Інформації про діяльність підприємства для прийняття внутрішніми користувачами управлінських рішень, без вивчення питань щодо розкриття сутності управлінського обліку, його мети, предмету, об’єктівСкачати 77.78 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.03.2017
Розмір77.78 Kb.
ТипІнформації

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Мета. Виходячи з того, що головною метою управлінського обліку є формування необхідної інформації про діяльність підприємства для прийняття внутрішніми користувачами управлінських рішень, без вивчення питань щодо розкриття сутності управлінського обліку, його мети, предмету, об’єктів, методів, принципів, функцій, порядку організації управлінського обліку в системі рахунків є неможливим виконання його основних завдань, що і обумовлює актуальність вивчення зазначеної теми.
План
1. Сутність управлінського обліку, його мета та основні завдання
2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку
3. Принципи та функції управлінського обліку
4. Управлінський облік в системі рахунків (інтегрована та автономна
системи)
5. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України

1. Сутність управлінського обліку, його мета та основні завдання
В сучасних ринкових умовах формування узагальненої інформації про діяльність підприємства забезпечується організацією та веденням фінансового обліку, проте її є недостатньо для прийняття дієвих управлінських рішень, тому виникає потреба у формуванні аналітичних даних в частині доходів і витрат в межах окремих структурних підрозділів, які здатна забезпечити організація управлінського обліку.
Управлінський облік будується для конкретного підприємства, виходячи із його організаційної структури та технології виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг. В основі побудови управлінського обліку лежить різна
інформація, зокрема, дані фінансового обліку, які є вихідними та різні не облікові дані (нормативна документація, інформація розпорядчого характеру керівництва підприємства та ін.).
Поняття управлінського обліку та його зміст має різне трактування у
країнах світу. Зокрема, в Німеччині його називають “контролінг ”; в Англії та
Америці – “управлінський облік ”; у Франції – “виробничий облік”. В Україні його називають “внутрішньогосподарський (управлінський) облік”.
Так, згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” управлінський облік – це система обробки і підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Тобто, метою управлінського обліку є забезпечення необхідною управлінською інформацією менеджерів підприємства для прийняття ними обґрунтованих рішень. Ведення управлінського обліку на підприємстві регулюється внутрішньогосподарськими нормативними документами.
Інформація управлінського обліку, яка використовується менеджерами, повинна відповідати таким вимогам (рис 1).
Рис. 1. Вимоги, які пред’являються до управлінської інформації
Управлінський облік вирішує наступні завдання:
- нормування витрат на виробництво продукції;
- облік витрат на виробництво паралельно за багатьма напрямками;
- визначення об’єктів калькулювання та калькуляційних одиниць;
- вибір методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;
Вимоги
Своєчасність
Повнота
Диференційованість
Доступність форми та змісту
Варіантність

- складання планових і звітних калькуляцій (кошторисів);
- аналіз відхилень від нормативів;
- групування відхилень за причинами їх виникнення і відповідальними особами;
- забезпеченості інформацією про відхилення для прийняття рішень;
- визначення собівартості, прибутку, рентабельності;
- аналіз собівартості і виявлення резервів її зниження;
- автоматизація обліку, калькулювання і аналізу собівартості продукції, забезпечення стійкого фінансового стану підприємства;
- посилення керованості підприємства та створення надійних передумов для його стратегічного розвитку;
- розробка перспектив довгострокового розвитку та утримання підприємством вигідних і важливих ринкових позицій.
Отже, управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передавання інформації, яку використовують менеджери різних рівнів управління підприємством для планування, оцінювання і контролю його діяльності та прийняття управлінських рішень.

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку
Предметом управлінського обліку є діяльність структурних підрозділів підприємства із виокремленням показників, які характеризують результати роботи останніх.
Об’єктами управлінського обліку є витрати, собівартість, внутрішнє ціноутворення (трансфертні ціни), планування, внутрішня звітність.
Оскільки управлінський облік – це інтегрована система різних економічних дисциплін, то і його метод є синтезом методів бухгалтерського обліку, статистики, економічного аналізу, математичних методів.
В управлінському обліку використовуються загальнометодологічні, загальнонаукові та спеціальні методи. До загальнометодологічних методів
відносяться такі, які характерні для будь-якої науки: аналіз, синтез, порівняння, спостереження, прогнозування. До загальнонаукових методів бухгалтерського обліку виділяють наступні: документація,
інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис баланс та
інші форми звітності. До спеціальних методів управлінського обліку відносять: групування та перегрупування, індексний метод, методи економічного аналізу, зокрема, факторний аналіз; математичні методи, зокрема кореляційно- регресійний аналіз. А також використовуються лінійне програмування, спосіб найменших квадратів та інші.
3. Принципи та функції управлінського обліку
Управлінський облік є складовою системи бухгалтерського обліку, тому він повинен відповідати таким єдиним бухгалтерським принципам, що є спільними і для фінансового обліку, як:
Принцип автономності підприємства означає, що кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства
Принцип безперервності передбачає, що діяльність підприємства буде продовжуватися протягом невизначеного періоду і не буде припинена в доступному для огляду майбутньому.
Принцип періодичності передбачає, можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Принцип історичної (фактичної) собівартості означає, що пріоритетної
є оцінка активів і зобов'язань підприємства виходячи із фактичних витрат на виробництво або придбання відповідних активів. Проте пріоритетність
історичної (фактичної) собівартості стосується головним чином первісної вартості активів і зобов'язань.
Разом з тим окремими самостійними принципами управлінського обліку
є:

Принцип оцінки результатів діяльності структурних підрозділів
підприємства - передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу у формуванні прибутку підприємства від виробництва до реалізації продукції.
Принцип комплексності - передбачає разову фіксацію даних у первинних документах або виробничих розрахунках і багаторазове використання в усіх видах управлінської діяльності.
Принцип бюджетного методу управління, що виступає інструментом планування, контролю та регулювання і передбачає охоплення бюджетуванням виробництва, реалізації та фінансування підрозділів, а також підприємства в цілому.
Принцип залежності, який полягає в тому, що на різні альтернативні рішення відносяться тільки ті витрати, які залежатимуть від майбутнього вибору.
Принцип причинності, який полягає у тому, що до собівартості продукції повинні відноситися тільки ті витрати, які виникли внаслідок виробництва даної продукції.
Основні функції управлінського обліку:
1) Інформаційна функція, що полягає у забезпеченні керівників усіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, аналконтролю та прийняття оперативних управлінських рішень.
2) Комунікаційна функція, що передбачає формування інформації для внутрішнього комунікаційного зв'язку між різними рівнями управління.
3) Контрольна функція, що забезпечує оперативний контроль та оцінку результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому.
4) Прогнозна функція, що дає можливість здійснювати перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності.

4. Управлінський облік в системі рахунків (інтегрована та автономна
системи)
У світовій практиці виділено два підходи до побудови плану рахунків: автономний (двоколовий, дворядний) та інтегрований (однорядний).
Автономний підхід передбачає виокремлення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей фінансового та управлінського обліку, а зв’язок між ними здійснюється за допомогою парних контрольних рахунків одного й того самого найменування, що носять назву рахунків-екранів, або відображаючих рахунків.
Основні риси автономного підходу такі:
- первинний облік ведеться за елементами у фінансовому обліку, за статтями витрат - в управлінському;
- значна аналітичність обліку за центрами відповідальності та виокремлення рахунків для обліку відхилень і результатів господарської діяльності структурних підрозділів;
- фінансовий результат визначається як у фінансовому, так і управлінському обліку, причому результат фінансового обліку визначається вцілому по підприємству і спрямований на оподаткування, а результат управлінського обліку може визначатися за виробами, групами виробів, центрами відповідальності і спрямований на виявлення економічно обґрунтованого результату з точки зору підприємства.
Схему обліку витрат і доходів при застосуванні дворядного принципу побудови рахунків відображено на рисунках 1 та 2.
Інтегрований підхід до побудови плану рахунків полягає в тому, що рахунки фінансового та управлінського обліку кореспондують у межах єдиної системи рахунків.
Існування двох підходів до побудови плану рахунків привело до застосування трьох систем обліку витрат і доходів:
- загальної;
- інтегрованої;

- переплетеної (змішаної).
Такі системи відрізняються одна від одної підходами до побудови Плану рахунків,особливостями організації обліку, порядком обліку витрат і доходів.
При загальній системі використовується спрощений план рахунків, при
інтегрованій – одноколовий (інтегрований) і при переплетеній - двоколовий
План рахунків бухгалтерського обліку.
Запаси і витрати*
Залишки запасів на початок звітного періоду
(перенесені з рахунків фінансового обліку)
Витрати за елементами
(перенесені з рахунків фінансового обліку)
* Рахунки_активів_і_зобов’язань_Відображення_витратСписання_витрат_*Рахунки_витрат_за_елементами_(клас_8)Рахунки_витрат_діяльності'>Рахунки, що відображають витрати і доходи.
Доходи*
Доходи за видами діяльності
(перенесені з рахунків фінансового обліку)
Готова
продукція
Собівартість
реалізованої
продукції
Собівартість реалізованої продукції
Собівартість реалізованої продукції
Початковий залишок готової продукції
Виробництво
Початковий залишок незавершеного виробництва
Центри витрат
Перегрупування витрат за центрами
Виробничі витрати
(перегрупування за об’єк- тами калькулювання)
Результат управлінського обліку
Валовий дохід
Невиробничі витрати
Собівартість готової продукції
Рис. 1. Загальна схема відображення витрат і доходів при застосуванні двоколового плану рахунків в управлінському обліку

Рахунки активів
і зобов’язань
Витрати
за елементами
Відображення витрат звітного періоду
Рахунки коштів
і дебіторів
Доходи за видами
діяльності
Фінансовий
результат
Списання витрат
Списано доходів
Нараховано доходів звітного періоду
Податок
на прибуток
Нарахування податку протягом звітного періоду
Нерозподілений
прибуток
Чистий прибуток
Списання нарахо- ваного протягом звітного періоду податку
Рис. 2. Загальна схема відображення витрат і доходів при застосуванні
дворядного плану рахунків у фінансовому обліку

При цьому слід звернути увагу на те, що в умовах чинного в Україні Плану рахунків управлінський облік можна впровадити на основі відповідним чином організованого аналітичного обліку витрат і доходів. Такі можливості дає схема розгорнутого обліку витрат і доходів, яка відображена на рисунку 3.
Рахунки
активів
і зобов’язань
Відображення витрат
Списання витрат *
Рахунки витрат
за елементами
(клас 8)
Рахунки витрат
діяльності
(клас 9)
Списання доходів
Рахунок 79
Фінансові
результати
* На підприємствах виробничої
сфери використовуються також рахунки 23 і 26 для визначення фактичної собівартості реалізації
продукції (робіт, послуг)
Рахунки
доходів
(клас 7)
Перегрупування витрат *

Рис. 3. Схема розгорнутого обліку витрат і доходів в умовах застосування
інтегрованого Плану рахунків
5. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах

Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України зумовлені відсутністю:
1) чіткого уявлення про сутність управлінського обліку;
2) рекомендацій щодо впровадження управлінського обліку;
3) спеціалістів-практиків, які можуть організувати управлінський облік;
4) єдиного професійного середовища з обробки даних управлінського обліку, коли планові показники розробляються плановим відділом, фактичні дані визначаються бухгалтерською службою.
Подолання цих недоліків дасть можливість підвищити ефективність роботи як, підприємств в цілому, так і їх структурних підрозділів.

Запитання.
Що таке управлінський облік?
Яке визначення управлінського обліку визначене законодавчо?
Яка мета управлінського обліку?
Які завдання вирішує управлінський облік?
Які вимоги пред’являються до управлінської інформації?
Назвіть принципи управлінського обліку.
Які функції виконує управлінський облік?
Які підходи до побудови плану рахунків виділено у світовій практиці та в чому полягає їх суть?
Дайте характеристику інтегрованої системи обліку та особливості її застосування.
Обґрунтуйте специфіку використання переплетеної системи обліку.
Назвіть проблеми організації управлінського обліку в Україні.
Література.
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від
16 липня 1999 р. № 996-XIV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]
: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
Атамас П. Й. Управлінський облік. Навчальний посібник. / П.Й. Атамас. – Д.-
К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець,
Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; за ред. проф.
Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 480 с.
Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. / С. Ф. Голов – 4-те вид. – К.:
Лібра, 2008. – 704 с.
Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч.
дисц. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; за ред.
В. М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.
Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В.
Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
Нападовська Л.В. Управлінський облік [Текст] : підруч. для вузів / Л.В.
Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2010.– 648 с.
Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник./ О. В.
Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 254 с.
Партин Г.О. Управлінський облік : підручник / [Г.О. Партин ... [та ін.];
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет. - Львів : В-во Львівської політехніки, 2013. – 279 с.
Радецька Л. П. Управлінський облік [Текст]: навчальний посібник. /
Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352 с.
Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб. / Л. М. Чернелевський. – К. : Пектораль, 2005. –
364 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал