Історія розвитку психологічної науки. Основні тенденції розвитку психологічних явищ і знань у сучасному світі. (2 години)Сторінка6/11
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Своєрідність педагогічної діяльності в процесі виховання та навчання різних вікових груп. (1 година)

 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: з’ясувати сутність педагогічної діяльності, розкрити особливості педагогічної діяльності, зокрема лікаря. 1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

 • Мати уявлення про місце педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі.

 • Знати особливості педагогічної діяльності; основні вимоги до педагога; структуру педагогічної діяльності (конструктивний, організаційний та комунікативний компоненти).

 • Вміти виділяти зміст, форми і методи педагогічної діяльності, враховувати рушійні сили розвитку, принципи, закономірності та характер активності суб’єктів, що беруть участь у виховному процесі.
 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Людина, що одержує знання з будьякої освітньої системи, є навчающимся. У цьому понятті підкреслюється те, що він навчається сам, за допомогою інших (вчителів, товаришів по навчанню), будучи активним суб'єктом освітнього процесу і при цьому характеризуючись усіма розглянутими суб'єктними якостямі, рисами .

Кожен кто навчається, володіє індивідуальними особистостними і діяльнісними особливостями, тобто особливостями задатків (індивідуально - типологічними передумовами), здібностей, інтелектуальної діяльності, когнітивного стилю, рівня домагань, самооцінки, працездатності; властивостями виконання діяльності (планована , організація, точність і т.д.). Кожен навчаєющийся характеризується власним стилем діяльності, зокрема навчальної, та отношенням до неї.

У той же час всі навчающієся на певному рівні загальноосвітної системи, характеризуються вихідними загальними і типовими для них особливостями, рисами. Це пояснюється тим, що кожна освітня система співвіднесена, як правило, з певним періодом у житті людини. Так, у всьому світі навчаються в початковій школі діти не старше 10 років (хоча в екстремальних соціальних ситуаціях, наприклад ліквідації безграмотності, в цю ступінь освіти включаються дорослі). Крім того, слід враховувати специфіку самих ступенів освіти, співвідносених не тільки з віковими особливостями, але і з законом кумулятивности, нарощування, збільшення знань; структуруванням індивідуального досвіду; побудовою індивідуального тезауруса як упорядкованої структури вербального інтелекту. У силу цього суб'єктів «школяр», «студент» виокремлюють суспільною свідомістю як певні узагальнення, виходячи з віку та соціокультури.

Вікова періодизація являє собою одну з складних і неоднозначно розв'язуваних проблем психології ( А. Валлон, Ж. Піаже, В. Штерн, П.П. Блонський, Л.С. Виготський та ін.).

Л.С. Виготський визначив три групи підходів, або схем рішення , цієї проблеми. У рамках першої групи , з урахуванням біогенетичного підхіду, періодизація дитинства заснована на етапах філогенетичного розвитку. До цієї групи Л.С. Виготський відносить також періодизацію, засновану на вихованні та освіті. Говорячи про помилковість такої схеми, Л.С. Виготський визнає, що «розділення дитинства по педагогічному принципу надзвичайно близько підводить нас до істинного зрозуміння дитинства та поділ його на окремі періоди» вслід величезного практичного досвіду освіти, співвідносить з віковими змінами.

Друга група підходів (дуже численних) за основу періодизації приймає зміни якої-небудь однієї (частіше зовнішньої) ознаки, наприклад поява та зміна зубів (дентиция), сексуальне созрівання та ін.

Третя група підходів спрямована на виявлення базального, істотного в розвитку, наприклад змін внутрішнього темпу і ритму розвитку.

У руслі розуміння психічного розвитку як внутрішньо суперечливого процесу, пов'язаного з виникненням психічних і особистісних новоутворень, Л.С. Виготський, слідом за П.П. Блонским, виділяє певні епохи, стадії, фази в загальній схемі перелому, або криз розвитку. При цьому в якості критеріїв їх розмежування, виступають, по-перше, новоутворення, характетеризують сутність кожного віку. «Під віковими новоутвореннями слід розуміти той новий тип будови особистості та її діяльності, ті психічні та соціальні специфічні ознаки, які вперше виникають на даній віковій ступені і які в самому головному й основному визначають свідомість дитини, її ставлення до середовища, його внутрішне і зовнішне життя, весь хід його розвитку в даний період».

Іншім критерієм Л.С. Виготський вважає динаміку переходу від одного періоду до іншого, яка може бути різкою, критичною, повільною та поступової. Відповідно Л.С. Виготський виділяє наступні стабільні і критичні періоди вікового розвитку:


 • криза новонародженості, дитячий вік (2 місяці - 1 рік)

 • криза 1 року , раннє дитинство ( 1 рік - 3 роки)

 • криза 3 років , дошкільний вік ( 3 роки - 7 років)

 • криза 7 років , шкільний вік ( 8 років - 12 років)

 • криза 13 років, пубертатний вік ( 14 років -18 років)

 • криза 17 років.

У цій схемі звертає на себе увагу різні підстави виділення періодів дошкільного та шкільного віку (по педагогічній схемі), пубертатного (за схемою однієї ознаки). Однак сам підхід об'єднання двох критеріїв робить цю периодізацію (як полісімптоматичну , по Д.Б. Ельконіну) однією з найбільш поширених і продуктивних.

Так Д.Б. Ельконін, приймаючи схему Л.С. Виготського за вихідну, визначає періоди після кризи 7 років наступним чином: • криза 7 років, молодший шкільний вік

 • криза 11-12 років, підліткове дитинство (помічаючи, що виділяється і період

ранньої юності).

Ця схема побудована практично цілком на педагогічній основі.

Для педагогічної психології в цілому і для визначення типового «психологічного портрету» на кожній ступені освітньої системи важливе таке положення: «в критичний період виникає поява відповідного новоутворення, яке являє собою генеральну лінію подальшого розвитку в стабільному періоді». За змінами у розвитку дитини педагогічна система може не встигати (Л.С.Виготський), в результаті чого виникає ефект важковиховуваних, невстигаючих, одна з причин якого криється в самій динаміці вікового становлення дитини.

Ж. Піаже підійшов до визначення типових особливостей суб'єкта різного віку з позиції розвитку його інтеллекту. Він грунтувався на вихідних положеннях своєї теорії:

а) принципи рівноваги як стійкого відношення частин і цілого, до якого прагне інтелектуальний розвиток, забезпечено співвідношенням між функціями (адаптацією, ассіміляцією, акомодацією)

б) структурності, де структура є «розумова система, цілісність, принципи, активність якої відмінна від принципів активності частин, які цю структуру складають».


Ж. Піаже виділив чотири основних періоди розвитку інтелекту слідом за освітою сенсомоторного інтелекту і появою мови, або «символічної функції», що робить можливим його засвоєння, що відбувається, на його думку, від 1,5 до 2 років.

Відповідно:

Від 1,5 до 2 років «починається період, який тягнеться до 4 років і характеризується розвитком символічного і допонятійного мислення;

В період від 4 до 7-8 років утворюється, інтуітивне (наочне) мислення, прогрес пасивного зчленування якого впритул підводять до операцій;

З 7-8 до 11-12 років формуються конкретні операції, тобто операціональні угрупування мислення , пов'язані з об'єктами, якими можна маніпулювати або які можно схоплювати в інтуїції;

З 11-12 років та на протязі всього юнацького періоду вироблюється формальне мислення, угруповання якого характеризує зрілий рефлексивний інтелект».

Якщо порівняти схеми Ж. Піаже і Л.С. Виготського, наприклад дошкільного та молодшого шкільного віку , то ми бачимо, що вони в цілому збігаються:

 

Від 4 до 7-8 років Дошкільний Від 3 до 7 років.Від 7-8 до 11-12 років Шкільний, Від 8 до 12 років.

або молодший шкільний


Ми бачимо, що ці межі визначаються насамперед соціокультурним історично сформованим в генетичній пам’яти цивілізації досвідом, співвідношенням освіти дітей та їх внутрішньої психологічної готовності до кожної з його ступеней. Як справедливо зазначив Л.С. Виготський, педагогічна схема або, іншими словами, соціокультурне та історичне підгрунтя періодизації вікового розвитку залишаються однією з основних, формально поділених практично всіма дослідниками, особливо тими, хто стоїть на полісімптоматичній періодизації .

У всьому світі навчающихся називають відповідно за характером тієї освітньої системи, в якій вони навчаються (школяри, гімназисти, реалісти, студенти). Усередині цих найменувань у відповідності з віком і ступенем навчання розрізняють вже більш дробові позначення. Звідси і назви періодів за ступенями освіти - дошкільний, шкільний (молодший, середній, старший), студентський. Це свідчить про власне педагогічні критерії периодизації суб'єктного буття на віковому етапі від 6 до 22-23 років.

Загальноприйнятою є наступна періодизація: переддошкільний (3-5 років), дошкільний (5-7 років), молодший шкільний (7-11 років), підлітковий (середній шкільний) вік (11-15 років), рання юність, або старший шкільний вік (15-18 років) та студентський вік (пізня юність, рання зрілість )17-18 років - 22-23 роки (Б.Г. Ананьєв).

Відповідно типові суб'єкти кожного з цих освітніх періодів дошкільного, молодшого шкільного, підліткового, старшого шкільного, студентського віку. При цьому зазначається, що кожен віковий період у житті людини визначається сукупністю багатьох факторів, які виступають в якості його показників. Д.Б. Ельконін називає три основних показники, фактори, що обумовлюють як сам розвиток, так і його періоди. «Певний вік у житті дитини, або відповідний період його розвитку, - це відносно замкнутий період, значення якого визначається насамперед його місцем і функціональним значенням на загальній кривій дитячого розвитку.

Кожен вік, або період, характеризується показниками:

1) певної соціальної ситуацією розвитку

2) основним або провідним типом діяльності

3 ) основними психічними новоутвореннями

«Переходи особистості на нові етапи розвитку в цих умовах не визначаються тими психологічними закономірностями, які висловлювали б моменти саморуху розвитку особистості. Підкреслює А.В. Петровський - вони детерміновані ззовні включенням індивіда в той чи інший інститут соціалізації або ж обумовлені об'єктивними змінами всередині цього інституту, від яких виявляється залежна особистість у своєму формуванні. Тому тільки суспільство створює школи, виникає шкільний вік як стадія розвитку особистості ».

За характером зміни ведучих типів діяльності дитини в різних соціальних ситуаціях його розвитку, тобто на діяльнісному підгрунті.

Д.Б. Ельконін визначив і вікові періоди психічного розвитку та шість провідних видів (типів) діяльності:

1) безпосередньо - емоційне спілкування з дорослими,

2 ) предметно - маніпулятивна діяльність,

3 ) рольова гра,

4 ) навчальна діяльність,

5 ) інтимно - особисте спілкування,

6 ) навчально- професійна діяльність.

При цьому, як справедливо зазначає Д.І.Фельдштейн, інтимно - особисте спілкування, виступає в якості провідної діяльності підлітків.

Перераховані види діяльності входять або до групи діяльності, усередині яких відбувається засвоєння суспільно - вироблених способів дій, тобто діяльностей в системі відносин «дитина - суспільний предмет», або в групу діяльностей, всередині яких відбувається інтенсивна орієнтація в основних сенсах людської діяльності і освоєння завдань, мотивів і норм відносин між людьми, тобто діяльностей в системі відносин «дитина - суспільний дорослий». У першу групу «людина - предмет» входять другий, четвертий і шостий види діяльності, у другу групу «людина - людина» - перший, третій, п'ятий. Протиріччя, розбіжність між тим, що засвоєно в різних системах відносин, називається кризою. Цей загальний закон чергування систем, відносин і видів діяльностей названий Д.Б. Ельконіним законом періодичності.

Розгляд школяра і студента як суб'єктів навчальної діяльності грунтується на тезах Д.Б.Ельконіна: ведуча діяльність дитини (гра, навчальна діяльність, приватне загальне і т.д.) протікає в певному соціальному середовищі, ситуації розвитку, що в сукупності формує психічні та особистістне новоутворення. Слід також взяти до уваги, що “В процесі історичного розвитку змінюються загальні соціальні умови, в яких розвивається дитина, змінюються зміст і методи навчання, і все це не може не сказатися на зміні вікових етапів розвитку. Кожен вік являє собою якісно особливий етап психічного розвитку і характеризується безліччю змін, складаючих в сукупності своєрідність структури особистості дитини на даному етапі його розвитку”.

Значення кожного вікового періоду визначається його містом в загальному циклі розвитку дитини. О.М.Леонтьєв, відзначаючи специфіку внутрішнього межстадійного розвитку, підкреслює, що всередині стадії реалізуються два провідних напрямки: від вимірювання кола життєвих відносин до розвитку дій, операцій і назад - від перебудови цих функцій і операцій до нової діяльності. Між стадіями відбувається входження предметної діяльності в нове коло суспільних відносин. Відсюди бере початок тенденція генетичного розгляду кожного віку як етапу цілісного розвитку особистості в якості суб'єкта пізнання, спілкування, праці. При цьому, згідно з результатами досліджень психологічної школи Б.Г.Ананьєва, сам розвиток має інволюційно - еволюційний характер. Як вже зазначалося, воно здійснюється за основними лініями інтелектуального, особистісного та діяльнісного відношення дитини. Ці лінії невіддільні одна від одної, що обусловлює і визначає розвиток людини в цілому як особистості, та як суб'єкта діяльності.

Індивідуальні відмінності учнів у навчальній діяльності (Г. Клаус)
Параметр порівняння

Позитивний тип

Негативний тип

Швидкість

Швидко

Легко, без труду

Міцно, стійко в часі
Легко переучується

Володіє гнучкістюПовільно

Насилу , напружено , важко

Поверхнево, швидкоплинно, швидко забувається

Насилу переучується

Характеризується ригідністю , застиглістю


Ретельність

Сумлінно

Акуратно


Грунтовно

Халатно

Недбало, неохайно

Поверхнево


Мотивація

Охоче ​​

Добровільно

За власним спонуканню

Активно, включенно, захоплено

Старанно, щосили


Неохоче

За обов'язком

Під тиском

Пасивно , мляво , байдуже


Недбайливо, ліниво

Регуляція дії

Самостійно

Автономно, незалежно

Планомірно, цілеспрямовано
Наполегливо, постійно


Несамостійність

Наслідуючи

Безцільно, безсистемно, без плану

Періодично, нестійкоКогнітивна організація

Усвідомлено, з розумінням
Направлено, передбачаючи наслідки

Раціонально, економноМеханічно, не розуміючи, методом проб і помилок

Випадково , ненавмисно


Нераціонально, неефективно

Загальна оцінка

Добре

Погано 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ: .

 • Дайте визначення поняття “діяльність” як категорії педагогіки.

 • Охарактеризуйте основні види діяльності.

 • У чому полягає своєрідність педагогічної діяльності?

 • Які існують вимоги до особистості педагога?

 • Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що розуміння та пізнання особистості учня є необхідною умовою педагогічної діяльності?

 • У чому полягають особливості пізнавальної діяльності?

 • У чому полягає значення теоретичної та практичної діяльності?

 • Як, на вашу думку, слід розуміти поняття “культура діяльності”?

 • Дайте визначення понять: “педагогічна майстерність”, “педагогічний такт”, “педагогічний етикет”. 1. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Підготувати повідомлення на одну з тем:

 • Вплив діяльності на розвиток особистості.

 • Майстерність спілкування медичного працівника.

 • Педагогічна діяльність лікаря.

 1. Виконати завдання:

Поспостерігайте за обраним вами викладачем і опишіть своєрідність його педагогічної діяльності (за фахом).


 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

1. У чому ви бачите сенс знання фахівцем вікових особливостей особистості:

а) вікова періодизація - це точна схема психічного розвитку людини, у відповідності з якою розробляються і застосовуються універсальні засоби виховання;

б) на основі вікової періодизації фахівець здійснює вивчення індивідуальних особливостей особистості і враховує в процесі спільної діяльності, спілкування, навчання, виховання;

в) знання вікової періодизації дає можливість фахівцю побачити ріст і розвиток біологічного фонду людини;

г) для фахівця знання вікових особливостей людини не має реального сенсу, оскільки всі його методи виховання і впливу ґрунтується на знанні індивідуальних особливостей людини;

д) правильної відповіді немає.2. В якій групі перелічені найоптимальніші умови розвитку дитини в сім’ї:

а) повна сім’я, демократичний стиль стосунків, відвертість стосунків, педагогічна культура батьків, спільна діяльність батьків і дітей;

б) повна сім’я, авторитарний стиль стосунків, сумісний відпочинок, взаємоповага, заохочення;

в) неповна сім'я, демократичний стиль стосунків, взаємоповага, взаємодопомога;

г) неповна сім’я, ліберальний стиль стосунків, покарання, приклад, педагогічна культура, зв’язок із школою;

д) правильної відповіді немає.3. Вивченням виховання займається ряд наук. Який варіант відповіді, характеризує вивчення виховання в аспекті педагогічної науки:

а) вивчення виховання як фактора суспільного розвитку;

б) вивчення виховання як фактора психологічного розвитку людини;

в) вивчення виховання як фактора морального прогресу суспільства;

г) вивчення виховання як процесу розвитку і формування людини;

д) правильної відповіді немає.
 1. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ:

Освіта Навчающийся Освітній процес

Задатки Комулятивність Вікова періодизація

Філогенетичний розвиток Криза розвитку Вікові новоутворення

Символічне мислення Рефлексівний інтелект Педагогічна схема Полісімптоматична периодизація8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

    1. Загальна психологія. /За заг. ред. Максименка С.Д. – К., 2000.

    2. Загальна психологія./За заг. ред.. акад. С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Вінниця:Нова книга 2004.

    3. Лазуренко О.О. Основи психології: навчально-методичний посібник. – К., 2002.

    4. Лазуренко О.О. Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів з курсу «Основи психології та педагогіки». – К.- Ніжин, 2005.

    5. Лазуренко О.О. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний комплекс. – Київ, 2011.

    6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання 2-ге перероблене та доповнене. – К., 2004.

    7. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. – Київ, 2012.

    8. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. /За ред.. С.Д. Максименка. – Київ, 2013.

    9. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К., 2008.

    10. Психологія і педагогіка / За ред. С.Д.Максименка. – Вінниця, 2007.

    11. Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.


Додаткова:

       1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій. – К., 1993.

       2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К. Здоров‘я. 1994.

       3. Галузинський В.М., Євтух М.З. Педагогіка (теорія та історія). – К., 1995.

       4. Грехнів В.С. Культура педагогічного спілкування. – К., 1990.

       5. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони. – К., 2002.

       6. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. – К., 1996.

       7. Комплексне вивчення психології та педагогіки. Вступ до психології та педагогіки. Навчальний посібник. За ред. Скрипниченко О.В., Бурлака Я.І. та ін. – К., 1992.

       8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К., 2003.

       9. Лазуренко О. О. Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки». – К, 2005

       10. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 2000.

       11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К., 1999.

       12. Лозова В.І., Москаленко П.С., Троцко Г.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 1993.

       13. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Основи педагогіки» /укл. О.О. Лазуренко та ін. Вид. 2-е. – К., 2001.

       14. Пелеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.

Автори: ас., к.мед.н. Шустерман Т.Й., ас. Широков О.В.

Затверджено на засіданні кафедри

«____»_____________ 2015 року. Протокол № ________

Методична вказівка

до самостійної аудиторної та позааудиторної роботи

для студентів 1- го курсу спеціальностей

"Лікувальна справа", "Педіатрія",

"Медико –Профілактична справа" та "Стоматологія"

з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки».

Тема: Структура освіти. Педагогіка вищої школи як галузь сучасної загальної освіти. (1 година)


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

ознайомити студентів із основами і актуальними проблемами сучасної дидактики, суттю процесу навчання, структурою та принципами сучасної освіти, показати місце і роль педагогіки вищої школи в ній.

 1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

Мати уявлення про дидактику, її предмет та завдання; своєрідність принципів, форм, методів і засобів навчання.

Знати поняття про освіту та самоосвіту; структуру та основні принципи сучасної освіти; предмет педагогіки вищої школи; спеціалізацію навчання у вищій школі, актуальні проблеми освіти і самоосвіти майбутнього лікаря.

Вміти розрізняти особливості загальної та професійної освіти; методи та форми навчання у вищій школі.


 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Освіта - процес і високий рівень володіння людською культурою, яка представлена системою знань, умінь і навичок, поглядів та переконань тощо. Завдяки освіті стає можливим формування людини, що володіє знаннями, які є не тільки результатом її інтелектуальної діяльності, але й визначають її відношення до дійсності.

Самоосвіта - цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною системою знань і умінь, поглядів, переконань, ирогресивним досвідом у певній сфері діяльності під впливом особистих та суспільних інтересів.

Зміст освіти на сучасному етапі розвитку суспільства є:

- системою знань про навколишній світ, сучасне виробництво, культуру, мистецтво;

- системою інтелектуальних і практичних умінь;

- системою навичок творчого розв’язання практичних та теоретичних проблем;

- системою етичних норм, якими мають оволодіти діти, учні, студентство.

Зміст освіти покликаний забезпечити передачу і засвоєння підростаючим поколінням досвіду старших поколінь, змісту соціальної культури для подальшого розвитку засвоєного досвіду.Зміст освіти відображується в навчальних планах, програмах, підручниках, дидактичних матеріалах.

Системою освіти (органів, підрозділів, пов’язаних спільною функцією) вважають сукупність освітньо-виховних закладів, що функціонують у державі і суспільстві, зв’язки між ними у процесі досягнення цілей виховання і освіти.

На сучасному етапі розвитку суспільства державна неперервна освіта складається з таких основних ланок: • дошкільне виховання (у дошкільних закладах);

 • загальна середня освіта (початкова, неповна, середня);

 • професійно-технічна освіта;

 • середня спеціальна освіта;

 • вища освіта і підготовка наукових кадрів;

 • перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів.

В залежності від мети і характеру підготовки учнів розрізняють загальну, політехнічну й професійну освіту.

Вихідними положеннями про структуру неперервної освіти, її організацію і розвиток служать принципи освіти, в яких виділені загальні, закономірні характеристики цього процесу в суспільному розвитку та розвитку особистості.
Загальна освіта

Професійна освіта

 • оволодіння загальним рівнем знань, вироблених людством, досягнень культури;
 • знайомство з основними законами, що визначають життя суспільства і використання цих законів в різних сферах життя

 • засвоєння певного обсягу знань, конкретної спеціальності, пов’язаного з певною сферою професійної (лікарської) діяльності

 • формування умінь, навичок та здібностей

Особливості

особливості

У Законі України “Про освіту” (1991 р.) виділено такі основні принципи: • гуманізм, демократизм і доступність;

 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

 • пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і класовими інтересами;

 • органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями;

 • світський та науковий характер освіти;

 • гнучкість і прогностичність системи освіти;

 • безперервність і різноманітність освіти;

 • еквівалентність системи освіти світовому рівню вимог;

 • інтеграція з наукою, виробництвом і освітою інших країн.


Предметом педагогіки вищої школи - є вивчення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої - підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.

Одне з найважливіших завдань педагогіки вищої школи - розкриття закономірностей формування студентів вузів як майбутніх фахівців.

Методика системного підходу до виховання студентів як процес включає ряд структурних елементів, виділення й осмислення яких сприяє підвищенню ефективності виховання й навчання.
Спеціалізація вищої школи є її характерною рисою. Диференціація спеціальностей і спеціалізації визначається потребою народного господарства, зростає роль декваліфікації і доспеціалізації в умовах виробництва після закінчення вузу.

Методи організації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність методів, які спеціально спрямовані на передачу і засвосня учнями знань, вмінь та навичок.


До методів навчання у вищій школі належать:

І. Методи стимулювання і мотивації навчання;

ІІ. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальних дій;

ІІІ. Методи контролю і самоконтролю.
З історії розвитку освіти відомо багато форм організації навчання.

У вищих навчальних закладах освіти склалась:

 • аудиторна система навчання (розрахована на засвоєння студентами теоретичних знань);

 • кабінетно-лабораторна (розрахована на оволодіння системою умінь та інавичок);

 • науково-лабораторна (розрахована на набуття досвіду науково-дослідної роботи і продуктивної праці).

У вищій школі лекція була і залишається провідною початковою формою організації навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності студентів, їхньої професійної підготовки.

Л е к ц і я - це усний виклад навчального матеріалу, великого за обсягом, складного за логічною побудовою.
Класифікація лекційних занять:


 • за змістом та дидактичними цілями;

 • за логікою викладу матеріалу і характером організації пізнавальної діяльності;

 • за способами викладу матеріалу;

 • за використовуваними технічними засобами.


Семінарські, практичні, лабораторні заняття - основні форми організації індивідуального та групового засвоєння вмінь і навичок та досвіду творчої діяльності.

Основними засобами навчання є: слово викладача, підручник, технічні засоби навчання та ін.


Контроль — це невід‘ємний компонент навчального процесу, який полягає в перевірці його результативності.

Функції контролю: освітня, діагностична, виховна, розвиваюча, стимулююча, управляюча, оцінююча.

Принципи організації контролю і оцінки знань студентів визначаються метою навчально-виховного процесу у вузах. Основні з них:

 • принцип індивідуального характеру перевірки і оцінки знань студентів;

 • принцип системності перевірки і оцінки знань;

 • принцип тематичності;

 • принцип диференційованої оцінки успішності навчання студентів;

 • принцип об’єктивності;

 • принцип єдності вимог викладачів до студентів.


Методи контролю - це сукупність методів, які дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь та навичок.

Виділяють:


Основні вимоги до перевірки і оцінки успішності:

 • індивідуальний характер;

 • систематичність;

 • достатня кількість даних для оцінки;

 • тематична спрямованість;

 • об'єктивність.

Критерії оцінки: обсяг (повнота) знань, глибина знань, міцність та оперативність знань, вміння викласти знання в усній, письмовій та графічній формах, якість вмінь та навичок.
КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ:

ВИДИ

 • Попередній

 • Поточний

 • Тематичний

 • Підсумковий

 • Заключний

ФУНКЦІЇ

 • Освітня

 • Діагностична

 • Виховна

 • Розвивальна

 • Стимулююча

 • Управлінська

МЕТОДИ

 • Спостереження

 • Усні

 • Письмові

 • Практичні

 • Програмовані

 • Графічні

ФОРМИ

 • Індивідуальні

 • Групові

 • Фронтальні

За час навчання у вузі майбутній фахівець повинен оволодіти різними видами як теоретичної, так і практичної діяльності. Теоретична діяльність особистості сама по собі не призводить до змін у предметах та явищах зовнішнього світу, але дозволяє передбачити їх. Теоретична діяльність студента дозволяє вдосконалювати результати практичних дій. Отже, теоретично-пізнавальні види діяльності займають не тільки провідне місце в інтелектуальному розвитку, а й визначають успіх у практичній праці.

 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ: .

 1. Розкрийте поняття “освіта” та “самоосвіта”.

 2. Назвіть учених, які зробили вагомий внесок у розвиток дидактики як науки.

 3. Яка існує сучасна структура освіти?

 4. Яке значення освіти у розвитку суспільства і в житті окремої людини?

 5. Які вам відомі основні принципи освіти?

 6. Що є предметом педагогіки вищої школи?

 7. Яке розуміння спеціалізації навчання у вищій школі?

 8. Назвіть основні методи організації навчання у вищій школі. Назвіть найбільш оптимальний для студентїв-медиків.

 9. Назвіть основні форми роботи студентів у вузі. Зробіть порівняльний аналіз різних форм організації навчального процесу.

 10. Назвіть основні форми контролю у вузі.

 11. Які вам відомі принципи контролю і перевірки знань студентів у вищій школі?

 12. Що являє собою самостійна робота студентів у вищій школі?

 13. Дайте характеристику способів активізації навчального процесу у вузі. 1. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Підготувати повідомлення на одну з тем:

 • Актуальні проблеми сучасної освіти.

 • Місце педагогіки ВШ в системі педагогічних наук.

 • Основні напрями виховної роботи лікаря в освітніх закладах України.

 1. Виконати завдання:

 1. На основі публікацій у педагогічних періодичних виданнях визначте проблеми сучасної дидактики в навчально-виховних закладах України.

 2. Проаналізуйте вислів А.Дістервега: “Не в кількості знань полягає освіта, а в розумінні і вмілому застосуванні всього того, що знаєш”.

 3. Із праці Я.А.Коменського “Велика дидактика” випишіть основні дидактичні принципи.

  ВИДИ
  ФУНКЦІЇ
  МЕТОДИ
  ФОРМИ
 4. Заповніть таблицю: Контроль за навчальним процесом.
 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

1. Від чого залежить вибір методів навчання:

а) змісту навчального матеріалу, типу заняття, принципів навчання;

б) змісту навчального матеріалу, ступеня знайомства учнів з цим матеріалом і їх життєвого досвіду, дидактичного завдання;

в) типу заняття, принципів навчання;

г) ступеня знайомства учня з навчальним матеріалом і їх досвіду;

д) дидактичного завдання і принципу навчання.2. В якій групі перелічені методи навчання в залежності від основних дидактичних завдань:

а) методи оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок, застосування одержаних знань, перевірка знань, вмінь, навичок, закріплення вивченого;

б) словесні, наочні, практичні, творчої діяльності, репродуктивні, закріплення вивченого, бесіда;

в) пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, лекція, формування вмінь і навичок, творчої діяльності;

г) практичні, бесіда, закріплення вивченого, частково-пошукові, словесні, диспут, наочні, методи оволодіння знань;

д) правильної відповіді немає.3. До якої групи входять словесні методи навчання:

а) бесіда, робота з книгою, лекція;

б) робота з контурними картами, ілюстрування, демонстрування;

в) розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут;

г) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування;

д) правильної відповіді немає.
 1. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ:

Вміння Загальна середня освіта Заліки

Зміст освіти Знання Навички

Навчальна програма Навчальний план Навчальний предмет

Норми оцінок Освіта Політехнічна освітаПрактікум Професійна освіта Самостійна робота

 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

    1. Загальна психологія. /За заг. ред. Максименка С.Д. – К., 2000.

    2. Загальна психологія./За заг. ред.. акад. С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Вінниця:Нова книга 2004.

    3. Лазуренко О.О. Основи психології: навчально-методичний посібник. – К., 2002.

    4. Лазуренко О.О. Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів з курсу «Основи психології та педагогіки». – К.- Ніжин, 2005.

    5. Лазуренко О.О. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний комплекс. – Київ, 2011.

    6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання 2-ге перероблене та доповнене. – К., 2004.

    7. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. – Київ, 2012.

    8. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. /За ред.. С.Д. Максименка. – Київ, 2013.

    9. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К., 2008.

    10. Психологія і педагогіка / За ред. С.Д.Максименка. – Вінниця, 2007.

    11. Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.


Додаткова:

       1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій. – К., 1993.

       2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К. Здоров‘я. 1994.

       3. Галузинський В.М., Євтух М.З. Педагогіка (теорія та історія). – К., 1995.

       4. Грехнів В.С. Культура педагогічного спілкування. – К., 1990.

       5. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони. – К., 2002.

       6. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. – К., 1996.

       7. Комплексне вивчення психології та педагогіки. Вступ до психології та педагогіки. Навчальний посібник. За ред. Скрипниченко О.В., Бурлака Я.І. та ін. – К., 1992.

       8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К., 2003.

       9. Лазуренко О. О. Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки». – К, 2005

       10. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 2000.

       11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К., 1999.

       12. Лозова В.І., Москаленко П.С., Троцко Г.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 1993.

       13. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Основи педагогіки» /укл. О.О. Лазуренко та ін. Вид. 2-е. – К., 2001.

       14. Пелеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.

Автори: ас., к.мед.н. Шустерман Т.Й., ас. Широков О.В.

Затверджено на засіданні кафедри

«____»_____________ 2015 року. Протокол № ________

Методична вказівка

до самостійної аудиторної та позааудиторної роботи

для студентів 1- го курсу спеціальностей

"Лікувальна справа", "Педіатрія",

"Медико –Профілактична справа" та "Стоматологія"

з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки».Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал