Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка7/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТИКО-ІНФОРМАЦЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет створено згідно з наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальностями: «Політологія», «Психологія», «Документознавство та інформаційна діяльність».

На факультеті діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого комплектується дарчими примірниками викладачів та студентів. У ресурсному центрі є можливість для перегляду фільмів із тематики курсів спеціальності.

Факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема з кафедрами психології Рівненського державного гуманітарного університету, Східноєвропейського державного університету імені Лесі Українки, Національного Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, кафедрою соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кафедра політології налагодила співпрацю з кафедрою політології Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, соціологічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Академією управління при Президентові України (Львівська філія), Донецьким національним університетом. Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів "Клянза" та з Державною професійною вищою школою ім. Шимона Шимоновича в м.Замосць.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (державний реєстраційний номер – 0109U001581), керівник – Штурхецький Сергій Володимирович, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у березні 2009 р. терміном на 5 років.

Мета НДР:Проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури.

Результативність роботи:Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію Прасюк О. В. «Електоральна громадська думка: проблеми поставання та виявлення».

Монографії:

 1. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: [колективна монографія / за заг. ред. О.М. Руденко, С.В. Штурхецького]. - Острог: ІГСУ Вмдавництво Наіонального університету “Острозька академія”, 2014. - 328 с. - (Серія “Громадянське суспільство”, Вип. 7).

 2. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. Наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг. Ред. О.М. Руденко, С.В. Штурхецького] - Острог: ІГСУ Вмдавництво Наіонального університету “Острозька академія”, 2014. - 3242 с. - (Серія “Громадянське суспільство”, Вип. 8).

 3. Стратегія партнерства: Посібник із гендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії. /Колектив авторів. Заг. ред. – Штурхецький С.В. – Київ, 2014. – 154с. (співавтори - Штурхецький С.В., Маслова Ю.П.)

Статті:

 1. Бондарчук Я.В., Бондарчук В. Петро Зотович Андрухов [Текст] / Я.В. Бондарчук, В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник: зб. наук. пр. - Держ. іст.-культ. Заповідник м. Острога; Острозьке нуково-краєзнавче товариство “Спадщина” ім. князів Острозьких. - Острог, 2014. - Вип. 7. - с. 5-14.

 2. Бондарчук Я.В. Художні формули духовного буття (до 65-річчя художника М. Г. Якубовича) [Текст] / Я.В. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник: зб. наук. пр. - Держ. іст.-культ. Заповідник м. Острога; Острозьке нуково-краєзнавче товариство “Спадщина” ім. князів Острозьких. - Острог, 2014. - Вип. 7. - с. 266-273.

 3. Прасюк О. В. Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця / О. В. Прасюк // Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences / Ed.-in-chief Dr. Xenia Vamos — Budapest , 2014. — No 2 (4). — Issue 23. — P. 105-108.

 4. Маслова Ю. П. Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2014. – Вип. 50  – С. 83-87. (Фахове видання);Маслова Ю. П. Заголовки і гендер/ Ю. П. Маслова // Посібник із гендерної рівності та недискримінації – Київ, 2014. – С. 45-55.;

 5. Maslova Yulia, Zukow Walery. The problem of interpretation of discourse in modern linguistics = Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):161-174.

 6. Парфенюк Н.В. Лінгвістичні характеристики текстів полемічної літератури Острозького культурного осередку [Електронний документ] / Н.В. Парфенюк // Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи». – Режим доступу: http://libconf.oa.edu.ua/conf/item/17. – Загол. з екрану.

 7. Парфенюк Н.В. Особливості полемічного тексту кінця XVI – першої половини XVII століття: інформаційно-психологічна складова [Текст] / Н.В. Парфенюк // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харк. держ. акад. культури; відп. ред. В.М. Шейко. – Х.: ХДАК, 2014. - Вип. 43. - С. 248 - 256.

 8. Parfenyuk N, Zukow W. Etymology and semantics of the term discourse in modern humanities = Этимология и семантика термина дискурс в современных гуманитарных науках // Journal of Health Sciences. – 2014 -№ 4(4). - 151–160 р. Available from: https://pbn.nauka.gov.pl/works/460810.

 9. Парфенюк Н.В. Специфіка тексту полемічної літератури кінця XVI – першої половини XVII століття: інформаційно-психологічна складова [Текст] / Н.В. Парфенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія: Журналістика (у друці).

 10. Парфенюк Н.В. Поняття дискурсу і тексту: лінгвальні характеристики [Текст] / Н.В. Парфенюк // IV міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (4.04 – 5.04 2014 р., м. Київ) (у друці).

 11. Парфенюк Н.В. Місце комунікації та її видів у дискурсі / Н.В. Парфенюк // XІХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія».

 12. Рибак А.І.  Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних засобів [текст] / А. І. Рибак // Інформаційне суспільство, № 20, 2014 р.

 13. БондарHYPERLINK "http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=БондарВ$",HYPERLINK "http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=БондарВ$" В. Д. Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] / В. Д. Бондар // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 283-293. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nrzd_2013_1_24.pdf

 14. Бондар, В. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні [Текст] / В. Бондар // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : ІГСУ, Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – С. 147–156. – (Серія «Громадянське суспільство», Вип. 7).

 15. Шершньова, О.В. «Трагедія громад» як наукова категорія [Текст] / О.В. Шершньова // Дні науки: Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 18-26 березня 2014 року). –Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.

 16. Шершньова, О.В. Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку [Текст] / О.В. Шершньова // Управлінські науки в сучасному світі : Матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І. (27 листопада 2014 року, м. Київ).

Конференції, семінари:

1. ІІІ щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю “Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи” ст.викл. Штурхецький С.В., доц. Руденко О.М., ст. викл. Бондар В.Д.2. VII Регіональний фестиваль реклами, Маслова Ю.П., Охріменко Г.В., Прасюк О.В., Парфенюк Н.В.

Участь викладачів у конференціях:

 1. Маслова Ю.П. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (2014 р., м. Острог);

 2. Маслова Ю.П. Науково-практичній конференції «Дні науки» (2014 р., м. Острог);

 3. Маслова Ю.П. Відеоконференція на тему «Інформаційні війни сучасності: як в них перемагати?» (2014 р., м. Острог);

 4. Маслова Ю.П. ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення» (2014 р., м. Острог);

 5. Парфенюк Н.В. XІХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія», тема: «Місце комунікації та її видів у дискурсі» (м. Острог).

 6. Парфенюк Н.В. Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи», (м. Острог, 2014 р.).

 7. Прасюк О.В. «Ways of development in modern humanities and social science» (Budapest, 2014, July 25-th-27th) тема: «Reorientation of the Ukrainian electoral legislation on the citizen-voter».

 8. Бондар В.Д. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія», м. Острог, 18-26 березня 2014 р. Тема доповіді: «Основні проблеми функціонування архівних підрозділів державних установ України»

 9. Бондар В.Д. Третя науково-практична конференція за міжнародною участю «Світовий досвід теорії та практики публічного управління», м. Острог, 2-4 жовтня 2014 р.

 10. Батіщева О.С. 5 листопада 2014 р., ШПА «Поліс», поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень PIERIS, Рівненська обласна державна адміністрація, м. Рівне. Круглий стіл на тему «Шляхи вдосконалення діяльності Рівненського центру надання адміністративних послуг».

 11. Батіщева О.С. 21 листопада 2014 р. Києво-Могилянська академія, Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ Четверта міжнародна конференція «Парламентські читання» Доповідь та наукова стаття (подана до друку) на тему «Досвід Сполучених Штатів Америки у регулюванні проблем депутатської етики».

 12. Шершньова О.В. Відеоконференція на тему: «Вчимося писати резюме та мотиваційний лист разом!» (3 квітня 2014 року);

 13. Шершньова О.В. Відеоконференція на тему: «Інформаційні війни сучасності. Хто в них перемагає?» спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (9 квітня 2014 року);

 14. Шершньова О.В. «Вебінар із авторами (Л. Гриневич, М. Стріха) законопроекту № 5093 «Про наукову і науково-технічну діяльність» (24 жовтня 2014 року);

 15. Шершньова О.В. Відеоконференція на тему: «Як уникати 999 фандрейзингових помилок 1-ю посадовою інструкцією фандрейзера?» (24 листопада 2014 року)

Участь викладачів у круглих столах, семінарах:

 1. Маслова Ю.П. Круглий стіл, присвячений проблемам статі у сучасному інформаційному та масовому суспільстві на тему «Масова комунікація та проблеми статі» (2014 р., м. Острог);

 2. Маслова Ю.П. Семінар-тренінг: «Упровадження гендерного підходу: нові можливості для української журналістики» (2014 р., м. Львів);

 3. Шершньова О.В. семінар «Медіа-менеджмент: висвітлення політики ЄС в інформаційному просторі України» (Острог, 18 березня 2014 року), модератори – В. Іванов, В. Мостовий, Т. Іванова;

 4. Шершньова О.В. семінар «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому врядуванні» (Острог, 24 березня 2014 року), модератори – В. Бондар;

 5. Шершньова О.В. експертне опитування «Майбутнє української науки: проблеми та реформи (Київ, 7 березня 2014 року);

 6. Шершньова О.В. круглий стіл «Проектна діяльність сучасного музею. Аналіз проекту «Як гартувалась сталь: Територія міфів та реалій»» (Шепетівка, 11 квітня 2014 року), модератор – О. Шершньова;

 7. Шершньова О.В. круглий стіл з питань впровадження електронного документообігу в діяльність органів влади на Рівненщині (Рівне, 29 липня 2014 року), модератор – заступник голови Рівненської ОДА Т. Пустовіт;

 8. Шершньова О.В. семінар «Використання досвіду Сполучених Штатів Америки в питанні комплексного регіонального розвитку та маркетингу туристичної інфраструктури у Рівненській області» (Рівне, 21 листопада 2014 року), модератор – Я. Гаврилова;

На кафедрі під керівництвом викладачів функціонують студентські наукові гуртки:

1. Охріменко Г. В., Прасюк О. В.: керівництво науковою лабораторією «Студія стратегічних комунікацій».

2. Шершньова О. В.: керівництво студентським науковим гуртком «Лабораторія дослідження соціально-інформаційних процесів».

3. Бондар В.Д.: керівництво студентським науковим гуртком «DID».

4. Маслова Ю.П.: керівництво студентським науковим гуртком «Гендер і ми: школа гендерного паритету»

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку» (номер державної реєстрації 0110U002405). Керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович. Термін виконання: 03.2010 – 03.2014.Навчальні посібники:

1. Прокопенко А. В. Психогігієна : [навчальний посібник] / А. В. Прокопенко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 229 с.Наукові збірники:

1. Наукові записки. Серія «Психолгія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. … – 172 с.

2. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – 166 с.

3. Матеріали ІІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні питання соціально-політичних наук: політологі, психологія, документознавство та інформаційна діяльність” (05 лютого 2014 р., м. Острог.) [текст] / за заг. ред. канд. психол. наук, доц. О. В. Матласевич. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. — 261 с.

4. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / за заг.ред. О.В. Матласевич, А.І. Рибак. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 7. — 338 с.

Методичні рекомендації:


 1. Матласевич О.В. Методичні рекомендації щодо проходження психологічної (виробничої) практики студентів спеціальності «Психологія» / О.В. Матласевич. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. - 42 с.

Статті:(36)

1. Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov. Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs // Electronic Journal Of Research In Educational Psychology - to be published on December 1, 2014 (now under review). ISSN: 1696-2095 (e-version)

2. Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs // Psychology Of Language And Communication - to be publishe by the end of 2014 (now under review). ISSN 1234-2238 (print version), ISSN 2083-8506 (electronic version).

3. Волошина В.О. К проблеме точности проспективных и ретроспективных суждений метапамяти в условиях влияния проактивной интерференции // Международный научно-исследовательский журнал: Research Journal of International Studies. Екатеринбург.: МНИЖ – 2014. – № 5 (24) Часть 3. – С. 34 -38.

4. Волошина В.О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во На У «Острозька академія». 2014. – Вип.26. – С. 26-31

5. Волошина В.О. Точність метапам’яттєвих суджень щодо розпізнавання інформації в умовах впливу проактивної інтерференції / В.О. Волошина //

6. Волошина В.О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів / В.О. Волошина // Технології розвитку інтелекту: електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К.: [б. в.], 2014. – Вип. 1, No 6 – [електронний доступ за адресою: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/120].

7. Волошина В.О., Саєнко О.О. Інтерференція у вимірі образної і семантичної памʼяті. Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (2014р. м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – C. 9-12.

8. Августюк М.А. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип.26. – С. 26-31.

9. Довгалюк Т.А. Ефективність метапам’яті: основна проблематика [Електронний ресурс] / Т.А. Довгалюк, Р.В. Каламаж // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — Острог, 15.05.2014 - 15.06.2014 року. Режим доступу: http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014/114-pamjat-ta-metapam%E2%80%99jat

10. Довгалюк Т.А. До проблеми ефективності метапам’яті // Т.А. Довгалюк / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип.26. – С. 53-59.

11. Саєнко О.О. Прояв інтерференції у відтворенні образної і семантичної інформації // О.О. Саєнко. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 254-263.

12. Ткачук О. В. Репродуктивні можливості коротко та довготривалої пам’яті в контексті локусу контролю // О. В. Ткачук. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 281-289.

13. Целюк Т.Л. Testing effect та феномен інтерференції як чиники продуктивності запам’ятовування // Т. Л. Целюк. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 309-317.

14. Ющук О.В. Динаміка особливостей метакогнітивних характеристик студентів // О. В. Ющук. – Студентські наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. О. В. Матласевич, А. І. Рибак]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип 7. – С. 318-327.

15. Matlasevych Oksana. The Development and Formation of the Child with Special Needs in the Context of Christian Psychology / Oksana Matlasevych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - Budapest, 2014. – Issue 21. – P. 103 – 108. (НАУКОМЕТРИЧНЕ ВИДАННЯ. The journal is listed and indexed in: 1) Inno space scientific journal impact factor: 2.642; 2) Directory of research journal indexing; 3) Ulrichs web global serials directory end etc.).

16. Матласевич О.В. Особенности диагностики личностной сферы людей с алкогольной и наркотической аддикцией / О.В. Матласевич, С.С. Якушенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31, Том І (9): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 223 – 233.

17. Матласевич О.В. Християнсько-психологічні основи розвитку духовності в працях острозьких просвітників XVI-XVII століття / О.В. Матласевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІ (10): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 318 – 325. 1. Матласевич О.В. Християнсько-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх психологів / О.В. Матласевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх психологів: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.) / [ред. колегія: Є.М.Потапчук (голов.ред.), О.В. Кулешова, Л.О. Подкоритова, В.К. Гаврилькевич, Л.Г. Параскевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.університет, каф.практ.психології і педагогіки. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 172 с. – С. 36-38.

17. Матласевич О.В. Діалогічна концепція християнської психології / О.В.Матласевич // Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку: Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів, 2014. – С. 264 – 265.

18. Матласевич О.В. Проблема пізнання з позиції християнської психології / О.В. Матласевич // Актуальні питання когнітивної психології: Матеріали конференції. – Острог, 2014. – С. 252-255.

19. Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva. The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.-Scientia Socialis Lithuania, 2014. - Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: [1100542: http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf]

20. Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva Preservation of National Identityinthe Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora /Galyna Ganzilevska, Tetiana Shyriaieva //Science and Educationin Australia, America and Eurasia: Fundamentaland Applied Science. The 1st International Academic Conference-Papes and commentaries, Volume IІ-Аustralia: «Melbourne IADCES Press», Melbourne, 25 June 2014 –P. 301-304. ISBN: 9780554271987

21. Gandzilevska G., Levandovska M., ShyriaievaT. Psychological assistance of the personality in the period of mid-age crisis bymeans of psychodrama/Gandzilevska G.,Levandovska M., ShyriaievaT. // Scientific Lettersof Academic Society of Michal Baludansky.- Kosice, Slovakia, 2014-Vol.2- №2.-P.140-144. ISSN 1338-9432

22. Gandzilevska G.,Shyriaieva T. Psychdrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One.Pedagogicadziecka. Warsaw: Black Unicorn,2014

23. Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі художньої творчості/ В.В. Архіпов, А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.24. – С. 7 – 12.

24. Гільман А.Ю. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості/ А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.28. – С.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал