Кафедра фінансів і кредиту Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н рСкачати 215.97 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір215.97 Kb.
Кафедра фінансів і кредиту

Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н.р.

Курс, семестр

Назва навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Анотація

1

курс 2

семестр 4Актуарні розрахунки

Кіркова Н.П.

Метою дисципліни є володіння студентами методами застосування математичного та статистичного апарату для розрахунків та аналізу страхових тарифів.

Задачі дисципліни :

дати студентам уявлення про основні принципи і методи актуарних розрахунків на рівні сучасного стану її теорії і практичних стандартів;

систематично викласти математичну теорію моделювання страхових і пенсійних систем, продемонструвати практичне застосування її результатів для оцінки ризику;

ознайомити студентів з сучасними тенденціями розвитку прикладної теорії ризику, такими, як моделювання грошових потоків і динамічний фінансовий аналіз, взаємопроникнення методів страхової і фінансової математики.

сформувати у студентів уявлення про актуальні наукові, прикладні проблеми страхових систем в Україні.

Основною метою практичних занять є розв'язання актуарних задач, які використовуються на практиці. Теоретичні питання висвітлюються тезісно.

Програмою курсу передбачений комп'ютерний практикум, який включає виконання вправ в MS Excel (розв’язання задач з актуарних розрахунків) і в програмі CFRM, створеній А.Г.Шоломіцким. Мета занять полягає в тому, щоб дати студентам можливість самостійного знайомства з практичними можливостями, прийомами і методами моделювання і аналізу актуарних ризиків (аналіз чутливості, тестування на шоки, сценарне моделювання і ін.) за допомогою актуарних моделей грошових потоків (на прикладі актуарної моделі пенсійного плану).
2

курс 2

семестр 4Державне регулювання економіки

Кучер Станіслав Федорович

Мета дисципліни – розкрити механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення наступних завдань:

- показати місце державного регулювання економіки, як науки, в суспільстві, розкрити її понятійний апарат;

- розкрити зміст окремих економічних теорій, на які спирається сучасне державне регулювання економіки;

- розглянути основні методи та моделі державного регулювання економіки;

- розкрити механізм причинно-наслідкових зв’язків, які існують в економіці на макрорівні, інструменти і методи державного регулювання економіки;

- сформувати у слухачів вміння здійснювати економічні розрахунки, робити економічний аналіз, знаходити найбільш раціональні рішення щодо заходів державного впливу на макроекономічні процеси.

Предметом дисципліни є механізм державного регулювання економіки на макрорівні.

Вивчення дисципліни дозволить студентам краще орієнтуватися в основах державної економічної політики взагалі та особливостях її провадження в Україні.

Програмою передбачено вивчення наукових основ, методів, об’єктів, засобів і механізмів державного регулювання економіки. Основна увага приділяється аналізу практики регулювання відносин власності, інвестицій, розвитку галузей матеріального виробництва, ринків фінансів і праці, охорони природи.
3

курс 3

семестрЗвітність підприємства

Жигірь

Анатолій АнатолійовичсМетою дисципліни є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України

4

курс 3

семестр 5,6Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Нагай

Ірина ДавидівнаМетою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є

Практичне завдання: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Освітнє завдання: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальне: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваюче: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальне: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціокультурне: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

ЗНАТИ:


основні граматичні явища, які зустрічаються як в побутовій і діловій розмовній мові, так і в текстах і документах економічного характеру (зміст, істотні ознаки, розпізнавання, класифікація вивчених мовних понять і явищ);

значення й особливості функціонування мовних одиниць (знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології; випадків правильного використання мовних засобів);

правила оформлення ділової кореспонденції відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм англійської мови;

ефективні засоби досягнення поставлених комунікативних завдань при створенні власних усних і письмових висловлень.

ВМІТИ:

ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб:

обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів

знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;

аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

перекладати англомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.


5

Курс 3

семестр 5Контролінг

Костенко

Ганна ПетрівнаМета дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних принципів управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Програмою контролінгу передбачено вивчення основних питань сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу. Система контролінгу - це принципово нова концепція інформації та управління, яка має усі характеристики обліково-аналітичної системи, оскільки реалізує синтез окремих елементів не тільки бухгалтерського, але й оперативно-технічного обліку, аналізу, контролю та планування (бюджетування). Реалізація таких елементів забезпечує виробітку альтернативних підходів при здійсненні управління процесом досягнення кінцевих цілей підприємства.

Практичні завдання дисципліни

Студент мусить знати відповіді на основні питання сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу.

Студент повинен уміти оперувати методологією оперативного і стратегічного контролінгу в практичній роботі щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.

Студент повинен бути ознайомлений з основними положеннями, законами України та іншою нормативною базою з питань діагностики фінансово-господарського стану підприємств.6

Курс 3

Семестр 5Ціноутворення

Гриценко

Михайло Павлович
Мета дисципліни – надання студентам теоретичних знань і практичних навиків з питань формування цін на продукцію різних галузей народного господарства.

Вивчення курсу базується на законах України, Указах Президента України, Постановах КМУ та інших законодавчих і нормативних документах з питань цін і ціноутворення, підручниках а також статтях періодичних видань.

Завдання дисципліни полягає в розкритті проблем:

- теоретичні основи ціноутворення; - законодавчо-правове регулювання ціноутворення;

- організаційно-економічний механізм ціноутворення;

- характеристика методів регулювання формування цін в Україні;

- види цін та їх класифікація;

- ціноутворення і проблеми еквівалентності обміну в різних галузях народного господарства;

- удосконалення системи ціноутворення;

- моніторинг та контроль за цінами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: Знати: основні теорії вартості, поняття ціни, трансформацію категорій «ціна» і «витрати», сутність поняття еластичності попиту, світовий досвід, вітчизняну практику регулювання ціноутворення, законодавчо-нормативні акти щодо ціноутворення в Україні на сучасному етапі, принципи, методи формування ціни, функції, види ціни, її складові, сучасний рівень цін на сільськогосподарську продукцію, взаємозв’язок ціноутворення з інфляцією, паритет (диспаритет) цін, положення про міжгалузеву комісію з цін, зв'язок ціни із якістю продукції3 значення системи цінового моніторингу, порядок здійснення контролю за цінами та відповідальність за порушення у сфері встановлення і застосування цін;

Вміти: визначати еластичність попиту за ціною товарів та доходами населення, розраховувати закупівельну, оптову, роздрібну ціну, паритетну ціну, ціни «франко…», формувати нормативний рівень витрат та мінімально-допустиму ціну, визначати економічну ефективність випуску продукції більш високої якості, розмір штрафу за відповідні порушення дисципліни цін.


7

курс 3

семестр 5Технології створенні програмних та інтелектуальних систем

Глазова Яна Василівна

Метою є засвоєння дисципліни є набуття студентами знань та навичок проектування, розробки та застосування сучасних технологій створення прикладного програмного забезпечення в галузі систем підтримки прийняття управлінських рішень на підприємствах різних галузей.

Студент буде знати і вміти як:

– реалізувати сучасні моделі прикладного компоненту програмного забезпечення;

– реалізувати сучасні інтерфейси користувача;

– застосовувати сучасні технологій інтеграції компонент програмних додатків;

– застосовувати сучасні генератори звітів як необхідного компонента побудови прикладного програмного забезпечення економічного профілю.

– створювати програмне забезпечення із використанням сучасних засобів розробки програм;

– обирати архітектуру програмного забезпечення, що створюється;

– формувати, виконувати та контролювати задачі розробки прикладного програмного забезпечення на базі програмного комплексу 1С:Підприємство 8.3.


8

курс 3

семестр 6Адаптивні моделі

Жваненко Світлана Анатоліївна

Метою викладання навчальної дисципліни «Адаптивні моделі економіки» є

- формування у студентів навичок фактичного застосування економіко – математичного моделювання для аналізу проблем функціонування економіки перехідного періоду;- дати студентам знання з математичної теорії адаптивних систем управління, синтезованих для моделей об'єктів описуваних стохастичними диференціальними рівняннями і стохастическими різницевими рівняннями;

- дати студентам навички вирішення практичних задач адаптації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адаптивні моделі економіки» є: • навчити ефективно управляти реальними економічними об'єктами;

 • використовувати адаптивні механізми в процесі управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

методологію, методи і процеси економіко – адаптивних моделей трансформаційної економіки;застосовувати на практиці методи теорії диференціальних рівнянь, чисельні методи, методи теорії ймовірностей і математичної статистики.

вміти :

застосовувати та аналізувати економіко – математичні моделі в процесі управління економічними об’єктами з перехідним характером функціонування.вивчити математичні методи, використовувані при синтезі адаптивних систем управління динамічними об'єктами;

навчитися використовувати вивчені методи для вирішення конкретних задач адаптації в стохастичних динамічних системах.

Володіти навичками вирішення задач синтезу адаптивних систем при вирішенні практичних завдань.

9

Курс 3

Семестр 6Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Жваненко Світлана Анатоліївна

Предметом вивчення є методологія та інструментарій побудови та застосування прикладних математичних моделей аналізу та управління економічними процесами.

Метою дисципліни є: • задовольнити потреби майбутніх фахівців з економіки та підприємництва у знаннях щодо методів прийняття рішень та управління організаційно-економічними системами різного рівня та управління на базі економіко-математичного моделювання та спеціальних економіко-математичних методів;

 • застосування концептуальних положень побудови математичних моделей на базі комп’ютерних технологій та їх застосування в аналізі та управлінні економічними системами.

10

Курс 3

Семестр 5Етика бізнесу


Ладунка

Ілона СергіївнаМетою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу;

 • обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності;

 • вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу;

 • формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому;

 • обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих;

 • вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності;

 • формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:


 • категорії етики бізнесу та філософії підприємницької діяльності;

 • природу відповідальності бізнесменів;

 • методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління підприємницькими структурами;

 • сукупність функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм власності і різних сфер підприємництва та між ними і суспільством.

Вміти:

 • організувати систему налагодження ділових комунікацій в організації та з контрагентами і конкурентами та суспільством у цілому;

 • розробляти нетра¬диційні підходи до встановлення зв’язків з бізнес-середовищем;

 • мотивувати становлення коректних взаємостосунків з партнерами по бізнесу, конкурентами та органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

розробляти системи стимулювання взаємовідносин з місцевим співтовариством.

11

курс 4

семестр 8Етика бізнесу

Ладунка

Ілона СергіївнаМетою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу;

 • обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності;

 • вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу;

 • формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому;

 • обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих;

 • вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності;

 • формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:


 • категорії етики бізнесу та філософії підприємницької діяльності;

 • природу відповідальності бізнесменів;

 • методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління підприємницькими структурами;

 • сукупність функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм власності і різних сфер підприємництва та між ними і суспільством.

Вміти:

 • організувати систему налагодження ділових комунікацій в організації та з контрагентами і конкурентами та суспільством у цілому;

 • розробляти нетра¬диційні підходи до встановлення зв’язків з бізнес-середовищем;

 • мотивувати становлення коректних взаємостосунків з партнерами по бізнесу, конкурентами та органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

розробляти системи стимулювання взаємовідносин з місцевим співтовариством.

12

курс 4

семестр 8Ціноутворення

Гриценко

Михайло Павлович
Мета дисципліни – надання студентам теоретичних знань і практичних навиків з питань формування цін на продукцію різних галузей народного господарства.

Вивчення курсу базується на законах України, Указах Президента України, Постановах КМУ та інших законодавчих і нормативних документах з питань цін і ціноутворення, підручниках а також статтях періодичних видань.

Завдання дисципліни полягає в розкритті проблем:

- теоретичні основи ціноутворення; - законодавчо-правове регулювання ціноутворення;

- організаційно-економічний механізм ціноутворення;

- характеристика методів регулювання формування цін в Україні;

- види цін та їх класифікація;

- ціноутворення і проблеми еквівалентності обміну в різних галузях народного господарства;

- удосконалення системи ціноутворення;

- моніторинг та контроль за цінами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: Знати: основні теорії вартості, поняття ціни, трансформацію категорій «ціна» і «витрати», сутність поняття еластичності попиту, світовий досвід, вітчизняну практику регулювання ціноутворення, законодавчо-нормативні акти щодо ціноутворення в Україні на сучасному етапі, принципи, методи формування ціни, функції, види ціни, її складові, сучасний рівень цін на сільськогосподарську продукцію, взаємозв’язок ціноутворення з інфляцією, паритет (диспаритет) цін, положення про міжгалузеву комісію з цін, зв'язок ціни із якістю продукції3 значення системи цінового моніторингу, порядок здійснення контролю за цінами та відповідальність за порушення у сфері встановлення і застосування цін;

Вміти: визначати еластичність попиту за ціною товарів та доходами населення, розраховувати закупівельну, оптову, роздрібну ціну, паритетну ціну, ціни «франко…», формувати нормативний рівень витрат та мінімально-допустиму ціну, визначати економічну ефективність випуску продукції більш високої якості, розмір штрафу за відповідні порушення дисципліни цін.


13

курс 4

семестр 8ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Жигірь Анатолій Анатолійович

Мета дисципліни отримання студентами базових знань з практичних

питань щодо організації фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

Завдання дисципліни - розкрити зміст та основні напрямки фінансової діяльності підприємств, визначити шляхи та методи забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, дослідити процес формування власного капіталу підприємства, його функції та складові частини, визначити особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин та механізм організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою, оволодіти практичними навичками використання можливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу.


14

курс 4

семестр 8Фінансові ризики

Гриценко

Михайло Павлович
Предмет: сукупність конкретних форм вияву невизначеності та конфліктності, притаманних процесам функціонування і управління об’єктами ризику, формування дієвого механізму оцінювання, моделювання, управління ним.

Мета: формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління ризиками у фінансової сфері.

Завдання: розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; вивчення низки найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• сутність, предмет і об'єкт ризикології;

• сутність понять невизначеність та ризик;

• причини виникнення невизначеності та ризику;

• класифікацію ризиків за різними ознаками;

• ризикоутворюючі чинники;

• основні функції ризику;

• методи якісного та кількісного оцінювання ризиків;

• сутність ризик-менеджменту та методи управління ризиком

вміти:

• пояснити сутність, предмет, об’єкт та причини виникнення дисципліни;• розрізняти різні види ризиків та встановлювати причину їх виникнення;

• здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику;

• визначати напрями та методи управління ризиками в різних сферах (у виробничій, фінансовій діяльності, в банківській сфері)


15

курс 4

семестр 7Звітність підприємства

Жигірь

Анатолій АнатолійовичМетою дисципліни є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України

16

курс 4

семестр 8Автоматизовані системи обліку

Глазова

Яна ВасилівнаМета

Засвоєння теоретичних і практичних знань з основ автоматизованої обробки облікової інформації в інформаційних системах, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови облікового модуля інформаційної системи підприємства, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використання для реалізації економічних задач в різних галузях економіки..

Знання та уміння:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати теоретичні знання та практичні навички з використання автоматизованих систем обробки облікової інформації в умовах інтегрованого оброблення даних при реєстрації, передачі, обробки і видачі інформації. Студенти повинні опанувати методи оцінки параметрів інформаційних процесів, вибору раціональної техніки та технологій обробки в різних галузях господарства. Практичні навички розбудови інформаційних систем на прикладі використання 1С:Управління торгівельним підприємством, 1С:Управління персоналом, 1С: Управління сільському господарстві.17

Курс 4

Семестр 8Фінансовий аналіз

Гриценко Михайло Павлович

Мета викладання дисципліни "Фінансовий аналіз є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики фінансового аналізу, стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами підприємств, фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти фінансовою, операційною та інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень, оцінка ефективності діяльності підприємства та вивчення системи фінансових потоків сучасних підприємств.

Завдання: В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: теоретичні та організаційні основи фінансового аналізу (економічна сутність, зміст та методика, етапи проведення фінансового аналізу, його види); інформаційне забезпечення фінансового аналізу (склад фінансової звітності, принципи її складання та представлення); аналіз майна підприємства, оборотних активів, джерел формування капіталу, організація та управління грошовими потоками (поняття грошових надходжень, планування надходження і використання грошових коштів); процеси формування та розподілу прибутку; управління прибутком; організація та нормування оборотних коштів; кредитування промислових підприємств, аналіз ділової активності, фінансової стійкості та фінансового стану підприємства.Зав. кафедри П.В. Захарченко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал