Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «педагогіка дошкільна»Скачати 323.04 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір323.04 Kb.
Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Дошкільна освіта»

Викладач: доцент Єнгаличева І. В.

Назва навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА»

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка дошкільна” є розвиток у майбутніх спеціалістів у галузі дошкільної освіти новітнього педагогічного мислення, оволодіння надбаннями світової педагогічної думки та педагогічних традицій українського народу.

Завдання: формування здатності до педагогічного осмислення явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання; розвиток умінь педагогічного прогнозування; формування творчого підходу до педагогічної діяльності; підготовку до практичної реалізації завдань педагога у сучасних умовах дошкільної освіти.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Розділ 1.

Загальні засади дошкільної педагогіки.

Зміст і методи виховання дітей раннього віку.

Семінарське заняття № 1.

Тема 1.1. Предмет і методи дошкільної педагогіки (2 год).

Зміст семінарського заняття:

 1. Предмет дошкільної педагогіки.

 2. Основні поняття дошкільної педагогіки.

 3. Джерела розвитку дошкільної педагогіки.

 4. Становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки.

 5. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками.

 6. Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки.

 7. Методологічний апарат педагогічного дослідження.

 8. Етапи педагогічного дослідження.

 9. Характеристика методів наукового дослідження.

 10. Використання передового педагогічного досвіду.

Семінарське заняття № 2.

Тема 1.2. Виховання і розвиток особистості дошкільника ( 2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Розкрити роль біологічних і соціальних факторів у розвитку дитини.

 2. Висвітлити питання: “Українська етнопедагогіка про рушійні сили формування особистості”.

 3. Значення дошкільного дитинства в становленні особистості.

 4. Вплив різних видів діяльності на психічний розвиток дитини.

 5. Роль дорослого у розвитку дитини. Виховання і навчання.

 6. Поняття про «зону найближчого розвитку» та сенситивні періоди розвитку.

 7. Педагогічна періодизація дошкільного дитинства.

Семінарське заняття № 3.

Тема 1.3. Програма виховання в дошкільному закладі (2 год).

Зміст семінарського заняття:

1. Історія створення і удосконалення програми виховання і навчання в дошкільному закладі.

2. Охарактеризувати сучасні варіанти навчальної програми.

Семінарське заняття № 4.

Тема 1.4. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку (2 год).

Зміст семінарського заняття:

1. Систематизувати та узагальнити поняття про мету і завдання дітей дошкільного віку у нових сучасних умовах розвитку України.

2. Розкрити сутність новітніх концепцій дошкільної освіти, основи педагогіки співробітництва.

3. Закон України “Про дошкільну освіту” України про мету, завдання, функції, типи дошкільних закладів.

4. Базисний компонент дошкільної освіти, як стандарт дошкільної освіти, його сутність, категорії, етапи запровадження.

5. Новітні концепції дошкільної освіти про дошкільне виховання в нових умовах та педагогіка співробітництва.

6. Використання ідей педагогіки співробітництва в нових умовах.

Семінарське заняття № 5.

Тема 1.5. Виховання дітей першого року життя (2 год.)

Зміст семінарського заняття:

1. Розкрити особливості психофізичного розвиту дітей першого року життя. Періодизація розвитку дітей на першому році життя.

2. Розкрити завдання виховання дітей першого року життя.

3. Режим дня дітей першого року життя та організація режимних процесів у сім’ї та дошкільному закладі.4. Пояснити методику проведення навчально-виховної роботи з дітьми першого року життя.

Семінарське заняття № 6.

Тема 1.6. Виховання дітей другого та третього років життя (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання.

 2. Організація умов життєдіяльності дітей, особливості режиму в групі раннього віку.

 3. Педагогічне керівництво самостійною діяльністю дітей 2-го року життя.

 4. Особливості розвитку дитини 3-го року життя. Явище «кризи 3-х років» та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків.

 5. Завдання і зміст навчально-виховної роботи у першій молодшій групі.

 6. Методика педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року життя.

 7. Види занять з дітьми 2-го і 3-го року життя. Організація і методика проведення занять.


Розділ 2

Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку

Семінарське заняття № 7.

Тема 2.1. Фізичне виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Поняття «фізичне виховання» і «фізичний розвиток».

 2. Мета і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 1. Характеристика основних засобів фізичного виховання дошкільників.

 2. Поняття про руховий режим та засоби його здійснення.

 3. Організація режиму дня в різних вікових групах.

 4. Врахування індивідуальних особливостей дитини при організації режиму в умовах дитячого садка і сім'ї.

 5. Гігієнічна культура як частина загальної культури людини.

 6. Зміст культурно-гігієнічних навичок дітей різних вікових груп.

 7. Методика і умови формування культурно-гігієнічних навичок.

 8. Формування у дошкільників потреби у валеологічних знаннях.

Семінарське заняття № 8.

Тема 2.2. Розумове виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Значення розумового виховання у формуванні особистості.

 2. Психолого-педагогічні дослідження проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку.

 3. Мета і завдання розумового виховання дошкільників.

 4. Засоби розумового виховання.

 5. Педагогічні умови формування розумової активності дошкільників.

 6. Методи і прийоми формування розумової активності у дітей.

Семінарське заняття № 9.

Тема 2.3. Система сенсорного виховання дітей дошкільного віку (2 год).

Зміст семінарського заняття:

 1. Значення формування сенсорної культури дітей.

 2. Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання.

 3. Завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

 4. Зміст і методи сенсорного виховання.

 5. Характеристика систем сенсорного виховання (Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, Л. Венгер).

 6. Дидактична гра як засіб сенсорного розвитку дітей.

Семінарське заняття № 10.

Тема 2.4. Загальні основи дошкільної дидактики (2 год.)

Зміст семінарського заняття:

  1. Загальні основи дошкільної дидактики.

  2. Особливості навчання дітей дошкільного віку.

  3. Зміст, принципи і типи організації навчання.

  4. Методи і форми організації навчання дітей-дошкільників.

  5. Заняття як провідна форма навчання.

  6. Розробка проблеми теорії дошкільного навчання в працях Є.Фльоріної, Л. Виготського, О. Усової, О. Запорожця

Семінарське заняття № 11.

Тема 2.5. Моральне виховання дітей дошкільного віку (2 год.)

Зміст семінарського заняття:

 1. Завдання морального виховання. Виховання моральних почуттів дітей.

 2. Сутність поняття «гуманізм». Завдання виховання у дошкільників гуманного ставлення до оточуючих.

 3. Розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку. Роль соціальних емоцій у моральному вихованні дітей.

 4. Шляхи і засоби виховання гуманних почуттів у дошкільників.

 5. Попередження і корекція негативних проявів у поведінці дітей. Природа вередувань і впертості та запобігання порушень вольової сфери дитини.

 6. Зміст понять «культура поведінки», «етикет».

 7. Методи та прийоми формування у дітей культурно-гігієнічних навичок і звичок.

 8. Правила культури спілкування. Методи формування культури спілкування дітей з дорослими та однолітками.

 9. Роль вихователя у створенні педагогічних умов розвитку гуманних взаємин дітей дошкільного віку.

 10. Етапи становлення дитячого колективу. Спільна діяльність дітей як чинник розвитку колективних взаємин.

 11. Виховання чуйності та взаємодопомоги у різних вікових групах.

Семінарське заняття № 12.

Тема 2.6. Трудове виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Трудове виховання дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема.

 2. Мета і завдання трудового виховання.

 3. Ознайомлення з працею дорослих як засіб вирішення інтелектуально-моральних завдань виховання.

 4. Шляхи та методи ознайомлення дітей з працею дорослих.

 5. Використання художніх засобів в ознайомленні дітей з працею дорослих.

Семінарське заняття № 13.

Тема 2.7. Естетичне виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Зміст і завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Значення естетики поведінки дітей і дорослих.

 3. Шляхи формування у дітей оцінного ставлення до прекрасного в навколишньому житті та мистецтві.

 4. Організація естетичного виховання у дошкільному закладі.

 5. Витоки дитячої творчості.

 6. Види художньої діяльності дітей.

 7. Методи розвитку творчих здібностей дітей.

 8. Організація умов для самостійної художньої діяльності дітей.

Розділ 3.

Виховання дітей у грі.

Семінарське заняття № 14.

Тема 3.1. Теорія гри (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Походження гри в історії суспільства, її зв'язок з працею і мистецтвом.

 2. Аналіз зарубіжних і вітчизняних теорій гри та сучасних психолого-педагогічних досліджень.

 3. Гра - засіб всебічного розвитку дитини. Класифікації дитячих ігор.

 4. Освітня та виховна цінність іграшки. Історія виникнення і розвитку іграшки.

 5. Сучасна класифікація іграшок. Вимоги до них.

 6. Народні іграшки та їх педагогічне значення.

 7. Характеристика предметно-ігрового середовища.

Семінарське заняття № 15.

Тема 3.2. Творчі ігри (2 год.)

Зміст семінарського заняття:

 1. Характерні риси творчої гри. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці.

 2. Основні сюжети ігор дітей дошкільного віку, їх соціальна обумовленість.

 3. Шляхи формування дитячого ігрового співтовариства.

 4. Педагогічні умови розвитку режисерських ігор.

 5. Розкрити значення сюжетно-рольової гри для становлення особистості дошкільника.

 6. Охарактеризувати види сюжетно-рольової гри.

 7. Дати аналіз сюжетно-рольовій грі дошкільника.

 8. Розкрити роль виховання в організації сюжетно-рольових ігор дітей.

Семінарське заняття № 16.

Тема 3.3. Організація і керівництво театралізованими іграми дітей-дошкільників (2 год.)

Зміст семінарського заняття:

1. Розкрийте значення театрально-ігрової діяльності для становлення особистості дошкільника.

2. Охарактеризуйте види театралізованих ігор.

3. Визначити в чому своєрідність ігор-драматизацій.

4. Інсценування літературних творів.

5. Розкрити умови розвитку театралізованих ігор.

6. Визначити вимоги до організації та педагогічного керівництва театралізованими іграми в різних вікових групах.

Семінарське заняття № 17.

Тема 3.4. Організація і керівництво будівельно-конструктивними іграми дітей-дошкільників (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

1. Розкрити розвиваюче і виховне значення будівельно-конструктивних ігор.

2. Дати характеристику іграми з будівельним матеріалом, їх зв’язок із сюжетно-рольовими іграми.

3. Визначити умови розвитку будівельно-конструктивних ігор.

4. Розкрити методику навчання дошкільників конструктивних умінь.

5. Розкрити види конструювання.Семінарське заняття № 18.

Тема 3.5. Дидактичні ігри, їх своєрідність та керівництво ними в різних вікових групах ( 2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Розкрити особливості і значення дидактичних ігор.

 2. Розкрити зміст поліфункціональності дидактичних ігор.

 3. Охарактеризувати види дидактичних ігор.

 4. Дати характеристику структурним компонентам дидактичної гри.

 5. Розкрити основні прийоми керівництва дидактичними іграми в різних вікових групах.

Розділ 4.

Педагогічний процес у дошкільному закладі.

Семінарське заняття № 19-20.

Тема 4.1. Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі (4 год.)

Зміст семінарського заняття:

 1. Дати характеристику процесу, розкрити його зміст та сутність.

 2. Охарактеризувати закономірності педагогічного процесу.

 3. Визначити структуру педагогічного процесу.

 4. Своєрідність освоєння дітьми навчальних умінь і навичок.

 5. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку.

 6. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей.

 7. Визначити мету планування навчально-виховного процесу.

 8. Дати характеристику керівним принципам планування роботи. Охарактеризувати вимоги до планування освітнього процесу.

Семінарське заняття № 21.

Тема 4.2. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей.

Зміст семінарського заняття:

1. Дати характеристику зовнішнім і внутрішнім функціям сім’ї.

2. Розкрити чинники, які мають постійний виховний вплив сім’ї на особистість.

3. Розкрити умови реалізації виховного потенціалу в сім’ї.

4. Охарактеризувати типи міжособистісних стосунків дітей і дорослих в сім’ї:

а) любов-пристрасть;

б) любов-гармонія;

в) любов-марнославство;

г) любов-конфлікт.

5. Дати характеристику компонентів педагогічної культури батьків.

6. розкрити, які використовуються для досягнення мети у взаємодії педагога з батьками.

7. Розкрити форми організації спільної виховної роботи дитячого садка і сім’ї.Семінарське заняття № 22.

Тема 4.3. Педагогічна просвіта бітьків (2 год.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного за кладу і сім'ї.

 2. Зміст і форми організації спільної виховної роботи дитячого садка та сім'ї.

 3. Методи вивчення сім'ї.

 4. Формування батьків як педагогів.

 5. Шляхи оптимізації співробітництва з батьками.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Розділ 1.

Загальні засади дошкільної педагогіки.

Зміст і методи виховання дітей раннього віку.

Лабораторне заняття № 1.

Тема 1.5. Виховання дітей першого року життя (2 год.).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Планування і облік виховної роботи в групах раннього віку.

 2. Контроль за фізичним і нервово-психічним розвитком дітей.

 3. Робота з батьками.

Розділ 2.

Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку.

Лабораторне заняття № 2.

Тема 2.3. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Визначення рівня сенсорного розвитку дітей в різних вікових групах.

 2. Аналіз реалізації завдань сенсорного розвитку в програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку.

 3. Роль занять у сенсорному розвитку дітей.

 4. Спостереження та аналіз процесу сенсорного виховання дітей в різних видах діяльності.

 5. Роль вихователя у розв'язанні завдань сенсорного розвитку
  дітей у різних вікових групах

Лабораторне заняття № 3.

Тема 2.5. Моральне виховання дітей дошкільного віку (2 год.).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Формування моральних звичок і збагачення морального досвіду поведінки дітей дошкільного віку.

 1. Виховання мотивів моральної поведінки дітей

 2. Методи дослідження взаємин дітей в групі дитячого садка.

 1. Прийоми формування доброзичливих відношень між дітьми дошкільного віку.

 2. Вимоги до організації різних форм праці дітей.

Лабораторне заняття № 4.

Тема 2.7. Естетичне виховання дітей дошкільників (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Оцінка відповідності оформлення приміщень дошкільного закладу (груп, залів, спальних кімнат та ін.) їх призначенню.

 2. Аналіз використання в оформленні творів мистецтва, народноприкладної творчості.

 3. Визначення місця дитячих робіт у художньому оформленні приміщень.

 4. Виявлення відповідності естетичним вимогам обладнання приміщень групи, меблів, ігрового матеріалу.

 5. Вивчення умов для самостійної художньої діяльності.

 6. Ознайомлення з організацією занять в різних вікових групах і образотворчої, музичної, художньо-мовленнєвої, театралізованої діяльності.

Розділ 3.

Виховання дітей у грі.

Лабораторне заняття № 5.

Тема 3.2. Творчі ігри (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Організація предметного середовища для сюжетно-рольових ігор в різних вікових групах.

 2. Аналіз сюжетно-рольової гри дошкільника.

 3. Роль вихователя в організації сюжетно-рольових ігор дітей.

Лабораторне заняття № 6.

Тема 3.5. Дидактичні ігри (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Місце дидактичної гри у педагогічному процесі дошкільного закладу.

 2. Специфіка використання дидактичної гри:

 • як методу навчання;

 • як форми навчання;

 • як форми організації дитячої діяльності.

 1. Особливості організації дидактичних ігор. Педагогічне керівництво даними іграми.

 2. Планування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

Розділ 4.

Педагогічний процес у дошкільному закладі.

Лабораторне заняття № 7.

Тема 4.1. Педагогічний процес у дошкільному закладі (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Формування навчальної діяльності у дітей дошкільного віку.

 2. Роль занять у формуванні навчальних навичок і умінь у дітей дошкільного віку в різних вікових групах.

 3. Методика організації навчальної діяльності дітей.

Лабораторне заняття № 8.

Тема 4.4. Підготовки дитини до навчання у школі (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Дослідження проблеми готовності до школи у вітчизняній педагогіці та психології.

 2. Характеристика змісту та основних компонентів готовності до шкільного навчання:

а) фізіологічна готовність;

б) фізична готовність;

в) психологічна готовність;

г) спеціальна готовність. 1. Шляхи формування компонентів психологічної готовності у дошкільному закладі.

 1. Соціально-психологічна адаптація дитини до школи.

5. Способи визначення підготовленості дитини до навчання у школі.

Лабораторне заняття № 9.

Тема 4.5. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи (2 год).

Зміст лабораторного заняття:

 1. Особливості учіння шестирічних школярів.

 2. Організація навчально-виховної роботи у початковій школі.

 3. Наступність в освітніх програмах дитячого садка і початкової школи.


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Розкрийте суть поняття “мета виховання”. Що є спільного у баченні мети виховання педагогами різних епох?

 2. Чим зумовлена багатоманітність цілей виховання? Як визначити мету і цілі виховання педагогами минулого?

 3. У чому полягає своєрідність мети виховання дітей дошкільного віку? Чим вона зумовлена? Яку мету виховання обґрунтовують сучасні концепції дошкільної освіти та виховання?

 4. Охарактеризуйте особливості ідеалу виховання у вітчизняній педагогіці, звернувшись до творчості Г. Скороводи, С. Русової, В. Сухомлинського та сучасних авторів.

 5. Як визначають головні завдання виховання дітей дошкільного віку Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”, Закон України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”?

 6. Проаналізуйте матеріали наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених і доведіть необхідність виховання з перших днів життя дитини.

 7. Ознайомтесь із всесвітньо відомою книгою Б. Спока “Дитина і догляд за нею”. З якими принциповими положеннями Спока ви згодні, а з якими – ні? Чому?

 8. Розкрийте роль дорослого у розвитку зорових і слухових реакцій дитини першого півріччя життя.

 9. Визначіть оптимальні умови, які впливають на формування ритму сну і неспання.

 10. Складіть план роботи батьківської школи “Виховання дітей першого року життя”.

 11. Якими особливостями фізіологічного і психічного розвитку дітей другого року життя зумовлені завдання їх виховання?

 12. Підготуй те рекомендації щодо організації рухової активності дітей другого року життя на прогулянках у різні пори року.

 13. Чи можна уникнути негативних проявів явищак кризи 3-го року життя і за яких умов?

 14. Охарактеризуйте компоненти комплексного методу керівництва ігровою діяльністю дітей Л.В. Артемової і проілюструйте їх прикладами гри дітей 3-го року життя.

 15. Розкрийте своєрідність навчання дітей раннього віку.

 16. Які форми сімейного фізкультурного дозвілля можна порадити батькам?

 17. Доведіть обумовленість режиму дня ритмічністю природних явищ (зміни дня і ночі, сезонів), ритмічністю діяльності організму (дихання, серцеві скорочення, робота шлункового тракту, чергування спання і неспання).

 18. Проаналізуйте зміст культурно-гігієнічних навичок, які формуються у дітей різних вікових груп, які формуються у дітей різних вікових груп, базуючись на рекомендаціях однієї з діючих програм виховання і навчання в дитячому садку. Одержані дані оформіть у таблицю.

 19. В чому ви вбачаєте актуальність завдань фізичного виховання? Які засоби фізичного виховання народної педагогіки є сучасними?

 20. Які проблеми теорії фізичного виховання ви вважаєте актуальними і чому?

 21. Розкрийте суть взаємозв’язку різних завдань фізичного виховання.

 22. Розкрийте значення гігієнічних факторів у фізичному вихованні дітей.

 23. Поясніть умовно-рефлекторний механізм ефекту загартовуючи процедур.

 24. Проаналізувати теорії розумового розвитку дітей Ж. Паже, О. Запорожця, Л. Венгера, М. Поддьякова. Які принципові відмінності цих теорій і що в них спільне?

 25. На основі порівняльної характеристики засобів розумового виховання запропонуйте шляхи оптимізації процесу розумового виховання в дошкільному закладі.

 26. Запишіть і проаналізуйте дитячі питання, які ілюструють особливості розумового розвитку дитини. Про що вони свідчать?

 27. Підготуйте реферати про зарубіжні й вітчизняні системи сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

 28. Складіть порівняльну схему методів сенсорного виховання у різних системах.

 29. Обґрунтуйте значення взаємозв’язку сенсорного виховання на заняттях та у повсякденному житті дітей.

 30. Визначіть роль компонентів морального розвитку дитини, зобразіть схематично їх взаємозв’язок в взаємозалежність.

 31. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту всіх видів праці дошкільників від групи до групи.

 32. Запропонувати зміст доручень для дітей різних вікових груп (у приміщенні, на ділянці дошкільного закладу, в різні пори року). Обґрунтувати їх значення.

 33. Дати визначення понять “трудове виховання”, “трудове навчання”, зазначити їх зв’язок і відмінності.

 34. Охарактеризувати особливості трудової діяльності дітей дошкільного віку. Теоретично обґрунтуйте їх.

 35. Проаналізуйте завдання і зміст естетичного виховання у програмах виховання і навчання дошкільників («Малятко», «Дитина», авторські програми). Складіть порівняльну таблицю.

 36. Розробіть зміст консультації для батьків на тему «Зустріч дітей з прекрасним».

 37. Проаналізуйте асортимент сучасних іграшок в магазинах з точки зору їх відповідності педагогічним вимогам.

 38. Складіть рекомендації для батьків щодо створення предметно-ігрового середовища у сім'ї. Як правильно вибрати іграшку для дошкільника, врахувавши при цьому не лише вік дитини, а й її інтереси?

 39. Зв'язок гри і трудової діяльності дітей. Запропонуйте шляхи використання ігрової діяльності у підготовці дітей до праці. З цією метою проаналізуйте використання результатів трудової діяльності дітей у іграх, які ви спостерігали в дитячому садку.

 40. Обґрунтуйте положення: «Комп'ютер є розвиваючим і збагачуючим засобом самостійної діяльності дітей».

 41. Наведіть приклади використання дидактичних ігор як методу навчання, форми організації дитячої діяльності, форми навчання.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. На основі теоретичних положень про творчу сюжетно-рольову гру Д.Ельконіна спроектуйте сюжетно-рольову гру “Ательє” для дітей старшого дошкільного віку у вигляді перспективного плану.

 2. Проаналізуйте педагогічні газети та журнали за два останні роки стосовно проблеми правового виховання дітей. Зазначіть рівень правових уявлень дітей старшого дошкільного віку.

 3. Охарактеризуйте особливості іграшки як предмета мистецтва і педагогічного явища, визначіть підбір іграшок для молодшої групи та проаналізуйте їхні виховні можливості.

 4. Охарактеризуйте особливості іграшки як предмета мистецтва і педагогічного явища, визначіть підбір іграшок для старшої групи та проаналізуйте їхні виховні можливості.

 5. Охарактеризуйте особливості народних іграшок з різних регіонів України, розкрийте особливості їх використання в педагогічному процесі групи ДНЗ.

 6. Дослідіть проблему морального та духовного виховання дітей в ДНЗ, розробіть методичні рекомендації дошкільним педагогам.

 7. Дослідіть проблеми громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку. Розробіть власні методичні рекомендації для педагогів ДНЗ.

 8. Дослідіть проблему статевого виховання дітей в дошкільному закладі, розробіть власні методичні поради для батьків.

 9. Дослідіть розвиток та особливості суспільного дошкільного виховання в США, Японії, Великобританії, Фінляндії, Швейцарії (одну країну на вибір) та порівняйте з розвитком дошкільної освіти на сучасному етапі. Означене викладіть у формі реферату.

 10. Дослідіть сутність дитинства як соціально-педагогічного явища та проаналізуйте зрушення, які відбуваються на сучасному етапі в Україні. Означене оформіть у вигляді реферату.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Дослідіть розвиток та особливості суспільного дошкільного виховання в США, Японії, Великобританії, Фінляндії, Швейцарії (одну країну на вибір) та порівняйте з розвитком дошкільної освіти на сучасному етапі. Означене викладіть у формі реферату.

 2. Дослідіть сутність дитинства як соціально-педагогічного явища та проаналізуйте зрушення, які відбуваються на сучасному етапі в Україні. Означене оформіть у вигляді реферату.

 3. Вплив середовища на розвиток дитини.

 4. Вплив сімейного виховання на особистість дитини.

 5. Етапи розвитку дошкільної педагогіки.

 6. Внесок українських вчених у розвиток дошкільної педагогіки.

 7. Джерела та методологія дошкільної педагогіки.

 8. Становлення педагогіки, виділення дошкільної педагогіки в окрему науку.

 9. Проблеми становлення національного дошкільного закладу: типи дошкільних закладів.

 10. Сучасні концепції дошкільної освіти.

 11. Фізичний розвиток – процес зміни морфологічних і функціональних ознак організму.

 12. Розумове виховання дітей дошкільного віку в дидактичній грі на різних вікових етапах.

 13. Сприймання казки, як чинник розумового виховання дітей.

 14. Організація розвиваючого середовища в дошкільному закладі.

 15. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання”.

 16. Розвиток творчої уяви дітей засобами театру.

 17. Формування у дітей естетичного ставлення до оточуючого світу.

 18. Народна іграшка як засіб виховання.

 19. Іграшка як засіб формування світосприйняття дошкільників.

 20. Роль та значення гри у становленні взаємин дітей.

 21. Розвиток творчості дошкільника в процесі театралізованих ігор.

 22. Педагогічна цінність будівельно-конструктивної гри у вихованні дітей дошкільного віку.

 23. Виховне значення будівельних ігор в різних вікових групах.

 24. Розвиток творчості дітей у будівельних іграх.

 25. Педагогічний процес є головна структурна одиниця цілеспрямованої й організованої взаємодії педагога і вихованця.

 26. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти”.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет дошкільної педагогіки, її становлення як науки, своєрідність завдань, змісту, методів. Джерела дошкільної педагогіки.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти про життєву компетентність дошкільника. Дослідження сучасних учених по проблемі.

 3. Поняття дошкільної освіти, її завдання, принципи, система на основі Закону України “Про дошкільну освіту”.

 4. Удосконалення дошкільної освіти в напрямах посилення гуманізації та демократизації педагогічного процесу.

 5. Історія створення програм дошкілля, характеристика сучасних програм.

 6. Мета та завдання дошкільного виховання на засадах сучасних концепцій виховання та розвитку дитини.

 7. Експериментальна педагогіка зарубіжних педагогів (А.Лей, Дж.Дьюі, С.Френе).

 8. Національна доктрина розвитку освіти (проект) та Закон “Про дошкільну освіту в Україні” про основні шляхи реформування дошкілля та актуальні проблеми наукової дошкільної педагогіки.

 9. Психологічні основи та сутність педагогіки співробітництва. Створення умов для щасливого дитинства. Завдання виховання, комплексний підхід до їх реалізації.

 10. Головні завдання, зміст, принципи Вальдорфської педагогіки.

 11. Вплив ідей А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі на дошкільну педагогіку. Проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі, необхідність розвитку фундаментальних досліджень.

 12. Характерні особливості різних типів дошкільних закладів, удосконалення в них роботи на засадах Закону України “Про дошкільну освіту”.

 13. Методологія дошкільної педагогіки. Визначення мети дослідження на основі певних закономірностей філософії, психології, фізіології.

 14. Значення і унікальність дітей дошкільного віку. Видатні педагоги про призначення виховання в перші роки життя. Необхідність формування в суспільстві пріоритетного ставлення до дошкільної освіти.

 15. Теорія виховання і розвитку Марії Монтессорі та О. Декролі.

 16. Методи, завдання і організація педагогічних досліджень, їх етапи. Значення вивчення і узагальнення досвіду педагогічної роботи.

 17. Основи порівняльної педагогіки у творчості С.Ф.Русової. Розвиток суспільного дошкільного виховання за кордоном.

 18. Роль вихователя та його відповідальність за розвиток особистості дитини, спрямованість та моральне обличчя, знання, педагогічні здібності.

 19. Вихователь – основна фігура педагогічного колективу, предмет і засоби праці, структура та мотиви діяльності, професійні уміння, педагогічне спілкування в діяльності.

 20. Вихователь – основна фігура педагогічного колективу. Педагогічне спілкування вихователя на основі співробітництва з вихованцями як суб’єктами педагогічного процесу. Стилі педагогічного спілкування.

 21. Провідна роль виховання в розвитку дитини, присвоєння нею суспільного досвіду, формування здібностей та якостей особистості.

 22. Можливі вияви та ознаки обдарованості дітей. Зміст роботи батьків і вихователів з обдарованими дітьми.

 23. Педагогічна вікова періодизація дитинства. Необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей у вихованні та навчанні.

 24. Роль діяльності і спілкування у формуванні активної творчої особистості. Види та організація дитячої діяльності як шлях підвищення її виховного впливу.

 25. Фактори, які відіграють вирішальну роль у формуванні людської особистості. Особистість як суб’єкт виховання.

 26. Зарубіжні концепції розвитку дитини в ранні роки життя (Дж.Боулби, Х.Шаффер та ін.).

 27. Основні особливості розвитку дітей в перші два роки життя. Провідна роль дорослого у формуванні психічних функцій дитини.

 28. Особливості розвитку, завдання виховання, методика роботи в групі дітей 2-го року життя.

 29. Організація життя в групі дітей 3-го року життя. Види і методи проведення занять, елементи трудового та морального виховання.

 30. Дидактичні ігри та заняття з формування у дітей предметної та зарядної діяльності, їх значення для розвитку дітей раннього віку.

 31. Вікові етапи, завдання і методика роботи на кожному з них дітей першого року життя.

 32. Проблеми теорії фізичного виховання дітей-дошкільників, його завдання, зміст, засоби на сучасному етапі в Україні.

 33. Режим і організація життя дітей 2-го року життя, їх розвиток, створення умов для різних видів діяльності. Освоєння дітьми правил поведінки.

 34. Особливості методики проведення режимних процесів. Індивідуалізація дитини. Реалізація освітніх завдань під час режимних процесів.

 35. Режим як активний засіб фізичного і загального розвитку дітей, його фізіологічні основи, педагогічні вимоги до нього.

 36. Дошкільна педагогіка про навчання дітей. Розробки питань теорії навчання в працях Л.С.Виготського, О.П.Усової, К.О.Фльоріної, О.В.Запорожця.

 37. Заняття – основна форма організації навчання дошкільників. Вимоги до занять, їх структура, види занять, методика організації в різних вікових групах.

 38. Методи навчання дошкільників, різні підходи до їх класифікації, характеристика, підбір методів вихователем.

 39. Процес навчання дітей у дитячому садку, принципи його організації. Формування навчальної діяльності дошкільника, її компоненти (О.П.Усова).

 40. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, методика роботи в різних групах.

 41. Зміст знань про навколишнє в дошкільному віці, його характеристика, обсяг, вимоги. Методика ознайомлення дітей з навколишнім. Базисний компонент дошкільної освіти, його сфери.

 42. Форми навчання дітей у дошкільному закладі (елементи навчання у повсякденному житті, дитяча гра, екскурсія, заняття).

 43. Поняття моралі. Видатні педагоги про моральне виховання. Зміст та завдання морального виховання дітей-дошкільників.

 44. Патріотичне виховання дітей, його сутність, завдання, шляхи здійснення на сучасному етапі. Григорій Ващенко про патріотичне виховання дошкільників.

 45. Національні та загальнолюдські цінності – основа патріотичного й інтернаціонального виховання. Завдання і зміст виховання в дітей любові до своєї Вітчизни. Сучасні дослідження по проблемі.

 46. Значення волі для виховання моральних якостей особистості. Вередування і впертість дітей, їх причини, педагогічні умови попередження. Методи перевиховання.

 47. А.С.Макаренко про виховання особистості у колективі. Поняття “дитячий колектив”: специфіка, етапи, засоби створення дитячого колективу.

 48. Виховання поваги до дорослих і дітей інших національностей. Зміст та методи роботи інтернаціонального виховання в дитячому садку. Сучасні дослідження і передовий досвід по проблемі.

 49. Своєрідність дисциплінованості у дітей, їх виховання в дусі свідомої дисципліни. Причини порушення правил поведінки, допустимі і недопустимі покарання дітей.

 50. Конфлікти між дітьми, їх причини, привчання до самостійного улагодження.

 51. Значення та завдання трудового виховання дошкільників. А.С. Макаренко про трудове виховання дітей в сім’ї.

 52. Своєрідність, види та зміст дитячої праці в дошкільному закладі, методика керівництва нею.

 53. Основи трудового виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст. Своєрідність праці дітей.

 54. Форми організації дитячої праці, методика керівництва нею. Дослідження по проблемі.

 55. Основні завдання, засоби естетичного виховання дошкільників, роль кожного з них у формуванні психічного життя – емоцій, мислення, уяви, здібностей.

 56. Методологічна основа естетичного виховання, його вплив на дитину, основні принципи. Своєрідність естетичних сприймань та переживань дошкільників.

 57. Освітній та виховний вплив іграшки, її історія як предмету мистецтва та засобу виховання. Різні види іграшки, їх характеристика. Методика внесення нової іграшки.

 58. Функції дидактичної гри. Наукові дослідження по проблемі використання дидактичної гри в педагогічному процесі дитячого садка (Л.В.Артемова, А.Й.Сооркіна, Є.І.Удальцова).

 59. Ігри з правилами, їх структура, види, місце в режимі дня та педагогічному процесі особливості керівництва в різних вікових групах.

 60. Будівельні ігри, їх особливості, прийоми керівництва. Дослідження по проблемі.

 61. Творчі сюжетно-рольові ігри, їх структурні компоненти, особливості закономірності розвитку гри. Дослідження по проблемі.

 62. Походження гри в історії суспільства її зв’язок з працею і мистецтвом (Д.Б.Ельконін). гра – своєрідний спосіб відображення світу (К.Д.Ушинський, Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова про гру як творчу діяльність).

 63. Народні ігри, їх особливості, значення, використання в педагогічному процесі.

 64. Театралізовані ігри дошкільників, їх види, значення, особливість, методика. Дослідження по проблемі.

 65. Комп’ютерна гра – сучасний різновид дидактичної гри. Педагогічні та гігієнічні вимоги до організації цих ігор.

 66. Емоційно-вольова готовність дітей до школи, показники, шляхи забезпечення.

 67. Мотиваційна готовність дітей до школи, її показники, шляхи забезпечення.

 68. Особливості і умови сімейного виховання. Причини непорозумінь і конфліктів вихователів з батьками, їх попередження, способи вирішення.

 69. Характеристика форм роботи дошкільного закладу з сім’єю. Залучення батьків до участі в житті дитячої установи.

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська . – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Закон України “Про дошкільну освіту” – К.: ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2001. – 56 с.

 3. Козлова С. А. Дошкольная педагогіка / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М.: Академия, 2000. – 414 с.

 4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник / Наук. ред. О.Кононко. – К.: ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 249 с.

 5. Національна доктрина розвитку освіти / Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7.

 6. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – К.: Видавничий “Дім” Слово, 2004. – 352 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал