Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка6/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
/ С.І. Жилюк // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 9. – С. 44 – 59.

3. Кралюк П. М., Якубович М. М. Астрономія у натурфілософській спадщині Яна Лятоса // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні. За заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2014. – С. 184-199.

4. Филипчук С.В. Фестивалі християнського кіно як засіб месіонерської роботи українських церков [Текст] / С.В. филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 9. – С. 147 – 156.

5. Бойко Р.Ю. Релігійний чинник у подіях Євромайдану (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) [Текст] / Р.Ю. Бойко // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10. – С. 22 – 32.

6. Жилюк С.І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни [Текст] / С.І. Жилюк // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10. – С. 74 – 83.

7. Новак Ю.В. Аналіз опублікованих та неопублікованих джерел з вивчення сектантських громад Волино-Житомирського регіону 1 1920 – 1930 рр. [Текст] / Ю.В. Новак // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10. – С. 123 – 131.

8. Филипчук С.В. Християнські видавництва у сучасній Україні [Текст] / С.В. Филипчук // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10. – 144 – 152.

9. Шаправський С.А. Релігійність сучасної політичної еліти України [Текст] / С. А. Шаправський // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10. – С. 161 – 178.

10 Шаправський С. Конституційно-правове забезпечення державно-церковних відносин країн центрально-східної Європи/ С. Шаправський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : «Історичне релігієзнавство». – 2014. – Вип. 11.

11. Якуніна К.І. Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944–1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівнеської областей) / К.І. Якуніна // Гілея: науковий вісник. – Випуск 81 (№ 2). – К., 2014. – С. 50–54.

12. Іщук О.В. Лідерство в нових релігійних рухах. – Подано до друку в Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 10.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):


       1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференціїя «Релігійні фактори у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (30 травня 2014 р., Острог).

       2. Проведено аспірантсько-студентську науково-практичну конференцію «Постаті в історії релігії» (12травня 2014 р.)

Взято участь у наукових конференціях: всеукраїнських (37) та міжнародних (5).

Кафедра української мови і літератури

На кафедрі затверджена науково-дослідна тема «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер 0114 U 000088).Кафедра працює також над науковими темами: «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики», керівник – доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; «Українська індивідуально-авторська неографія», керівник – доктор філологічних наук, професор Вокальчук Галина Миколаївна, «Філософська проблематика в українській літературі», керівник – Криловець Анатолій Олександрович. Виконавці зазначених тем публікують посібники, словники, статті, беруть участь уконференціях.

Захищено кандидатські дисертації:

 1. Сергійчук З. В. Художня проза М. Хвильового: герменевтичні аспекти стилю. Київський університет ім. Б. Грінченка (19 березня 2014 р.).

 2. Максимчук В. В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч. Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки (25 жовтня 2014 р.).

Наукові гуртки:

 1. Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник – проф. Хом’як І.М.)

 2. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник – викл. Максимчук В.В.)

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 41. – 300 с.

Статті у зарубіжних виданнях (4):

 1. Кочерга С. О. Аксіологічна парадигма Тараса Шевченка (за матеріалами епістолярію письменника) Вісник Тбіліського університету. (Травень 2014 р.)

 2. Миненко Ю. В. Родинна і сімейна проблематика у поезії Т. Шевченка 1845-1848 років // // Spheres of culture – Volume VII – Lublin, 2014. – S. 68-72.

Статті у вітчизняних виданнях (27):

 1. Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: збірник наукових праць РДГУ. – Остріг – Рівне, 2013. – Вип. 21. – С.159-162.

 2. Хом’як І. М. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи // Дивослово.- 2014. – № 1. – С. 13-17.

 3. Хом’як І. М. Використання "Шевченківського словника" у професійній підготовці філолога // Науковий вісник: зб. наукових праць. Серія: педагогічні науки. Вип. 6. – Луцьк, 2014. – С. 129-132.

 4. Хом’як І. М. Внутрішня організація уроків мови // УМЛШ. – 2014. – №2. – С. 8-13.

 5. Хом’як І. М. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності // УМЛ в школах України. 2014. – № 5. – С. 28-31.

 6. Хом’як І. М. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Вип.18. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 136-140.

 7. Кочерга С. Аксіологічна парадигма Тараса Шевченка (за матеріалами епістолярію письменника) / Тези Міжнародної наукової конференції до 200-ліття Тараса Шевченка, проведеної в Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі. – Тбілісі, 2014. – С. 4-5.

 8. Кочерга С. Грузинський надтекст у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / Наукові праці Інституту україністики Тбіліського національного університету імені Іване Джавахішвілі. – Випуск ХІІІ. – 2014. – С. 34-43.

 9. Кочерга С. Єрусалимський текст в творчості Лесі Українки // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 41.

 10. Максимчук В. В. Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 50. – С. 71–76.

 11. Миненко Ю. Гуманістичний пафос «Ляменту міщан острозьких 1636 року» // Слово і час. – № 1. – 2014. – С. 70-75.

 12. Миненко Ю. «Хронологія» - острозьке видання Андрія Римші // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 41. – С. 64-67.

 13. Криловець А. О. Проблематика і літературний контекст трагедії Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014. – С. 76 – 78.

 14. Криловець А. О. Філософська проблематика в символістській драматургії І. Кочерги // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 67. – С. 116-119.

 15. Федорич Х. М. Робота зі словником як чинник формування орфографічної компетентності студента // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 29. – С. 159–161.

 16. Столяр З. В. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника / З. В. Столяр // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 115–119.

 17. Столяр З. В. Мовна особистість студента-філолога крізь призму компетентнісної освіти / З. В. Столяр // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч.2. – С. 363–369.

 18. Столяр З. В. Лінгводидактичні засади компетентнісного навчання синтаксису у ВНЗ / З. В. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2014. – Вип. 29. – С. 149–154.

 19. Мініч Л. С. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУОА, 2014. – Вип. 50. –144 с.

Методичні рекомендації

Хом’як І. М. Методичні рекомендації зі стилістики української мови / Автор-укладач І. М. Хом’як. – Остріг: Вид-во НаУОА, 2014. – 48 с.Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття» (1-2 квітня 2014 р., Острог)

 2. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовної освіти у початковій школі: надбання, пошуки та перспективи розвитку» (29 вересня – 3 жовтня 2014 року.)

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» (22 жовтня 2014 р.)

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми української мови і мовлення» (6-7 листопада 2014 р.)

 5. Міжвишівська науково-практична конференція «Міжкультурнакомунікація: мова, культура, особистість» (14 листопада 2014 р.)

Взято участь у наукових конференціях: всеукраїнських (46) та міжнародних (6).

Кафедра журналістики

Кафедра працює над загальною кафедральною темою «Новітні соціальні медіа в мережі Інтернет».У межах реалізації академічної теми, присвяченої проблемам острогіани, виконується дисертаційне дослідження Назарук В. М. «Формування барокового стилю у творчому доробку поетів острозького кола кінця ХVI першої половини ХVIІ століття».

Наукові гуртки:

 1. Гурток телевізійної журналістики (керівник – ст. в. Костюченко О. М.) (10 осіб)

 2. Гурток “Творча майстерня”(керівник — в. Назарук В. М.) (15 осіб)

 3. Лабораторія журналістської майстерності (керівник — ст. в. Шулик Р. Т.) (25 осіб)

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Опубліковані статті у зарубіжних виданнях (5):

 1. Глотов О.Л. Эволюция образа государства в русской литературе. Интернет-издание Независимый бостонский альманах «Лебедь» (США, Бостон) № 702 от 3 марта 2014 г.

 2. Глотов О.Л. Украинцы в русской культуре. Интернет-издание Независимый бостонский альманах «Лебедь» (США, Бостон) № 705 от 3 апреля 2014 г.

 3. Глотов О.Л. Партитура одной песни высоцкого. Интернет-издание Независимый бостонский альманах «Лебедь» (США, Бостон). № 716 от 1 августа 2014 года.

 4. Глотов О.Л. Николай Островский или Князь Островский: кто более матери-Украине ценен? Интернет-издание Независимый бостонский альманах «Лебедь» (США, Бостон). № 719 от 5 сентября 2014 года.

Опубліковані статті у вітчизняних виданнях:

 1. Назарук В. М. Роль Уласа Самчука у створенні на Рівненщині першого громадсько-політичного часопису «Волинь» / «Медіапростір» додаток до часопису «Літературний Тернопіль» С.19-23, 2014.

 2. Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / Подано до друку у збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті/ «3rd Conference For Young Slavists In Budapest», лютий, 2014. Електронний збірник. Режим доступу: http://szlavintezet. elte. hu/conf / youngslav /anyagok / 3rd_SZHBK_programme.pdf

 3. Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа (за підсумками програми «Європеські цінності» 1-7 грудня 2014 р.). Подано до друку у журнал «Медіапростір», додаток до часопису «Літературний Тернопіль».

 4. Костюченко О. М. Особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій акме-періоду. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – С. 63-65.

 5. Криловець Н. В. Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014. – С. 79-81.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

1. Науково-практичний семінар “Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія” 2014 р.

Взято участь у наукових конференціях: всеукраїнських (14) та міжнародних (8).

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Факультет міжнародних відносин був створений 2 вересня 2008 року. На факультеті здійснюється освітня діяльність за такими спеціальностями: «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія». Відповідно, на факультеті міжнародних відносин функціонує 3 кафедри: міжнародних відносин, країнознавства, історії.

Партнерами факультету є: Canada World Youth (Едмонтон, Канада), Жешувський університет (Жешув, Польща), Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, факультет політології (Люблін, Польща), Вища Гуманітарна школа ім. Олександра Гейштора (м. Пултуськ, Польща), факультетом журналістики і міжнародних відносин Варшавського університету, (Польща), Торуньська Вища школа підприємництва (Торунь, Польща), кафедра українознавства Торонтського університету (Торонто, Канада) тощо. Крім того, кафедри факультету співпрацюють з Львівським університетом ім. І.Франка, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Волинським національним університетом ім. Л.Українки, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Хмельницьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара та ін.Кафедра історії

Кафедра історії виконує науково-дослідну роботу на тему «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерного часу» (державний реєстраційний номер – 0113U007061), науковий керівник В. В.Трофимович.

У рамках науково-дослідної теми виконана і захищена кандидатська дисертація аспіранта кафедри Мазепи О. М. “Геральдичні та генеалогічні дослідження в діаспорі (1945-1991рр.)», жовтень 2014 року, Інститут археографії та джерелознавства М. С. Грушевського.

Проведені наукові конференції:


 1. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю вигнання німецьких загарбників із західних областей України, Острог, 27 січня 2014 р.

 2. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження проф. М. Ковальського, 19 березня 2014 р.

 3. Дні Науки. Викладацько-студентська звітна наукова конференція, організовано 5 секцій, в складі яких виступило 66 учасників, з них 44 – студенти університету; березень, 2014 р.

 4. Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук. 25 березня 2014 р., м. Острог.

 5. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи (до 500-річчя битви під Оршею, 100-річчя початку Першої світової війни та 70-річчя вигнання з України німецьких загарбників), 24-25 жовтня 2014 р., м. Острог.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Науковий збірник:

   1. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки». – Острог, 2014. – Вип. 22. –320 с.

Навчально-методичні посібники:

1. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 1/11 – 4090 від 24 березня 2014 року). – Острог, 2014. – 396 с.2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України» / Укладачі М. Близняк, В. Марчук, Л. Трофимович. – Острог: Вид-во НаУОА, 2014. – 112 с. 
Наукові статті:

 1. Атаманенко В. Б. Православні та уніатські навчальні заклади на Волині в кінці XVI – першій третині XVII століття (у співавт.) // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2014. – С.308 – 314 .

 2. Атаманенко В. Б. Документальні джерела вивчення фільваркового господарства Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (на прикладі володінь князів Острозьких) // Старий Луцьк: Терен, 2014. – С. 56-77.

 3. Атаманенко В. Б. Документи описово-статистичного характеру як джерело з історії єврейських громад Волині другої половини XVI – першій половині XVII ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2014.- Вип. 49. – С. 3 – 9.

 4. Атаманенко В. Б. Волинські пом’яники як історичне джерело // Минуле і сучасне Волині та Полісся.- Луцьк, 2014. – Вип. 52. – С. 402 – 406.

 5. Близняк М. Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам’ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. – Острог: Вид-во НУОА, 2014. – С. 25 – 48.

 6. Близняк М. Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці) // Старий Луцьк. Матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку. М. Луцьк, 22 – 23 травня 2014 р. – Луцьк: Терези, 2014. – Вип. Х. – С. 78 – 91.

 7. Близняк М. Воєнні перемоги доби Київської Русі // Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. – Острог, 2014. – С. 7 – 25.

 8. Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного // Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. – Острог, 2014. – С. 78 – 85.

 9. Близняк М. Єврейська громада міста Ляхівці у другій половині XVIIІ ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині. Науковий збірник. Матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції “Минуле і сучасне єврейської громади на Волині», 20-21 серпня 2013 року, смт. Маневичі та Міжнародної наукової конференції «Польська культура в контексті волинського тексту», 3-4 квітня 2014 року, м. Луцьк. – Луцьк, 2014. – Вип. 49. – С. 14 – 19.

 10. Марчук В. Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 1920-х рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 22. – С. 111-127.

 11. Марчук В. Етнічний склад населення Острозького повіту згідно перепису 1921 року // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2014. – Вип. 7. – С. 106 – 111.

 12. Марчук В. Населення м. Луцьк у міжвоєнний період // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск Х. матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22-23 травня 2014 р. – Луцьк, 2014. – С. 230-238.

 13. Марчук В. Динаміка чисельності єврейського населення Західної Волині наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ століття // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2014. – Вип. 49. – С. 64-71

 14. Марчук В. Етнічний склад населення Ковельського повіту у 20-х роках ХХ ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 118-121.

 15. Марчук В. Законодавче регулювання міського самоврядування у Волинському воєводстві у 1921-1939 рр. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2014. – Вип. 52. – С. 259-262.

 16. Марчук В. Населення м. Рівне у міжвоєнний період // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2014. – Вип. ХІІ. – Ч. 2. – С. 76-80.

 17. Марчук В. Формування радянської номенклатури у Рівненській області у 1944-1953 рр. // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2014. – С. 233-238

 18. Марчук В., Трофимович В. Основні концепти науково-фондової роботи музею // Електронне видання «Військово-історичний меридіан»: 2014. – № 1. – С. 149–151. [Режим доступу http://vim.gov.ua/images/sbor/ №1(3)_149-151.pdf]

 19. Смирнов А. Архіпастирська праця єпископа Переяславського Мстислава Скрипника в роки німецької окупації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2014. – Вип. 22. – С. 163-176.

 20. Смирнов А., Трофимович В. Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році // Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 105-111.(стаття вийшла в 2014 році).

 21. Смирнов А. Створення Автономної Православної Церкви в Україні в 1941 році // Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. – Тернопіль, 2014. – С. 56-63.

 22. Трофимович В.В. Особливості зародження, розвитку та трансформації радянського патріотизму в роки війни 1941-1945 рр. // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С.260-267.

 23. Трофимович В.В. Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки Української Другої світової) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2014. – Вип. 22. – С. 146-162.

 24. Трофимович В.В. Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Павловича Ковальського) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2014. – Вип. 22. – С. 49-87(у співавторстві з О.Мельником).

 25. Трофимович В.В. На захисті ЗУНР: Галицька армія в українсько-польській війні (листопад 1918 – липень 1919 рр.) // Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. – Острог, 2014. – С. 239-269 (у співавторстві з А.Каляєвим).

 26. Трофимович В.В. Українське і польське питання у планах Габсбургів на початку Першої світової війни // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події). Збірка матеріалів міжнародного наукового форуму 26-28 червня 2014 р. – Львів, 2014 . – С.9-11.

 27. Трофимович В.В. Волинь – колиска Української повстанської армії // Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дубно, 2014. – С.173-177.

 28. Трофимович В.В. Ціна перемоги (маловідома і дражлива історія воєнних випробувань українського народу) // Актуальні проблеми історії Другої світової війни: матеріали доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції 30 жовтня 2014 р. - Львів: АСВ, 2014. - С.5-7.

 29. З історії розбудови збройних сил ЗУНР (листопад-грудень 1918 р.) // Воєнна іст. України. Галичина і Закарпаття: Збірн. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. м.Ужгород. - 5-6 червня 2014 р. - К., 2014 . - С.173-176.

 30. Яремчук В. Меандри і мілини «нової історії» в сучасній Україні/ В. Яремчук// The Bridge – Мост : Журнал Международной ассоциации гуманитариев. – 2014. – Vol. 3. – Issue 13 (25) : [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://thebridge-moct.org/ .

 31. Яремчук В. Українці в битвах пізнього середньовіччя (ХІV – початок ХVІ ст.)// Нариси воєнно-політичної історії України : Навч. посібник. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – С. 26 – 36.

Публікації за кордоном:

1. Атаманенко В.Б. Староконстантинов и Острог как резиденции князя Василия-Константина Острожского// Магнацкі двор і сацыяльнае узаемадзеянне (XV – XVIII стст.). – Мінск, 2014. – С.64 – 78.

2. Яремчук В. Дискурс російської винятковості : рецепція в українській радянській історіографії/ В. Яремчук// Historia – Mentalność – Tożsamość: Rosja I Europa Zachodnia w polskiej I ukraińskiej historiografii ХІХ i ХХ wieku. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 582 – 596. (стаття вийшла у 2014 р.).

Участь у конференціях:

1. Атаманенко В. Б. Дні науки Національного університету "Острозька академія". ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. – м. Острог 18-26 березня 2014 року. Тема доповіді: «Інвентарі володінь кн. Острозьких як історичне джерело».

2. Атаманенко В. Б. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження професора Миколи Павловича Ковальського. Національний університет «Острозька академія», 19 березня 2014 року. Тема доповіді: «Джерела до історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського”.

3. Атаманенко В. Б. Х ювілейна наукова конференція «Любартівські читання», присвячена 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку. М. Луцьк, 22 – 23 травня 2014 р. Тема доповіді: «Документальні джерела вивчення фільваркового господарства Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (на прикладі володінь князів Острозьких)” (у співав.).

4. Атаманенко В.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Славутчина та Правобережна Україна в історії України», м. Славута, 18-19 вересня 2014 р. Тема доповіді: «Описово-статистичні джерела з історії міст Заславської волості кінця XVI – початку XVII ст.».

5. Атаманенко В.Б. Острозькі наукові читання, 26-27 вересня 2014 року. Тема доповіді: «Замки-резиденції кн. Острозьких».

6. Атаманенко В.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи», м. Острог, 24-25 жовтня 2014 р. Тема доповіді: «Оршанська битва 1515 р.: історіографічні та історичні виміри» (співдоповідь).

7. Атаманенко В.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи», м. Острог, 24-25 жовтня 2014 р. Тема доповіді: “Волинські князі та оборона краю від татарських нападів у XVI – першій половині XVII ст.”.

8. Атаманенко В.Б. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства та краєзнавчої освіти на Волині, м. Луцьк, 20-21 листопада 2014 р. Тема доповіді: «Волинські пом’яники як історичне джерело».

9. Атаманенко В.Б. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового, м. Торчин 26 грудня2014 року. Тема доповіді: «Православні та уніатські навчальні заклади на Волині в кінці XVI – першій третині XVII століття» (у співав.).

10. Близняк М.Б. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Наук. збірник. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22 річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. м. Ковель, 12 – 13 грудня 2013 р. Тема доповіді: «Славетні та вільні» в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці)».

11. Близняк М.Б. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження професора Миколи Павловича Ковальського. Національний університет «Острозька академія» 19 березня 2014 року. Тема доповіді: «Професор М.П. Ковальський та Рівненське обласне краєзнавче товариство: до історії співпраці» (у співавторстві з В. Марчуком).

12. Близняк М.Б. Дні науки Національного університету «Острозька академія». ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. - м.Острог 18 - 26 березня 2014 року. Тема доповіді: «Інвентар міських волок Дубнівського Спасо-Преображенського монастиря 1755 р.».

13. Близняк М. Б. Х ювілейна наукова конференція «Любартівські читання», присвячена 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку. М. Луцьк, 22 – 23 травня 2014 р. Тема доповіді: «Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці)».

14. Близняк М. Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Славутчина та Правобережна Україна в історії України». 18 – 19 вересня 2014 р., Славута. Тема доповіді: «Римо-католики Острога в середині ХІХ століття (за матеріалами сповідальних відомостей з Державного архіву Рівненської області)».

15. Близняк М. Б. Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи» (до 500-річчя битви під Оршею, 100-річчя початку Першої світової війни та 70-річчя вигнання з України німецьких загарбників). Острог, 24 - 25 жовтня 2014 р. Тема доповіді: ««Волинська тривога» 1789 р.».

16. Близняк М. Б. Круглий стіл, присвячений Ф. П. Шевченку. 11 грудня 2014 р. (Київ). Тема доповіді: «Листування Федора Шевченка та Миколи Ковальського (1977–1990)».

17. Смирнов А. І. Наукова конференція «Духовна спадщина Митрополита Василя Липківського» (Київ, 19 березня 2014 р.). Тема доповіді: «Проблема приєднання "липківського" духовенства до УАПЦ формації 1942 р.».

18. Марчук В. В. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю вигнання німецьких загарбників із західних областей України, Острог, 27 січня 2014 р. Тема доповіді: «Матеріальні та людські втрати Рівненської області в роки німецької окупації (1941-1944 рр.)».

19. Марчук В. В. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження проф. М. Ковальського, 19 березня 2014 р. Тема доповіді: «Професор М.П. Ковальський та Рівненське обласне краєзнавче товариство: до історії співпраці» (у співавторстві з Близняком М.).

20. Марчук В. В. Дні науки Національного університету "Острозька академія". ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. – м. Острог 18 - 26 березня 2014 року. Тема доповіді: «Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 1920-х рр.».

21. Марчук В. В. Х Наукова конференція «Любартівські читання», м. Луцьк, 22-23 травня 2014 р. Тема доповіді: «Населення м. Луцьк у міжвоєнний період».

22. Марчук В. В. ХІІ Наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання», м. Острог, 5 червня 2014 р. Тема доповіді: «Етнічний склад населення Острозького повіту згідно перепису 1921 року».

23. Марчук В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Славутчина та Правобережна Україна в історії України», м. Славута, 18-19 вересня 2014 р. Тема доповіді: «Статево-віковий та соціальний склад римо-католицького населення містечка Аннопіль в середині ХІХ ст. (за матеріалами сповідальних відомостей)».

24. Марчук В. В. Історико-краєзнавча конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, м. Рівне, 3 жовтня 2014 р. Тема доповіді: «Населення м. Рівне у міжвоєнний період».

25. Марчук В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи», м. Острог, 24-25 жовтня 2014 р. Тема доповіді: «Дислокація польських військ на території Волинського воєводства у 1921-1939 рр.».

26. Марчук В.В. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства та краєзнавчої освіти на Волині, м. Луцьк 20-21 листопада 2014 р. Тема доповіді: «Законодавче регулювання міського самоврядування у Волинському воєводстві у 1921-1939 рр.».

27. Марчук В. В. ІV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», м. Рівне 10-11 грудня 2014 р. Доповідь на тему: «Зайнятість єврейського населення м. Рівного у міжвоєнний період».

28. Марчук В. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. смт. Торчин, 26 грудня 2014 р. Доповідь на тему: «Формування радянської номенклатури у Рівненській області у 1944-1953 рр.».

29. Смирнов А.І. Презентація в Канадському інституті українських студій Університету Альберти на тему «Архів о. Т. Міненка: проблеми та перспективи досліджень» (Едмонтон, 4 лютого 2014 р.).

30. Смирнов А.І. Дні науки Національного університету "Острозька академія". ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. - м.Острог 18 - 26 березня 2014 року. Тема доповіді: «Заснування Автономної Православної Церкви в Україні в 1941 р.».

31. Смирнов А.І. Науково-практична конференція «Свято-Георгіївський собор на «Козацьких могилах»: 100 років на варті духовності та пам’яті українського народу», (Рівне, 21 червня 2014 р.). Тема доповіді: «Православ’я на Волині в 1939–1941 роках».

32. Смирнов А.І. Міжнародний освітній семінар-школа з історії Голокосту (м. Чернігів, 17 – 22 серпня 2014 року).

33. Смирнов А.І. Міжнародна науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи» (м. Острог, 24 жовтня 2014 року). Тема доповіді: «Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України».

34. Смирнов А.І. Дев’ятий щорічний навчально-методичний семінар з історії Другої світової війни та історії Голокосту в Європі для викладачів гуманітарних дисциплін з України (Єрусалим, 09-18 листопада 2014 року). Тема доповіді: «Єврейські студії в Острозькій академії».

35. Смирнов А.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (пам’яті митрополитів Василя (Липківського) та Іоана (Боднарчука)» (Тернопіль, 27–28 листопада 2014 р.). Тема доповіді: «Створення Автономної Православної Церкви в Україні у 1941 році».

36. Трофимович В.В. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю вигнання німецьких загарбників із західних областей України, Острог, 27 січня 2014 року. Тема доповіді: «Тернистий шлях до правди (маловідомі і дражливі сторінки української Другої світової)».

37. Трофимович В.В. Наукові читання, присвячені 85-річниці з дня народження професора Миколи Павловича Ковальського, Острога, 19 березня 2014 року. Тема доповіді: «Життя заради науки».

38. Трофимович В.В. Дні науки Національного університету "Острозька академія". ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. – м. Острог 18 - 26 березня 2014 року.  Тема доповіді: «Євромайдан і Європа».

39. Трофимович В.В. Міжнародна науково-практична конференція «Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром». – м. Львів, 4-5 квітня 2014 року. Тема доповіді: «Замовчувані сторінки Другої світової війни».

40. Трофимович В. В. Міжнародний науковий форум «Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події)». – Львів, 26-28 червня 2014 року. Тема доповіді: «Українське і польське питання у планах Габсбургів на початку Першої світової війни».

41. Трофимович В. В. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю». – Дубно, 4 вересня 2014 року. Тема доповіді: «Волинь — колиска Української постанської армії».

42. Трофимович В. В. Міжнародна наукова конференція «Холмщина під час Другої світової війни». – Торонто (Канада), 4 жовтня 2014 року. Тема доповіді: «Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині й Галичині».

43. Трофимович В. В. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми історії Другої світової війни». – Львів, 30 жовтня 2014 року. Тема доповіді: «Ціна перемоги (маловідома і дражлива історія воєнних випробувань українського народу)».

44. Трофимович В. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи». – м. Острог, 24 жовтня 2014 року. Тема доповіді: «Українське і польське питання у політиці Австро-Угорщини у роки Першої світової війни».

45. Яремчук В. П. Дні науки Національного університету «Острозька академія». ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. – м. Острог 18 - 26 березня 2014 року. Тема доповіді: «Нові методології історичної науки в Україні та соціальний двигун історіописання».

46. Яремчук В. П. Міжнародна наукова конференція «Континуація та зміна. Історіографія країн Східно-Центральної Європи та нові тенденції в науці ХІХ – ХХІ століть». - м. Варшава, 25 – 26 вересня 2014 року. Тема доповіді: «Успіхи та невдачі нових методологій історіописання в сучасній Україні».

47. Яремчук В. П. Міжнародний семінар Міжнародної асоціації гуманітаріїв «Гуманітарні науки і демократизація на пострадянському просторі: що зроблено, що не зроблено і що робити далі?». – м. Київ, 30 – 31 жовтня 2014 року. Тема доповіді «Меандри і мілини «нової історії» в сучасній Україні».


Кафедра міжнародних відносин

Науково-дослідна тема кафедри міжнародних відносин: «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України». Номер державної реєстрації: 0110U007987.

Керівник – Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія”.

Наукові конференції:

1. XVIІІ наукова конференція «Дні науки–2014: засідання секцій: «Актуальні проблеми міжнародних відносин», «Україна в міжнародних відносинах», «Сучасні тенденції розвитку наукової думки: лінгвістика- література – педагогіка» (18–26 березня 2014 р., Острог).

2. VI Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», (25-26 вересня 2014 р., Острог, спільно з Інститутом дослідження української діаспори, кафедрою історії НаУОА, Українським історичним товариством (США)).

Навчально-методичні посібники:


 1. Атаманенко А. Українська діаспора. Навчально-методичний посібник. – Острог, 2014.

 2. Плевако І. Г., Кучик О. С. Країни Співджужності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах. – Острог; Львів, 2014. – 310 с.

 3. Атаманенко А. Є. Історія образотворчого мистецтва та архітектури (методичні рекомендації для факультативних занять студентів напрямів підготовки «Міжнародні відносини», «Країнознавство»). – Острог, 2014.

 4. Тимейчук І. М. Складні випадки перекладу з англійської мови у текстах суспільно-політичної тематики (методичні рекомендації). – Острог, 2014.

 5. Тимейчук І. М. Методичні рекомендації з проходження мовної практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «країнознавство» та «міжнародні відносини». – Острог, 2014. – 46 с.

Дисертаційні дослідження:

Сахнюк Оксана Степанівна: “Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов)” 16 жовтня 2014 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка; кандидат філологічних наук.Тимейчук Ірина Миколаївна на тему: “Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд” 09 жовтня 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Чорноморського національного університету ім. П. Могили (м. Миколаїв),; кандидат філологічних наук.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Плевако І. До питання генези бразильських геополітичних ідей / І.Г.Плевако // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових праць. – Т.27-28. – Чернівці, 2014. – С. 191-196.

 2. Плевако І. До питання політичного дискурсу латиноамериканських геополітичних досліджень / І.Г.Плевако // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2014. – Вип. 20. – С. 8-9.

 3. Плевако І. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І.Г.Плевако // Гілея. – К., 2014. – Вип. 87. – С. 398-403.

 4. Плевако І. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії / І.Г.Плевако // Гілея. – К., 2014. – Вип. 88. – С.391-396.

 5. Плевако І. Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2014. – Вип. 122 (частина І). – С. 22-31.

 6. Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И. Г.Плевако // Политические изменения в Латинской Америке. Научный журнал. – Воронеж, 2014. – № 1. – С. 24-41.

 7. Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия. – Санкт-Петербург, 2014. – c. 58-64

 8. Плевако І. Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь». – Одеса, 2014. – С.34-41.

 9. Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе «История Служанки» М. Этвуд / Ирина Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : Материалы IX международной научной конференции г. Санкт-Петербург 4–5 февраля 2014 года. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 18–26.

 10. Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романідистопії «Орикс і Крейк» М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2014. – Вип. 46. –С. 193–197.

 11. Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 24 (3). – С. 119–125.

Публікації за кордоном:

 1. Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И.Г.Плевако // Политические изменения в Латинской Америке. Научный журнал. – Воронеж, 2014. – № 1. –С. 24-41.

 2. Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия. – Санкт-Петербург, 2014. – c. 58-64

Участь у конференціях:

 1. Янчук К. О. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Стилістичні особливості компаративних фразеологічних одиниць».

 2. Гонгало В.С. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Типологія лінгвістичних номінацій».

 3. Конопка Н.О. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Близькосхідний вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі».

 4. Плевако І.Г. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зовнішньополітичних досліджень».

 5. Семенович А.С. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Українсько-угорські відносини на сучасному етапі».

 6. Семенович А.С. 17 жовтня 2014 р. Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна), тема доповіді: «Регіональне урядування в умовах європейських інтеграційних процесів».

 7. Третяк Л.М. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Форми та методи реалізації релігійної політики на польсько-українській транскордонній території».

 8. Третяк Л.М. 18-20 вересня 2014 Міжнародна наукова конференція: «Na pograniczach kultur i narodów. Problemy społeczne i przemiany kulturowe» (Санок, Польща). Тема доповіді: «Działalność ekumeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach k. Przemyśla)».

 9. Рудько С.О. 17 жовтня 2014 р. Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна), тема доповіді: Н після Другої світової війни».

 10. Рудько С.О. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «ФРН в євроінтеграційних процесах за канцлерства Г.Шредера».

 11. Корнійчук Л.В. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Програми ЄС щодо підтримки транскордонного співробітництва з Україною».

 12. Корнійчук Л.В. 25-26 вересня 2014 р. VI Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Національний універ ситет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Роль НТШ в Європі у налагодженні культурних зв’язків України та Франції».

 13. Корнійчук Л.В. 16 жовтня 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Київ, Україна), тема доповіді: «Програми Європейського Союзу щодо підтримки транскордонного співробітництва з Україною».

 14. Корнійчук Л.В. 17 жовтня 2014 р. Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна), тема доповіді: «Референдум у Шотландії: новий виклик для Європи».

 15. Корнійчук Л.В. 18 листопада 2014 р. конференція «Wyzwania Niemiec w XXI wieku» (м. Лодзь, Польща), тема доповіді: «Rola Niemiec w polityce Wschodniej UE».

 16. Тимейчук І.М. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Ім’я як засіб вираження Іншості у романах-дистопіях М. Етвуд».

 17. Тимейчук І.М. ІІ Канадські наукові читання. НаУ «Острозька академія» 2728 березня 2014 року. Тема доповіді: «Дискурс Іншого у канадській національній літературі та творчості М. Етвуд».

 18. Тимейчук І.М. 34 квітня 2014 року „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Національний університет «Острозька академія», Острог). Тема доповіді: «Ім'я як засіб вираження іншості у романідистопії «Орикс і Крейк” М. Етвуд».

 19. Тимейчук І.М. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури». Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. 17–18 квітня 2014 р. Тема доповіді: Дискурс «Виживання» у канадській літературі.

 20. Сахнюк О.С. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Особливості вербалізації концепту «біль/pain» в англомовних інтернет-повідомленнях».

 21. Плевако І.Г. Третя міжнародна науково-практична конференція «Чорноморські політологічні читання» м. Одеса, 12-13 грудня 2014 р. Тема доповіді: «Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь».

 22. Плевако І.Г. 16 жовтня 2014 року Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми міжнародних відносин” (Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики), присвячена 70-літтю Інституту міжнародних відносин. Тема доповіді: «Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст.»

 23. Атаманенко А.Є. 18-26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Нові риси у міграційних процесах на сучасному етапі».

 24. Атаманенко А.Є. 25-26 вересня 2014 р. VI Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Національний університет «Острозька академія», Острог), тема доповіді: «Закордонне українство та Україна: напрями взаємодії».


Кафедра країнознавства

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер 0110U002652), керівник – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства Національного університету “Острозька академія”.Відбувається підготовка кандидатських дисертацій:

    1. Волинчук І.О. – «Чеська та Словацька Республіки в зовнішній політиці України»

    2. Янчук О.А. – «Становище української громади в Польській Народній Республіці (1980 – 1989 рр.)»

Навчально-методичні посібники:

 • Подворна О.Г. Навчально-методичний посібник «Дипломатичний протокол та етикет». - Острог, 2014 – 225 с.

 • Політологія: навч. енцикл. словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба, Т. Сидорук та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 779 с. (у складі колективу авторів)

 • Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. Т.Сидорук та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 766 с. (у складі колективу авторів)

 • Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Т.В.Сидорук. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с. (у складі колективу авторів)

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

 1. Кулаковський П.М. Тивун // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10: Т – Я. – С. 76–77.

 2. Кулаковський П.М. Чернігівське князівство // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10: Т – Я. – С. 519–520. (датовані 2013 р., але з’явилися у березні 2014 р.).

 3. Кулаковський П.М. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.). Зборник навуковых прац. – Мінск: Медысонт, 2014. – С. 226 – 251.

 4. Кулаковський П.М. Українські землі під час Смоленської війни (1632 – 1634 рр.) // Нариси воєнно- політичної історії України. Навчальний посібник. – Острог, 2014. – С. 86–113.

 5. Кулаковський П.М. Кордон між Чернігівським та Київським воєводством (перша половина XVII ст.) // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 2014. – С. 134–139.

 6. Шишкін І. Проблема кордонів і меншин у програмах польських політичних партій в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 16-20.

 7. Suchyj O., Sydoruk T., Heliash M. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej a Polsca / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Securitate et Edukatione Civsli III. – Krakуw : Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. – S. 176–189.

 8. Сидорук Т. В. Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні «спільного сусідства» / Т. В. Сидорук // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 81 (2). – С. 352–357.

 9. Сидорук Т. В. Геополітичні проекти Європейського Союзу і Росії у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир–Київ–Краків, 2014. – Вип. 4. – С. 17-29.

 10. Сидорук Т. В. П’ять років Східного партнерства ЄС: результати та перспективи / Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2014. – № 1 (30). – С. 175-180.

 11. Павлюк В. В. Польське питання і слов’янська проблема у зовнішньополітичних планах Адама Чарторийського / В. В. Павлюк // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир–Київ–Краків, 2014. – Вип. 4. – С. 136-148.

Участь у конференціях:

 1. Кулаковський П.М. Наукові читання, присвячені 85-річниці з дні народження професора Миколи Павловича Ковальського – доповідь: М.П. Ковальський як дослідник Литовської і Волинської метрик;

 2. Кулаковський П.М. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Український чинник у відносинах Речі Посполитої і Кримського ханства (1630-1640-ві роки)» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 3. Кулаковський П.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (22-23 травня 2014 р., м. Хмельницький) – доповідь «Кордон між Чернігівським та Київським воєводствами (перша половина XVII ст..».

 4. Кулаковський П.М. Острозькі наукові читання (26-27 вересня 2014 р.) – доповідь Януш Острозький як організатор боротьби з татарськими нападами на початку XVII ст.

 5. Кулаковський П.М. Козацтво на Ніжинщині (26 листопада 2014 р.) – доповідь «Ніжинська округа в польську добу».

 6. Кулаковський П.М. Міждисциплінарний Семінар-робітня у рамках програми «Київська Церква та християнський універсум». Тема семінару: «Просопографія еліт: Володимирський унійний владика Йосиф Баковецький (1632-1655)» - доповідач (27 листопада 2014 р.).

 7. Шишкін І.Г. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (22-23 травня 2014 р., м. Хмельницький). Тема доповіді: “Проблема кордонів і меншин у програмах польських політичних партій в роки Другої світової війни”.

 8. Шишкін І.Г. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Післявоєнна Польща в геополітичноних побудовах польського «Лондонського табору» в роки Другої світової війни» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 9. Подворна О.Г. Міжнародна наукова конференція при Університеті Марії Складовської-Кюрі (Люблін, Польща). Тема виступу: “Західні держави щодо початку конфлікту в Україні” (польською мовою).

 10. Подворна О.Г. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Зовнішня політика Російської Ферерації за третього президентського терміну В. В. Путіна» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 11. Сидорук Т.В. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «П'ять років Східному партнерству: результати і перспективи» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 12. Сидорук Т.В. II Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України», Луцьк, 14–15 травня 2014 р.

 13. Сидорук Т.В. VІ Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм і громадянська участь у суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи», Київ-Житомир-Луцьк-Краків, 24-28 листопада 2014 р.

 14. Павлюк В.В. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Адам Чарторийський про проблеми європейської дипломатії (кінець ХVІІІ початок ХІХ ст.)» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 15. Павлюк В.В. II Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України», Луцьк, 14–15 травня 2014 р.

 16. Павлюк В.В. VІ Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм і громадянська участь у суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи», Київ-Житомир-Луцьк-Краків, 24-28 листопада 2014 р.

 17. Волинчук І.О. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Українсько-чеська та українсько-словацька політична співпраця у 90-х рр. ХХ ст.» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 18. Волинчук І.О. 16-17 жовтня 2014 р. Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на поч. ХХІ ст.» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна), тема доповіді: «Політичні та соціально-економічні перетворення в Чеській Республіці в 90-х рр. ХХ ст.: досвід для України».

 19. Янчук О.А. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Становище української громади а ПНР в 1980-ті рр. у світлі матеріалів польських спецслужб» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).

 20. Жуковський М.І. Дні науки: ХІХ викладацько-студентська конференція. Тема доповіді: «Поступ на шляху українсько-польської співпраці у сфері туризму в рамках реалізації Програми Транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2007-2013 рр.» (18-26 березня 2014 р., м. Острог).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал