Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби) навчального контенту планів практичних (семінар-ських) занять завдань для лабора-торних робіт завдань для самостій-ної роботи студентівСкачати 221.4 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір221.4 Kb.
ТипІнформація
ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення

освітньої діяльності у вищої освіти
Відомості про комплекс навчально-методичного

забезпечення навчальних дисциплін


з/п


Найменування дисципліни за навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабора-торних

робіт


завдань для самостій-ної роботи студентів

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань комплекс-ної контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Міжнародний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

2.

Стратегічне управління

+

+

немає потреби

+

+

+

3.

Міжнародна економіка

+

+

немає потреби

+

+

+

4.

Менеджмент персоналу

+

+

немає потреби

+

+

+

5.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

+

+

немає потреби

+

+

+

6.

Міжнародні стратегії економічного розвитку (іноземною мовою)

+

+

немає потреби

+

+

+

7.

Фінансовий менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

8.

Міжнародне право

+

+

немає потреби

+

+

+

9.

Міжнародна торгівля і міжнародні ринки

+

+

немає потреби

+

+

+

10.

Інформаційні системи в ЗЕД

+

+

немає потреби

+

+

+

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Ділова іноземна мова

+

+

немає потреби

+

+

+

12.

Методологія і організація наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

13.

Діловий протокол (іноземною мовою)

+

+

немає потреби

+

+

+

14.

Практика комерційних переговорів (іноземною мовою)

+

+

немає потреби

+

+

+

15.

Соціальна відповідальність

+

+

немає потреби

+

+

+

16.

Управління міжнародними інвестиційними проектами

+

+

немає потреби

+

+

+

17.

Міжнародні інституції та регулювання міжнародної економічної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

18.

Глобальна економіка

+

+

немає потреби

+

+

+

19.

Бізнес-етика і ділова комунікація

+

+

немає потреби

+

+

+

20.

Крос-культурний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+


Методичне забезпечення курсового проектування


№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність

("+" або "-")Методичні розробки

Тематика курсових робіт (проектів)

1.

Міжнародні економічні відносини

2

+

+

Забезпечення програмами і базами практик


№ з/п

Найме-нування практики

Семестр, в якому передба-чена практика

Трива-лість практики

(у тижнях)Інформація про наявність програм практик ("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

1.

Науково-дослідна

1,2,3

15

+

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», ННІПОДН кафедра управління та бізнес-адміністрування

Наказ ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

2.

Переддипломна (виробнича) практика

2,3

12

+

Департамент економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

№ 63-с/14 від 25.12.2014

Департамент економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

№ 69-с/14 від 30.12.2014 р.

Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

№ 66-с/14 від 25.12.2014

ТОВ «ОЛГІС»

№ 61-с/14 від 25.12.2014

ПАТ Страхова група «ТАС»

№ 65-с/14 від 25.12.2014

Громадський центр «Ділові ініціативи»

№ 62-с/14 від 21.11.2014

Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

№ 415/14 від 24.11.2014

Державне підприємство Виробниче об’єднання «Карпати»

№ 60-с/14 від 25.12.2014

ТзОВ «ІНСТАЛ ЗАХІД»

№ 64-с/14 від 25.12.2014

Івано-Франківське Регіональне Управління ПАТ «Юніон Стандарт Банк»

№ 59-с/14 від 25.12.2014


ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформація про наявність бібліотеки


№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Наявність читального залу, його площа (кв. м), кількість посадкових місць

Примітка

1.

Наукова бібліотека Державного вищого навчального закладу «Прикарпат-ський національний університет імені Василя Стефаника»

4862 кв.м

797391 примірників,

у тому числі, навчальної – 198674 примірників;

наукової – 234686 примірників


20 читальних залів загальною площею 2357,4 кв.м і з кількістю посадкових місць 975, у тому числі, читальний зал фізико-математич-них і економіч-них наук площею 202,4 кв.м. і кількістю посадкових місць 60

Сайт електронної бібліотеки: http://lib.pu.if.ua

http://192.168.

156.100/personal/

binder/index.php
Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою


з/п


Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників

1

2

3

4

5

6

1.

Міжнародний менеджмент

За ред. проф. О.Б. Чернеги.

Міжнародний менеджмент: навч. посібник

К. : ЦНЛ,

2006.6

С. М. Синиця, Л. В. Гринів, Г. І. Ляхович, М. Д. Романюк

Міжнародний менеджмент : навч. посібник Рек. МОН.

Ів.-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2014.

50

Яхно Т. П.Міжнародний менеджмент: навч. посібник.

Львів : Компакт-ЛВ, 2005.

25

2.

Стратегічне управління

Аванесова Н.Е., Марченко О. В.Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія

Харків : ТОВ "Щедра садиба плюс", 2015

2

Василенко В. О., Ткаченко Т.І.

Стратегічне управління: навч. посіб.

К. : ЦУЛ, 2003

2

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В.,

Артеменко Л.П.Стратегічне управління: навчальний посібник

К. : ЦУЛ, 2011

10

3.

Міжнародна економіка


За ред.В.М. Тарасевича

Міжнародна економіка: підручник

К. : Центр навчальної літератури, 2006. 

25

За ред. А.П. Румянцева

Міжнародна економіка: підручник

К. : Знання, 2006. 

7

Одягайло Б. М.


Міжнародна економіка : навч. посібник.


К. : Знання, 2006.

9

4.

Менеджмент персоналу


Мурашко М. І.

Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп.

К. : Знання, 2008

1

Укладачі:

О. В. Прокопенко, М. Ю.Троян,

О. О.Дегтяренко


Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу"

Суми : СумДУ, 2008

1

Сушко Н. М.

Менеджмент персоналу банку: навч. посіб.

К. : ЦУЛ, 2008

1

Чурсіна Л. А., Березовський Ю. В.,

Тіхосова Г. А.Сертифікація персоналу: навч. посіб. – Рек. МОН

К. : Ліра-К, 2012

8

Хміль Ф. І.

Управління персоналом: підручник

К. : Академвидав, 2006

68

Виноградський М. Д.,

Беляєва С. В., Виноградська А. М.,

Шканова О. М.


Управління персоналом: навч. посіб.

К. : ЦНЛ, 2006

2

Савельєва В. С., Єськов О. Л.

Управління персоналом: навч. посіб. – Рек. МОН

К. : Професіонал, 2005

2

Лук’янихін

В. О.


Менеджмент персоналу : навч. посіб. – Рек.МОН

Суми : Універс.книга, 2004

5

5.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Агєєв Є. Я.

Управління якістю : навч.-метод. посіб. для самост. роботи по вивч. дисц.

Рек. МОН. – Львів : Новий Світ-2000, 2010 

1

Кириченко Л. С., Самойленко А. А.

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: підручник

Харків : "Ранок", 2008

25

Студеняк І. П., Ажнюк Ю. М., Чучка І. М.

Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг: опорний конспект

Рек. МОН. – К. : Кондор, 2010

5

6.

Міжнародні стратегії економічного розвитку (іноземною мовою)

Макогон Ю.В.,Лук'яненко Д.Г., Пахомов Ю.М.


Міжнародні стратегії економічного розвитку: підручник. Рек. МОН.

К. : Освіта України, 2009.

1

За ред. А.О.Задої

Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб.

К. : Знання, 2007.

10

Жук М. В., Бауліна Т.В.

Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб.

К. : Вид. Паливода А.В., 2006.

1

7.

Фінансовий менеджмент


За ред. Г.Г. Кірейцева.

Фінансовий менеджмент: навч. посібник Рек. МОН

К. : Центр навч. літ., 2004.

6

За ред. А.М.Поддєрьогіна

Фінансовий менеджмент : підручник

К. : КНЕУ, 2005

14

Мицак О.В., Чуй І.Р.Фінансовий менеджмент: навч. посібник.

Львів : Магнолія-2006, 2007

5

8.

Міжнародне право


За ред. М.В.Буроменського

Міжнародне право: навч. посіб.

К. : Юрінком Інтер, 2008. 

2

Антонович М.Міжнародне право: навчальний посібник - Рек. МОН.

К. : Юрінком Інтер, 2011.

4

Анцелевич Г.О., Покрещук О.О.

Міжнародне право: підручник

К. : Вид-во Алерта, 2003. 

2

9.

Міжнародна торгівля і міжнародні ринки

Заблоцька Р.О.


Міжнародна торгівля фінансовими послугами : підручник

Знання, 2004. 


1

Крилова Н.В.


Міжнародна торгівля : навч. посібник. - Рек. МОН України

К. : Знання, 2008. 


5

Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В.


Міжнародна торгівля: навч. посібник. - Рек. МОН.


К. : КНЕУ, 2001. 


2

10.

Інформаційні системи в ЗЕД

За ред. В.С. Пономаренка


Інформаційні системи і технології в економіці : посібник

К. : Академія, 2002


9

Ананьєв О. М.,

Білик В.М.,

Гончарук Я.А.


Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник

Львів : Новий Світ-2000, 2006


5

Гужва В.М.


Інформаційні системи і технології на підпрємствах: навч. посіб. - Рек. МОН.

К. : КНЕУ, 2001


5

Гужва В.М., Постєвой А.Г. 


Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: навч. посіб. - Рек. МОН

К. : КНЕУ, 2002


4

11.

Ділова іноземна мова

Олейнікова

О. М.


Англійська мова професійного спілкування: навч. посіб. – Рек. МОН

Львів : Новий Світ - 2000, 2008

1

Брона О. А., Сологуб Л. В.,

Цурковський О. Я.Англійська мова = English : навч. посіб. – Рек. МОН

Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010

1

Биконя О. П.

Ділова англійська мова : навч. посіб. – Рек. МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2010.

20

12.

Методологія і організація наукових досліджень

За ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової

Основи наукових досліджень: навч. посіб.

К. : Педагогічна думка, 2012.

5

Ковальчук В. В.

Основи наукових досліджень : навч. посіб.

К. : Професіонал, 2008

5

Макогон Ю. В.

Основи наукових досліджень : навч. посіб.

Донецьк : Альфа-прес, 2007

10

13.

Діловий протокол (іноземною мовою)

Галушко В.П.


Діловий протокол та ведення переговорів: навч. посібник


Вінниця : НОВА КНИГА, 2002.


1

Олейнікова

О. М.


Англійська мова професійного спілкування : навч. посіб. – Рек. МОН

Львів : Новий Світ - 2000, 2008

1

Брона О. А., Сологуб Л. В.,

Цурковський О. Я.Англійська мова = English : навч. посіб. – Рек. МОН

Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010

1

Биконя О. П.

Ділова англійська мова : навч. посіб. – Рек. МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2010.

20

14.

Практика комерційних переговорів (іноземною мовою)

Скребкова-Пабат М. А.


Ділова англійська мова : навч. посібник. - Рек. МОН.


Львів : Новий Світ-2000, 2009.


2

Кісіль М. В., Щербак Н.В.


Ділова англійська мова: навч. посібник. - Рек. МОН


Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2012.


20

Биконя О. П.

Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. – Рек. МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2010.

20

15.

Соціальна відповідальність

Осовська Г.В., Осовський О.А.


Соціальна відповідальність та етика в менеджменті : підручник

Кондор, 2006


1

Супрун Н.А.


Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку: підручник


ПП "Фенікс", 2009


1

Чубала А.


Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства : підручник


Демос-сервіс, 2010


1

16.

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В.

Управління проектами : підручник


К. : КНЕУ, 2003

4

Бушуєва Н.С.

Управління проектами та програмами організаційного розвитку : навч. пос.

 К. : Саммит-книга, 2010

2

Кобиляцький Л.С.

Управління проектами : підручник

К. : МАУП, 2002

8

Тарасюк Г.М.

Управління проектами: навч. пос.

К. : Каравела, 2006

3

17.

Міжнародні інституції та регулювання міжнародної економічної діяльності

Кукіна З.


Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі : підручникЮрінком Інтер, 2012


1

За ред. А.О.Задої


Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб.


К. : Знання, 2007.


10

Жук М. В., Бауліна Т.В.


Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб.


К. : Вид. Паливода А.В., 2006. 


1

18.

Глобальна економіка

Бочан І.О.,

Михасюк І.Р.
Глобальна економіка : підручник


К. :.Знання, 2007


14

Кальченко Т. В.


Глобальна економіка : навч. посібник. - Рек. МОН.


К. : КНЕУ, 2009


3

19.

Бізнес-етика і ділова комунікація

Малахов В.А.


Етика спілкування: навч. посібник. - Рек. МОН.


К. : Либідь, 2006


10

Дороніна М.С.

Культура спілкування ділових людей : навч. посібник . - 2-ге вид. Рек. МОН.


К. : Видавничий дім "KM Academia", 1998.

 

2

Радевич-Винницький Я.К.Етикет і культура спілкування : навч. посібник.


К. : Знання, КОО, 2008.


1

20.

Крос-культурний менеджмент

В.І.Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур

Менеджмент: навч. посібн.

К.: Знання, 2012


25

Дикань Н. В., Борисенко І.І.


Менеджмент : навч. Посібник


К. : Знання, 2008


1

Скрипко Т.О.,

Ланда О.О.
Менеджмент : навч. посібник.


К. : ЦНЛ, 2006


10


Перелік фахових періодичних видань


№ з/п

Назва фахового періодичного видання

Роки надходженняВища школа: науково-практичне видання

2010-2013Вища освіта України: теоретичний та наукового-методичний часопис

2012-2013Креативна педагогіка: науковий журнал

2014Наука і освіта: науково-практичне видання

2012-2014Журнал практикуючого психолога: науковий журнал

2006-2014Педагогіка і психологія. Вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України

2006-2014Практика управління закладом освіти

2013Завучу: усе для роботи: науково-методичний журнал

2008-2009Економіка. Фінанси. Право

2001-2005, 2007, 2009Підприємництво, господарство, право

2004-2014Офіційний вісник

1997, 1998, 2000-2014Економіка і держава

2007-2014Актуальні проблеми економіки

2010-2014Банківська справа

2007-2014Все про бухоблік та податки

2006-2014Вісник Національного банку України

2014Географія та економіка в сучасній школі

2010Економіка АПК

2013Економіка в школах України

2014Економіка і прогнозування

2006-2014Економіст

2008-2010

22.

Економічний часопис – ХХІ

2011-2014

23.

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах

2010-


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал