Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету Острозька академія за 2014 рік ІСторінка4/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.31 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Інститут досліджень української діаспори НаУОА є членом Всесвітньої асоціації глобальних досліджень діаспори (The World Association of Global Diaspora Studies (WADIS). Директор Інституту Атаманенко А. Є. є дійсним членом Всесвітньої асоціації глобальних досліджень діаспори, членом редакційної колегії Бюлетеню Всесвітньої асоціації глобальних досліджень діаспори (Newsletter of the WADIS) та членом науково-дослідного комітету цієї міжнародної організації (a Member of Editorial Committee and Research Committee of Russian/CIS Diaspora).

Інституту соціальних досліджень

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Створений згідно з наказом ректора університету від 1 червня 1997 р. Становлення та розвиток Інституту відбувався впродовж 1997-2007 рр. під керівництвом проф. В.В. Вербця. З червня 2007 р. до вересня 2011 р. Інститут очолювала доц. І.В. Шостак. З вересня 2011 р. Інститут очолює ст. в. Л. В. Загребельна. У рамках Інституту працюють студенти-волонтери факультету політико-інформаційного менеджменту.

Метою діяльності Інституту є організація та проведення конкретних соціологічних досліджень, сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді, розробка теоретичних основ соціологічної науки.

Напрями діяльності Інституту: • організація та проведення конкретних соціологічних досліджень на замовлення структурних підрозділів університету;

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження підприємств, установ та організацій на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень;

 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів університету, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими соціологічними даними;

 • сприяння поширенню соціологічних знань серед студентської молоді та населення;

 • співпраця з соціологічними дослідними, науковими та навчальними установами України та зарубіжних країн;

 • участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах щодо обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань та ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;

 • впровадження результатів наукової діяльності Інституту в університетський навчальний процес.

За звітний період було проведено таку роботу:

 1. Лютий 2014 р. – соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів економічного факультету щодо умов навчання на факультеті.

 2. Квітеь 2014 р. – соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо науково-дослідної роботи на факультеті міжнародних відносин.

 3. Упродовж травня-червня 2014 р. серед студентів І та ІІ курсів університету було організовано дослідження, щоб оцінити діяльність викладацьких кураторів у студентських групах.

 4. У вересні 2014 р. складений інструментарій (анкета) для проведення опитування студентів першого курсу з метою з’ясування задоволеності умовами навчання на факультеті політико-інформаційного менеджменту.

 5. Упродовж жовтня 2014 р. було проведене соціологічне дослідження з метою вивчення думки студентів щодо науково-дослідної роботи на гуманітарному факультеті.

 6. У жовтні 2014 р. були надані методичні рекомендації та складена анкета для проведення опитування з метою з’ясування задоволеності викладачів гуманітарного факультету функціонуванням університету та своїм статусом у ньому.

 7. Упродовж 2014 р. надавалися консультації членам наукового гуртка «Проведення соціологічних досліджень» на факультеті політико-іформаційного менеджменту.

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, християнської педагогіки і християнської психології

Лабораторія впродовж 2014 року працювала над темою «Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин на основі християнської психології» (номер державної реєстарції 0112U008600, керівник – доктор педагогічних наук, професор Жуковський Василь Миколайович).

Навчальні посібники:

1. Навчальний комплект «Основи християнської етики. 7 клас» до складу якого входять навчальний посібник, хрестоматія та робочий зошит, отримав гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/12-Г-128 від 18.04.2013):

1).Основи християнської етики. 7 клас: навч. посіб. / В.М. Жуковський, В.В. Зоринська, Н.Д. Ковальчук та ін. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 208 с.

2).Основи християнської етики. 7 клас: хрестоматія / упоряд. В.М. Жуковський, І.Є. Мазур. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 224 с.

3).Основи християнської етики. 7 клас: зошит / В.М. Жуковський, В.В. Зоринська. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 80 с.

2. Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В.М. Жуковський та ін. ; упорядник С. Власова. – Острог – Київ : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 112 с.

3.Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в ґенезі життя та Всесвіту : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5–7 квітня 2012 р. / упорядники : С.Б. Власова, В.І. Малюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 5. – 366 с.

Наукові збірники:

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – 172 с.

2. Підготовка до друку збірника наукових праць «Побудова функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, на основі християнської психології».

Монографії:

Підготовка до друку колективної монографії «Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології».Наукові гуртки:

Гурток Лабораторії християнської етики, психології та педагогіки.

Керівник – доктор педагогічних наук, професор Жуковський В. М., - (35 осіб)

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» для вихователів дошкільних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, та викладачів професійно-технічних училищ і ВНЗ України (27-28 березня 2014 року).

 2. VIІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» для дітей дошкільного віку та учнів 1-8 класів загальноосвітніх шкіл України (9-10 квітня 2014 року).

 3. VIІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ України (15-16 травня 2014 року).

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» (5 червня 2014 р).

 5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології» (20 листопада 2014 р).

Опубліковані статті у вітчизняниї виданнях:

 1. Жуковський В.М. Духовно-моральна роль особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Креативна педагогіка. – 2014.– №8. – С.54–58.

 2. Жуковський В.М. Досвід інклюзивної освіти в школах Канади для України // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток І до вісника 5. І (52). Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»: Видавництво Гнозис: 2014. – С. 164–173.

 3. Якушенко С. С. Значение системного подхода в процессе реабилитации людей с аддиктивным поведеним методами христианской психологии // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «інноваційний потенціал світової науки – сторіччя» (з 3 по 7 березня 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавнцтво ПГА. – Запоріжжя. 2014. – С. 15–19.

 4. Якушенко С. С. Психологические особенности идолопоклонства, как фактора, влияющего на приобретение молодежью зависимости от психоактивных веществ // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників Двадцять четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавнцтво ПГА. – Запоріжжя. 2014. – С. 13–17.

 5. Жуковський В. М., Загородній С. М., Якушенко С. С. Модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психологіЇ // Сборник Киевского института бизнеса и технологий «ВІСНИК» №3(19). – 2014. – С.125–131.

Взято участь у наукових конференціях: всеукраїнських – 37; міжнародних – 5.

Музей історії Національного університету «Острозька академія»

Музей працював за такими напрямками: екскурсійна робота, організація виставок, науково-дослідна та навчальна робота, фондова та експозиційна робота, популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота.Екскурсійна робота.

Упродовж звітного періоду Музей історії НаУОА здійснював роботу по організації та проведенню екскурсій для гостей та відвідувачів університету. Серед відвідувачів: студенти, школярі з майже усіх регіонів України, делегації від органів державної влади, громадських і культурних організацій, засобів масової інформації, приватні особи, гості з Росії, Польщі, Литви, США, Канади, Німеччини та інших країн. Загалом, протягом звітного року співробітниками та волонтерами музею було проведено 412 екскурсій. Таким чином, музей відвідало6633 осіб.

Окрім загальних оглядових екскурсій працівниками музею було проведено, профорієнтаційні екскурсії для абітурієнтів та їх батьків. Протягом вступної кампанії проводились безкоштовні оглядові екскурсії для батьків абітурієнтів, ряд тематичних екскурсій, зокрема для учнів шкіл та студентів. Волонтери музею систематично проводять екскурсії по виставках в Підземній мистецькій галереї. Для іноземних гостей працівниками музею надавались послуги проведення екскурсій російською, польською та англійською мовами.

Музей продовжує роботу зі школою молодих екскурсоводів університету, здійснюється підбір та навчання. Протягом звітного року до роботи в музеї залучено 6 волонтерів, а також 2 волонтерів-екскурсоводів з числа студентів НаУОА.Робота по організації виставок.

За звітний період у найбільш динамічній експозиції музею – Підземній мистецькій галереї було проведено низку виставок: 1. Виставка художнього фонду музею НаУОА (січень 2014)

 2. Виставка харківських художників “Шяхами Сергія Васильківського: погляд через століття” (лютий 2014)

 3. Виставка за результатами іконописного пленеру “Святі Волині” (березень 2014)

 4. Виставка «Ілюстратори Кобзаря» (березень 2014)

 5. Виставка художнього скла (березень-квітень 2014)

 6. Персональна виставка В. Красьохи з нагоди 60-и річчя художника (травень-червень 2014)

 7. Виставка найкращих робіт з художнього фонду НаУОА (липень-серпень 2014)

 8. Презентація та виставка батального полотна Юрія Нікітіна «Мінерва супроводжує князя Острозького в битві під Оршею» (вересень 2014)

 9. Виставка робіт Юрія Нікітна (вересень 2014)

 10. Персональна виставка Миколи Шевчука “У нашім краї на землі...”(жовтень 2014)

 11. Виставка, присвячена 20-ти річчю відродження Острозької академії “20 років нової історії” (жовтень 2014)

 12. Персональна виставка Ігоря Гавришкевича (листопад-грудень 2014)

Працівниками музею було здійснено розширення та оформлення постійної етнографічної експозиції за результатами ІІІ-ї історико-етнографічної експедиції студентів 2-го курсу спеціальності «культурологія». Крім того в звітний період було сформовано дві нові постійно діючі експозиції: “Етнографічна колекція та збірка рідкісних книг Миколи Жулинського” (ауд. П5) та археологічна експозиція за результатами археологічної практики студентів спеціальності “історія” (підземна мистецька галерея).

Упродовж звітного періоду працівниками музею було проведено низку заходів, спрямованих на популяризацію музею та університету. Так, в травні звітного року музей долучився до загальноєвропейської акції “Ніч в музеї”, була організована та проведена театралізована екскурсія «Острозька академія в XVI ст.», яку відвідало 286 осіб. У вересні звітного року в підземеллях монастиря капуцинів було підготовлено та проведено презентацію меморіальної плити з відродженими іменами людей, що були поховані в криптах у XVIII-XIX ст. та перепоховані після розчистки підземель в 1997-1999 рр. В рамках відзначення 20-ї річниці відродження Острозької академії музей НаУОА організував проведення марафону “Вишита Острозька Біблія”.

В підземній мистецькій галереї окрім виставок було проведено ряд мистецьких та освітніх заходів: відкрита лекція “Імпресіонзм. Революція образу”, лекція художниці Тетяни Мялковської “Історія декорування тканини від давнини до сучасності ”, творча зустріч з художником “Ігорем Гавришкевичем”, творча зустріч з художником Миколою Шевчуком; презентація монографії Максима Карповця та збірника кафедри культурології і філософії, творчий вечір та постановка, присвячені Михайлу Коцюбинському; майстер-клас з пошиття та декорування одягу в етно-стилі, поетичні та музичні вечори.

Працівниками музею було підготовлено та проведено 5 виставок, що експонувалися на спеціально відведених стендах у коридорах університету. Музей надавав систематичну допомогу в оформленні студентських фотовиставок та інших проектів до тижнів факультетів.Фондова та експозиційна робота.

Протягом звітного періоду проведено активну роботу з пошуку та долучення до фонду нових експонатів, опис та введення до фондових книг експонатів з фондів музею. Фондова робота проводиться систематично. Упродовж звітного періоду велась постійна робота по комплектуванню електронного каталогу документів та відеоматеріалів, пов’язаних із відродженням Острозької академії.Науково-дослідна та навчальна робота:

Співробітники та волонтери музею підготували доповіді, пов’язані з діяльністю музею та історією Острозької академії та взяли участь у конференціях: • Дні науки НаУОА (Острог, доповідач Хеленюк А.А.);

 • Культурна динаміка України в світовому просторі (Рівне, доповідач Зелінська О.).

 • «Острозькі краєзнавчі читання» (Острог, червень, доповідач Хеленюк А.А.);

 • “Українська діаспора. Проблеми дослідження” (Острог, вересень, доповідач Хеленюк А.А.)

На базі музею проходять практику студенти 2-го курсу спеціальності «культурологія» та 3-го курсу спеціальності «історія» НаУОА, а також студенти з Рівненського Державного Гуманітарного Університету.

Працівники Музею систематично надають консультації та доступ до музейного архіву для студентів, які пишуть курсові роботи в галузі «острогіани», історії мистецтв. Кафедри культурології та історії НаУОА розробляють теми курсових та бакалаврських робіт, пов’язані з архівом та художнім фондом музею. Таким чином, музей НаУОА включено в систему наукової роботи університету.

Волонтери музею допомагають у створенні та комплектуванні електронного архіву Інституту дослідження острогіани.

Популяризація в ЗМІ та профорієнтаційна робота:

У звітному році здійснювалося систематичне оновлення сайту музею та сторінок в соцмережах. Музеєм ведеться постійна співпраця з відділом зв’язків з громадськістю НаУОА з висвітлення перебігу усіх проектів, здійснюваних музеєм; триває співпраця з районною та міською газетами «Життя і слово» та «Замкова гора» - надання інформації про події з життя музею НаУОА.

Для сайту спілки ректорів була підготовлена та розміщена інформація про діяльність музею. Працівники музею надавали допомогу в створенні телепередач про історію Острозької академії для Рівненського державного телебачення, а також для випуску новин телеканалів СТБ, ISTV, 1+1, Inter. Важливі події в роботі Музею висвітлюються на каналі «5 канал» м. Рівне.

До обласної державної адміністрації подано пакет докуменів на присвоєння музею звання “Народний музей”.IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

У 2014 році, як і в попередні роки, чітко прослідковується тенденція до збільшення кількості студентів, аспірантів і викладачів НаУОА, які зацікавлені у навчанні та стажуванні в закордонних організаціях. Цей рік також приніс студентам та викладачам НУОА перемоги у міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, було вкотре отримано гранти на навчання за кордоном. Цього року один викладач та двоє студентів економічного факультету успішно закінчили наукове стажування та навчання на магістерських програмах за кошти державного бюджету України в університетах Великобританії. Продовжуються спільні магістерські програми з Варшавським університетом (спеціальності «Політологія» та «Міжнародні відносини»), а також розпочато подібну бакалаврську програму зі спеціальності «Політологія» з Державним університетом ім. Ш. Шимоновіца у м. Замость (РП) з видачею подвійних дипломів. Тривають переговори із рядом інших університетів Польщі, Литви, Угорщини, США стосовно відкриття подібних програм із видачею подвійних дипломів.

Викладачі, співробітники та студенти продовжують брати активну участь у міжнародних програмах академічного обміну Thesaurus Poloniae, OEAD, DAAD, програма Фулбрайта, програма Лейна Кіркланда, John Smith Fellowship Program, IREX, Muskie Program та інші. З 2007 р. НаУОА бере участь у програмі академічних обмінів Європейського Союзу «Еразмус Мундус: вікно зовнішнього співробітництва – Білорусь, Молдова, Україна». До складу консорціумів входять університети з України, Білорусії та Молдови та університети країн ЄС. НаУОА є одним із засновників Консорціуму українських університетів і Варшавського університету. НаУОА є членом Європейської Асоціації університетів та Східноєвропейської Мережі Університетів.

НУОА підтримує постійні контакти з наступними організаціями за кордоном: • Український Народний Союз (США);

 • Українське Історичне Товариство (США);

 • Товариство Української Мови ім. Т. Шевченка (США);

 • Українська Вільна Академія Наук (США);

 • Союз Українок Америки (США);

 • Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (Канада – США);

 • Канадська Фундація Українських Студій (Канада);

 • Наукове Товариство ім. Т. Шевченка (Канада);

 • Конгрес Українців Канади (Канада) та ін.

Серед окреслених планів розвитку міжнародної діяльності Національного університету «Острозька академія» на майбутнє: активізація пошуку іноземних партнерів (вищих навчальних закладів) та підписання угод про співпрацю з метою надання можливостей для професорсько-викладацького складу та студентів отримати міжнародний досвід; збільшення кількості спільних міжнародних бакалаврських та магістерських програм з можливістю отримання подвійного диплому; участь у міжнародних рейтингах університетів; пошук партнерів та активізація участі НУОА в проекті Європейського Союзу в рамках програми Tempus, ERASMUS+, HORIZON 2020 та ін.

Країна партнер (за алфа-вітом)

Установа – партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії


Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

Білорусь

Поліський Державний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

31.12.2010-31.01.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Естонія

Університет Тарту

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

04.05.2010-04.05.2015Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Іспанiя

Університет Короля Хуана Карлоса у Мадриді

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.12.2010-01.12.2015Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Китай

Синцьзянський Аграрний Університет в Урумчі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

22.08.2011-22.08.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Нiмеччина

Український Вільний університет у Мюнхені

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

07.07.2011-07.07.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами


Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2004-01.02.2014Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Академія Гуманістична ім. Александра Гейштора у Пултуську

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.07.2005-01.07.2015Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Гуманітарно-Природнича школа у Сандомирі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

05.09.2005-25.06.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища Школа Бізнесу та Підприємництва у Островці Свєнтокшись-кому

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.10.2005-01.07.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Білостоцький університет у Білостоці

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.01.2006-28.06.2020Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Жешувський університет у Жешуві

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.10.2005-25.07.2020Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет, кафедра україністики

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.05.2006-01.01.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Інститут Європейської інтеграції у Жешуві

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.02.2007-30.06.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Державна Вища Східно-Європейська Школа у Перемишлі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

15.02.2007-15.11.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Католицький університет Любельський Яна Павла ІІ у Любліні

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

08.12.2014-08.12.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Державний Університет ім. Ш.Шимоновича

у ЗамостіАкадемічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

07.09.2009-01.09.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вроцлавський Університет у Вроцлаві

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

02.07.2010-20.07.2015Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Варшавський університет суспільних наук, гуманітарний факультет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

14.04.2009-14.04.2014Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Державна вища професійна школа у Гожуві Вєлько-польському

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

17.04.2013-17.04.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

21.06.2013-21.06.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет ім. Яна Кохановського у Кєльце

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

25.09.2013-25.09.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Вища школа підприємництва у Торуні, факультет міжнародних відносин

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

16.11.2013-16.11.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Сілезький університет у Катовіце

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

22.11.2013-22.11.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Поморська академія у Слупську

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

17.12.2013-17.12.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет Економіки у Бидгощі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.08.2014-01.08.2019Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Ілінойсу в Урбана-Шампейн

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.07.2006- 01.12.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Центральної Флориди

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

01.09.2006- 30.12.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Північно-Ілінойський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

14.11.2007- 01.07.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Назарет коледж

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

22.01.2013- 22.01.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Туреччина

Цивілізаційний університет у Стамбулі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

18.06.2013- 18.06.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Францiя

Французький університет РЕН ІІ у Рені

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

12.09.2009- 12.02.2015Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Хорватiя

Загребський університет у Загребі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю;

20.04.2011- 20.04.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал