Інформація про кафедру загального мовознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка про підготовку фахівців за спеціальністю 030505 «Прикладна лінгвістика»Скачати 40.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.12.2016
Розмір40.22 Kb.
ТипІнформація

ІНФОРМАЦІЯ

про кафедру загального мовознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка про підготовку фахівців за спеціальністю 8.030505 – «Прикладна лінгвістика» напряму 0305 – «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Після здобуття Україною незалежності у Львівському національному університеті ім.
Івана Франка склались сприятливі умови для розвитку комплексу прикладних комунікативознавчих напрямів дослідження і підготовки фахівців з проблем комунікативної лінгвістики, маркетингових, пропагандистських та рекламних комунікацій, зв’язків з громадськістю (паблик рилейшнз), іміджмейкерства, нейролінгвістичного програмування, спічрайтерства, прикладної соціолінгвістики та деяких інших, які в своїй сукупності входять у той напрям гуманітарної освіти, який називається прикладною лінгвістикою. Зокрема, з 1993 року на філологічному факультеті читаються нормативні курси з основ комунікативної лінгвістики, рекламознавства, прикладної соціолінгвістики, психолінгвістики, теорії реклами. У 2004-2005 навчальному році на філологічному факультеті при кафедрі загального мовознавства відкрита спеціальність „Прикладна лінгвістика”, в межах якої здійснюється підготовка спеціалістів
і магістрів із згаданих проблем.
Підготовку магістрів за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» здійснює кафедра загального мовознавства. На кафедрі загального мовознавства працюють 2 професори, доктори філологічних наук, 3 доценти, кандидати філол. наук, 1 асистент (кандидат філол. наук) та 2 асистенти без наукового ступеня. Кафедру загального мовознавства очолює
Бацевич Ф.С. – доктор філол. наук за спеціальністю «російська мова та література», професор кафедри загального мовознавства. Кафедра проводить науковий семінар, засідання якого відбуваються один раз на тиждень.
У межах підготовки фахівців з проблем прикладної лінгвістики на філологічному факультеті силами науковців кафедри загального мовознавства видані перші в Україні підручники і посібники з різних аспектів прикладної лінгвістики, які отримали гриф
Міносвіти і науки України, зокрема: „Основи комунікативної лінгвістики” (Київ, 2004) – проф. Ф.С.Бацевич; „Вступ до лінгвістичної генології” (Київ, 2007) – проф. Ф.С.Бацевич;
„Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень (Київ, 2008) – проф. Ф.С.Бацевич;
„Основи статистичної лінгвістики” – доц. С.Н.Бук; зданий до друку підручник
„Прикладна соціолінгвістика” – проф. Г.П.Мацюк. Готуються до друку підручники
„Вступ до лінгвістичної прагматики” – проф. Ф.С.Бацевич, „Основи лінгвосеміотики” – доц. Л.Ю.Сваричевська.
Важливим елементом підготовки фахівців з проблем прикладної лінгвістики є частотні словники. Ученими кафедри видані такі словники: „3000 найчастотніших слів розмовно- побутового стилю сучасної української мови” (доц. С.Н.Бук), „3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови” (доц. С.Н.Бук). Співробітниками кафедри загального мовознавства видані робочі програми курсів „Вступ до комунікативної лінгвістики”, „Вступ до прикладної лінгвістики”, „Прикладна соціолінгвістика”,
„Лінгвістична семантика”, „Лінгвістична прагматика”, „Основи прикладної семіотики”,
„Вступ до рекламознавства”, „Теорія і практика реклами”, „Корпусна лінгвістика”,
„Основи статистичної лінгвістики”, „Теорія тексту”, „Аналіз дискурсу”, „Основи прикладної риторики”, „Вступ до комунікативного менеджменту” та інші. Наявний комплекс підручників і посібників з проблем комп’ютерної лінгвістики, теорії та практики перекладу та інших дисциплін, необхідних для підготовки кваліфікованих лінгвістів- прикладників. Підготовка фахівців з проблем прикладної лінгвістики повною мірою науково і методично забезпечена.
Професор Бацевич Ф.С. та професор Мацюк Г.П. є науковими керівниками аспірантів, загальна кількість яких кожного року становить 2-3 особи. У 2008/2009 навч. році в
аспірантурі навчається 6 осіб. Аспіранти постійно виступають на наукових семінарах, допомагають студентам старших курсів у виконанні курсових, дипломних та магістерських завдань. Працівники кафедри регулярно проходять стажування в наукових закладах України, Польщі, Чехії, Росії. Стажування за кордоном сприяє розширенню наукових інтересів співробітників і результативності наукових досліджень.
Наявність при кафедрі аспірантури за спеціальністю 10.02.15 – «Загальне мовознавство» та 10.02.17 – „Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” створює можливість ефективного оновлення науково-педагогічного складу кафедри загального мовознавства. За 1996-2009 рр. захищено 8 кандидатських дисертацій, а саме 3 із загального мовознавства, 2 з типологічного мовознавства, 3 із українського мовознавства.
Наукова робота кафедри загального мовознавства тісно пов’язана з професійною підготовкою студентів, а її результати використовуються у навчальному процесі.
Тематика наукових досліджень включає актуальні проблеми комунікативної та когнітивної лінгвістики, комп׳ютерної лінгвістики, рекламознавства, прикладної соціолінгвістики, психолінгвістики, теорії реклами.
На кафедрі загального мовознавства значна увага приділяється науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у міжнародних наукових конференціях, де займають призові місця. Залучення студентів до наукової роботи здійснюється також шляхом виконання ними курсових та дипломних робіт, завдань практик, індивідуальної роботи у наукових лабораторіях. Як правило, тематика курсових та дипломних робіт повністю пов'язана із тематичним планом наукових досліджень Львівського університету.
Спеціалізуючись на кафедрах, студенти протягом двох-трьох років систематично працюють над однією науковою проблемою (у рамках курсової, дипломної роботи,
індивідуальних робіт), що дає можливість опублікувати результати у наукових журналах.
Результати студентських наукових робіт доповідаються на студентських наукових конференціях. Зокрема, щорічно на філологічному факультеті проводиться Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Vivat academia», матеріали якої публікуються у «Віснику Львівського університету», серія філологічна, Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар, Всеукраїнський конкурс студенських досліджень зі соціолінгвістики.
Про ефективність наукової роботи на кафедрі загального мовознавства свідчить число наукових публікацій науково-педагогічних працівників – 86 публікацій за останні три роки.
Співробітники кафедри підтримують широкі міжнародні наукові зв’язки, беруть участь у міжнародних наукових конференціях і проводять наукові дослідження спільно із вченими Австрії, Чехії, Польщі, Росії.
Цілісне формування фахівців неможливе без проведення практик. Як правило, студенти багатьох спеціальностей проходять переддипломну (виробничу) та/або педагогічну практики у організаціях та закладах свого майбутнього працевлаштування.
Студенти проходять щорічні практики на базі львівських наукових бібліотек,
Центрального державного історичного архіву України у Львові, Державного архіву
Львівської області, архіву Львівського університету та ін. відповідних установ.

Тематика магістерських робіт
за спеціальністю 8.030505 «Прикладна лінгвістика»
на 2009/2010 навчальний рікНазва роботи
Науковий керівник
Наявність матеріально- технічного забезпечення
1.
Зауваження як мовленнєвий жанр проф. Бацевич Ф.С.
+
2
Мовні засоби телефонного спілкування проф. Бацевич Ф.С.
+
3
Телевізійні новини як мовний жанр проф. Бацевич Ф.С.
+
4
Відкритий лист як мовленнєвий жанр: стратегії та організація проф. Бацевич Ф.С.
+
5
Лінгвістичні аспекти мовленнєвого жанру теледебатів проф. Бацевич Ф.С. +
6
Мовленнєвий жанр шлюбних оголошень в аспекті комунікативної лексики проф. Бацевич Ф.С. +
7
Урбанонім як лінгвокультурологічна категорія (на матеріалі назв вулиць Львова) проф. Мацюк Г.П. +
8
Мовленнєва тактика компліменту у студентській соціогрупі (гендерний аспект) проф. Мацюк Г.П. +
9
Соціолект львівських школярів проф. Мацюк Г.П. +
10 Особливості мовлення дітей дошкільного віку проф. Мацюк Г.П. +
11 Метафоричне моделювання у політичному дискурсі асист. Процак Л.М. +
12 Емотивний простір художнього тексту (на матеріалі твору І.Франка) асист. Процак Л.М. +
13 Мовна особистість персонажа художнього дискурсу (на матеріалі роману І.Франка "Перехресні стежки") доц. Бук С.Н. +
14 Лінгвостатистичне визначення лексичних особливостей тексту (на матеріалі твору
І.Франка) доц. Бук С.Н. +
15 Концептуалізація "символу" у наукових текстах доц.Сваричевська Л.Ю. +
16 Фоносемантичні засоби в рекламних текстах доц.Сваричевська Л.Ю. +
17 Культурні сценарії концептів "сум" і "гнів" в українській мовній картині світу асист. Гонтарук Л.В. +
18 Концепт “доля” в мовній картині світу українця (історична перспектива і сучасний стан) асист. Гонтарук Л.В. +
19 Вивчення релігійного дискурсу на матеріалі послань Андрея Шептицького асист. Ясіновська О.В. +


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал