«інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого- педагогічні та дидактичні аспекти впровадження»Pdf просмотр
Сторінка7/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ЛІТЕРАТУРА
1.
Ласкова Н.О. Підвищення ефективності науково-методичної роботи засобами
інформаційно-комунікаційних технологій.
Режим доступу: http://nmc.at.ua/index/pidvishhennja_efektivnosti_naukovo_metodichnoji_roboti_zas obami_informacijno_komunikacijnikh_tekhnologij/0-140 2.
Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах. Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00055310_0.html


Н.Л. Пільгуй,
вчитель інформатики Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
В Національній доктрині розвитку освіти України пріоритетним напрямком відповідно є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
В ході побудови інформаційного суспільства особливу важливість має пошук шляхів і технологій, що дозволяють істотно прискорити динамізм і трансформацію використання знань.
Сучасний погляд на процес навчання в цілому – це не тільки процес передачі інформації, як це було прийнято в системі традиційного або класного навчання. Замість навчання «пасивного», що складається з інструкцій (передачі
інформації від вчителя до учня) і виконання вправ, навчання стає «активним», тобто таким механізмом, який дозволяє учню активно здобувати знання

63 шляхом взаємодії з безліччю інформаційних ресурсів, формуючи своє розуміння учбової задачі через різноманітні експерименти, набувати досвід і використовувати поради експерта. Зсунення у бік, так званого «активного підходу» в навчанні, робить учня центральною фігурою в освітньому процесі.
Наочність, можливість побачити та почути відіграє велику роль у зацікавленості й розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роздаткові картки можуть бути замінені яскравою комп'ютерною графікою і динамічними моделями процесів, що розглядаються.
Дидактика як складова педагогічної науки постійно поповнюється оригінальними ідеями завдяки знахідкам творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів. Сучасна дидактика запроваджує нові підходи до навчального процесу – його кібернізацію, «гнучкі технології», модернізовані методи і форми навчання. Зберігаючи цінні ідеї традиційного навчання, вона сприяє вдосконаленню освіти і навчання відповідно до вимог суспільства [1].
Значні дидактичні можливості для підвищення рівня пізнавальної активності мають нові інформаційні технології навчання. Однак, треба зауважити, що ключ до успіху лежить не в наявності великої кількості комп’ютерів і потужності комп’ютерних мереж, а в свободі педагогів розуміти і володіти сучасними ІКТ. Саме вчитель має стати активним учасником процесу трансформації освіти [2].
Вчитель сам визначає методику подання навчального матеріалу, закріплення і контроль знань, конкретний зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання. Вчитель розподіляє співвідношення між обсягом самостійної роботи учнів і роботи разом із вчителем, між індивідуальними і колективними формами роботи. При цьому враховується як уподобання самого вчителя, так і специфіка умов в яких перебігає навчальний процес, індивідуальні особливості учнів і класного колективу.
В своїй практичній діяльності використовую створену комплексну систему електронно-інформаційного навчального середовища «Помічник вчителя», властивістю якої є використання систематизованої дидактики для учасників навчального процесу. Як приклад, система навчання інформатики для
9 класу, яка складається з таких модулів (рис.1):

ТЕМАТИКА – календарно- тематичне планування згідно навчальних програм [3] з зазначеними датами та темами уроків, практичних, тематичних, контрольних робіт, орієнтовано-го домашнього завдання
[4] та матеріалу для повторення, веб- посиланнями на окремі сторінки з планами та конспектами уроків, навчальними додатками.

ЖУРНАЛ – електронний журнал оцінювання навчальних досяг-нень учнів, практичних робіт, тематичне та семестрове оцінювання.
Рис. 1. Модульна система «Помічник вчителя»

64

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ – інструктажі з техніки безпеки в комп’ютерній залі.

ППЗ – в цьому модулі розміщено мультимедійні матеріали навчального призначення: презентації, відео матеріали, тренажери тощо.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ – цей модуль містить критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, питання для самоконтролю знань, тестову систему.

ДОВІДНИК – модуль, який надає теоретичні відомості за розділами, алфавітний покажчик [4].

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ – містить перелік практичних робіт з веб- посиланнями на сторінки з завданнями та технологічними картками, надає додатки та зразки виконання робіт [4;5].

ДОДАТКИ – додаткові завдання та тренувальні вправи, цікавинки, посилання на навчальні веб-сайти [4;5].
Система «Помічник вчителя» – це навчальний пакет даних у вигляді окремих веб-документів та мультимедійних додатків. Завдяки гіперпосиланням вирізняється динамічністю, в той же час – автономністю у використанні.
Модульна архітектура системи дозволяє вчителю (керівнику) вносити доповнення, корективи, трансформувати змістовні фрагменти в будь-який час.
Завдяки підключенню до локальної мережі кабінету інформатики, учні можуть користуватися нею як на уроках, так і в позаурочний час, що сприяє розвитку та самореалізації особистості.
В процесі навчання та апробації системи «Помічник вчителя» встановлено найбільш значущі фактори активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів:
- розвиток мотивації, посилення інтересу до способів придбання знань;
- розвиток мислення, розумових здібностей учнів;
- індивідуалізація і диференціація навчання, розвиток самостійності;
- підвищення наочності навчання;
- збільшення арсеналу засобів пізнавальної активності, оволодіння сучасними методами наукового пізнання, зв'язаними з використанням комп'ютерів;
- розширення круга завдань, вправ і практичних робіт в процесі навчання
інформатики;
- спрощення і збільшення швидкості введення інформації.
Комп’ютеризовані дидактичні засоби навчального процесу є одним з найважливіших інструментів у роботі вчителя інформатики. Кількісна недостатність і мала варіативність цих засобів обмежують можливості вчителів у доборі відповідного навчального матеріалу.
Підтримуючи державну програму «Відкритий світ», яка передбачає
інформатизацію праці як педагога, так і учня, маю надію, що у рамках цієї
ініціативи, в якій кожен учень та вчитель зможуть використовувати персональний мобільний комп'ютер, будуть запропоновані найбільш цікаві та сучасні методики і технології розвитку особистості, без яких не можна уявити світ високих технологій XXI століття і дітей – його творців.
65
ЛІТЕРАТУРА
1.
Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. / Н.П.Волкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 616 c.
2.
Морзе Н.В. Методика навчання iнформатики: навч. посіб. для студентiв пед. інститутів / Н.В.Морзе. – К.: Форум, 2002. – 176 с.
3.
Інформатика: навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітнії навчальних закладів. – К.: Видавнича група BHV, 2009.
4.
Інформатика. 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.; за заг. ред. Згуровського М.З. –
К.: Генеза, 2009. – 296 с. :іл.
5.
Інформатика. 9 кл. зб. Завдань / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – К. : Генеза, 2010. -240 с. :іл.


І.Б.Тиненик, вчитель математики та інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
СТВОРЕНИХ В СЕРЕДОВИЩІ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
VISUAL STUDIO
«Дива в освіті творять не комп’ютери, а вчителі» цей вислів Крейга
Барретта є безперечно правильним, але комп’ютерна техніка настільки щільно увійшла в наше життя, що уявити собі ефективний процес навчання без застосування ІКТ просто неможливо.
Над проблемою використання ІКТ на уроках математики працюю не перший рік (апробація і використання НПЗ «Системи лінійних рівнянь»,
«Терм7-9», ЕЗНП «Бібліотека електронних наочностей. Геометрія 7-9»).
Для того щоб використання ППЗ в навчальному процесі сприяло його ефективності сам ППЗ має як мінімум виконувати призначену дидактичну роль, бути максимально простим у використанні, надійним і необ’ємним
(враховуючи оснащення шкіл). З цієї позиції мені здалось дуже цікавим створення педагогічних програмних засобів в середовищі візуального програмування Visual Studio.
В рамках роботи обласної творчої групи (керівник: Скрипка Г.В.) було створено ППЗ «Відсоткові перетворення», «Перетворення мішаних чисел на неправильні дроби» та «Відсотки від числа».
ППЗ може використовуватись для закріплення вивченого матеріалу на уроці, відпрацювання відповідних умінь та навичок учнями самостійно, можливо індивідуально в домашніх умовах, та їх повторення. Розраховані на використання учнями 5-6-х класів.

66
ППЗ виконують функції програми-калькулятора (використання кнопки
«Перетворити») і програми-тренажера (Потренуйся). Крім того в двох програмах натиснувши кнопку «Потрібно» учень може побачити які саме дії виконують для певного виду перетворення.
Рис. 1 Вікно застосування «Відсоткові перетворення» в режимі калькулятора
Рис. 2. Вікно застосування «Відсоткові перетворення» в режимі тренажеру
Рис. 3. Вікно застосування «Відсотки від числа» в режимі калькулятора
Рис. 4. Вікно застосування «Відсотки від числа» в режимі тренажера

67
Нещодавно натрапила на надзвичайно цікавий і корисний сайт вчителя математики міста Полярні Зорі Мурманської області Савченко Олени
Михайлівни. http://le-savchen.ucoz.ru/. Особливо зацікавило як вчитель використовує анімаційні можливості програми MS Power Point при створені дидактичних презентацій з математики. Пооб’єктне використання анімації в формулах і виразах буквально оживляє картинку і викликає високий рівень уваги учнів до того, що відбувається. Окремо слід зазначити роботу над текстовими задачами з використанням анімованих слайдів.
Рис. 5. Вікно програми «Перетворення мішаних чисел на неправильні дроби» в демонстраційному режимі
Рис. 6. Вікно програми «Перетворення мішаних чисел на неправильні дроби» в режимі тренування

68
СЕКЦІЯ 3
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
ШКОЛІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
С.В.Буртовий, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КОІППО
імені Василя Сухомлинського
МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ
MOODLE

Руководящей основой дидактики
пусть будет исследование и открытие
метода, при котором учащие меньше бы
учили, а учащиеся больше бы учились, в
школах было бы меньше шума, одурения,
напрасного труда, а больше радостей и
основательного успеха.
Ян Амос Коменский
Дистанційне навчання - новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем. Дистанційне навчання - справжня
інновація 21 століття, за визначенням це навчання на відстані, коли вчитель і учень розділені просторово. Навчання на відстані завжди привертало увагу як педагогів, так і учнів. Таке навчання може приймати різні форми залежно від організації і використаних технологій навчання.
В даний час поняття "дистанційне навчання" має на увазі використання дистанційних освітніх технологій (ДОТ), а точніше - навчання за допомогою
Інтернету. Грамотне, раціональне поєднання сучасних дистанційних технологій
і класичної системи навчання у шкільному навчанні дозволяє підвищити якість навчального матеріалу і значно посилити освітні ефекти. А використання різних дидактичних моделей уроків на основі проектування з застосуванням
ДОТ дає можливість реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання, а також з різними індивідуально-орієнтованими освітніми потребами. Навчання з використанням ДОТ передбачає велику частку самостійності при вивченні предмета. Учень сам вибирає темп і графік навчання, при появі труднощів може зв'язатися з викладачем, проконсультуватися, поставити запитання по електронній пошті або у форумі середовища ДО. Його знання оцінюються автоматично в режимі on-line, контроль здійснюється детально і постійно. Такий підхід підвищує

69 ефективність навчання, виробляючи в школярів уміння займатися самостійно і отримувати навички самоосвіти, що дуже важливо для подальшої освіти.
На сьогоднішній день існує велика кількість чудових прикладів систем для організації дистанційного навчання. Найбільш популярніші з них Moodle,
Blackboard , WebCt, Microsoft Learning Gateway та багато інших. Кожна з цих програм має своє призначення і займає певну нішу в системі дистанційної освіти. Серед безкоштовних найбільш активно навчальними закладами використовуються система Moodle.
Система Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment - модульне динамічне об’єктноорієнтоване середовище для навчання) є програмним комплексом для організації дистанційного навчання в мережі Internet. Moodle розповсюджується безкоштовно як Open Source-проект, за ліцензією GNU GPL (іншими словами: Вам дозволяється копіювати, використовувати й змінювати програмний код). Для організації дистанційного навчання в школі, система MOODLE, на сьогоднішній день, одна з найоптимальніших. MOODLE – це відкрита система з ліцензією, яка передбачає безоплатне використання та можливість подальшої зміни програмного коду.
Безкоштовність системи дозволяє, без винятку, всім школам почати впровадження системи дистанційного навчання вже, сьогодні. Крім того, середовище для дистанційного навчання можна використовувати на безплатних операційних системах(наприклад Linux) .
Хоча система MOODLE й розповсюджується безкоштовно, як Open
Source-проект, але вона повністю задовольняє всім вимогам, що висувають до комп’ютеризованих середовищ для дистанційного навчання: функціональність - наявність набору функцій різного рівня, (форуми, чати, аналіз активності учнів, управління курсами та навчальними групами тощо); надійність - зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо; стабільність - висока міра стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та активності користувачів; вартість - сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід - мінімальні; відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів); наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контента, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення; підтримка міжнародного стандарту SCORM - основи обміну електронними курсами, забезпечує перенесення ресурсів в інші системи; система перевірки та оцінки знань слухачів в режимі он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах; зручність та простота використання та навігації - інтуїтивно зрозуміла технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого і спілкуватися з інструктором тощо;

70 модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути використані в інших курсах.
Програмна архітектура системи вдало продумана, а за рахунок окремих модулів, які легко інтегруються з програмним ядром, значно розширюється й функціональність системи. У базі модулів і розширень Moodle представлено більш ніж 360 модулів, стандартних і додаткових.
Стандартними модулями є : ресурс; форум; завдання; тести; лекції; глосарій; wiki, бази даних, чати, семінари та ін.
Найбільш цікавими з додаткових модулів є доповнення OpenID, Podcast activity for Moodle, OpenMeetings (додаток для проведення відео і аудіо- конференцій), різні модулі для запису голосових відповідей і публікації їх як відповіді на завдання, модуль аутентифікації Google Apps, Google Apps for
Moodle, фільтр «Прихований текст», індивідуальний навчальний план учня,
Moodle for Mobiles, модуль створення ресурсів для спільного доступу, модуль для управління проектами та ін.
Як і в більшості інших систем дистанційної освіти, навчальна інформація структурована окремими курсами. У кожного курсу є автори (ті, хто наповнюють курс навчальною інформацією) та тьютори (ті, які навчають учнів та оцінюють їх знання). У Moodle існують п'ять основних типів користувачів, або 5 основних ролей (починаючи з версії Moodle 1.7, введено поняття "Роль").
Це адміністратори, автори курсів, викладачі, студенти/учні, та гості. Кожен з них має певні права на доступ в залежності від контексту. Кількість ролей їхні права можуть бути змінені в залежності від потреб курсу.
Спільнота користувачів MOODLE швидко збільшується. Вже на сьогодні зареєстровано близько 2000 сайтів, що активно використовують цю систему.
Інтерфейс і документацію до середовища перекладено на більше ніж 40 мов (в тому числі і на українську). Відкритий код та велика кількість реальних користувачів є запорукою безпеки системи та її стабільного розвитку. Таким чином, середовище для дистанційного навчання MOODLE є оптимальним вибором для створення нових можливостей у навчанні.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Центр информационных технологий. Режим доступу: http:
//www.tgl.net.ru/

71 2. Перспективи використання Модульного об’єктноорієнтованого середовища для активного навчання (MOODLE). Режим доступу: http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/forum/discuss.php?d=27 3. Система управления онлайн-курсами Moodle. Режим доступу: http://lvee.org/ru/articles/34 4. Сайт сообщества разработчиков системы. Режим доступу: www.moodle.org
5. Moodle - вільна безкоштовна система управління навчанням. Режим доступу: http: //univector.net/node/415
Л.С.Голодюк, завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КОІППО імені Василя
Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
З розвитком Інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти. Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження у роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному інформаційному суспільстві. Відкрита освіта передбачає використання нових засобів телекомунікації, залучаючи школяра до широкого відкритого інформаційного світу, також вона дозволяє молодій людині нової соціальної формації повніше реалізувати свої потенційні можливості. Без такого підходу неможливий розвиток індивідуальності, а в цілому – неможлива й еволюція всього суспільства.
Одним із найбільш динамічно розвинутих напрямів відкритої освіти є дистанційна освіта (ДО), яка дозволяє реалізувати такі принципи: доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей
(сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання; розвиток інформаційної компетентності, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації; соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.
Дистанційна освіта здійснюється через реалізацію дистанційного навчання (ДН). Вперше за кілька століть, з’явилася альтернатива класно- урочній системі навчання – ДН.

72
Не існує єдиного визначення дистанційного навчання. Скоріше, існує багато підходів до визначення даного терміна. Саме поняття "дистанційне навчання" було сформульоване такими вченими, як М.Томпсон, М.Мур,
А.Кларк, і Д.Кіган. Кожен з цих авторів підкреслював окремий аспект зазначеного навчання. Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на- віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою) [2]. Характерною особливістю ДН є оновлені знання, останні теорії, до яких забезпечується доступ через світові інформаційні ресурси.
Основними завданнями дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти є: розширення можливостей доступу дітей та молоді до якісної освіти;
індивідуалізація навчання; забезпечення якості навчання учнів незалежно від їх місця знаходження; забезпечення можливості учням вивчати обрані загальноосвітні дисципліни з використанням сучасних інформаційних технологій; підвищення ефективності навчальної діяльності учнів; надання учням можливості навчання у педагогів, що спеціалізуються на викладанні конкретної дисципліни на профільному поглибленому рівні; створення додаткових можливостей для спілкування педагогів з учнями та учнів між собою в рамках активного творчого вивчення дисципліни; підвищення ефективності організації навчального процесу за рахунок використання у викладанні перспективних технологій; підвищення ефективності діяльності органів управління освітою за рахунок можливості організації дистанційного моніторингу.
Дистанційне навчання має бути зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів: обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми; обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми; учні, що проживають у географічно віддалених і важкодоступних до загальноосвітніх навчальних закладів населених пунктах; старшокласники, які бажають отримати додаткові знання і освіту паралельно з традиційним навчанням у школі; особи, що готуються до вступу до вищих навчальних закладів; громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном; особи, що відбувають покарання у виправно-трудових установах;
іноземці, які прагнуть отримати загальну середню освіту за українськими програмами.

73
Основним елементом дистанційного навчання є пов'язані єдиною методологією побудови і структурою зв'язків комплекти навчально-методичних матеріалів з дисципліни. Ці комплекти можуть бути представлені у наступних формах: дистанційні курси; набори он-лайн уроків та навчальних фрагментів; набори он-лайн уроків та навчальних фрагментів; інтерактивні навчальні ресурси; віртуальні середовища навчально-практичної діяльності; комп’ютерні демонстрації; комп’ютерні засоби імітаційного моделювання; електронні бібліотеки; електронні періодичні видання; електронні тренажери; електронні системи контролю і вимірювання результативності навчання.
Зокрема ці комплекти повинні розроблятися на основі змісту державного освітнього стандарту з кожного предмету (для профільного рівня), а по своєму складу і обсягу змістове наповнення комплектів має бути достатнім (або надлишковим) для організації навчального процесу з учнями, які мають різну базову підготовку, різні навчальні навички і стилі навчальної діяльності.
Обов'язковими вимогами для організації дистанційного навчання є: технічні вимоги (складові: комп'ютерна техніка, програмне забезпечення з достатніми характеристиками; наявність доступу до мережі Інтернет); кадрові вимоги: підготовлені педагоги-тьютори, лаборанти, інженери.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал