Інформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 09807750 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» Скорочене найменування емітента (за наявності): ат «УкрСиббанк»Pdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8

Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
09807750
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство
«УкрСиббанк»
Скорочене найменування емітента (за наявності):
АТ «УкрСиббанк»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
61001
Область:
Харківська
Район:
Населений пункт: місто Харків
Вулиця: проспект Московський
Будинок:
60
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0577388001
Номер факсу емітента:
0577032620
Веб-сайт емітента: www.ukrsibbank.com
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):
31.12.2012

Вступ
УкрСиббанк засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов стрімкий шлях від регіонального банку до національного лідера. Від національного лідера до члена однієї з найбільших світових банківських груп.
З 2006 р. основним партнером УкрСиббанку є міжнародний банк BNP Paribas. Інтеграція до групи компаній BNP Paribas відкрила УкрСиббанку нові можливості: причетність до світового бренду, використання прогресивного світового досвіду, перехід на нові стандарти менеджменту.
Якісне зростання супроводжує розвиток банку в усіх сегментах. УкрСиббанк обслуговує близько 2 млн. роздрібних клієнтів.
На дату складання звіту головними акціонерами банку є:
- BNP Paribas (БНП Паріба) - 84,99%;
- European Bank for Reconstruction and development (Європейський Банк Реконструкції та
Розвитку) - 15%.
Таким чином, сьогодні акціонери банку - це потужні міжнародні фінансові структури.
Придбання цінних паперів ПАТ "УкрСиббанк" пов’язане з ризиками, описаними у річній
інформації.

Розділ I. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників
його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію,
потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення.
Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних
паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати
інформацію, включену до цієї річної інформації.
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство
“УкрСиббанк”(далі - Банк).
Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество
«УкрСиббанк».
Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company “UkrSibbank”
Скорочене найменування українською мовою: АТ “УкрСиббанк”
Скорочене найменування російською мовою: АО “УкрСиббанк”
Скорочене найменування англійською мовою: JSC “UkrSibbank”
Код за ЄДРПОУ: 09807750.
Юридична адреса УкрСиббанку: Україна, 61001, м. Харків, просп. Московський, 60
Основним місцем здійснення діяльності є : Україна, м. Київ , вул. Андріївська, 2/12
Телефони у м. Харкові: +3 (057) 738-80-01, тел./факс +3 (057) 703-26-20
Телефони у м. Києві: +3 (044) 537-49-25, (044) 201-22-74 тел/факс: +3 (044) 201-22-54, сайт в мережі Internet www.ukrsibbank.com
E-mail office@ukrsibbank.com
Internet www.ukrsibbank.com
S.W.I.F.T. код KHABUA2K
REUTERS код USBK
SPRINT Mail UKRSIBBANK/BITEX
Electronic Mail of NBU UUKP
Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з законодавством України.
Вид діяльності: інші види грошового посередництва (код за КВЕД N64.19).
УкрСиббанк здійснює свою діяльність на основі ліцензій (дозволів), виданих
Національним банком України (НБУ), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством фінансів України. Основним видом діяльності УкрСиббанку є надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на території України.
Основна довгострокова стратегічна мета УкрСиббанку - збільшити кількість активних клієнтів вдвічі до 2015 року, в той же час в середньостроковій перспективі пріоритетом буде підвищення дохідності бізнесу та збільшення ефективності роботи банку.
Аудиторський висновок незалежного зовнішнього аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 21198495) та річну фінансову звітність АТ «УкрСиббанк», складену за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2012р. надано у розділі XIV "Фінансова звітність емітента".
Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки, надано на основі фінансової звітності НБУ з урахуванням річних коригуючих оборотів (файл #А4 - "Дані про коригуючи обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках") .


Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні
роки (тис. грн)

Назва показника
2012
2011
2010
1
2
3
4
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
1550348 2443058 2858214
Комісійні доходи 670075 669116 593988
Комісійні витрати (130220)
(176804)
(78060)
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
(62330)
95551 0
Результат від операцій з хеджування
0 0
0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
(7077)
(14439) 7673
Результат від торгівлі іноземною валютою 90424 39196 60251
Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
0 0
0
Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
0 0
0
Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості
0 0
0
Результат від переоцінки іноземної валюти
14283 194363 56621
Резерв під заборгованість за кредитами 500071
(2535697)
(4785154)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
15 56659 343
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
(9651)
(22064) 37826
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
0 0
0
Резерви за зобов'язаннями 46123 10900
(38534)
Інші операційні доходи 198050 663015 31602
Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості
0 0
0
Адміністративні та інші операційні витрати (2969456)
(4928591) (2505791)
Дохід від участі в капіталі 267
(50375)
13286
Прибуток (збиток) до оподаткування (109078)
(3556112)
(3747735)
Витрати на податок на прибуток 174532
(215840)
708071
Прибуток (збиток) після оподаткування 65454
(3771952)
(3039664)
Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
0 3993 618
Чистий прибуток (збиток) 65454
(3767959)
(3039046)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
(0.01) (0.01)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
(0.01) (0.01)
Усього активів 25888703 32819173 46234326
Усього зобов`язань 23259607 31610876 41272744
Усього власний капітал, у тому числі: 2629096 1208297 4961582
Статутний капітал 1774333 7511655 7511665
Резервні та інші фонди банку 7940712 858949 844599
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років
(7973157)
(4205618) (1166896)
Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження
65454
(3767959) (3039046)

Розділ IІ. Фактори ризику
Управління ризиком має фундаментальне значення для банківської діяльності та є суттєвим елементом діяльності Банку. Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно фінансових, операційних та юридичних ризиків. Основні фінансові ризики, на які наражається Банк, пов’язані з кредитною заборгованістю, ліквідністю та змінами процентних ставок і курсів обміну валют. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. Система управління ризиками в Банку організована відповідно до рекомендацій Базельського комітету та стандартів Групи BNP Paribas, хоча законодавство
України ще не вимагає обов’язкового дотримання цих стандартів. Політика та системи управління ризиками Банку постійно переглядаються й вдосконалюються відповідно до змін ринкових умов та банківських продуктів. Основним завданням Банку при управлінні активами та зобов’язаннями є зниження рівня ризику ліквідності та ринкових ризиків, на які наражається Банк, і максимізація прибутковості. Політика Банку передбачає забезпечення такої структури активів та зобов’язань, що дозволяє оптимізувати фінансові доходи як у довгостроковій, так і у короткостроковій перспективі при постійному рівні доходу.
Основними засадами політики Банку у сфері управління ризиками є централізація управління ризиками (тобто аналіз ризиків та розрахунки виконуються централізовано, а для бізнес-підрозділів Банку встановлюються відповідні ліміти); збалансована структура ризиків та прибутковості та забезпечення постійного моніторингу ризиків. Банк продовжує приводити свою політику та внутрішні процедури у сфері управління ризиками у відповідність до стандартів Групи BNP Paribas.
Органи управління ризиками. Політику, моніторинг та контроль у сфері управління ризиками здійснюють спеціальні підрозділи, що входять до складу Департаменту ризик- менеджменту (далі – ДРМ). Нагляд за діяльністю цих підрозділів здійснює Голова Правління, який звітує з питань управління ризиками Департаменту ризик-менеджменту Групи у головному офісі BNP Paribas.
Комітет з управління активами та пасивами (КУАП). До складу КУАП входять дев’ять членів вищого керівництва Банку. Головою КУАП є Голова Правління Банку. Засідання КУАП проводяться щомісяця або частіше. КУАП відповідає за управління структурою активів та зобов’язань Банку та контроль над ними. Він також встановлює внутрішні ліміти для управління ризиками ліквідності, процентної ставки та валютним ризиком.
Кредитні комітети. Кредитні комітети Банку складаються з Кредитного комітету вищого рівня, Кредитного комітету першого рівня, Кредитного комітету Центру з прийняття рішень та
Кредитних комітетів Центрів по роботі з простроченою заборгованістю.
До складу всіх кредитних комітетів входить два учасники: представник відповідного напрямку діяльності та представник Департаменту ризик-менеджменту. Рішення приймаються спільно цими учасниками згідно з їх відповідними повноваженнями. У випадку непогодження учасників або перевищення рівня делегованих учаснику повноважень застосовується процедура передачі питання по управлінській вертикалі для прийняття рішення.
Кредитний комітет вищого рівня відповідає за затвердження кредитів корпоративним клієнтам та узгодження загальної політики кредитування. Кредитний комітет першого рівня відповідає за затвердження кредитів роздрібним клієнтам та узгодження принципів кредитування клієнтів Департаменту роздрібного бізнесу та Департаменту продажів продуктів споживчого кредитування. Кредитні рішення по споживчих та масових кредитах приймаються уповноваженими співробітниками Контакт-центру. Кредитні повноваження кожного делегованого у кредитний комітет учасника визначаються його Наказом про делегування кредитних повноважень.
Засідання Кредитних комітетів вищого рівня та першого рівня проводяться двічі на тиждень, а інших комітетів – за потребою.

Комітет кредитів під контролем та сумнівних кредитів (Комітет ККСК). Задача Комітету кредитів під контролем та сумнівних кредитів – додавати або вилучати клієнтів з переліків справ, що вимагають суворого нагляду (тобто переліку кредитів під контролем або переліку сумнівних кредитів), формулювати політику моніторингу цих справ, затверджувати рекомендації стосовно схем та подовжень строків по клієнтах у переліку кредитів під контролем та сумнівних кредитів, затверджувати створення резервів або коригування резервів по клієнтах із сумнівною заборгованістю, затверджувати рекомендації стосовно часткового або повного списання. Комітет кредитів під контролем та сумнівних кредитів – це колегіальний орган Банку, головою якого є Голова Правління Банку. Засідання комітету проводяться не рідше одного разу на місяць.
Управління менеджменту активів та пасивів (УМАП). Безпосереднє управління активами та зобов’язаннями Банку здійснює УМАП та Казначейство. УМАП відповідає за оцінку та планування відкритих позицій Банку, які здійснюються щоденно щодо ризику ліквідності та валютного ризику та щомісячно щодо ризику процентної ставки, а також за підготовку пропозицій керівництву Банку щодо управлінських заходів у сфері управління активами та зобов’язаннями. Крім того, УМАП займається щоденним плануванням та управлінням дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ (нормативів достатності регулятивного та статутного капіталу, нормативів ліквідності, нормативів відкритої валютної позиції). УМАП сприяє КУАП та іншим комітетам у виконанні їхніх функцій. Казначейство управляє монетарною позицією ліквідності, а також короткостроковою (до 3 місяців) позицією ліквідності Банку.
У ході управління відкритими позиціями УМАП співпрацює з Казначейством та підрозділами Банку, що займаються середньостроковими та довгостроковими позиковими коштами (Департаментом міжнародного бізнесу та Департаментом інвестиційного бізнесу).
Звіти про відкриту валютну позицію надаються керівництву щодня.
Департамент ризик-менеджменту (ДРМ). Підрозділи ДРМ з аналізу корпоративних кредитів та аналізу роздрібних кредитів допомагають Кредитним комітетам та Комітету кредитів під контролем та сумнівних кредитів у виконанні їхніх функцій. Їх функції включають оцінку та аналіз фінансових ризиків, розробку рекомендацій стосовно збалансованої структури ризику та прибутковості на основі загального рівня ризику та ризиків, пов’язаних з конкретними сферами діяльності та банківськими продуктами.
Відділ контролю кредитних операцій корпоративного бізнесу або відділ кредитування корпоративних клієнтів надає кредитним комітетам свої висновки за кредитними заявками, наданими Департаментом послуг корпоративним клієнтам або Департаментом інвестиційних банківських операцій. При цьому він враховує висновки Юридичного департаменту та
Департаменту безпеки, а також результати «Перевірки корпоративних клієнтів» щодо благонадійності, репутації клієнта, наявності прострочених платежів та загальної суми виданих клієнту кредитів. Відділ контролю кредитних операцій корпоративного бізнесу або відділ кредитування корпоративних клієнтів визначає рейтинг контрагента клієнтів та норму повернення кредитів. Рейтинг присвоюється клієнтам з урахуванням кредитоспроможності клієнтів, їх здатності погасити кредит та джерел фінансування, а також позиції на ринку та якості управління компанією-позичальником. Норма повернення кредитів відображає очікуване повернення кредитів у разі дефолту позичальника та залежить від ринкової вартості наданих у заставу активів, їх ліквідності та відповідних юридичних витрат. Ці параметри підлягають затвердженню відповідним кредитним комітетом.
ДРМ оцінює фінансові ризики на підставі інформації про якість активів та зобов’язань (у тому числі процентні ставки, суми та строки погашення), отриманої від підрозділів, що займаються банківською діяльністю, інформації про ліміти ризику, процедури та методику управління ризиками, отриманої від КУАП, а також даних про запланований рівень активів, зобов’язань та інвестицій, отриманих від Управління менеджмент-контролю Департаменту фінансів. Потім ДРМ подає на розгляд КУАП результати проведеного аналізу та моніторингу ризиків разом зі своїми рекомендаціями щодо встановлення або зміни лімітів та повідомляє підрозділи, що займаються банківською діяльністю, бек-офіс та Управління менеджмент-
контролю Департаменту фінансів про нормативний рівень ризиків. ДРМ здійснює регулярний моніторинг кредитного портфелю та визначає необхідні суми резервів.
Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків внаслідок невиконання позичальником або контрагентом своїх зобов’язань перед Банком. Банк управляє кредитним ризиком шляхом впровадження внутрішньої політики, спрямованої на отримання максимального доходу, скоригованого на ризик, забезпечення дотримання затвердженого рівня лімітів для кредитного ризику, встановлення, моніторингу та перевірки рейтингів контрагента, встановлення та затвердження лімітів кредитування, а також шляхом постійного контролю за платоспроможністю клієнтів та виконання ними умов кредитного договору.
При прийнятті кредитних рішень стосовно надання кредитів банкам, Банк використовує рейтингову шкалу на основі підходу міжнародних рейтингових агенцій і відносить потенційних позичальників до груп з різним кредитним рейтингом, адаптованим з урахуванням фінансової та економічної ситуації в Україні.
Щоб визначити очікуваний ризик дефолту позичальника, Банк оцінює його фінансову звітність, кредитну історію, економічний стан та грошові потоки. Крім того, Банк контролює середньозважений кредитний ризик позичальників у портфелі, а також за галузями економіки.
За результатами цього аналізу кожному кредиту присвоюється одна з трьох категорій рівня ризику.
- Кредити високої якості стосуються позичальників з достатньою для виконання зобов’язань платоспроможністю. Цим позичальникам не притаманний явний кредитний ризик, а на їх платоспроможність не мають впливу несприятливі комерційні, економічні або фінансові умови;
- Кредити середньої якості стосуються позичальників з достатньою для виконання зобов’язань платоспроможністю. Цим позичальникам притаманний певний ризик, але на їх платоспроможність не мають впливу несприятливі комерційні, економічні або фінансові умови;
- Кредити низької якості являють собою зобов’язання позичальників з платоспроможністю, недостатньою для виконання зобов’язань у прогнозованих умовах.
Усі кредитні заявки підлягають детальному розгляду. Крім того, Банк частково управляє рівнем кредитного ризику шляхом отримання застави, корпоративних та особистих гарантій.
Розробка «Кредитної структури та функції»
Загальна кредитна політика Банку відповідає Глобальній кредитній політиці Групи BNP
Paribas, законодавству України, нормативним актам Національного банку України та вимогам
Базельської угоди. Загальна кредитна політика – це внутрішній банківський нормативний документ, який регулює основні принципи та вимоги щодо надання кредитів з метою мінімізації ризиків, які виникають у процесі кредитування, та забезпечення високої якості кредитного портфелю Банку. Загальна кредитна політика – це основний документ, який регулює кредитну діяльність Банку. Строк дії Загальної кредитної політики необмежений, але
її умови підлягають перегляду принаймні щороку.
Кредитний ризик за кредитуванням фізичних осіб та корпоративних клієнтів
Банк структурує рівні кредитного ризику, на який він наражається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв’язку з одним позичальником або групою позичальників.
Кредитні комітети Банку регулярно затверджують ліміти рівня кредитного ризику для окремих позичальників та зміни цих лімітів. Ліміти кредитування включають ліміти щодо суми кредиту та графіку погашення за кожною кредитною угодою, та обмеження щодо цілей кредиту, що уточнюються при кожному затвердженні кредиту.
При структуруванні кредитів корпоративним клієнтам Банк встановлює графіки погашення кредиту з урахуванням сезонності бізнесу клієнта, а також, за потреби, отримує гарантії від афілійованих осіб позичальника, укладає договір застави для забезпечення відповідних кредитів, вимагає від позичальника внесок його власних коштів на всіх етапах проекту, що фінансується, або вимагає переведення до Банку грошових потоків або оборотів від проекту, що фінансується, або контрагентів позичальника.

При видачі кредитів фізичним особам Банк, як правило, приймає забезпечення у формі
іпотеки або застави майна, залежно від виду кредиту.
Оскільки відповідно до кредитної політики Банку якість позичальника має важливіше значення, ніж якість застави, рішення про надання кредиту завжди приймаються на підставі оцінки ризиків, а не якості застави. Коли Банк приймає забезпечення кредиту, він надає перевагу найбільш ліквідній формі забезпечення з найвищою вартістю перепродажу. Крім того, при визначенні вартості застави Банк бере до уваги регіональні відмінності у цінах на майно.
Банк також дотримується політики диверсифікації свого кредитного портфелю задля зменшення рівня кредитного ризику.
Кредитний ризик за міжбанківськими операціями
Кредитні ризики, пов’язані з міжбанківськими операціями, виникають переважно внаслідок незабезпеченого кредитування банків-контрагентів, навіть попри той факт, що такі кредити у більшості випадків є короткостроковими (в цілому, від кількох годин до двох місяців). Суми за міжбанківськими операціями складають відносно невелику частку (приблизно один-п’ять процентів) від загальної суми активів Банку. Банк встановлює ліміти окремо по кожному банку-контрагенту за результатами власного аналізу їх фінансової звітності та будь-якої наявної нефінансової інформації, в тому числі інформації про акціонерів, клієнтів, якість управління, позицію на ринку, концентрацію діяльності та темпи зростання показників позичальника. Кредитний комітет головного офісу затверджує та переглядає ліміти для кожної категорії банків-контрагентів. Якщо ДРМ встановлює, що фінансові показники банка- контрагента погіршилися або мають тенденцію до погіршення, ДРМ призупиняє дію встановлених кредитних лімітів та повідомляє про це керівництво Банку.
Кредитний ризик за інвестиційною банківською діяльністю
Заявки на здійснення Банком інвестицій у цінні папери компаній аналізуються та контролюються аналогічно заявкам на надання кредитів. Банк здійснює моніторинг фінансового стану емітентів та ринку, на якому обертаються їхні боргові та дольові цінні папери. Департамент контролю корпоративних та інвестиційних операцій відповідає за прийняття Банком рішень щодо інвестування та укладення угод. Усі інвестиційні рішення приймаються Кредитним комітетом вищого рівня.
Моніторинг кредитного ризику
Банк контролює виконання позичальником умов кредитних договорів, передусім стосовно погашення основної суми кредиту та процентів за ним. Крім того, Банк здійснює моніторинг фінансового стану позичальника, досягнення цільових показників, передбачених його бізнес- планом, дотримання фінансових показників за договорами, достатності наданого забезпечення, використання кредиту у відповідності до його цільового призначення, а також нефінансової інформації, наприклад, наявної інформації про поточні або можливі судові процеси, що стосуються позичальника та його ділової репутації. У разі інвестиційних операцій
Банк також відстежує результати емітентів та ринок їх боргових та дольових цінних паперів.
Департамент контролю корпоративних та інвестиційних операцій відповідає за прийняття
Банком рішень щодо інвестування та укладення угод. Інвестиційні рішення приймаються
Кредитним комітетом вищого рівня в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою.
Згідно із Загальною кредитною політикою Банку, за повсякденний моніторинг кредитних ризиків відповідає конкретний напрямок діяльності Банку, оскільки він завжди активно підтримує контакт з клієнтом та може отримувати необхідну інформацію безпосередньо від нього.
Зокрема, напрямок діяльності Банку має контролювати точне та своєчасне виконання позичальником умов кредитного договору.
Для забезпечення ефективності та результативності моніторингу кредитного ризику за операціями з корпоративними клієнтами була розроблена комп’ютерна програма під назвою
«Управління умовами та фінансовими показниками за кредитними угодами». Ця програма містить інформацію про всі умови та фінансові показники, затверджені кредитними комітетами та зазначені у договорах з клієнтами, а також останні дані про виконання цих
умов. За ведення цієї бази даних відповідає Управління кредитного контролю та моніторингу
(ККМ) у складі ДРМ. Він вводить у програму дані із зазначенням строків, контрольних сум, періоду, який контролюється, прізвищ відповідальних співробітників тощо. До видачі кредитних коштів позичальнику або надання банківської гарантії чи акредитиву ККМ перевіряє дотримання всіх попередніх умов та необхідних додаткових умов і фінансових показників. Постійний моніторинг кредитного портфеля Банку дозволяє йому реагувати на зміни в якості конкретних кредитів та визначати необхідність зміни їхніх умов. Кредитний комітет отримує регулярні повідомлення про результати такого моніторингу, а також окремі повідомлення у разі наявності будь-яких тривожних ознак. На підставі проведеного аналізу
Банк або підтверджує умови непогашених кредитів, або, за необхідності, узгоджує з позичальником зміну умов.
У банк працює система раннього виявлення тривожних ознак з метою виявлення значних негативних подій, що відбулися у корпоративних клієнтів, на ранніх етапах, щоб мати змогу вжити відповідних екстрених заходів та мінімізувати можливі збитки. Щомісяця керівник кожного Центру корпоративного бізнесу повинен підтверджувати відсутність у клієнтів, які відносяться до його сфери відповідальності, таких подій: недостатність заставного забезпечення, юридичні позови з боку інших банків або третіх сторін на адресу клієнта, банкрутство клієнта, виняткові події, пов’язані з власниками, негативні події, що стосуються основних клієнтів або постачальників, негативне висвітлення у ЗМІ.
Кредитний ризик позабалансових зобов’язань та операцій з пов’язаними сторонами
Для оцінки та моніторингу кредитного ризику позабалансових і умовних зобов’язань Банк застосовує ту ж саму кредитну політику та процедури. Крім того, Банк застосовує ті ж самі процедури до операцій з пов’язаними сторонами, як і до операцій з рештою позичальників.
Якщо рівень кредитного ризику не відповідає встановленим Банком параметрам, Банк або відмовляє у наданні кредиту, або вимагає забезпечення угоди грошовими коштами.
Ринковий ризик. Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями процентних ставок, валют та інструментів капіталу, які значною мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін. Комітет з управління активами та пасивами встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Банком. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.
Валютний ризик. Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсів обміну
іноземних валют на його фінансовий стан та грошові потоки. Комітет з управління активами та пасивами визначає ліміти ризиків по валютах та загальний прийнятний рівень ризику за відкритими валютними позиціями. Ліміти відкритої валютної позиції встановлюються на рівні, передбаченому вимогами НБУ, який розраховується як процентне співвідношення відкритої валютної позиції до регулятивного капіталу Банку. КУАП контролює дотримання цих лімітів щодня.
Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик процентної ставки переважно в результаті розбіжностей у строках його процентних активів та зобов’язань. Банк може понести збитки у разі несприятливих змін процентних ставок.
КУАП встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок, контроль яких щотижня здійснює ДРМ. За відсутності будь-яких наявних інструментів хеджування, Банк зазвичай прагне досягнути відповідності своїх позицій за процентними ставками. Оцінка та аналіз рівня ризику процентної ставки проводиться станом на перший день кожного місяця і за необхідності переглядається з урахуванням змін ринкових умов, наприклад, змін базових процентних ставок, волатильності ринків та подібних подій. Результати оцінки та аналізу обговорюються на засіданнях КУАП. Крім стандартних розрахунків, Банк проводить стрес- тестування для визначення рівня збитків, що застосовуватиметься у випадку непередбачених обставин або подій. Такий підхід дозволяє Банку оцінити зміни чистого процентного доходу у майбутніх періодах та визначити пріоритети управління ризиком процентної ставки.
Стандартне стрес-тестування ризику процентної ставки – це зміна процентних ставок на 1 процентний пункт. Це тестування проводиться щомісяця.

Банк оцінює рівень ризику процентної ставки на підставі геп-аналізу, тобто аналізу невідповідності сум фінансових активів та зобов’язань, які мають строк погашення або перегляду процентної ставки протягом одного періоду. Ліміти встановлюються на рівні втрати чистого процентного доходу, який керівництво вважає прийнятним у разі негативних змін процентних ставок з урахуванням можливих змін процентних ставок за основними типами процентних активів та зобов’язань, таких як кредити корпоративним клієнтам та фізичним особам, міжбанківські кредити, цінні папери, а також депозити, залучені від корпоративних клієнтів та фізичних осіб. Ліміти переглядаються залежно від волатильності ринкових процентних ставок. УМАП та ДРМ формують рекомендації щодо перегляду лімітів. Ці рекомендації затверджуються КУАП.
Банк регулярно контролює спред процентних ставок та чистий процентний дохід і надає вищому керівництву Банку звіти з цих питань. Крім того, Банк управляє ризиком процентної ставки, встановлюючи мінімальні процентні ставки по кредитах та максимальні процентні ставки по депозитах. Банк встановлює процентні ставки по основних категоріях активів та зобов’язань за строками погашення та валютами.
Концентрація інших ризиків. Керівництво Банку контролює та розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про позичальників із загальною сумою виданих кредитів понад 10% від суми чистих активів.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання його вільних грошових коштів за депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитів, гарантіями та у зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами щодо похідних
інструментів, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошові ресурси, достатні для покриття всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що мінімальний рівень реінвестування коштів, строк погашення яких настає, можна передбачити з високою ймовірністю. Управління ризиком ліквідності здійснює Комітет з управління активами та пасивами Банку.
Банк прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка складається переважно із заборгованості перед іншими банками, депозитів корпоративних клієнтів та фізичних осіб і боргових цінних паперів, а також інвестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати можливість оперативно та безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.
Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до різних джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових показників ліквідності нормативним вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог
Національного банку України. Ці нормативи включають:
- Норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як відношення високоліквідних активів до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2012 року цей норматив складав 55,57% (нормативне значення – не 61,88% (у 2011 році – 65,15%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 20%;
- Норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як відношення активів до зобов’язань зі строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня 2012 року цей норматив складав 63,12% (у 2011 році – 66,97% (у) при встановленому
НБУ значенні нормативу не менше 40%;
- Норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як відношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань із строком погашення, що залишився, до одного року. Станом на 31 грудня 2012 року цей норматив складав66,85%
68,16% (у 2011 році – 68,16% при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 60%.

Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та зобов’язань отримує
Казначейство Банку. Казначейство забезпечує наявність достатнього портфеля короткострокових ліквідних активів, який переважно складається з короткострокових ліквідних торгових цінних паперів, депозитів у банках та інших міжбанківських інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності в цілому по Банку.
УМАП контролює позицію ліквідності та регулярно проводить стрес-тестування ліквідності за різноманітними сценаріями, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал