Кафедра психології у виробничій сфері осташа наталія володимирівнаСкачати 92.76 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір92.76 Kb.
ТипАвтореферат
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

ОСТАША НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 159.9МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.03010201 «Психологія»Автореферат

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Тернопіль

2017Роботу виконано на кафедрі психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України


Керівник роботи:

доктор психологічних наук, професор, зав. кафедри психології у виробничій сфері
Буняк Надія Андроніківна,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Рецензент:

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту у виробничій сфері

Кирич Наталія Богданівна,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Захист відбудеться 22 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №1 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус №7, ауд. 207.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми роботи. Професійне становлення особистості є традиційно актуальною проблемою у психології. Сучасні державотворчі тенденції, що відбуваються в Україні, ставлять високі вимоги до суб’єктів професійної діяльності, по-новому актуалізуючи дослідницький інтерес до різних аспектів професіоналізації.

Такий цілісний підхід дає можливість проаналізувати взаємозв’язки мотиваційної готовності з іншими аспектами психологічної готовності до професійної діяльності, однак при врахуванні цілісної структури, останньої, мотиваційний компонент розглядається досить побіжно, що виливається у недостатньо чітке висвітлення його сутності, перш за все на теоретичному рівні.

У цьому контексті постає особливо актуальним самостійне дослідження мотиваційної готовності фахівців психології з урахуванням специфіки самої професії, адже зміст, розвиненість мотиваційної сфери особистості психолога можуть визначати як конструктивний, так і деструктивний характер його майбутньої професійної діяльності, позначатися на успішності оволодіння фахом на етапі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

Значущість та недостатня розробленість теоретичних і прикладних аспектів цієї проблеми зумовили вибір теми даного дослідження.Мета роботи: простежити особливості впливу мотивації на професійну діяльність.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є мотиваційна готовність до професійної діяльності психолога. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети, використано теоретичні методи (індукція та дедукція, аналіз і синтез, порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація, узагальнення, ранжування, формалізація, моделювання); емпіричні методи (спостереження, опитування, бесіда, анкетування, тестування, узагальнення незалежних характеристик, аналіз документів і продуктів діяльності); методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

- здійснено теоретичний аналіз наявних у доступній літературі основних підходів щодо проблеми мотиваційної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів;

- проаналізовано зв’язок результатів діяльності студента із мотивацією досягнення у професійній діяльності;

- виявлено особливості мотиваційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності як системоутворюючого елементу мотивації до трудової діяльності;

- описано мотиваційні компоненти готовності до професійної діяльності і чинники, що визначають вираженість їх розвитку;

- розглянуто психологічні умови розвитку готовності майбутнього психолога до успішної професійної діяльності;

- запропоновано програму для розвитку у студентської молоді мотивації до професії психологія.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення проведеного дослідження полягає в можливості використання отриманих даних для модернізації системи вищої професійної освіти, зробить можливим отримання вищої освіти з вибраної спеціальності та дасть можливість оцінити правильність свого професійного вибору.

Даний матеріал можна використати на лекціях з психології мотивації, розвитку особистості тощо.Апробація. Основні теоретичні положення і результати дослідження доповідалися на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», яка відбулась в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 25-26 листопада 2016 року.

Структура роботи. Робота складається з пояснювальної записки та додатків. Пояснювальна записка складається з вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Обсяг роботи: пояснювальної записки – 116 арк. формату А4.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі відзначена та обґрунтована актуальність дослідження, подано завдання які необхідно вирішити, визначена мета, предмет, об’єкт та методи дослідження.

У першому розділі «Теоретичне вивчення особливостей мотиваційної готовності студентської молоді» проведений теоретичний аналіз і узагальнення наявних у доступній літературі основних підходів щодо проблеми мотиваційної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів. Окреслено поняття мотивації як умови повноцінної готовності до професійної діяльності. Описано психологічні чинники мотивації професійної діяльності.

Професійна зорієнтованість студентів у процесі фахової підготовки формується під впливом різних чинників та містить загальний рівень освіченості, здатність і спроможність до роботи з іншими людьми усвідомлення й аргументованість вибору конкретної спеціальності, загальноособистісні і професійну поінформованість, індивідуальну компетентність, загальноорганізаційні здібності та нахили, мотиваційно-ціннісні орієнтації.Завданнями розвитку професійної зорієнтованості студентів є своєчасне встановлення нахилів, інтересів, здібностей, а також розробка та впровадження на цій основі в навчально-виховному процесі навчального закладу оптимальних умов для подальшого розвитку соціально-професійної зрілості студентів.

До психологічних чинників, що впливають на формування мотивації професійної діяльності у майбутніх психологів, можна зарахувати спрямованість особистості, професійне самовизначення, мотиви вибору професії, вплив соціуму на становлення соціально зрілої особистості.

Вибір професії доцільно розглядати в контексті загальної психологічної проблеми спрямованості особистості.

У другому розділі «Експериментальне дослідження мотиваційної готовності студентів – психологів до професійної діяльності» містить опис емпіричного дослідження мотиваційної готовності до професійної діяльності. В розділі вказано основні етапи теоретичного рівня роботи, подано результати проведення методів кількісної та якісної обробки даних, розкрито методику вияву мотиваційної готовності до професійної діяльності. Застосовано методики щодо вияву мотивації досягнення, проаналізовані потреби мотивації афіліації, визначено провідні джерела мотивації, проведено конкретизацію смисложиттєвих орієнтацій.

У третьому розділі «Умови розвитку готовності майбутнього психолога до успішної професійної діяльності» висвітлюються психологічні умови що сприяють розвитку готовності майбутнього психолога до успішної професійної діяльності. Специфіка сучасного ринку праці визначається недостатньою кількістю кваліфікованих психологів в соціальній і, особливо, у виробничій сфері, не дивлячись на те, що кожен рік вищі навчальні заклади випускають значну кількість спеціалістів у галузі психології. Студенти випускники не завжди готові до виконання своєї професійної діяльності. Причин цього є декілька: в першу чергу – мотивація навчання в Вузі – провідним мотивом є не набування знань, а отримання диплома про вищу освіту; по друге – невміння використовувати теоретичні знання на практиці. По третє – відсутність особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності.

Програма для розвитку у студентської молоді мотивації до професії психологія проінформувала студентів про можливості підвищити свій рівень мотиваційної готовності, розвинула навички спілкування, впевненість в собі; сформувала у студентів адекватну самооцінку.У четвертому розділі «Спеціальна частина» наведено показники якості психологічного дослідження.

В п’ятому розділі «Психолого-економічна доцільність наукового дослідження підкреслюється, що економічна ефективність наукових досліджень − досить широке поняття. Воно включає високий науковий рівень отриманих результатів, які суттєво впливають на розвиток суспільства і людини в цілому.

В шостому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» висвітлені особливості забезпечення електробезпеки користувачів ПК та вказано вимоги, щодо використання і пожежної безпеки при користуванні ПК.

В сьомому розділі «Екологія» характеризуються сучасні аспекти екологічної освіти та екологічна освіта у вищій школі.

У загальних висновках щодо дипломної роботи стисло викладені конкретні відповіді на всі завдання роботи, розкрито мету дослідження. Описано узагальнені результати експериментального дослідження. Запропоновано подальші напрямки дослідження даної тематики.

В додатках до пояснювальної записки приведено первинні результати отримані в ході проведення дослідження та розміщено бланки анкети та методики які використовувались для проведення емпіричного дослідження.ВИСНОВКИ

У даній роботі нами було розглянуто проблему мотиваційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності. Завдяки узагальненню та систематизації теоретичних даних, отриманих при аналізі наукової літератури було визначено, що найважливішим на сучасному етапі є розгляд питання про готовність майбутніх студентів до психологічної діяльності в умовах її успішного розвитку в процесі навчання в Вузі.

Терміном «мотивація» в сучасній психології позначаються як мінімум два психічні явища: сукупність стимулів, що викликають активність індивіда і визначальну її активність, тобто систему чинників, детермінуючих поведінку; процес утворення, формування мотивів, характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні.

Людині властива ієрархія мотивів — від найбільш загальних, які характеризують спрямованість її діяльності (концепція життя, система цінностей), до ситуативних, пов’язаних із задоволенням певних потреб в конкретній ситуації.

Мотиваційна сфера представлена: актуальними мотивами, які фактично спонукають до діяльності; потенційними мотивами, які сформовані, але не виявляються в діяльності.

Об’єктом емпіричного дослідження визначено мотиваційну готовність до професійної діяльності психолога, а предметом дослідження – мотиваційні компоненти готовності до професійної діяльності і чинники, що визначають вираженість їх розвитку.

Підводячи підсумок нашій роботі, маємо зазначити, що мета дослідження досягнута, завдання виконані.

Подальші дослідження по даній темі можуть бути направлені:

- на додаткове вивчення проблеми особистісної готовності психолога до професійної діяльності;

- на додаткове вивчення проблеми професійно-важливих якостей як стрижневих факторів професійної придатності;

- на можливість використання професійно-зорієнтованих тренінгів, які створюють умови для розвитку професійних здібностей і сприяють підвищенню продуктивності і результативності професійної діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

1. Осташа Н.В. Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльності [Текст] / Н.А. Буняк, Н.В. Осташа. Тези доповіді на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (25-26 листопада 2016 року). – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – С. 116.


АНОТАЦІЯ

Осташа Н.В. Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльності. – Рукопис.

Магістерська робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03010201 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2017.

Магістерська робота розкриває поняття мотиваційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності; висвітлює мотиваційні компоненти готовності до професійної діяльності; окреслює чинники, що визначають вираженість їх розвитку.

В роботі запропоновано програму для розвитку у студентської молоді мотивації до професії психологія та окреслено психологічні умови розвитку готовності майбутнього психолога до успішної професійної діяльності.

Ключові слова: мотивація, мотив, готовність, професійна діяльність.
ANNOTATION
Ostashа N.V Motivational readiness of students-psychologists to professional activity. - Manuscript.

Master's thesis for obtaining education level "Master" in the specialty 8.03010201 - "Psychology" - Ternopil National Technical University. I. Pul'uj. - Ternopil, 2017.

Master's thesis reveals the concept of motivational readiness of students-psychologists to professional activity; highlights the motivational component of readiness for professional activities; outlines the factors that determine the severity of their development.

The paper presents a program for the development of motivation in students to the profession of psychology and psychological conditions outlined the future readiness of psychologists to successful professional activity.Key words: motivation, motive, readiness, professional activity.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал