Інтерактивні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетентностіСторінка2/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3

ВИСНОВКИ


Системі освіти, через яку проходить усе підростаюче покоління, сьогодні пред’являються якісно інші вимоги, ніж раніше. Однією з основних цілей освіти є розвиток особистості, формування в неї життєвих компетентностей. З початку реформації освіти в Україні всі педагоги засвоїли інформацію про особистісно орієнтоване навчання як суб’єкт-об’єктну взаємодію, спрямовану на самоактуалізацію й самореалізацію його учасників. Інформаційний освітянський простір заповнився змістами різних видів навчання, педагогічних технологій, інноваційних методик. Більшість навчальних закладів усвідомили необхідність працювати в режимі розвитку й утілювати різні освітні інновації. Для того, щоб скористатися знаннями, вміти аналізувати, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими людьми, слід активніше застосовувати інтерактивні методи, в яких наявні важливі елементи: активність та співпраця. Застосування інтерактивних методів відзначатиметься ефективністю лише за наявності планування викладачем результатів роботи з групою, залучення слухачів до активної діяльності та дасть змогу наблизити процес навчання до конкретного досвіду групи.

Формування готовності педагогів до інтерактивної взаємодії є частиною методичної роботи школи, має найбільшу ефективність і результативність у постійній взаємодії та співпраці з методичним кабінетом, практичним психологом, бібліотекою, адміністрацією, педколективом, соціальним педагогом, батьківською спільнотою, громадськими установами та організаціями, громадою.

Як свідчить практика, організація процесу навчання з використанням інтерактивних форми сприяє формуванню стійкого інтересу до навчання, потреб у самоосвіті, саморозвитку. Від рівня професійної компетентності педагога і його готовності до інтерактивної взаємодії залежить ефективність і результативність реалізації інтерактивної освіти.

ДОДАТКИ

Додаток 1
Діагностична карта задоволення вчителя

своєю професійною діяльністю

Питання

Зовсім не задоволений

Майже не задоволений

Дуже задоволений

Не дуже задоволений

Байдуже

Стосунки, що склалися з учнями
Стосунки, що склалися з колегами
Відносини, що склалися з адміністрацією
Відносини, що склалися з батьками
Своєю підготовкою до вчительської діяльності
Підготовкою щодо позакласної роботи
Підготовкою щодо роботи з батьками
Відповідністю професії особистісним здібностям
Можливостями для творчості
Заробітною платою
Організацією роботи у школі
Можливостями кар’єрного росту

Додаток 2
Діагностика підготовки вчителів
Чи задоволені Ви своєю професійною підготовкою?

За якими напрямками Ви хотіли б удосконалюватися?

Чи вважаєте Ви, що потрібно поглибити свої знання?

Якими професійними вміннями Ви не задоволені?

Чи хотілося б Вам їх удосконалювати?

Які семінарські заняття Вам би хотілося відвідати та взяти участь у їх роботі?Самотест «Шляхи розвитку»

(потребує відповіді «так» чи «ні»)

У мене часто з’являється бажання більше знати про себе.

Я вважаю, що в мене немає потреби в чомусь змінюватись.

Я впевнений у своїх силах.

Я вірю, що всі мої плани здійсняться.

У мене немає бажання знати всі свої плюси та мінуси.

У моїх планах я частіше сподіваюся на щасливий випадок, ніж на себе.

Я хочу краще та ефективніше працювати.

Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно.

Мої невдачі найчастіше пов’язані з невмінням працювати.

Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості.

Мені важко самостійно домогтися того, що задумано.

У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок.

Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії.

Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю щось змінити.Ключ: 1+,2-, 3+,4+,5-,6-,7+, 8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-.

Аналіз. Для визначення готовності пізнати себе (ГПС) потрібно підрахувати кількість збігів з ключем до тверджень 1,2,5,7,9,10,13. Так само визначається готовність самовдосконалюватися (ГС) за твердженнями 3,4,6,8,11,12,14. За одержаними значеннями отримуємо місцезнаходження на координатній площині індивідуальних показників.


А

Б

В

Г


Область А: суперництво. «Можу, але не бажаю змінюватися». Людина має великі можливості до саморозвитку, вони більші за її бажання.

Область Б: співпраця. «Хочу знати себе і можу вдосконалюватись».

Область В: уникнення. «Не хочу знати себе і не хочу вдосконалюватись».

Область Г: пристосування. «Хочу знати себе, але змінити себе не можу». За результатами цього тесту в методичну роботу вносяться корективи щодо стимулювання потреб пізнати себе й самовдосконалюватися. Висновки тестування, як правило, добре узгоджуються з оцінками, отриманими за діагностикою визначення задоволеності потреб учителя у професійній діяльності.
Додаток 3.
Діагностична карта-самоаналіз утруднень учителів

при організації методичної діяльності


Вид методичної діяльностіСамооцінка вчителя

Відчуваю

утрудненняВолодію

питаннямЗдатний

допомогти1.Цільовий компонент

Визначення мети уроку


Планування роботи на уроці


2. Змістовий компонент

Засвоєння ідей і понять науки в межах предмета


Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями


3. Проектований компонент

Розподіл матеріалу теми за уроками


Складання плану, конспекту уроку


Підбір теоретичного матеріалу


Підбір системи задач і вправ


Підбір діагностичного матеріалу до уроку


Вибір форм і методів навчання


Вибір структури уроку


4. Організаційний компонент

Постановка мети уроку й забезпечення сприйняття її учнями


Організація сприйняття того, що вивчається


Організація закріплення й застосування на практиці отриманих знань


Поєднання індивідуальної і групової діяльності учнів


Підтримання необхідного темпу уроку


Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів


Використання елементів проблемного навчання


Навчання учнів:

планування;

самоконтролю;

раціональної витрати часу;

уміння висловлювати свою думку.

Володіння методикою проведення навчальних занять:

перевірка підсумків попередньої роботи;

презентація нового матеріалу;

практика учнів;

самоконтроль і самооцінка результатів;

узагальнення навчального матеріалу;

визначення домашнього завдання;

підбиття підсумків заняття5. Контрольно-оцінний компонент

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок


Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів


Визначення форми проведення тематичної атестації


Методика проведення різних форм тематичної атестації


Обгрунтування виставлених оцінок


Поточне оцінювання учнів


Самоконтроль


Діагностика визначення рівня методичних утруднень учителів проводиться наприкінці навчального року щорічно, на основі чого складається план методичної роботи.


Додаток 4
Анкета для вчителів «Використання інтерактивних технологій»
Віддаю перевагу таким формам навчальної діяльності:

а) фронтальним;

б) індивідуальним;

в) груповим (кооперативним);

г) іншим______________________________________________

Практикую роботу в малих групах:

а) часто;

б) рідко;

в) не практикую;

г) інше_________________________________________________________

Не використовую інтерактивні технології, тому що

а) вважаю їх недоцільними під час вивчення даного предмета, теми;

б) традиційні підходи до навчання вважаю єдино правильними;

в) інше_______________________________________________________

Вважаю, що дискусію як елемент уроку можна використовувати:

а) на уроках суспільно-гуманітарного циклу;

б) на уроках будь-якого предмета;

в) практично на всіх уроках, окрім точних наук;

г) інше_______________________________________________________

На мою думку, гуманізації стосунків між учнями сприяє така форма роботи:

а) індивідуальна;

б) фронтальна;

в) групова (кооперативна).

6. Я вважаю, що формуванню в учнів активної життєвої позиції сприяє така форма роботи:

а) індивідуальна;

б) фронтальна;

в) групова (кооперативна).

На мою думку, інтерактивні форми роботи сприяють розвитку комунікативних здібностей учнів:

а) частково;

б) так;


в) не сприяють;

г)інше______________________________________________________

8. Заповніть таблицю «Володіння інтерактивними формами, методами, прийомами»


№з/п

Технологія

Володію, можу

поділитися

досвідом


Не володію

Володію

частково


1

Робота в групах


2

Ротаційні (змінні ) трійки


3

«Карусель»


4

Робота в малих групах


5

«Мікрофон»


6

Незакінчені речення


7

«Розумовий штурм»


8.

«Навчаючи – учусь»


9

«Ажурна пилка»


10

Аналіз ситуації


11

Вирішення проблеми «Дерево рішень»


12

Розігрування ситуації в ролях


13

Метод ПРЕС


14

Займи позицію

Зміни позицію
15

Дискусія


16

Дискусія в стилі телевізійного ток - шоу


17

Дебати
СТИСЛИЙ ГЛОСАРІЙ

Актуалізація – відтворення в пам’яті учня знань, уявлень, життєвого досвіду, набутих ним раніше.

Аналіз – розкладання, розчленування цілого на частини; здійснюється у двох напрямах: практичної дії та розумової операції.

Асертивність – уміння виразити себе, не принижуючи інших.

Бригадно-індивідуальна форма навчання – розроблена у США система навчання математиці, коли індивідуальні заняття поєднуються з роботою в малих групах.

Бригадно-лабораторний метод – поширений у практиці роботи радянської школи 20-х років ХХ ст. метод, який передбачав виконання спеціально сформованими учнівськими групами (бригадами, ланками) практичних, лабораторних робіт. Завдання, що їх виконували бригади, могли бути як єдиними, так і диференційованими.

Гра – різновид навчальної діяльності, значимість якого полягає не в результаті, а в самому процесі.

Гра рольова – групова гра, в якій діти беруть на себе різноманітні соціальні ролі за спеціально створених сюжетних умов.

Гра сюжетна – гра, в якій діти відтворюють сюжети із реального життя людей або з художньої літератури.

Ділова гра – імітація ситуації з моделюванням професійної чи іншої діяльності шляхом гри та заздалегідь повідомленими правилами.

Групова робота на уроці – форма організації навчально-пізнавальної діяльності, за якої учні, об’єднані в малі групи, виконують як спільні, так і диференційовані завдання педагога.

Дебати – техніка залучення присутніх до формально структурованих обговорень суперечливих поглядів на одну й ту саму проблему.


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал