Картка педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльностіСторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипКартка
1   2   3   4


Параметри педагогічного аналізу інноваційної діяльності вчителя

Параметри

Показники, рівні, ступінь прояву

Рівень новизни

Глибокий рівень - інновація не має прикладних і теоретичних  аналогів.

Середній  рівень  -  інновація доповнює, удосконалює чи поліпшує усталені елементи освітньої системи або педагогічної практики.

Поверховий рівень - пропозиція не містить нового або орієнтована на застосування готових розробок в іншій сфері.

Масштаб застосування

 • Міжнародний

 • Державний

 • Регіональний

 • Локальний (ДНЗ, школа, група, клас, окремі вихованці тощо).

Об'єкти інновації

Прогноз існування інновації

 • До двох років

 • Від двох до п'яти років

 • Понад п'ять років.

Наукове обґрунтування інновації

 • Наявність теоретичного обґрунтування

 • Наявність емпіричного матеріалу

 • Недостатнє наукове обґрунтування.

Готовність педагога до впровадження інновацій

 • Висока

 • Середня

 • Низька

Інформаційно-методична забезпеченість інноваціїМетоди дослідження інноваційної діяльності педагога.

Методика вивчення здатності педагога до саморозвитку


Анкета 1. Бар'єри педагогічної діяльності

Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали:5 - якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;

4 - скоріше відповідає, ніж ні;

3 - і так, і ні;

2- скоріше не відповідає

1- не відповідає.

Питання анкети


запит.

Зміст запитання

Бали

1.

Я прагну вивчити себе.


1 2 3 4 5

2.

Я залишаю час для розвитку.


1 2 3 4 5

3.

Перепони, які виникають, стимулюють мою активність.

1 2 3 4 5

4.

 Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені пізнати та оцінити себе.

1 2 3 4 5

5.

Я рефлексую свою діяльність.

1 2 3 4 5

6.

Я аналізую свої почуття і досвід.

1 2 3 4 5

7.

Я багато читаю.

1 2 3 4 5

8.

Я дискутую з питань, які мене цікавлять.

1 2 3 4 5

9.

Я вірю у свої можливості.

1 2 3 4 5

10.

 Я прагну бути відкритішим.

1 2 3 4 5

11.

Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення.

1 2 3 4 5

12.

Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні результати.

1 2 3 4 5

13.

Я маю задоволення від освоєння нового.

1 2 3 4 5

14.

Зростаюча відповідальність не лякає мене.

1 2 3 4 5

15.

Я позитивно поставився б до свого професійного підвищення.


1 2 3 4 5


Підрахуйте загальну суму балів:

75-55 - активний розвиток;
54-36 - немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток значно

залежить від умов;35-15 – зупинка розвитку.

Анкета 2. Самоаналіз стимулів і перешкодОцініть  за п'ятибальною  системою  фактори,  які  стимулюють  або перешкоджають Вашому навчанню і розвитку:

5 - так (перешкоджають або стимулюють);

4 - скоріше так, ніж ні;

3 - і так, і ні;

2 - скоріше ні;

1 - ні.

з.п.

Запитання

Кількість балів

Стимулюючі фактори

1.

Методична робота

1 2 3 4 5

2.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації

1 2 3 4 5

3.

Приклад і вплив колег

1 2 3 4 5

4.

Приклад і вплив керівників

1 2 3 4 5

5.

Увага до цих проблем керівництва

1 2 3 4 5

6.

 Довіра

1 2 3 4 5

7.

Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування

1 2 3 4 5

8.

 Заняття самоосвітою

1 2 3 4 5

9.

Інтерес до роботи

1 2 3 4 5

10.

Зростаюча відповідальність

1 2 3 4 5

11.

Можливість одержання визнання в колективі

1 2 3 4 5

12.

Матеріальне заохочення

1 2 3 4 5

Перешкоджаючі фактори

13.

Власна інерція

1 2 3 4 5

14.

Розчарування від невдач

1 2 3 4 5

15.

Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні.

1 2 3 4 5

16.

Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають Ваші переміни і прагнення до нового.

1 2 3 4 5

17.

Неадекватний зворотний зв'язок із колегами та керівниками (відсутність об'єктивної інформації про себе).

1 2 3 4 5

18.

Стан здоров'я

1 2 3 4 5

19.

Нестача часу

1 2 3 4 5

20.

Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини

1 2 3 4 5

Після оброблення дані мікродослідження заносять у підсумкову таблицю «Навчання, розвиток і саморозвиток педагога»:

Здатність педагога до саморозвитку

Прізвища, ініціали педагогів

Стимулюючі фактори

Перешкоджаючі фактори

Система заходів

Активний саморозвиток

Несформований саморозвиток

Зупинка саморозвитку

В аналізі анкет прізвища педагогів заносять у відповідні графи таблиці. Стимулюючі й перешкоджаючі фактори ранжують за допомогою середнього бала і також заносять у таблицю.
Відмінності між традиційним і інноваційним уроками

Традиційний урок

Інноваційний урок

1.Мотивація

Зовнішня

Внутрішня

2.Завдання

Засвоїти певний обсяг знань, виробити вміння і навички щодо їх застосування

Оволодіти соціально-культурним досвідом у контексті психосоціального зростання особистості

3. Уміння

Пізнавальні

Пізнавальні, діяльні сні, комунікативні

 1. Учитель

«Джерело знань» - передача учневі предметних знань інформаційно-пояснювальним методом

Організатор, консультант – організовує пошук вирішення навчальних завдань через діалог, рольову гру, рефлексію тощо.

 1. Стиль спілкування

Авторитарний

Демократичний

 1. Учень

Виконавець вимог педагога, навчальну роботу не аналізує, не визначає способів досягнення результатів

Рівноправний партнер учителя, бере участь у визначенні нових навчальних завдань, аналізує навчальну діяльність

 1. Діяльність

Переважає монологічний стиль спілкування, навчальна праця характеризується недостатньою самостійністю

Спільна творча діяльність, самостійна пошукова активність, постійне співробітництво з усіма учасниками освітнього процесу, розширення поля внутрішньої свободи та самоактуалізації

 1. Потенціал

Пов’язаний з інтенсивною, науково-орієнтованою навчальною діяльністю, розвиває переважно розумову сферу особистості

Виявляється в особистісно зорієнтованій освітній діяльності учня. Розвиває психосоціальні здібності

 1. Контроль

Здійснюють систематично як поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів

Здійснюють невпинно за допомогою рефлексії і самоконтролю з використанням об’єктивних систем оцінювання: оцінювання здійснюється не лише за результатами, а й за способом його досягнення

 1. Домашнє завдання

Має предметний характер, недиференційоване

Використання різнорівневих, творчих, інтегрованих завдань


АНКЕТА ДЛЯ КЕРІВНИКА

 1. Чи сприймаєте Ви позитивно інноваційні процеси?

 • Так

 • Ні

 • Не визначився (визначилася)

 1. Якщо «так» , то в чому, на Ваш погляд, причина необхідності внесення нововведень в освітній процес?____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 1. За умови відповіді «ні» або «не визначився» оберіть основну причину несприйняття інноваційних процесів? Виберіть не більше, ніж чотири варіанти відповіді.

 • не знаю, які будуть наслідки змін

 • не хочу змінювати власний стиль викладання

 • будь які нововведення не стільки сприятимуть розв’язанню проблем, скільки примножать їхнє число

 • упровадження інновацій суттєво впливає на інтенсифікацію праці, зростання навантаження на вчителя

 • не вважаю за доцільне витрачати час на перенавчання

 • мені ніколи цим займатись

 • вважаю будь -які нововведення тимчасовим, швидкоплинни явищем

 • уважаю будь – які нововведення даниною моді, а не дієвим засобом перетворення

 • не можу зорієнтуватися в інформаційному потоці, не знаю з чого почати

 • інші причини

 1. Назвіть відомі Вам інновації та , що впроваджуються

а )на обласному рівні ________________________________________________

___________________________________________________________________

б) на районному рівні __________________________________________________

_____________________________________________________________________

в) у Вашому навчальному закладі _______________________________________


 1. Які , на Ваш погляд, потрібні конкретні зміни у Вашому навчальному закладі? а) у змісті освіти _____________________________________________________

____________________________________________________________________

б) в технологіях навчання, виховання та розвитку учнів _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в) управлінні діяльністю навчального закладу _____________________________

______________________________________________________________________

 1. Оцініть якість умов у Вашому навчальному закладі для розвитку інноваційної діяльності?
хороші

дуже хороші

задовільні

незадовільні

матеріальні

фінансові

організаційні

психологічний

клімат у колективістимулювання

система навчання кадрів
 1. Що для Вас є перешкодою в розробці і освоєнні інновацій? Виберіть не більше, ніж чотири значущих для Вас перешкоди.

 • відсутність часу

 • відсутність обґрунтованої стратегії розвитку навчального закладу

 • відсутність допомоги

 • відсутність лідерів, новаторів в педагогічному колективі

 • розбіжності, конфлікти в колективі

 • відсутність необхідних теоретичних знань

 • слабка інформованість про нововведення в освіті

 • відсутність або недостатній розвиток дослідницьких умінь

 • відсутність стимулювання

 1. Оцініть рівень власної готовності до управління інноваційною діяльністю у Вашому навчальному закладі?а) рівень теоретичної підготовки б) рівень практичної підготовки

 • високий о високий

 • достаній о остатній

 • середній о середній

 • низький о низький

 1. Чи вважаєте доцільною участь Вашого закладу освіти в експериментальній розробці чи впровадженні освітнього потенціалу?

 • так

 • ні

 • не можу відповісти

 1. Хто є ініціатором інноваційних перетворень у Вашому навчальному закладі?

 • методичні установи області

 • районний(міський) методичний кабінет

 • адміністрація школи

 • окремі вчителі

 • батьки, громадські організації

 • інше____________________

 1. Якщо «так», то які інновації впроваджуються у Вашому навчальному закладі?

а) у змісті освіти _____________________________________________________

____________________________________________________________________

б) в технологіях навчання, виховання та розвитку учнів _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в) управлінні діяльністю навчального з акладу _____________________________

______________________________________________________________________


 1. Перелічіть результати інноваційної діяльності у Вашому освітньому закладі (за останні 3 роки). Виберіть всі можливі варіанти відповідей.

 • підвищилася якість освіти

 • змінився статус закладу освіти

 • зросла конкурентоспроможність закладк освіти

 • підвищився рівень професійної майстерності педагогічних кадрів

 • покращилося здоров’яшколярів

 • зросла соціальна захищеність педагогічних кадрів

 • підвищилася якість управління закладом освіти

 1. Чи схвалюють інноваційні перетворення в закладі освіти, яким Ви керуєте, батьки та учні?

 • Так

 • ні

 • частково

 • важко відповісти


АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 1. Чи завжди Вас цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності?

О так О ні О не впевнен(а)(-ний)


 1. Скільки разів Ви пробували застосовувати нововведення у своїй роботі?

О неодноразово О декілька разів О жодного разу


 1. Якими ознаками готовності до інновацій Ви володієте?

О прагнення впізнати нове

О бажання експериментувати

О креативність

О попередній досвід


 1. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність? Виберіть одну відповідь.

О розвиває інтерес учнів до вивчення предмета

О дає можливість вчителю проявивти власний потенціал

О вдосконалює педагогічну майстерність вчителя

О дає можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми

О бажання дізнатись щось нове

О інше_________________________________________________________
 1. Які інноваційні технології Ви могли б за стосовувати за сприятливих умов? Виберіть не більше двох варіантів відповідей.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал