Кафедра дошкільної І початкової освіти початкова освітаСкачати 169.33 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір169.33 Kb.КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ


Мета викладання дисципліни “Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»”: у процесі сприймання і інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-творчої діяльності формувати у студентів комплекс ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей, що забезпечать здатність до художньо-творчої самореалізації особистості.

Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями “Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво» є: цілеспрямоване і систематизоване формування навичок естетичного сприймання та оцінної діяльності; стимулювання та актуалізація творчого потенціалу й удосконалення практичних знань, умінь і навичок в галузі різних видів мистецтва:

- ознайомити студентів зі знаннями теорії, історії, методів наукових досліджень в галузі методики інтегрованого навчання галузі «Мистецтво» в початкових класах;

- сформувати системне уявлення про цілі і засоби, плани і програми педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, об’єкти і суб’єкти педагогічної взаємодії, усвідомлення професійно-значущих цінностей;

- оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями вирішувати завдання інтегрованого викладання образотворчого і музичного мистецтва у початковій школі і сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього;

- виробити у студентів уміння аналізувати науково-методичну літературу, користуватися інформаційними ресурсами;

- формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: специфіку інтегрованого викладання образотворчого і музичного мистецтва у початковій школі; види і жанри образотворчого і музичного мистецтва, специфіку виразних засобів кожного виду мистецтва; специфіку і роль національного мистецтва в житті суспільства; періодизацію та особливості художнього розвитку дітей до 10 років; термінологічний апарат та вміло використовувати його; прийоми і методи роботи на уроках образотворчого мистецтва; види наочності в навчанні;


 • уміти: виховувати в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, художніх інтересів та естетичних смаків; виховання елементарних світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і культурним середовищем, життєдіяльністю людини, сучасною технікою, засобами масової інформації; виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, висловлювати й аргументувати особистісне ставлення до них; виховання потреби в художньо-естетичному самовдосконаленні відповідно до вікових можливостей; аналізувати творчі роботи дітей; оцінювати естетичні явища дійсності та мистецтва; позитивно ставитися до творчої самореалізації в різних видах поліхудожньої діяльності.


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання мистецтваПрактичне заняття №1

Тема 1. Передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті ( 2 год)

Мета: Формування розуміння передумов інтеграції мистецьких дисциплін. Розвиток уявлень про зміст мистецтва й роль мистецтва у житті.
Зміст практичного заняття

1.Філософські (загальнонаукові) передумови.

2.Мистецько-культурологічні передумови.

3.Психологічні передумови.

4.Дидактичні передумови.

5.Художньо-педагогічні передумови


Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання

1.Специфіка предметної галузі «мистецтво» та вікові особливості учнів початкових класів.

2. Інтеграція в галузі загальної мистецької освіти.

3. Назвіть провідні філософські ідеї інтеграції мистецтв.

4. Назвіть форми синтезу мистецтв.

Аудиторні завдання:

1. Сутність поняття «Інтеграція».

2. Види мистецтва

3. Влив телебачення (масове аудіовізуальне художнє явище) на формування естетичної культури дітей.


Форма контролю: усне опитування.

Практичне заняття № 2

Тема 2. Особливості  інтегрованого викладання галузі «Мистецтва» у початковій школі (2 год)

Мета: Закріпити знання з методики викладання галузі «Мистецтво», розвивати вміння аналізувати програми галузі «Мистецтво».

Зміст практичного заняття

 1. Аналіз програм з образотворчого і музичного мистецтва у початковій школі

 2. Аналіз підручників з образотворчого і музичного мистецтва

 3. Основні види діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва.

 4. Методичні засади викладання галузі «Мистецтво» у початковій школі

 5. Загальна дидактична структура курсу «Мистецтво»

 6. Конкретизація завдань і змісту кожної з тем програми «Мистецтво»


Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання

1.Провести інтегрований урок з образотворчого мистецтва. Тематика (кольорознавство) за вибором студента.

2. Розробити проект авторського інтегрованого уроку (кольорознавство) з образотворчого та музичного мистецтва. Пояснити вибір принципів побудови уроку.

3. Скласти календарно – тематичний план з урахуванням вікових особливостей дитини.
Аудиторні завдання:


 1. Охарактеризуйте структуру інтегрованого уроку запропоновану різними авторами.

 2. Підготувати конспект інтегрованого уроку для учнів 3 класу Тепла гама золотої осені.

 3. Підготувати конспект інтегрованого уроку для учнів 2 класу Осінній дощ

Форма контролю: усне опитування.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактики

Практичне заняття № 3

Тема: Методичні підходи вчителя до формування в учнів інтегрованих знань з основ образотворчого і музичного мистецтва (2 год.)
Мета: вивчити особливості технологій моделювання інтегрованих уроків мистецтва

Зміст практичного заняття


 1. Технологія проективного моделювання уроків

 2. Типи, жанри і структура уроків

 3. Художньо-педагогічна драматургія

 4. Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва

 5. Інтегрування синтетичних мистецтв

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання 1. Перерахуйте основні вимоги до педагогічних технології, які використовуються на уроках мистецтва у початковій школі.

 2. Розкажіть яких загально дидактичних принципів потрібно дотримуватись на уроках мистецтва у початковій школі. .

 3. Проаналізуйте статті: Масол Л. Образ – слово – думка: полікультурний діалог в освітньому просторі // Мистецтво та освіта /Л. Масол. – 1999. – № 4, – С. 38—45.; Пальчевський С. Сугестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта.— 2005.— № 3.— С. 10—13.

Аудиторні завдання:

1.Етапи, що забезпечують цілісність уроку мистецтва.

2. Утілення положень театральної педагогіки на уроках мистецтва.

Форма контролю: усне опитування.


Практичне заняття 4

Тема: Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва (2 год).
Мета: ознайомлення сутністю педагогічних технологій у інтегрованій галузі «мистецтво»

Зміст практичного заняття


 1. Сутність педагогічної технології

 2. Інтегративні художньо-педагогічні технології

 3. Ігрові художньо-педагогічні технології

 4. Сугестивні та терапевтичні технології на уроках мистецтва

 5. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології

 6. Технології оцінювання результатів мистецької освіти у початковій школі


Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання 1. Сучасні орієнтири застосування інтегративних художньо-педагогічних технологій на матеріалі підручника «Мистецтво» для 1 класу.

 2. Підготувати конспект інтегрованого уроку «Мистецтво писанкарства»

 3. Розуміння «фантастичного» у образотворчому та музичному мистецтві.

 4. Проаналізуйте статтю: Пальчевський С. Сугестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта.— 2005.— № 3.— С. 10—13.

Аудиторні завдання: 1. Визначити складові педагогічної технології.

 2. Теоретичне обґрунтування художньо-інтегрованих технологій.

 3. Формування почуття стилю.

 4. Елементи технології, що активізують між сенсорну взаємодію на матеріалі синтетичних мистецтв:

а) хореографія, драматичний театр;

б) кіномистецтво, телебачення, відео.

Форма контролю: усне опитування
Форма контролю: усне опитування
ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактикиЛабораторне заняття №1

Тема: Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва (2 год).
Мета: Формування уявлень про національні особливості мистецтва різних народів світу з опорою на фольклорні джерела (пісні й танці, архітектурні особливості, національні костюми тощо).

Зміст лабораторного заняття


 1. Сутність педагогічної технології

 2. Інтегративні художньо-педагогічні технології

 3. Ігрові художньо-педагогічні технології

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання

1. Підготуйте наочність та звуковий ряд: Передача характерних особливостей поведінки тварин засобами пластичних матеріалів. (Скульптура, пропорції), Ніжність (ліплення двофігурної композиції: кенгуру і кенгуреня; коала і коаленя, слон і слоненя, жирафа і жирафиня і т.д.).

2. Підготувати наочність та звуковий ряд: Мистецтво Японії. Значення ліхтаря, журавля та сакури в національній культурі Японії. Особливості техніки орігамі. Прийоми виготовлення об’ємних виробів у техніці паперопластики. Завдання на вибір: японський ліхтар (дизайн), журавлик (орігамі), гілочка квітучої сакури (туш на тканині).

Аудиторні завдання:


 1. Франція – батьківщина класичного танцювального мистецтва. Французькі менуети, галопи. Французька народна пісня «Пастух». Г. Ф. Гендель «Менуети» (на вибір). Ілюстрації виконавців-танцівників. Навички порівняння м’яких окреслень природних форм із пластикою архітектурних будівель. Архітектурний пейзаж, діафільм. Мандруємо вулицями Парижа – архітектурний пейзаж (комбіновані техніки). Фотографії Ейфелевої вежі, інших архітектурних споруд, вулиць Парижа.

 2. Підготувати казку про мистецький Париж.

Форма контролю: виконання творчих завдань

Лабораторне заняття №2

Тема: Використання сугестивних та терапевтичних технологій на уроках мистецтва (2 год)
Мета: Формування уявлень про національні особливості мистецтва народів, що населяють Україну: специфіку музичної мови (мелодії, гармонії, ритмів та н..); самобутньою народною іграшкою, фантастичністю та оригінальністю образів, створених народними майстрами, різноманітністю матеріалів, із яких вони виготовлялись. Виховання шанобливого ставлення до культури різних народів, що населяють Україну.

Зміст лабораторного заняття

 1. Сугестивні та терапевтичні технології на уроках мистецтва

 2. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології

 3. Технології оцінювання результатів мистецької освіти у початковій школі


Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання 1. Підготувати казку розповідь яка б відображала характерні особливості фарб. Підготуйте музичний супровід.

 2. Підготувати базові запитання «відкритого типу», що передбачають низку можливих відповідей для аналізу образотворчих творів. Підготуйте зоровий ряд.

Аудиторні завдання: 1. Роль фасилітатора у проведенні інтегрованих уроків мистецтва

 2. Об’єкт мистецтва з погляду художника (вибір, засобів, ракурсів тощо).

Форма контролю: виконання творчих завдань

САМОСТІЙНА РОБОТА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання мистецтва. (16 год.)

Тема 1. Передумови інтеграції в шкільній мистецькій освіті

1. Зробити порівняльний аналіз принципів навчання образотворчому та музичному мистецтву в різні епохи.

2. Скласти таблицю змісту та завдань образотворчого і музичного мистецтва в різні епохи.
Самостійно розглянути та законспектувати наступні питання:


  1. Психологічні передумови інтеграції у шкільній мистецькій освіті.

  2. Художньо-педагогічні передумови інтеграції у шкільній мистецькій освіті


Тема 2. Особливості  інтегрованого викладання галузі «Мистецтва» у початковій школі

 1. Розкрити роль уяви у дитячій творчості. Підготувати до обговорення питання “Розвиток творчих здібностей школярів на уроках мистецтва”.

 2. Розробити сценарій уроку з мистецтва на тему «Мистецтво і рукотворний світ»

 3. Розробити сценарій уроку з мистецтва на тему «Пори року і народні свята»

 4. Виявити різницю між інтегрованим та стандартним уроком

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактикиТема 1: Методичні підходи вчителя до формування в учнів інтегрованих знань з основ образотворчого і музичного мистецтва

1. Підготувати матеріали до теми «Театр ляльок»: бесіду про театр ляльок,

Музичний ряд, що сприяє розвитку навичок визначення на слух пісні, танцю, засобів музичної виразності, гра «Якби я був композитором» (музично-театральні діалоги), імпровізація на тему театру ляльок.

2.Створення художніх образів. Передача характерів героїв за допомогою різнофактурних матеріалів. Силует. Оздоблення. Вирізання з картону фігурок улюблених персонажів у сценічних костюмах.

3.Виготовлення ляльки- рукавички (бі-ба-бо)

4. Ілюстрація до казки (за вибором студента)

5. Виготовити афішу до вистави (за вибором студента)

6. Виготовлення макета театральної сцени та розміщення на ній ляльок. Створення колективної композиції «Театр ляльок». (Поєднання різних матеріалів та технік за вибором студентів.)


Тема 2. Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва


 1. Підготувати матеріал з ігровим контекстом, (серія «Уяви себе художником»,

«Уяви себе архітектором» тощо); «Обери собі «героїв» із натюрморті митців і розкажи про них у власній композиції» (аплікація), «Створи пейзаж із хмарками, які розплакалися осіннім дощем », «Намалюй квітуче дерево, що милується собою у дзеркалі річеньки», «Створи будинок-фантазію, в якому живе людина відповідної професії: музикант, художник, пекар, аптекар, швець» та н..


Тема 3. Використання сугестивних та терапевтичних технологій на уроках мистецтва

1. Підготувати матеріал до теми «До країни Мультляндії»: бесіду про кіномистецтво, ознайомлення з особливостями жанру мультфільму. Порівняння музично-поетичних та анімаційних образів.

2. Підготувати музичний ряд (за вибором студентів) до гри: «Визнач настрій і характер музики» (за мелодіями творів, що вивчаються у початковій школі).

3. Порівняти образну мову різних видів мистецтва на прикладі м/ф «Ходить гарбуз по городу»

4. Виконати малюнки (портретів персонажів пісні) за образами музичних та анімаційних творів «Ходить гарбуз по городу» (кольорові олівці).

5. Підготувати художніх ряд (за вибором студента) до гри: «Визнач настрій і характер героя».


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Форми і методи театральної педагогіки у початковій школі.

 2. Педагогічне керівництво художньо-ігровою діяльністю учнів.

 3. Використання методу проектів на уроках мистецтва.

 4. Гра, як засіб викладання мистецтва в молодших класах.

 5. Роль дидактичної казки на уроках мистецтва.
 6. Комплексна інтеграція, що передбачає одночасне поєднання основних видів інтеграції – духовно-світоглядної (тематичної), естетико-мистецтвознавчої (естетичної, жанрової, художньо-мовної) або інших видів (образно-символічної тощо).


 7. Естетико-мистецтвознавча інтеграція.

 8. Жанрова інтеграція.

 9. Художньо-мовна інтеграція.

 10. Духовно-світоглядна інтеграція на основі спільного тематизму; пов'язаного з відображенням явищ життя в мистецтві

Питання до ККР

 1. Філософські (загальнонаукові) передумови інтеграції мистецтв

 2. Мистецько-культурологічні передумови інтеграції мистецтв

 3. Психологічні передумови інтеграції мистецтв.

 4. Дидактичні передумови інтеграції мистецтв.

 5. Художньо-педагогічні передумови інтеграції мистецтв.

 6. Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти

 7. Функції і принципи загальної мистецької освіти

 8. Мета і завдання мистецької освіти

 9. Базові компетентності мистецької освіти

 10. Зміст і структура програми галузі «Мистецтво»

 11. Мистецький тезаурус як фактор інтеграції

 12. Технологія проективного моделювання уроків

 13. Типи, жанри і структура уроків

 14. Художньо-педагогічна драматургія

 15. Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва

 16. Взаємоузгодження домінантних змістових ліній

 17. Інтегрування синтетичних мистецтв у домінантні

 18. Сутність педагогічної технології

 19. Інтегративні художньо-педагогічні технології

 20. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології

 21. Інтерактивні художньо-педагогічні технології

 22. Метод проектів

 23. Ігрові художньо-педагогічні технології

 24. Сугестивні та терапевтичні художньо-педагогічні технології

 25. Технології оцінювання результатів мистецької освітиРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 1. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектуван- ня виховного процесу в школі: Навч.-метод, посібник.— К.: Наук, світ, 2001.—182 с.

 2. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / JI. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко.— X.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2006.— 256 с.

 3. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.— К.: К. І.С, 2003.—С. 13—42.

 4. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О. Пехоти,— К., 2002.

 5. Основи педагогічної майстерності / За ред. І. Зязюна.— К.: Вища школа, 1987. – 207 с.

 6. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

 7. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002. – 270 с.

 8. Савченко О. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів.— К.: Абрис, 1997.— 416 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал