Кафедра менеджментуСкачати 220.51 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір220.51 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЦ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИКАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ зовнішньоекономічної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

РЕКТОР______________В.Д.БУДАК

«___ » __________________ 20___ р.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ОКР «МАГІСТР»

НА ОСНОВІ ОКР «БАКАЛАВР» АБО «СПЕЦІАЛІСТ»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 073 «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ»

МИКОЛАЇВ – 2015

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 073 «управління навчальними закладами» на денну та/або заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст».
Розробники:

д.е.н., доцент Назарова Л. В.

(підпис)


к.е.н., доцент Порудєєва Т. В.

(підпис)


к.е.н., доцент Штепа А. В.

(підпис)

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Протокол №4 від « 12» 11 2015 року


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету економіки

Протокол № 6 від «15 » 12 2015 року


Голова фахової атестаційної комісії: Р. В. Дінжос1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 073 «управління навчальними закладами» на денну та/або заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або спеціаліст проводиться у формі тестування.

Програмою передбачено проведення вступного випробування з предметів:


 • основи зовнішньоекономічної діяльності;

 • менеджмент;

 • економіка та фінанси підприємства.


2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 20 (вказати кількість варіантів завдань - 30).

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання –5 балів .

Максимальна кількість балів – 100.

Час проходження тестування – 2 астрономічні години.3. Критерії оцінювання

Вступне випробування з фахових дисциплін при вступі на ОКР «магістр » проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. При цьому основним критерієм участі в конкурсі є подолання 100 бальної позначки для абітурієнтів, які вступають для здобуття ОКР "бакалавр" (50 – ОКР "спеціаліст" та "магістр").4. ПРОГРАМИ ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН
4.1. «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є усвідомлення:

- специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

- нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

- методів оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

- основних процедур щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;

- методів і способів визначення ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

Предметом вивчення дисципліни є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, так і за ї межами.

Навчальна дисципліна “Зовнішньоекономічна діяльність” тісно пов’язана із вивченням таких курсів, як «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Менеджмент».Після вивчення курсу студент повинен знати:

- нормативні документи ЗЕД,

- інфраструктуру ЗЕД,

- прийоми планування, організації, регулювання і контролю ЗЕД на рівні підприємства,

- види зовнішньоекономічних операцій.

Після вивчення курсу студент повинен вміти:

- складати текст контракту,

- складати схему потенційних операцій,

- розробити план виходу підприємства на зовнішній ринок, визначати ефективність зовнішньоекономічних операцій.Програма дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»

Тема 1. Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний комплекс держави. Суб'єкти й основні форми ЗЕД. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика держави. Етапи розвитку ЗЕД в Україні. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.

Тема 3. Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. Мікрорегулювання ЗЕД. Державні органи управління ЗЕД (макрорегулювання). Інструменти зовнішньоторговельної політики на національному рівні. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання.

Тема 4. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Поняття і види митних режимів. Товарна номенклатура ЗЕ Д. Митне декларування та порядок його здійснення. Митні документи та специфіка їх оформлення.

Тема 5. Види та нарахування податків у ЗЕД (ПДВ, мито, акцизний збір). Особливості нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) залежно від митного режиму.

Тема 6. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД, їх класифікація. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.

Тема 7. Загальна характеристика світового валютного ринку. Механізм валютного регулювання. Об'єкт і інструменти валютного регулювання. Валютні ринки й валютні курси. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД. Особливості та інструменти регулювання валютних ринків. Проблеми валютного регулювання в Україні.

Тема 8. Види і засоби платежу. Форми розрахунків: документарний акредитив, документарне інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок.

Тема 9. Стратегії розвитку підприємства в сфері ЗЕД. Класифікація форм виходу на зовнішні ринки. Пошук та вибір закордонного партнера.

Тема 10. Основи і особливості ціноутворення на світовому ринку. Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми. Основні ціни зовнішньоторговельних контрактів. Базові умови поставки Incoterms -2010.

Тема 11. Сутність і класифікація посередницьких операцій у ЗЕД. Основні суб'єкти міжнародного торгового посередництва.

Тема 12. Поняття, сутність, зміст і види міжнародних організаційних угод. Міжнародні зустрічні операції на безвалютній основі. Компенсаційні угоди на комерційні основі.

Тема 13. Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту.

Тема 14. Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту. Типові контракти в ЗЕД. Основні статті типового договору міжнародної купівлі-продажу.

Тема 15. Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Показники ефективності зовнішнього інвестування і кредитування. Інтегральні показники ефективності ЗЕД.

Тема 16. Поняття, сутність, класифікація ризиків ЗЕД. Страхування валютних ризиків. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях.

Тема 17. Суть, завдання, класифікація спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). Діяльність ВЕЗ в Україні.
4.2. «МЕНЕДЖМЕНТ»Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань: сутності основних понять і категорій менеджменту та управління; принципів та функцій менеджменту; системи методів управління; змісту процесів та технологій управління; основ планування, здійснення мотивування та контролювання; організації взаємодії та повноважень; прийняття рішень у менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; керівництва та лідерства, стилів управління; етика і відповідальність у менеджменті; ефективності управління.

Результатом вивченням дисципліни є спроможність студентів з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначити черговість робіт; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Програма дисципліни «Менеджмент»

Тема 1. Сутність та роль менеджменту

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Тема 4. Функції та методи менеджменту

Тема 5. Прийняття управлінських рішень

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Тема 10. Методи менеджменту

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті

Тема 12. Керівництво та лідерство

Тема 13. Ефективність менеджменту
4.3. «ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»


Мета вивчення дисципліни – озброїти студентів необхідними відомостями про організаційні, економічні та правові вимоги сучасної економіки, надати методичну допомогу студентам в опануванні теоретичних знань та практичних навичок організації ефективної діяльності підприємства.

Основними завданнями дисципліни:

 • вивчити основні поняття системи знань про підприємства, його середовище, ресурси, фактори економічного розвитку і основні показники діяльності.

 • виробити у студентів навички збору та узагальнення економічної інформації, економічних розрахунків для підвищення ефективності роботи підприємства.

 • розкрити і пояснити закономірності раціональної організації і втілення виробничої та комерційної діяльності підприємства.

 • навчити студентів працювати з економічною літературою, розраховувати потреби в ресурсах виробництва, оцінювати економічну ефективність прийнятих організаційних рішень.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Після вивчення курсу студент повинен знати: основи теорії економіки підприємства, її основні поняття, оволодіти основними організаційними підходами до окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку, формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми.

Після вивчення курсу студент повинен вміти:

 • визначати складові ресурсного потенціалу підприємства та розробляти шляхи його ефективного використання;

 • визначати поняття механізму формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

 • оцінювати ефективності господарської діяльності, конкурентоспроможності підприємства та його продукції та розробляти шляхи їх підвищення.

Програма дисципліни «Економіка та фінанси підприємства»

Тема 1. Підприємство як суб‘єкт господарювання.

Тема 2. Основні фонди та нематеріальні активи.

Тема 3. Обігові кошти.

Тема 4. Персонал підприємства.

Тема 5. Мотивація та оплата праці.

Тема 6. Поточні витрати на виробництво.

Тема 7. Основи ціноутворення та прибуток підприємства.Тема 8. Оцінка діяльності підприємства.


5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

5.1 Питання до підготовки з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»


 1. Поняття, види, суб'єкти ЗЕД.

 2. Сутність, зміст та цілі ЗЕД.

 3. Функціональний та предметний підходи в менеджменті ЗЕД.

 4. Особливості ЗЕД в Україні.

 5. Цілі та сутність ЗЕД підприємства.

 6. Оцінка можливості підприємства займатися ЗЕД.

 7. Конкурентоздатність підприємства і товару.

 8. Реєстрація суб'єктів ЗЕД.

 9. Акредитація на митниці.

 10. Класифікація товарів та послуг.

 11. Сертифікація товарів.

 12. Нормативна і законодавча база ЗЕД в Україні.

 13. Принципи і чинники управління ЗЕД.

 14. Організаційна структура управління ЗЕД на різних рівнях (держави, регіону, підприємства).

 15. Організаційна структура зовнішньоторгової фірми.

 16. Управління персоналом.

 17. Прямий метод організації зовнішньої торгівлі.

 18. Організація представництва, філій, дочірніх і спільних підприємств.

 19. Організація зовнішньої торгівлі через посередників.

 20. Види посередників.

 21. Винагорода посередників.

 22. Імпортна і експортна діяльність.

 23. Різновиди імпорту і експорту.

 24. Сутність та зміст розробки стратегії. Види цілей.

 25. Алгоритм розробки стратегії підприємства.

 26. Передконтрактна діяльність підприємства.

 27. Протокол про наміри.

 28. Вимоги до тексту контракту.

 29. Міжнародні комерційні умови "INCOTERMS".

 30. Засоби платежу.

 31. Валюта платежу.

 32. Ціноутворення.

 33. Конкурентний лист.

 34. Маркування та упаковка.

 35. Види контрактів.

 36. Сутність ГАТТ

 37. Товарообмінні операції.

 38. Міжнародні торги.

 39. Біржі.

 40. Аукціони.

 41. Ярмарок.

 42. Консалтинг. Інжиніринг.

 43. Лізинг.

 44. Франчайзинг.

 45. Торгівля ліцензіями та ноу-хау.

 46. Світові організації регулювання торгових відносин

 47. Організація контролю ЗЕД на підприємстві.

 48. Митний контроль ЗЕД

 49. Валютний контроль ЗЕД

 50. Державне регулювання ЗЕД5.2 Питання до підготовки з дисципліни «Менеджмент»


 1. Поняття менеджменту.

 2. Види і рівні менеджменту.

 3. Принципи менеджменту.

 4. Функції менеджменту.

 5. Загальна характеристика і роль менеджера в організації.

 6. Інтегровані підходи до управління.

 7. Сучасні напрямки розвитку менеджменту.

 8. Організація, її основні ознаки, ціль діяльності.

 9. Моделі організації як відкритої системи.

 10. Сутність і особливості управлінських рішень.

 11. Загальна характеристика підходів к прийняттю рішень.

 12. Використання моделей у прийнятті рішень.

 13. Кількісні та якісні методи прогнозування.

 14. Загальне поняття планування і його значення в діяльності фірм.

 15. Основні етапи процесу планування та їх характеристика.

 16. Сутність стратегічного планування. Місія і цілі організації.

 17. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища.

 18. Внутрішній аналіз організації.

 19. SWOT-аналіз. Стратегічні альтернативи і вибір стратегії.

 20. Планування реалізації стратегії.

 21. Сутність системи сітьового планування і управління. Сітьовий графік, його параметри.

 22. Бізнес-план підприємства, його призначення, характеристика основних розділів.

 23. Сутність функції організації та її місце в менеджменті.

 24. Делегування, відповідальність. Організаційні повноваження.

 25. Сутність організаційної структури та вимоги до її побудови.

 26. Проектування організаційних структур.

 27. Бюрократія. Основні характеристики.

 28. Департаменталізація. Лінійні та лінійно-функціональні структури.

 29. Дивізіональні структури.

 30. Адаптивні структури. Проектна організація.

 31. Матрична структура.

 32. Поняття і сутність мотивації. Потреби та винагороди.

 33. Загальна характеристика змістовних теорій мотивації.

 34. Загальна характеристика процесуальних теорій мотивації.

 35. Групова динаміка в менеджменті. Формальні і неформальні групи.

 36. Вплив і влада. Баланс влади.

 37. Форми влади. Авторитет.

 38. Поняття лідерства. Відмінності менеджера від лідера.

 39. Стилі лідерства.

 40. Сутність комунікації та її роль у системі управління.

 41. Комунікаційний процес, його елементи, основні етапи.

 42. Зворотній зв’язок та перешкоди.

 43. Поняття контролю та його місце в системі управління. Види контролю.

 44. Основні етапи процесу контролю.

 45. Основні характеристики ефективної системи контролю. Взаємозв’язок планування і контролю.

 46. Класифікація і зміст методів управління.

 47. Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

 48. Система подолання опору організаційним змінам.

 49. Сутність ефективності менеджменту.

 50. Основні показники ефективності управління.


5.3 Питання до підготовки з дисципліни «Економіка та фінанси підприємства»

 1. Виробничий процес та його складові.

 2. Класифікація підприємств.

 3. Види господарських товариств та особливості їх правового стану.

 4. Види об’єднань, їх особливості.

 5. Основні фонди і показники їх використання.

 6. Амортизація та методи.

 7. Фізичний та моральний знос основних фондів та шляхи усунення їх наслідків.

 8. Виробнича структура та її типи.

 9. Типи організації виробництва.

 10. Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.

 11. Обігові кошти та її складові.

 12. Джерела утворення та поповнення обігових коштів.

 13. Нормування обігових коштів.

 14. Показники та шляхи підвищення ефективності використовування обігових коштів.

 15. Нематеріальні ресурси, їх види.

 16. Нематеріальні активи, їх оцінка та знос.

 17. Трудові ресурси підприємства, їх склад та класифікація.

 18. Праця, її види та характеристики.

 19. Продуктивність праці і методи її вимірювання.

 20. Шляхи підвищення продуктивності праці.

 21. Робочий час та його фонди.

 22. Мотивація, її сутність та методи.

 23. Поняття та принципи оплати праці.

 24. Форми та системи оплати праці.

 25. Безтарифна система оплати праці.

 26. Участь персоналу фірми у прибутках.

 27. Витрати на виробництво та їх класифікація.

 28. Собівартість продукції, її види

 29. Основні резерви зниження собівартості.

 30. Поняття і функції ціни.

 31. Види цін та сфери їх застосування

 32. Прибуток, види прибутку, його сутність.

 33. Рентабельність, її види.

 34. Якість продукції, її показники.

 35. Системи управління якістю продукції.

 36. Стандартизація продукції, її складові та принципи здійснення.

 37. Сертифікація продукції, її економічне значення.

 38. Інноваційні процеси, їх види.

 39. Інвестиції в розвитку підприємства.

 40. Показники ефективності капітальних вкладень.

 41. Оренда та її принципи.

 42. Лізинг, його види та принципи

 43. Франчайзінг, його типи, переваги та недоліки.

 44. Методологічні основи планування.

 45. Види та сутність планів підприємства.

 46. Сутність та призначення бізнес-планів.

 47. Державні контракти та фінансова підтримка суб’єктів господарювання.

 48. Система оподаткуванняя підприємств.

 49. Система показників оцінки діяльності підприємства.

 50. Економічна ефективність виробництва, її види та напрямки зростання.

6. ЛІТЕРАТУРА
6.1 Література з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»


 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (зі змінами та доповненнями від 22.12.2005)

 2. Гребелъник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності:Підручник. - К.: «Центр учбової літератури», 2008.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. - Дніпропетровськ.: ДДФЕІ, 2002. - 580 с

 4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – К.: Преса, 2004. – 305 с

 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. для вузів/ Ю.В.Макогон - К.: ЦУЛ, 2006. – 424 с.

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. для вузів /Ю.Г.Козак – К., ЦУЛ, 2006 – 792с.

 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:Навч.посіб./А.П.Румянцев – К.: 2003 – 376 с.

 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ Дахно І.І

 9. К.: ЦУЛ, 2006. – 316 с.

 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ В.В.Козик

К.: ЦУЛ, 2004. – 608 с.

 1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб./ А.А.Кириченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. /Дахно І.І – К.: ЦУЛ, 2006. – 304 с.

 3. Новицький В.Є Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003

 4. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 274 с.

 5. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 504 с.

 6. Усач Б.Ф. Міжнародна торгівля. – К.: Преса, 2004. – 192 с.6.2 Література з дисципліни «Менеджмент»


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. – М., 2008.

 2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, 2002.

 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005.

 5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Пер. с англ. – М.: „Дело”, 2001.

 6. Герчикова И.М. Менеджмент. Учебник, 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005.

 7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ – 2000”, 2003.

 8. Глухов В.В. Основы менеджмента. Учеб. пособие. – СПб: Спец. литература, 2005.

 9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К: „Кондор”, 2009.

 10. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Й. Основы менеджмента. Учеб. пособие. – СПб: Изд-во ОЛБИС, 2008.

 11. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: „Каравела”, 2003.

 12. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: „Дело”, 2004.

 13. Новицкий Н.И. Основы менеджмента. Организация и планирование производства. – М.: Финансы и статистика, 2008.

 14. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, 2003.

 15. Семь нот менеджмента / Под ред. Красновой В., Привалова. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», ООО «Издательство ЭКСМО», 2002.

 16. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003.

 17. Уорд Майкл. 50 методик менеджмента: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003.

 18. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2003.6.3 Література з дисципліни «Економіка та фінанси підприємства»


1. Про власність: Закон України під 26.03.91 // Нові закони України. -К., 1991.

2. Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України.-К., 1991.

З.Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91 // Нові закони України. - К., 1991.

4. Про оренду державних підприємств та організацій: Закон України від 10.04.92 // Нові закони України. -К., 1992.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутств: Закон України від 30.06.99 № 784-ХУІ // Голос України. - 1999. - 31.08.

6. Про оплату праці:'Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України. - 1992. - Грудень.

7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 19.02.97 // Урядовий кур'єр № 83-84 від 1 5.05.97р.

8. Про внесення змій до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 19.02.97 // Голос України. - 1997. - 20 березня.

9. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97р. // Фінансова консультація № 21, 1997р.

10. Про лізинг: Закон України від 16.12.97р. // Український інвестиційний журнал. -1998. -№ 1.

11. Агафонова Л.В., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. – К: „Знання”,1999

І2. Адамов В.Е. и др. Экономика й статистика фирм. -М.: Финансы и статистика, 1996

13. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статистика, 1997.

14. Бенвенисте Г. Планирование. -М.: Прогресе, 1994.

15. Бланк І.О. Управління прибутком. -К., 1998.

16. Васильєва Н.З. Формирование цены в рыіночных условиях. -М., 1995

17. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фнрмы. -К., 1996.

18. Гресько В. Совсршснствование методов оценки осповных производственных фондов. К., 1988.

19. Грузинов В.П. Экопомика предприятня и предиринимательство. -М., 1998.

20. Жигалов В.Г. Эффективность трудовых ресурсов. - М., 1992

21. Игнатов Ю.С. Луценко Л.Ф. Себестоимость н пути ее снижения в промышленности. -К., 1986.

22. Кабанов А.О. Инновационные процесы и эффективность новой техники. -К., 1994.

23. Кошелева О.М., Любчснко В.И. Экономика предприятий: текст лекций. ХЗУ: X., 1995

24. Коркин В. Зффективность воспроизводства основних фондов. К: „Знання”,1999

25. Краткий курс по экономике предприятия / Под. ред. Ушаковой Н.Н., Савельева Е.В. - К, 1998.

26. Олійник С.У. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку. -К., 1996.

27. Петрович Й.М., Буріщева І.О. та ін. Економіка виробничого підприємництва. Львів: Оксефт, 1996.

28. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. -М., 1996.

29. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. К: „Каравела”, 2003

30. Экономика предприятия / Под ред. В.А.Горфинкеля, В.А. Швандара. -М., 1998.31. Економіка підприємства / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.

32. Экономика промышленного предприятия / Под ред. МЛ. Зайцева.-М. 1997.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал