Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікаціїСкачати 86.94 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір86.94 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології
Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації

«Затверджую»

Директор Інституту філології

проф. Семенюк Г.Ф.


“________” серпня 2016 року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

На 2016-2021 роки

План обговорено

на засіданні кафедри

30 серпня 2016 року,

протокол № 1


 1. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Кафедру англійської філології та міжкультурної комунікації створено у червні 2016 року внаслідок об’єднання кафедри англійської філології і кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства, що стало проявом тенденцій оптимізації та укрупнення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в системі освіти України, у суспільстві в цілому.

Кафедра має поєднати теоретичні та прикладні дослідження, лінгвістичні студії в галузі теорії англійської мови та вивчення сучасного комунікативного простору, помітну частину якого складає міжкультурна комунікація, що здійснюється за допомогою англійської мови. Створення кафедри має сприяти покращенню рівня викладання англійської мови для студентів, що обрали напрям “Філологія”, концептуальному оновленню теоретичних курсів, запровадженню нових курсів, розвитку онлайнового та інтерактивного навчання, проведенню сучасних лінгвістичних досліджень з урахуванням сучасних тенденцій у лінгвістиці, нових явищ у комунікації.

Перспективна програма розвитку кафедри охоплює основні вектори розвитку англістики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, підготовки науковців-англістів, підготовку студентів за освітніми рівнями “бакалавр” і “магістр”, “доктор філософіі”, викладання іноземної мови для студентів філологічних спеціальностей/ освітних програм, що має сприяти підвіщенню рівня підготовки випускників університету, підвищенню статусу університету у світових рейтингах, інтеграції української освіти у світову освітню систему.

Необхідність створення програми обумовлена Законом України про вищу освіту (№1556 від 01.07.2014), міжнародними стандартами освіти, потребами ринку праці.

Діяльність кафедри візначається Статутом університету.

2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра спирається на наукову школу, лінгвістичні та освітні традиції, що були закладені на кафедрі англійської філології професорами Жлуктенком Ю.О., Раєвською Н.М., Стариковою О.М., Медведєвою Л.М.

Кафедра забезпечує викладання широкого кола теоретичних курсів з англійської мови, та спектру практичних курсів для студентів, які навчаються за спеціальностями “Мова та література” (західно-європейські мови, російська мова, слов’янські мови), та за освітніми програмами, що запроваджені у 2016 році.

Кафедра забезпечувала і забезпечує викладання низки теоретичних курсів (нижче подані назви курсів послідовно та відповідно до навчальних планів підготовки ОКР «бакалавр» і «магістр»): • Вступ до спецфілології

 • Історія англійської мови

 • Теоретична фонетика англійської мови

 • Теоретична граматика англійської мови

 • Лексикологія англійської мови

 • Стилістика англійської мови

 • Сучасні інформаційні технології у філологічній діяльності (семінари)

 • Прагмалінгвістика

 • Основи дискурсивного аналізу

 • Порівняльна лексикологія

 • Порівняльна стилістика

 • Проблеми лінгвістики тексту

 • Проблеми когнітивної лінгвістики

 • Проблеми діалектології

 • Лінгвопоетика і герменевтика

 • Сучасні дискурсивні дослідження

 • Сучасна лінгвістика. Соціолінгвістика.

 • Риторика у сучасному комунікативному просторі

 • Загально-теоретичний курс другої мови (англійська)

 • Європейські мови у міжкультурній комунікації

 • Лінгвокультурологія. Європейські мови у міжкультурній комунікації

 • Лінгвокраїнознавство

 • Основи мовної комунікації

а також низки практичних курсів: • Практичний курс англійської мови (першої)

 • Практичний курс англійської мови (другої)

 • Комунікативні стратегії (англійська мова) (перша мова)

 • Комунікативні стратегії (англійська мова) (друга мова)

У 2016 р. на кафедрі запропоновані нові англомовні освітні програми “Англійська філологія та переклад” (English Studies and Translation) для ОКР “бакалавр” і “Англомовна комунікація та переклад” (Communication Studies and Translation) для ОКР “магістр”. В межах бакалаврської програми були запропоновані нові аспекти викладання англійської мови та розроблені відповідні навчальні програми (нижче подані назви аспектів послідовно Interactive Listening Comprehension, Drama Class, Interactive Vocabulary Development, Grammar of Spoken English, Grammar of Written English, Interactive viewing, Conversation, Creative Writing), що відповідає сучасним тенденціям викладання англійської мови, онлайного та інтерактивного навчання.

З метою підвищення рівня підготовки студентів до ринку праці в межах спеціалізацій запропоновано курси «Англійська мова у фаховій комунікації», «Комунікація у сфері бізнесу (перша* мова) // Business English» та «Англійська мова у корпоративному дискурсі//English at Workplace. Workplace Readiness».


 1. ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ
 • Забезпечення освітнього процесу на рівні міжнародних стандартів

 • Розшірення онлайнової складової освітнього процесу

 • Запровадження міжнародних іспитів для оцінки знань з англійської мови (наприклад, Cambridge exams)

 • Обмін фахівцями для читання лекцій, спецкурсів

 • Створення сучасної методичної літератури, а саме електронних підручників для дисціплін в межах нових освітних програм

 • Створення програм для курсів в межах нових освітних програм

 • Створення відеокурсів

 • Розвиток комунікативних підходів у викладанні англійської мови

 • Поступове поширення інтерактивного та онлайнового викладання аспектів англійської мови, що розроблені для англомовної програми English Studies and Translation на викладання англійської мови як другої

 • Уніфікація теоретичних курсів в межах різних освітніх програм за змістом та кількостю годин з метою оптимізації освітнього процесу

 • Розробка завдань для самостийної роботи студентів згідно з новими навчальними програмами, на основі онлайнового контенту

 • Підвищення наукового та методичного рівня викладання теоретичних та практичних курсів англійської мови

 • Удосконалення внутрішньої системи контролю якості викладання, в тому числі шляхом системи взаїмовідвідувань і системних контрольних робіт
 1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ ТА МІЖНАРОДНИХ КОНТАКТІВ

Робота над науковою темою „Англійська мова в сучасному комунікативному просторі: когнітивні і соціо-культурні аспекти”

Основними науковими напрямами, що розробляються на кафедрі, є • Варіативність англомовного дискурсу

 • Номінативні особливості ментально-когнітивних структур та їх вербалізація в сучасному комунікативному просторі

 • Семіотичний ландшафт англомовного комунікативного простору

 • Маніпулятивні технології у сучасний комунікації

 • Англомовна Інтернет-комунікація

 • Міжкультурна комунікація

 • Наратологія

 • Нейролінгвістика

 • Експериментально-фонетичні дослідження

 • Невербальні складові сучасної англомовної комунікації

 • Лінгвопоетика


Пріоритетнимі завданнями кафедри є:


 • Встановлення і розширення наукових зв’язків з університетами англомовних країн

 • Розробка наукових проектів

 • Розширення контактів з міжнародними науковими виданнями

 • Підвищення ефектівності аспірантури і докторантури

 • Залучення студентів до участі у наукових конференціях та наукових проектах

 • Розширення та оновлення тематики курсових, бакалаврських, магістрських робіт, підпорядкування тематики науковій темі кафедри, сучасним тенденціям у лінгвистиці

 • Проведення перспективних досліджень на рівні дисертацій

 • Активна участь у формуванні тематики та програм наукових конференцій

 • Започаткування досліджень з нейролінгвістики, НЛП (natural language processing) 1. ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ

На кафедрі працюють професори д.ф.н. Бєлова А.Д, д.ф.н. Неборсіна Н.П., к.ф.н. Верба Л.Г.

До об’єднання кафедра англійської філології була на 83 % забезпечена кадрами найвищої кваліфікації, що є високим показником.

Викладачі, які працюють на кафедрі за контрактом та на умовах строкової угоди, і не мають наукового ступеня мають захистити дисертації та отримати науковий ступень кандидита наук, доктора філософії, доктора філологічніх наук.

Нагальною проблемою є пошук шляхів стажування викладачів, в тому числі за межами України.
 • У 2020 році кадри вищої кваліфікації на кафедрі мають складати 90%.

 • Підготувати доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

 • Розширити можливості стажування викладачів в тому числі за кордоном.

Для успішного виконання завдань необхідно:
 1. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 • Забезпечення навчально-методичною литературою всіх курсів

 • Видання підручників та посібників з різних аспектів викладання англійської мови “Інтерактивне аудіювання (англійська мова)” , Драма клас, “Інтерактивний відеокурс англійської мови”, “Граматика усної і письмової англійської мови”

Interactive Listening Comprehension, Drama Class, Interactive Vocabulary Development, Grammar of Spoken English. Grammar of Written English, Intereactive viewing, Conversation, Creative Writing


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Щорічні заходи, присвячені історії та культурі англомовних країн:

 • Проведення заходів спрямованих на популяризацію англійської мови

 • Фестиваль англійської поезії - Poetry Festival Best poems in English

 • Фестиваль одноактної драми - DRAMAFEST

 • Викторини з лінгвокраїнознавства Famous English History dates та US History Timeline

 • Різдвяний фестиваль Christmas in the UK, English Christmas songs

 • Реалізація спільних проектів з Центром англійської мови та інформації КНУ

 • Залучення студентів до наукових та виховних заходів

Доктор філологічних наук, професор Бєлова А.Д.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал