Київ 2016 Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Цінності української молодіPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Київ 2016
Результати репрезентативного
соціологічного дослідження
становища молоді
Цінності
української молоді
Цінності
української молоді

1
ЦІННОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді
Київ - 2016

2
Публікація містить результати репрезентативного соціологічного
дослідження становища молоді України, проведеного у 2016 році, зокрема
аналіз соціального розвитку сучасної молоді, механізмів самореалізації,
залучення та участі молоді у суспільних процесах та громадському житті,
аналіз поточного стану молоді і діяльності молодіжних організацій, рівня
національно-патріотичного виховання, а також соціальних проблем, що
стоять перед молоддю, зокрема фінансової безпеки молодих людей та їх сімей,
зайнятості молоді, доступу до якісної освіти, забезпеченості житлом, стану
здоров’я та практики дотримання здорового способу життя.
Дослідження проведене Центром незалежних соціологічних досліджень
«ОМЕГА» на замовлення Міністерства молоді та спорту України
Автори: Наталія Дмитрук, Ганна Падалка, Сергій Кірєєв,
Ірина Мостова, Олена Бікла, Владислав Шелепа
Координаційна команда: Олександр Ярема, Ірина Бєляєва,
Валентина Коляда, Микола Ляхович,
Наталія Тілікіна

3
ЗМІСТ
Мета та методологія дослідження ................................................................ 4
Розділ 1. Ціннісні орієнтації............................................................................6
Розділ 2. Здоров’я та здоровий спосіб життя..............................................15
Розділ 3. Сімейний стан, ставлення до шлюбу та народження дітей....20
Розділ 4. Освіта, навчання та дозвілля.......................................................26
Розділ 5. Робота та працевлаштування.......................................................34
Розділ 6. Економічні потреби молоді...........................................................45
Розділ 7. Мобільність та міграційні настанови.........................................52
Розділ 8. Патріотична свідомість та національно-патріотичне
виховання.........................................................................................................61
Розділ 9. Громадянська та політична активність. Ефективність
молодіжної політики.......................................................................................73
Висновки...........................................................................................................83

4
Мета та методологія дослідження
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Молодь – це стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку будь- якої держави в найближчій перспективі. Вона являє собою головну рушійну силу у суспільстві й державі, їх творенні та функціонуванні. За останні декілька років в Україні відбулися глибокі суспільно-політичні перетворення, що внесли суттєві корективи в життєві орієнтації молоді, її поведінку, соціально-економічне становище тощо. Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних та економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють посилену увагу розвитку молодого населення, країни, що інвестують в молодь як у власне майбутнє. Отже, дане дослідження ціннісних орієнтацій сучасної української молоді є своєрідною інвестицією у майбутнє, оскільки результати дослідження мають вплинути на державну молодіжну політику вже сьогодні.
Об’єкт дослідження:
молодь України віком від 14 до 35 років.
Мета:
визначення цінностей та життєвих пріоритетів української молоді, а також чинників, що впливають на формування цінностей в молодіжному середовищі.
Завдання дослідження
1. Визначити цінності української молоді в цілому та в окремих цільових групах.
2. Побудувати рейтинг ціннісних пріоритетів сучасної української молоді.
3. Вивчити чинники, що впливають на формування життєвих цінностей молоді.
Тип дослідження: репрезентативне опитування населення України віком
14 – 34 років.
Вибірка: 1200 респондентів, репрезентативна для населення України (без урахування тимчасово окупованих та непідконтрольних територій) відповідної вікової категорії за статтю, віком, областю проживання, розміром населеного пункту. Достовірність даних – 95%, похибка – 2%.
Дизайн вибірки ґрунтується на розподілі населення віком 14-34 років за областями, типом населеного пункту, статтю та віком згідно з даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2016 року
1
. Вибірка національна, територіально-поселенська (місто/село) – випадкова, стратифікована, репрезентативна для населення України від 14 до 35 років, з випадковим відбором на кожному кроці. Використані наступні інтервали 14 – 19, 20 – 24,
25 – 29, 30 – 34 роки.
1
Статистичний збірник «Розподіл постійного населення України за статтю та віком» на 1 січня 2016 року. – http://www.ukrstat.gov.ua/.

5
Географія дослідження: 24 адміністративні одиниці України (за виключенням АР Крим, м. Севастополя та населених пунктів Донецької та
Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що визначені відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України № 428-р від 05.05.2015).
Метод дослідження: стандартизоване інтерв’ю («віч-на-віч»).
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Етичні засади дослідження розроблені на базі кодексу професійної етики соціолога САУ та Гельсінської декларації етичних принципів для проведення досліджень.
Основні етичні засади:
• соціолог відповідальний за етичне проведення дослідження не тільки зі свого боку, а й з боку тих осіб, якими він керує або яких контролює;
• соціолог не припускає використання методів, техніки, процедур, які вражають гідність особистості респондентів (обстежуваних) та порушують
їхні інтереси;
• соціолог, котрий проводить дослідження, має діставати згоду від учасників дослідження;
• соціолог інформує учасників дослідження про характер дослідження, звертає їхню увагу на те, що їхня участь є добровільною і будь-якої миті може бути перервана за бажанням обстежуваного (респондента);
• при плануванні та проведенні дослідження соціолог визначає його сумісність із Кодексом професійної етики соціолога;
• ставлення соціолога до інших ідей і людей – авторів або прихильників цих ідей – визначається толерантністю й повагою ([Кодекс професійної етики соціолога [Електронний ресурс – Режим доступу: http: //www.sau.kiev.ua/codex.
html]).
Всі респонденти були повідомлені про те, що участь в дослідженні
є конфіденційною. Це означає, що інформація, яку надає респондент, використовується без ідентифікації особи та в узагальненому вигляді.
Усі дані дослідження будуть зберігатися із дотриманням усіх принципів конфіденційності.
Щодо опитування дітей. Відповідно до Етичних засад проведення соціальних досліджень серед дітей в Україні, які затверджені на засіданні правління САУ (протокол № 7 від 10 грудня 2008 р.), «українське законодавство не вимагає батьківської згоди на участь дитини в соціальному дослідженні».
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗБОРУ ДАНИХ
Здійснено 15% контролю зібраних даних методом телефонного опитування.

6
Розділ 1. Ціннісні орієнтації
Основними пріоритетами в житті для більшості молодих людей є сімейне щастя (71,7%) та кар’єра (48,1%). На третє та четверте місце у своїх вподобаннях молодь ставить можливість бути вільними і незалежними у своїх рішеннях та вчинках (38%) та мати можливість реалізувати свій талант, здібності (32,1%)
(Табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Розподіл відповідей на питання «Чого найбільше Ви хотіли б досягти в
житті» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Сімейного щастя
71,7
Зробити кар’єру
48,1
Бути вільним і незалежним у своїх рішеннях та вчинках
38,0
Мати можливість реалізувати свій талант і здібності
32,1
Багатства
25,0
Стати кваліфікованим спеціалістом
18,6
Принести користь своїй країні
12,7
Спокою та можливості ні в що не втручатися
10,5
Влади
5,2
Слави
3,8
Важко відповісти
0,8
Нічого
0,6
Інше
0,3
Молодь, яка мешкає у міських поселеннях, у порівнянні із сільською молоддю, більшою мірою говорить про свою орієнтованість на сімейне щастя (73,5% та
67,6% відповідно), наміри зробити кар’єру (51,6% та 40,5% відповідно) та мати можливість реалізувати свій талант та здібності (33,5% та 28,9% відповідно).
Сільська молодь, у порівнянні із молоддю, що проживає у міських поселеннях,
є більш орієнтованою на досягнення свободи та незалежності у своїх рішеннях та вчинках (41,8% та 36,2% відповідно) (Табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Розподіл відповідей на питання «Чого найбільше Ви хотіли б досягти в
житті» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від типу поселення,
у якому проживає молодь, %
Міське населення
Сільське населення
Сімейного щастя
73,5 67,6
Зробити кар’єру
51,6 40,5
Бути вільним і незалежним у своїх рішеннях та вчинках
36,2 41,8
Мати можливість реалізувати свій талант і здібності
33,5 28,9
Багатства
23,9 27,4

7
Стати кваліфікованим спеціалістом
19,8 16,1
Принести користь своїй країні
12,3 13,4
Спокою та можливості ні в що не втручатися
10,2 11,1
Влади
5,5 4,5
Слави
4,1 3,2
Важко відповісти
0,2 2,1
Нічого
0,5 0,8
Інше
-
0,9
Молоді жінки, порівняно із чоловіками, є більшою мірою орієнтовані на досягнення сімейного щастя (79,8% та 63,7% відповідно) та бути кваліфікованим спеціалістом (20,4% та 16,8% відповідно). Молоді чоловіки, порівняно із молодими жінками, частіше хотіли б зробити кар’єру (46,8% та
49,3% відповідно), мати можливість реалізувати свій талант і здібності (34% та
30% відповідно), бути багатими (27,9% та 22,1% відповідно) (Табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Розподіл відповідей на питання «Чого найбільше Ви хотіли б досягти в
житті» (серед усіх респондентів, N=1200), залежно від статі, %
Чоловіки
Жінки
Сімейного щастя
63,7 79,8
Зробити кар’єру
49,3 46,8
Бути вільним і незалежним у своїх рішеннях та вчинках
36,6 39,4
Мати можливість реалізувати свій талант і здібності
34,0 30,1
Багатства
27,9 22,1
Стати кваліфікованим спеціалістом
16,8 20,4
Принести користь своїй країні
13,9 11,4
Спокою та можливості ні в що не втручатися
10,6 10,4
Влади
6,8 3,5
Слави
5,1 2,5
Важко відповісти
0,8 0,8
Нічого
1,0 0,2
Інше
0,2 0,4
Для більшості молоді сьогодні насамперед є найважливішим здоров’я
(55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети
(44,3%). У другу чергу, молодь найважливішим вважає для себе мир та спокій на українській землі (39,9%), досягнення соціального статусу/кар’єри (37,9%), наявність хороших і вірних друзів (35,2%), народження та виховання дітей
(34,3%), пошук коханої людини та створення сім’ї (32,3%). У третю чергу – отримання задоволень від життя (28,2%), пошук роботи за фахом (20,4%) та будь-якої роботи (19,3%), власне самовдосконалення (20%), здобуття вищої освіти (15,9%) (Табл. 1.4).
Продовження таблиці 1.2

8
Таблиця 1.4
Розподіл відповідей на питання «Що з переліченого нижче є для Вас
найважливішим зараз?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Здоров’я (здоровий спосіб життя, подолання певної хвороби)
55,8
Матеріальне становище, гроші (відсутність матеріальних труднощів)
53,8
Досягнення поставленої мети
44,3
Мир та спокій на українській землі (відсутність збройного конфлікту)
39,9
Досягнення соціального статусу, кар’єри
37,9
Наявність хороших і вірних друзів
35,2
Народження та виховання дітей
34,3
Пошук коханої людини, створення сім’ї
32,3
Отримати від життя більше задоволень / розваг
28,2
Пошук роботи за фахом
20,4
Власне самовдосконалення (постійний духовний і фізичний розвиток)
20,0
Пошук будь-якої роботи, підробіток
19,3
Здобуття вищої освіти
15,9
Дотримуватися звичаїв, традицій народу України
6,7
Релігійний або духовний розвиток
6,5
Воля та єдність українського народу
6,3
Громадська активність
6,1
Зробити щось значуще для свого народу, майбутнього країни
5,1
Захист національних інтересів України
5,1
Перекваліфікація, підвищення кваліфікації
4,7
Сімейне щастя
0,3
Оцінюючи свої цінності у найближчі три роки, молодь віддає переваги майже тим самим життєвим цінностям, однак народження та виховання дітей стає домінативною цінністю. Окрім цього, молодь вважає найважливішим для себе у найближчі три роки підвищити кваліфікацію/отримати перекваліфікацію, приділити увагу релігійному або духовного розвитку, громадській активності, захисту національних інтересів України, а також зробити щось значуще для свого народу, волі та єдності українського суспільства, майбутнього країни
(Табл. 1.5., рис. 1.1).
Таблиця 1.5
Розподіл відповідей на питання «Що з переліченого нижче для Вас буде
найважливішим у найближчі 3 роки?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Матеріальне становище, гроші (відсутність матеріальних труднощів)
49,3
Народження та виховання дітей
46,2
Здоров’я (здоровий спосіб життя, подолання певної хвороби)
43,4
Досягнення поставленої мети
40,7
Досягнення соціального статусу, кар’єри
39,5
Мир та спокій на українській землі (відсутність збройного конфлікту)
34,8
Отримати від життя більше задоволень / розваг
26,9
Наявність хороших і вірних друзів
25,8
Пошук коханої людини, створення сім’ї
25,0

9
Власне самовдосконалення (постійний духовний і фізичний розвиток)
23,8
Пошук роботи за фахом
23,3
Здобуття вищої освіти
14,0
Зробити щось значуще для свого народу, майбутнього країни
13,8
Пошук будь-якої роботи, підробіток
13,5
Перекваліфікація, підвищення кваліфікації
12,7
Громадська активність
10,5
Релігійний або духовний розвиток
9,3
Воля та єдність українського народу
9,1
Дотримуватися звичаїв, традицій народу України
6,9
Захист національних інтересів України
6,7
Сімейне щастя
0,3

Рис. 1.1. Порівняння відповідей на питання «Що з переліченого нижче для
Вас є найважливішим зараз?» та «Що з переліченого нижче для Вас буде
найважливішим у найближчі 3 роки?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
0,3
12,7
6,7
13,8
10,5
9,1
9,3
6,9
14
13,5
23,8
23,3
26,9
25
46,2
25,8
39,5
34,8
40,7
49,3
43,4
0,3
4,7
5,1
5,1
6,1
6,3
6,5
6,7
15,9
19,3
20
20,4
28,2
32,3
34,3
35,2
37,9
39,9
44,3
53,8
55,8
0
10
20
30
40
50
60
Сімейне щастя
Перекваліфікація, підвищення кваліфікації
Захист національних інтересів України
Зробити щось значуще для свого народу,
майбутнього країни
Громадська активність
Воля та єдність українського народу
Релігійний або духовний розвиток
Дотримуватися звичаїв, традицій народу
України
Здобуття вищої освіти
Пошук будь-якої роботи, підробіток
Власне самовдосконалення (постійний
духовний і фізичний розвиток)
Пошук роботи за фахом
Отримати від життя більше задоволень / розваг
Пошук коханої людини, створення сім’ї
Народження та виховання дітей
Наявність хороших і вірних друзів
Досягнення соціального статусу, кар’єри
Мир та спокій на українській землі (відсутність
збройного конфлікту)
Досягнення поставленої мети
Матеріальне становище, гроші (відсутність
матеріальних труднощів)
Здоров’я (здоровий спосіб життя, подолання
певної хвороби)
Є найважливішим зараз
Буде найважливішим у найближчі 3 роки
Рис. 1.1. Порівняння відповідей на питання «Що з переліченого нижче для
Вас є найважливішим зараз?» та «Що з переліченого нижче для Вас буде
найважливішим у найближчі 3 роки?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Продовження таблиці 1.5

10
Опитана молодь в більшості випадків розуміє, що їх доля та подальше життя залежить, в основному, від них самих, а вже потім – від зовнішніх обставин
(Рис. 1.2).
2

Рис. 1.2. Розподіл відповідей на питання «Як Ви вважаєте, від чого
залежить те, як складеться Ваше життя?» (серед усіх респондентів,
N=1200), %Рис. 1.3. Розподіл відповідей на питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої
можливості…?» - градація шкали «достатньо високо», (серед усіх
респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у якому проживає
молодь, %

28,3
25,8
26,1
10,4
4
5,3
0
5
10
15
20
25
30
Здебільшого
від Вас
Більшою мірою
від Вас, ніж від
зовнішніх
обставин
Однаковою
мірою від Вас
та зовнішніх
обставин
Більшою мірою
від зовнішніх
обставин, ніж
від Вас
Здебільшого
від зовнішніх
обставин
Важко
відповісти
23,9
22,6
30
26,1
25,8
29,2
17,4
17,9
19,7
32,4
15,5
9,7
31,6
25,9
33,5
27,4
34,1
36,1
19,6
21,7
22
36,8
17,7
12
0
10
20
30
40
Отримати хорошу освіту, …
Влаштуватися на хорошу роботу за …
Досягти для себе (своєї сім’ї) …
Вільно та публічно висловлювати …
Отримувати інформацію, важливу …
Діяти відповідно з сумліннями та …
Відкрити “свою справу”
Реалізувати творчі здібності
Дотримуватися звичаїв, традицій …
Отримати у випадку необхідності …
Впливати на прийняття рішень, що …
Міська місцевість
Сільська місцевість
Рис. 1.2. Розподіл відповідей на питання «Як Ви вважаєте, від чого залежить
те, як складеться Ваше життя?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
За результатами дослідження, молодь достатньо високо оцінює свої можливості щодо дотримання звичаїв та традицій свого народу (35,4%), власних дій відповідно до сумлінь та переконань (33,9%), досягнення для себе та своєї сім’ї матеріального благополуччя, добробуту (32,4%) та отримання
інформації, важливої для молоді (31,5%). Достатньо низько молодь оцінює свої можливості щодо впливу на прийняття рішень, що стосуються життя свого міста, села (41,3%), отримання у випадку необхідності судового захисту
(40,6%), можливості відкрити
«
свою справу
»
(38,5%), отримання кваліфікованої медичної допомоги (35,1%) та влаштування на хорошу роботу за своєю спеціальністю (33,1%) (Табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Розподіл відповідей на питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої
можливості…?» (серед усіх респондентів, N=1200), %
Достатньо високо
Середньо Достатньо низько
Не бажаю цього
Отримати хорошу освіту, спеціальність, професійну підготовку, які визнавалися б у всьому світі
29,2 42,2 21,4 7,3
Влаштуватися на хорошу роботу за своєю спеціальністю
24,8 37,6 33,1 4,5
Досягти для себе (своєї сім’ї) матеріального благополуччя, добробуту
32,4 37,4 29,1 1,1

11
Вільно та публічно висловлювати свої політичні погляди, вимоги
27,0 41,7 22,8 8,6
Отримувати інформацію, важливу для молоді
31,5 44,3 19,6 4,7
Діяти відповідно з сумліннями та переконаннями
33,9 45,9 17,1 3,1
Відкрити “свою справу”
18,9 36,2 38,5 6,4
Отримувати кваліфіковану медичну допомогу
20,5 41,1 35,1 3,3
Реалізувати творчі здібності
21,3 43,6 29,8 5,3
Дотримуватися звичаїв, традицій свого народу
35,4 44,8 14,5 5,3
Отримати у випадку необхідності судовий захист
17,0 36,9 40,6 5,5
Впливати на прийняття рішень, що стосуються життя Вашого міста, села
11,3 38,0 41,3 9,5
Молодь, яка проживає у міській місцевості, за всіма параметрами актуальних перспектив життєдіяльності оцінює свої можливості вище за молодь, яка проживає у сільській місцевості (Рис. 1.3).

Рис. 1.3. Розподіл відповідей на питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої
можливості…?» - градація шкали «достатньо високо», (серед усіх
респондентів, N=1200), залежно від типу поселення у якому проживає
молодь, %
23,9
22,6
30
26,1
25,8
29,2
17,4
17,9
19,7
32,4
15,5
9,7
31,6
25,9
33,5
27,4
34,1
36,1
19,6
21,7
22
36,8
17,7
12
0
10
20
30
40
Отримати хорошу освіту, спеціальність,
професійну підготовку
Влаштуватися на хорошу роботу за
своєю спеціальністю
Досягти для себе (своєї сім’ї)
матеріального благополуччя, добробуту
Вільно та публічно висловлювати свої
політичні погляди, вимоги
Отримувати інформацію, важливу для
молоді
Діяти відповідно сумлінь і переконань
Відкрити “власну справу”
Отримувати кваліфіковану медичну
допомогу
Реалізувати творчі здібності
Дотримуватися звичаїв, традицій свого
народу
Отримати у випадку необхідності
судовий захист
Впливати на прийняття рішень, що
стосуються життя Вашого міста, села
Міська місцевість
Сільська місцевість
Рис. 1.3. Розподіл відповідей на питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої
можливості…?» - градація шкали «достатньо високо»,
(серед усіх респондентів, N=1200),
залежно від типу поселення, у якому проживає молодь, %
Основними проблемами, які турбують молодь, є стан економіки в країні (63,3%), загальне падіння рівня життя населення (60,0%), проблема працевлаштування (52,0%), корупція та некомпетентність влади (50,5%), а також військові дії на Сході України (49,2%) (Табл. 1.7).
Продовження таблиці 1.6

12
Таблиця 1.7
Розподіл відповідей на питання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал