Інформації про навколишній світ, про закономірності його функціонування. Через мову дитина усвідомлює своє "я". Разом із засвоєнням мови у підсвідомості закладається внутрішній планСкачати 93.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.05.2017
Розмір93.54 Kb.
ТипІнформації

УДК 811.161.2:373 С.В.Мунтян
МЕТОДИЧНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ
Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить мові. Потреба у спілкуванні, мовленні, поряд з потребою діяльності, праці є визначальною установленні особистості. Мова найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини й доносить до них величезну частку інформації про навколишній світ, про закономірності його функціонування. Через мову дитина усвідомлює своє я. Разом із засвоєнням мови у підсвідомості закладається внутрішній план можливих дій, створюються моделі вчинків, що реалізуються у відповідних життєвих ситуаціях. Окрім того, людина може активно співпрацювати з іншими в різних сферах діяльності, досягти життєвого успіху, бути щасливою тоді, коли має розвинену комунікативну культуру, тобто систему знань, норм, цінностей і зразків поведінки, які прийняті в суспільстві, де вона живе і органічно, природно реалізує їх в офіційному та неофіційному спілкуванні. Тому особливого значення набуває проблема формування мовленнєвої особистості - людини, яка виявляє високий рівень мовної і мовленнєвої компетенції, шанує, любить і береже рідну мову, людини, здатної представляти себе в суспільстві і засобами мови [1]. У лінгводидактиці розвиткові мовлення завжди приділялася належна увага. Але для його формування та вдосконалення спеціальні уроки ввели в програми тільки в х років. Що стосується навчання діалогічного мовлення, то методисти вважали, що розмовний стиль (причому в усній діалогічній формі) – єдиний з усіх функціональних стилів, яким діти оволодівають ще до школи практичним шляхом. І тому навчати усного діалогічного мовлення – завдання, мовляв, неактуальне для школи. Слід прищеплювати дітям навички монологічного мовлення, як усного, такі писемного. Але практика роботи, дослідження науковців (Е.Палихата,

М.Пентилюк, Г.Шелехова, Л.Варзацька, В.Капінос, А.Ляшкевич, Л.Кочубей і ін) переконують у необхідності розвитку всіх формі видів мовленнєвої діяльності, утому числі й діалогічного мовлення, що знайшло відображення у програмах рідної мови (2001 р, 2004 р) [1, 2]. При розв’язанні проблемних питань виникає необхідність у проведенні діагностики з метою визначення їх сутності та ефективних шляхів розв’язання. Всебічне дослідження, інтерпретація отриманих результатів допомагають осмислити реальний стані накреслити перспективи подальшої діяльності. Мета статті – ознайомити зданими діагностики щодо навчання діалогічного мовлення учнів 6-7 класів на уроках української мови у процесі реалізації соціокультурної змістової лінії і визначити педагогічні умови, що сприятимуть подальшому ефективному формуванню діалогічного мовлення школярів. Діалог відбувається у процесі спілкування, при цьому людина самовизначається, виявляє свої індивідуальні особливості. За формою взаємодії можна судити про комунікативні вміння (або їх відсутність, риси характеру людини за специфікою організації мовлення – про загальну культуру та грамотність (або їх недостатній рівень. Навіть процес навчання на комінкативно-діяльнісній основі передбачає його побудову як моделі процесу спілкування. Дитина, яка тільки починає говорити, активно опановує різні види речень. Спочатку вона використовує переважно односкладні конструкції Дай, Хочу їсти, Пішли тощо. З віком і досвідом побудова речень ускладнюється, словарний запас збагачується. Але цей процес поступового прогресу може загальмуватися і припинитися за певних умов (відсутність мотивації, тренування, внутрішніх і зовнішніх стимулів. Тому навчити керувати власним мовленням, свідомо обирати з переліку можливих засобів найбільш доцільні для певної ситуації, розуміти адекватно співрозмовника,
осягти мету спілкуваннями вчимося все життя, основи ж для свідомого вдосконалення мовлення закладаються у школі. Для правильної організації роботи з розвитку діалогічного мовлення у 6-
7 класах нам важливо було з’ясувати рівні сформованості діалогічних умінь і навичок учнів на попередніх етапах навчання, а також ставлення до набуття відповідних умінь і навичок учасників навчального процесу – учителів і учнів визначити методичне забезпечення ы передумови цього процесу. Вивчення специфіки роботи над розвитком діалогічного мовлення, стану оволодіння ним школярами проводилось шляхом анкетування вчителів і учнів м.Херсона і Херсонської обл., проведення бесід, написання контрольних творчих робіт, тобто здебільшого також саме через діалог. Для вчителів ми запропонували низку запитань і наводимо відповіді на них
1.

Яка основна мета навчання діалогічного мовлення на уроках української
мови?
“Навчити дітей спілкуватися на запропоновану тему відповідно до мовленнєвої ситуації, Навчити дітей спілкуватися в усіх сферах суспільного життя правильно використовувати ввічливі слова, звертання, вставні конструкції збагачувати мовні засоби мовлення учнів розвивати культуру мовлення учнів, підвищення культури спілкування з використанням інтонації, міміки, жестів.
2.

Що Ви включаєте у зміст роботи з розвитку діалогічного мовлення
“Роботу над складанням діалогів за рівнями з використанням запропонованих реплік, за описом ситуації, самостійне складання учнями діалогу за запропонованою темою. Попередньо проводиться словникова робота, Створення діалогів на різноманітні теми відповідно до ситуації спілкування, розігрування діалогів, редагування усних і писемних діалогів, Читання текстів з діалогами з дотриманням правильної інтонації, створення монологів і діалогів як усно, такі письмово реконструювання простих і
складних речень ускладнення звертаннями, вставними словами, відокремленими членами речення.
3.

Завдання яких аспектів навчання мови Ви розв’язуєте у процесі роботи
над розвитком мовлення, зокрема діалогічного
“Збагачення словникового запасу учнів, дотримання мовленнєвого етикету, оволодіння навичками невимушеного спілкування, Культурологічного, наукового, загальноосвітнього.
4.

Як Ви можете охарактеризувати рівень володіння діалогічним мовленням
учнів на початку
-
6 класу? - Достатній
-
7 класу? - Достатній.
5.

Які труднощі виникають в учнів 6-7 класів у процесі навчання діалогічного
мовлення?
“Учням 6 класу не вистачає грамотності в оформленні усних і писемних діалогів учням 7 класу бракує практики, бо правильне діалогічне мовлення вживається тільки на уроках, а не в побуті, Уживання русизмів побудова речень, складних за структурою, Виникають труднощі при відповіді на запитання співрозмовника в діалогах на заздалегідь непідготовлену тему, Забувають, що звертання використовуються у кличній формі.
6.

Які види робітна Вашу думку, є найбільш ефективними у процесі
формування діалогічного мовлення
-
у 6 класі? Робота на основі зразків (через їх аналіз, Складання діалогів з використанням тих чи інших мовних одиниць, Розігрування діалогів відповідно до ситуації, Складання діалогів, пов’язаних із життєвим досвідом
-
у 7 класі? Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, уміння вести дискусію, Творче конструювання, реконструювання діалогів.
7.

Яке місце робота з розвитку діалогічного мовлення посідає при вивченні
різних розділів шкільного курсу української мови
Робота з розвитку зв’язного мовлення через перевантаження програмовим матеріалом в основному проводиться періодично яку, такі класах, Особливої “прив’язки” немає.
8.

Як Випрацюєте над термінами, що пов’язані з діалогічним мовленням
(“діалог”, монолог, мовленнєва ситуація, мовленнєвий етикет,
“репліка”, діалогічна єдність, нарізних етапах навчання мови
повторення, пояснення, закріплення, систематизація
“На етапі пояснення звертаємося до значення слів-термінів, користуємося тлумачним словником на етапі закріплення, систематизації ще раз повторюємо визначення термінів.
9.

На що звертаєте увагу при навчанні діалогів, що використовуються в
різних мовленнєвих ситуаціях
“На мовленнєвий етикетна стилістичні помилки, На правильне
інтонування”, На логічність і правильність побудови діалогів, на вживання розділових знаків на письмі.
10.

Яку роботу Випроводите по використанню діалогів у письмовій формі
“Редагування готових діалогів, Складання речень за схемами, виписування з художньої літератури діалогів, Письмове складання діалогів.
11.

Якого характеру вправи для розвитку діалогічного мовлення Ви
добираєте, крім тих, що подані в підручнику
“Обираю теми, які будуть найцікавішими для кожного класу чи пов’язані з останніми подіями шкільного (класного) життя, На розвиток творчої уяви, логічного мислення, Творчі реконструювання діалогів, їх редагування.
12.

Що насамперед Ви враховуєте при оцінюванні навчальних досягнень учнів
з діалогічного мовлення
“Змістовність реплік, багатство словникового запасу, уміння орієнтуватися в незвичайній мовленнєвій ситуації, Культуру мовлення, Уміння підтримати діалог.

13.

Які теми частіше обирають учні для складання діалогів
“Шкільне життя, Побутові теми (спілкування в родині, магазині, аптеці, транспорті, по телефону.
14.

Які теми найчастіше вони обговорюють у позаурочний час
“Робота з комп’ютером”, Інтернет, Відпочинок, Поведінка та зовнішність однолітків, Мобільні телефони та їх можливості, Музика, Взаємини між хлопчиками і дівчатками.
15.

Як допомагає мовленнєвому розвиткові соціокультурна змістова лінія при
вивченні рідної (української) мови
“Допомагає уникати одноманітності у доборі додаткового матеріалу, Не завжди допомагає, Допомагає в опануванні загальнокультурних і національних цінностей.
16.

У який спосіб Ви її реалізуєте на уроках української мови
“Через дидактичний матеріал (тексти відповідної тематики.
17.

Як Ви поєднуєте комунікативну змістову лінію з соціокультурною
спрямованістю навчання мови, зокрема при навчанні діалогічного
мовлення в 6, 7 класах
“Через індивідуалізацію навчального процесу (теми за особистими уподобаннями учнів-“істориків”, учнів-“географів” ...”, Теми для складання діалогів беру з переліку тематики соціокультурної змістової лінії програми, Пропоную скласти діалог з використанням тих мовних одиниць, що вивчаються на уроці.
18.

Які теми соціокультурної змістової лінії, запропоновані в програмі рідної
мови, викликають в учнів найбільший інтерес
“Екологічні”, Моральні, Історія мого міста, Флора і фауна України, Моя родина.
19.

У яких методичних посібниках з рідної (української) мови Ви відчуваєте
нагальну потребу
“У яких би теоретичний матеріалі система практичних завдань були подані відповідно з соціокультурною лінією навчання, окремо для кожного
класу, До вивчення розділу Морфологія, З текстами за темами соціокультурної змістової лінії.
20.

Які види позакласної роботи з рідної (української) мови, пов’язані з
соціокультурною змістовою лінією, Випроводите
“Відвідування театру, філармонії, виставок, У 6 класі – Свято мови, у 7 – Українські вечорниці, Новорічні свята, Свято матері, “Мово моя калинова, День української писемності, уроки-тренінги, вікторини, брейн- ринги.
21.

Яка методична допомога щодо зв’язку мовленнєвої і соціокультурної
змістових ліній була б для Вас у пригоді
“Книги з підбором текстів відповідно до соціокультурної змістової лінії, Методичний посібник зі сценаріями різноманітних свят (за класами, Інтерпретуючи відповіді учителів на питання анкети, зупинимось на деяких моментах. Учителями-практиками напрацьований значний досвід роботи з розвитку діалогічного мовлення, що потребує його узагальнення, систематизації та поширення. Вони розуміють необхідність навчання діалогічного мовлення, виявляють творчий підхід до його розвитку. Але слід відзначити, що вчителі все жне розподіляють навчання діалогічного мовлення на етапи протягом року. Адже одним з принципів навчання є його поступове ускладнення, але у відповідях учителів перспективи поглиблення навчання діалогу, нарощування труднощів при формуванні відповідних навичок не простежується. Важливим, на нашу думку, є прагнення бути зрозумілим співрозмовнику, усвідомлювати його мету спілкування й досягати своєї, а це також не прозвучало у міркуваннях фахівців. Можливо, цим пояснюється недостатнє вміння в багатьох учнів розвивати діалог на всіх етапах його проведення, особливо на етапі завершення діалогу. Бажано було б враховувати вікові інтереси учнів і при визначенні тем, за якими складаються діалоги. Заданими анкетування спостерігається
розбіжність між темами, які пропонує вчитель (програма, і темами, якими цікавляться учні. Тому за доцільне вважаємо доповнювати теми програми темами зі сфери інтересів школярів. Це дозволить учителю краще зрозуміти внутрішній світ учнів і надасть можливість впливати на їх естетичні смаки пропонуючи розглянути, наприклад, різні види мистецтв, організувати діалог-дискусію з проблемних питань сучасного життя підлітка тощо. Значно менше діалогів у практиці роботи вчителів виконується в письмовій формі. Але саме такий вид роботи забезпечив би наступність і перспективність у вивченні синтаксису сприяв би вправності у відтворенні інтонації на письмі, в удосконаленні стилістичних навичок, у логічній побудові висловлювання з подальшою можливістю його корегування, сприяв би глибшому розумінню художніх творів. Проблемним також виявляється неузгодженість між вивченням мовних темі роботою з розвитку діалогічного мовлення. Так при вивченні теми Групи слів за вживанням професійні слова і терміни учням доцільно запропонувати домашнє завдання - написати твір-мініатюру на тему Професія мого тата (мами з використанням професійної лексики у діалозі. Таке завдання спонукатиме школярів поспілкуватися з батьками на тему їх професійної діяльності. Адже результати опитування, анкетування свідчать, що діти мають уявлення лише про професії, які вони можуть спостерігати вжитті (лікар, учитель, продавець тощо, а також ті, про які дізнається зі ЗМІ, переважно з кінофільмів (адвокат, слідчий, банкір. Є певна кількість учнів, які не можуть розповісти, чим займаються їхні батьки на роботі, що входить до переліку їх обов’язків. Тому така робота буде корисною із точки зору виховного впливу, і соціалізації особистості. Написані твори учитель може пропонувати перевірити самим учням. Для цього клас поділяється на групи по 4 учні. У групах учні обмінюються своїми творами, читають їх по черзі, виправляють помилки і визначають, який твір найкращий. Представник від групи зачитує його перед класом. Таке навчання мови, утому числі діалогічному мовленню, на соціокультурній
основі допоможе школярам дізнатися про особливості деяких професій, відчути гордість за своїх батьків, краще зорієнтуватися у виборі професії. Учитель зможе визначити рівень сформованості навичок діалогічного мовлення і спланувати корекцію та подальшу роботу з цього виду мовленнєвої діяльності. Таке завдання ефективне на повторювально- підготовчому етапі навчання діалогічного мовлення. На формувально-поглиблювальному етапі, крім вправна складання діалогів за заданою ситуацією, на певну тему, за малюнками, доцільно виконати письмову роботу учнів у формі діалогу на тему Якою людиною ти бачиш себе в майбутньому. Розглянемо дві роботи учнів, що передають діалог друзів.
1 зразок. Добрий день Добрий день Скажи, якою людиною ти хочеш бутив майбутньому Напевно, доброю, ласкавою, щедрою. А я хочу бути розумною, спритною та гарною І все Так. Аякже риси, які задовольняють не тільки тебе, ай людей і не тільки близьких Щось я тебе не розумію. Ось ти казала, що хочеш бути розумною, гарною, спритною. Так Так. Це все добре, але що, ти будеш жадібною і злою Ні. Так ось про це треба було сказати, боя подумала, що ти егоїстична. Тепер я тебе розумію.
2 зразок. Привіт
Привіт Уяви себе в майбутньому. Я уявляю себе програмістом, що сидить за комп’ютером. Ну тоді бувай Бувай Вправи такого характеру роблять більш зрозумілим необхідність роботи з формування уміння ініціювати, поглиблювати, розвивати та завершувати діалог. Доречною може бути робота по відтворенню готового діалогу. Репліки діалогу записують на окремі аркуші. З набору цих реплік учень має скласти логічний діалог, а вчитель потім звіряє його зі зразком. Така робота може бути доповнена творчим завданням на поглиблення чи розширення теми діалогу. Важливим моментом у роботі з розвитку діалогічного мовлення є аналіз учнів створеного ними діалогу з визначенням мети кожного зі співрозмовників і її досягнення. Саме усвідомлення мети спілкування допоможе учням у побудові діалогу. Відвідування уроків, бесіда з учителями, анкетування учнів, аналіз їх письмових робіт дали підстави для висновку, що тільки 34 % учнів володіють навичками діалогічного мовлення на високому і достатньому рівнях. Тому є потреба у створенні відповідної ефективної методики розвитку діалогічного мовлення з урахуванням соціокультурної змістової лінії. Проведена діагностика дозволила також припустити, що ефективність формування в учнів 6-7 класів навичок діалогічного мовлення на уроках рідної (української) мови забезпечується сукупністю таких педагогічних умов інтерес учителя до навчання діалогічного мовлення на соціокультурній основі, розуміння актуальності і необхідності його вдосконалення в учнів, творчий підхід до процесу навчання
наявність спеціально дібраного дидактичного матеріалу, який узгоджується з мовними темами і зміст якого має соціокультурне спрямування поєднання традиційних і інноваційних форм навчання активізація та стимулювання пізнавальної діяльності учнів шляхом здійснення принципу зв’язку навчання з життям дотримання культури мовлення, культури спілкування. Отже, визначена нами проблема актуальна, окремі аспекти її розв’язано в теорії і практиці навчання, але існує потреба у створенні методики роботи з розвитку діалогічного мовлення у процесі реалізації соціокультурної змістової лінії, розробці навчально-методичних посібників для кожного етапу навчання рідної мови. Література Державний стандарт базової і повної середньої освіти Освіта України. –
2004. - № 5. – С. Програми рідної мови 5-12 класи. – К.
3.
Ляшкевич А.І. Навчання діалогічного мовлення на уроках української мови Українська мова і література в школі. – 2002. - № 7. – С.
4.
Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи. – М. Стаття надрукована в журналі Українська мова і література в школі (2006.
– № 6. – С.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал