Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами іктСкачати 125.08 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір125.08 Kb.
Жужуленко Наталія Петрівна

Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ на уроках інформатики. Реалізація завдань навчального процесу засобами ІКТ,їх позитивні аспекти. Переваги використання інформаційних технологій.
Діти все можуть,

Їх у цьому треба тільки переконати.

І. Волков

Ми живемо в час модернізації системи освіти на основі широкого використання інформаційних та комунікаційних технологій, які сьогодні пропонують нові перспективи і вражаючі можливості для навчання, підтверджуючи тим самим, що людство перебуває на порозі освітньої революції. На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід'ємною частиною життя людини. Сьогодні ІКТ розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє значну роль у розв'язанні пріоритетних завдань навчання та виховання — формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психологічних якостей учнів. 

Мотивація — спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Мотивація до навчання — комплекс мотивів, які спонукають і спрямовують пізнавальну діяльність учнів, визначають її успішність.

Взагалі для формування мотивів навчальної діяльності використовують весь арсенал методів навчання: словесні, наочні й практичні, репродуктивні й пошукові, індуктивні й дедуктивні та ін. Кожен із цих методів, окрім інформаційно-навчального, здійснює також мотиваційний вплив. Проте існують специфічні методи стимулювання й мотивації, спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, стимулювання пізнавальної активності й водночас сприяння збагаченню учнів навчальною інформацією, зокрема методи формування інтересу до навчання (пізнавальні ігри, цікаві досліди, методи емоційного стимулювання тощо).

Застосування ІКТ значно розширює можливості таких методів, тому сприяє формуванню стійкої мотивації до навчання.

Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють процес, направлений на мобілізацію вчителем інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібності долати труднощі, активну самостійну роботу. Крім того, активізацію навчально-пізнавальної діяльності не можна розглядати в сучасних умовах тільки як процес керування активністю учнів. Вона одночасно є процесом і результатом стимулювання активності учнів.

В умовах становлення інформаційного суспільства навчальний процес розглядається як засіб розвитку учнів. А головне завдання школи полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, спонукати учнів до самоосвіти, пов’язаної з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.

Важливу роль у формуванні необхідних знань, умінь і навичок, а також якостей особистості учня відіграє предмет інформатика, який займає важливе місце як у системі освіти, так і в розвитку сучасного суспільства в цілому. Цей предмет має принципові відмінності від інших шкільних дисциплін і має багато можливостей для діяльності вчителів.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики необхідно, перш за все, надати навчальний матеріал у найбільш мультимедійному й інтерактивному вигляді. Адже, як стверджує народна мудрість: «Краще один раз побачити, ніж сім раз почути». Але ще важливіше – один раз зробити. Тоді, окрім знань, з’являться ще й уміння. Інформаційні технології вимагають частіше навичок і вмінь, чим знань. Тому на уроках інформатики повинна мати пріоритет саме практична діяльність учнів. Тому виникає питання: як її можна активізувати?

Найбільш важливим моментом тут виступає результат виконуваних дій. Тому результат будь-якої практичної роботи обов’язково повинен мати певну особисту значущість. Ідеальним засобом для розв’язання даного завдання може виявитися метод проектів. Але далеко не все в навчальному матеріалі може бути для учня цікавим. І тоді виступає не менш важливе джерело пізнавального інтересу – сам процес діяльності, що виникає через різноманітну самостійну роботу учнів.

Також цінним методом стимулювання інтересу до предмету виступає метод використання ускладнення пізнавальних завдань з розробкою різнорівневих консультацій.

Виникнення інтересу до інформатики значного числа учнів залежить більшою мірою від того, наскільки вміло буде побудована навчальна робота. Тому ефективним буде метод проблемного викладення матеріалу. Але не слід забувати, що проблема не викликає інтерес, тому потрібне завдання, яке здається простим, але вимагає нестандартного підходу.

Великий інтерес учнів викликають позакласні масові заходи, де в учнів розвиваються пізнавальні здібності

Вивчаючи навіть досить складний для сприймання учнів матеріал, вчитель повинен докласти неабияких зусиль, щоб зацікавити учнів, імітувати процеси з реального життя, розкрити і показати необхідність знань інформатики у вирішенні інших проблем, тобто мотивувати важливість отриманих знань учнів. Наприклад, випуск шкільної газети, створення Web-сторінки, програмного засобу для навчання та оцінювання знань.На уроках інформатики використання ІКТ — стає потужним засобом навчання: їх використання сприяє систематизації навчального матеріалу, підвищенню якості підготовки до уроку, покращенню рівня наочності викладання, що у свою чергу веде до зростання інтересу учнів, підвищення їх навчальної мотивації та пізнавальної активності.

Уроки з використанням ІКТ викликають велику зацікавленість учнів; комп’ютерні навчальні програми доступні не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Крім того, вони дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі. Це сприяє розвиткові інтересу учнів до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом: покращання наочності навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про перебіг інформаційних процесів, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що допомагає в розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання.

Використання можливостей ІКТ, особливо в 5-6 класах сприяє:


 • підвищення мотивації учнів;

 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності;

 • активізація пізнавальної діяльності, підвищення якості успішності школярів;

 • розвитку наочно-образного, інформаційного мислення;

 • підвищення активності та ініціативності школярів на уроці;

 • розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;

 • підвищення рівня комфортності навчання.

ІКТ покликані стати не додатком до навчання, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищуючи його ефективність.

При плануванні навчальної діяльності на перше місце необхідно ставити формування в учнів вміння і бажання навчатися.

Відомо, що найбільш ефективний спосіб викладання – це наочна демонстрація і синхронне пояснення досліджуваного матеріалу. Класичні та інтегровані уроки у супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів і програмних продуктів дозволяють учням поглибити знання, отримані раніше. Використання анімації в слайдах дозволяє педагогу дати учням більш яскраве уявлення про почуте на уроці. Підвищення мотивації та пізнавальної активності досягається за рахунок різноманітності форм роботи.

Комп'ютер дає вчителеві нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни навчального кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в інформаційний простір. Такі заняття викликають емоційний підйом, бо учні охоче працюють за комп'ютером. Комп'ютер не зможе замінити живого спілкування викладача з учнями, проте підвищує ефективність роботи учнів з різноманітними джерелами інформації та їх зацікавленість у вивченні предмета.

З метою підвищення пізнавальної діяльності учнів на уроках та при організації самостійної роботи в позаурочний час необхідно використовувати:


 • Презентації до уроків;

 • Відео уроки та відеофрагменти;

 • Програми-тренажери;

 • Комп’ютерні програми;

 • Електронні уроки;

 • Електронні підручники та посібники (on-line);

 • Програми комп’ютерного тестування;

 • Самостійна робота в Інтернет.

Позитивними моментами використання мультимедійних засобів є:

 • покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без надмірних зусиль запам'ятовуються;

 • мультимедійні засоби дають можливість відтворювати процеси, про які на уроках можна лише говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;

 • є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати деякі епізоди, завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки;

 • використання мультимедійних засобів сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу і т. ін. Ефективність навчання з використанням комп’ютера значною мірою залежить від якості навчальних програм. У разі їхньої низької якості комп'ютер не виправдовує тих надій на підвищення ефективності навчання, які на нього покладають.

Методика використання програмних засобів ведеться в трьох напрямках: ілюстративному; схематичному та інтерактивному. Найчастіше у роботі застосовується ілюстративний метод, що є головним при вивченні нового матеріалу. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно-логічних схем, це дає можливість сконцентрувати увагу учнів на ключових поняттях нової теми.

Інтерактивний напрямок включає перших два напрямки й потребує високого рівня кваліфікації вчителя. Мультимедійні засоби навчання допомагають учителеві: посилити мотивацію навчання; урізноманітнити форми подання інформації та види навчальних завдань; створити навчальне середовище, яке забезпечує «занурення» учня в певні соціальні та професійні ситуації; посилити співтворчість учителя та учня на уроці; розширити самостійність учня.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій із інформатики. Багато вчителів власноруч виготовляють комп’ютерні презентації за допомогою Роwег Роіпt; з використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і науки, та інтернет-ресурсів. Мультимедійні презентації здатні реалізувати багато завдань у процесі навчання, а саме:


 • використовувати передові інформаційні технології;

 • змінювати форми навчання й види діяльності в межах одного уроку;

 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних учених тощо;

 • реалізувати ігрові методи на уроках;

 • здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

 • роздрукувати план уроку та внести в нього замітки й коментарі;

 • проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

 • організовувати інтерактивні форми контролю знань, умінь і навичок;

 • організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Комп’ютер із мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Усе це дозволяє:

вивести сучасний урок на якісно новий рівень;

підвищувати статус учителя; • упроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

 • використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

 • ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок учнів;

 • полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектівг рефератів.

Роботу над уроками з комп’ютерною підтримкою можна поділити на три етапи: пошуковий, аналітичний та практичний. Зокрема, на пошуковому етапі, готуючись до занять з використанням комп'ютерних засобів навчання, учитель обов’язково переглядає й оцінює ресурсні та базові дані програмних продуктів; здійснює фрагментарну вибірку з програмного продукту; компонує презентаційний матеріал для його ефективного використання протягом уроку; складає щохвилинний план уроку з урахуванням резервного часу.

Комп'ютер має значні переваги:

- мультимедійність (поєднання в одній навчальній програмі усіх форм подання інформації, звуку, кольору, анімації);

- інтерактивність (внутрішня активність учня, запланована самим змістом навчальних програм, яка не потребує зовнішнього керування з боку вчителя);

- адаптивність;

- доступність;

- незалежність змісту навчання (рівні можливості всім користувачам незалежно від соціальних та інших умов життя).

Використання інформаційних технологій дозволяє учителю спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та об'єктивним.

Отже, можна відмітити такі переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій:

- навчальний матеріал засвоюється краще, підвищується інтерес до предмета;

- за рахунок економії часу, вчитель може спланувати додаткові завдання;

- значно посилюється мотивація до навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, різноманітністю і барвистістю інформації;

- комп'ютерна графіка дозволяє дітям непомітно засвоювати навчальний матеріал;

- відбувається формування інформаційної культури, виробляється уміння обробляти інформацію, розвивати мислення, готуватися до майбутньої професійної діяльності

Усе це в сукупності сприяє підвищенню рівня засвоєння знань.

Отже, у навчанні інформатики необхідно створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає школяреві якомога повніше розкрити свої здібності. Для цього на уроках необхідно використовувати елементи розвивального навчання: проблемні ситуації, творчі завдання, застосовувати проективний метод, спонукати учнів до самостійної науково-дослідної роботи. Також не слід забувати, що поєднання декількох технологій на уроці дозволяє зробити кожен урок захоплюючим і неповторним. Використання даних елементів у навчанні суттєво підвищує рівень знань з інформатики, творчу і пізнавальну активність учнів.Список використаних джерел


 1. Гладушина Н. М. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі / Н. М. Гладушина // Школа. — 2006. — № 10.

 2. Кузнецова І.В. Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів //Компютер у школі та сімї. – 2011 - №1.

 3. Кузьмінська О.Г. Розвиток пізнавальної активності старшокласників на уроках інформатики // Інформатика - 2003 - №2.

 4. Степенко С. В. Інформаційні технології на уроках / С. В. Степенко // Фізика в школах України. — 2013. — № 4.

 5. Коваленко О.Е., Корольова Н.В. Мотивація навчальної діяльності. Методика професійного навчання [Електронний ресурс] − http://forca.com.ua/knigi/navchannya/metodika-profesiinogo-navchannya.html.

 6. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] «Osvita.ua» − http://osvita.ua/school/technol/6804.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал