підземних вод План
1. Вивчення класифікації підземних вод за мінералізацією.
2. Визначення класів, підкласів та типів підземних вод.
3. По наданих кожному студенту таблицях виконати перерахунок концентрації іонів з мг/дм
3
в мг-екв/дм
3
і %-екв. і визначити формулу хімічного складу вод за Курловим (клас та хімічний тип води при вмісті домінуючих компонентів > 25%) для кожного пункту спостережень.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
1. Вивчити схему сучасної класифікації мінеральних лікувальних вод.
2. Вивчити вимоги до консервації окремих компонентів мінеральних вод.
3. Вивчити бальнеологічні норми для специфічних компонентів.
4. Порівняйте сучасну класифікацію мінеральних вод з попередніми.
Запишіть головні відмінності.
Література
1. Класифікація мінеральних вод України. Під ред. академіка В.М.
Шестопалова. – К. – С. 4-25.
2. Огняник МС. Мінеральні води України Підручник. К ВПЦ "Київськ. універ-т", 2000. – С. 16-19.
3. Иванов ВВ, Невраев ГА. Классификация подземных минеральных вод. - М
Недра, 1964. – С. 4-113.
4. Шестопалов В.М., Овчиннікова Н.Б. Перша українська класифікація мінеральних вод // Вода і водоочисні технології- 2003. №3. – С. 34-42.

Контрольні запитання до теми:
1. Визначення поняття мінеральні лікувальні води.
2. Основні вимоги при опробуванні мінеральних вод
3. Які категорії мінеральних вод Визнаєте (згідно останньої класифікації
4. Які основні складові частини мінеральних вод
5. Які показники хімічного складу підземних вод визначаються поруч з водопунктом, відразу після відбору проби ?
6. Які види мінеральних лікувальних вод виділяють в другій категорії

7. Які мінеральні води (за класифікацією Шестопалова та ін) можна віднести лише до бальнеологічних, а які лише до лікувальних питних Які види вод мають лікувальну дію при застосуванні обома шляхами
8. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють підвиди
9. Що представляють собою класи та підкласи мінеральних вод
10. За якою ознакою в класифікації мінеральних вод виділяють групи
11. Як впливають термодинамічні умови на властивості мінеральних вод при добуванні їх із водоносних горизонтів на поверхню землі
12. Що собою являють типи мінеральних вод
13. Як оцінюються лікувальні властивості мінеральних вод Які води називають лікувально-столовими ?
14. На які три групи поділяють присутні в мінеральних водах елементи за характером дії на організм людини
15. Які основні вимоги при опробуванні підземних вод
16. Які відмінності сучасної класифікації мінеральних вод України від попередніхПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал