«інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого- педагогічні та дидактичні аспекти впровадження»Pdf просмотр
Сторінка5/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЛІТЕРАТУРА
1.
Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії / А.М.Ільїнський //Географія. – 2004. – №23. – С.15-16.
2. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі.

Доступ:

http://osvita.ua/school/technol/6804
42
Н.В.Бренчук,
вчитель фізики Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради
Кіровоградської області

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Актуальність проблеми використання комп’ютера на уроках фізики полягає в тому, що досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики сприяє високому рівню засвоєння учнями фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного застосування.
Сьогодні комп'ютер з екзотичної машини перетворюється на ще один засіб навчання, мабуть найпотужніший та найефективніший з усіх дотепер
існуючих технічних засобів, якими користувався учитель.
Проблема комп'ютеризації навчання в сучасних умовах є винятково актуальною. Використання комп'ютера змінює діяльність як вчителя так і учнів, перебудовуючи систему взаємовідносин між педагогом і школярем. Технологія навчання з допомогою комп’ютера допомагає пов'язати теорію навчання з її практичною реалізацією. Вона являє собою проекцію теорії навчання на діяльність вчителя та учня. Комп'ютер вносить принципові зміни не тільки в методи, але й в зміст навчання, якісно і по новому вибудовуючи навчальний предмет, значно розширюючи можливості навчальної інформації.
Використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін сприяє:
- зацікавленню навчальним матеріалом (в учнів викликає інтерес нові комп'ютерні програми, виникає бажання розглянути їх структуру, знайти найцікавіші, матеріали)
- унаочненню навчального матеріалу;
- розширенню знань школярів з певної теми;
- перевірці та самоперевірці набутих знань та умінь учнів;
- виконанню учнями творчих робіт різного роду.
Стосовно інформаційних засобів навчання можна нагадати те, що писав
Я.Коменський у своїй праці «Велика дидактика»: «... Все, що тільки можна, давати для сприйняття чуттям, а саме: видиме – для сприйняття зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай так і буде...»
У засобах навчання нового покоління також можна реалізувати функції швидкого визначення рівня навчальних досягнень учнів; попереднього опрацювання результатів, накопичення та довготривалого збереження результатів.
Мультимедійні засоби не лише дозволяють підтримувати рівень пізнавальної діяльності, а й усучаснюють предмет, роблять його ближчим і наочнішим.
Позитивні моменти використання презентацій на уроці:
1. Яскраві образи без надмірних зусиль запам'ятовуються.

43 2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, а й заповнювати поетапно, частинами чи повернутися до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.
3. У презентаціях можна відтворити фізичні процеси, які на уроках не можна відтворити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. Наприклад, постійний і змінний струм, хвильові процеси, питання, пов'язані з існуванням електричного та магнітного полів.
4. Використання мультимедійних презентацій на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.
Важливою перевагою застосування комп'ютера як засобу навчання є можливість забезпечення швидкого і повністю керованого вчителем подання послідовності наочних образів, які супроводжуються звуком і відтворюють образи об'єктів вивчення. Такі прийоми подання навчального матеріалу є дуже важливими у випадку використання індуктивного методу викладання: учні роблять певні висновки опрацьовуючи, впорядковуючи отримані дані на етапі подання навчального матеріалу.
Застосування комп'ютера і відповідного програмного забезпечення допомагає перенести основне навантаження вчителя на етапі підготовки до уроку. Якщо на цьому етапі створити всі необхідні зображення, записати тексти формулювань або принаймні їх фрагменти, на уроці можна зосередити увагу на роботі з класом. Це збільшить динамізм уроку, його емоційність і дасть змогу більш ефективно контролювати процес навчання шляхом змін діяльності учнів, цілеспрямованого і поступового введення нових елементів знання.
Серед різноманітних комп'ютерних програм зручною для вчителя та наглядною для учнів є програма створення мультимедійних презентацій MS
Роwer Point. Створюючи слайди, вчитель має можливість врахувати усі особливості і вимоги до теми уроку та до учнів того чи іншого класу. За необхідності у слайди можна вставити динамічні мультимедійні моделі фізичних явищ, які розглядаються на уроці. Програма дозволяє повторювати окремі частини матеріалу, дає можливість впровадження диференційованого підходу у навчанні.
Презентації доречно використовувати під час уроків, на яких в учнів формується перехід від конкретного до абстрактного уявлення про явище, що дає можливість далі працювати з логічно схематизованим матеріалом.
Організація роботи на уроці з графічним матеріалом та відпрацьовування навичок виділяти основне в тексті підручника, складання логічного ланцюжка тощо. Це допомагає вирішити найважливіше питання формування навичок самостійної роботи учнів з текстом підручника, виділяти спільне, шукати відмінності.
Можна сформулювати наступні рекомендації використання презентацій на уроці:

програма повинна бути зрозумілою як вчителю, так і учням;

інформація, що виноситься на екран, має срийматися однозначно;

викладач повинен мати можливість компонувати матеріал на власний розсуд;

при підготовці до уроку викладач займається творчістю, а не

44 запам'ятовуванням порядку виведення інформації на екран;

керування програмою повинне бути максимально простим;

програма повинна давати змогу використовувати інформацію в будь-якій формі (текст, таблиці, відеофрагменти тощо).
На практиці програма MS Power Point дуже легка у використанні і разом з цим надає широкі можливості для творчості вчителя та учнів. Як підсумок роботи на уроці, учні можуть отримати домашнє завдання створити власну презентацію окремого питання теми, або всієї вивченої теми. Таким чином, відбуватиметься міжпредметний зв'язок з інформатикою, математикою, кресленням.
В результаті роботи на комп'ютері у школярів розвивається самостійність мислення, з'являється вміння робити узагальнення, використовувати знання в нових умовах з елементами творчості, доходити до істини, не звертаючись за допомогою до інших. Комп'ютерне навчання - це один із способів формування свідомого ставлення до навчання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вовковінська Н.В. Як створити комп’ютерну презентацію /Наталія
Вовковінська, Світлана Литвинова. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с. –
(Бібліотека «Шкільного світу»).
2. Сиротенко К. Інформаційні технології – фактор формування Школи майбутнього / К.Сиротенко // – Директор школи. – 2010. – №6.
3 Освітні технології: навч. – метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко,
О.М.Любарська та ін. ; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К. , 2001. – 256 с.


Г.Ю.Громко,
вчитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ім.Ю.І.Яновського Компаніївського району

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ АСТРОНОМІЇ
Астрономія, як навчальний предмет, має цілий ряд особливостей. Вона відрізняється, по-перше, абстрактністю понять, недоступністю явищ і процесів для чуттєвого сприйняття, відмінністю видимого і дійсного, по-друге, необхідністю інтегрувати знання з різних областей та застосувати вивчені закони і методи досліджень до об'єктів і явищ космосу. Безумовно, слід враховувати той обмежений час, який виділено на вивчення астрономії у загальноосвітніх навчальних закладах. Саме тому, застосування нових
інформаційних технологій значно підвищує ефективність навчального процесу при вивченні курсу астрономії, позитивно впливає на підвищення інтересу учнів до її вивчення; дозволяє поліпшити якість засвоєння складних астрономічних понять.
Неможливо уявити урок астрономії без використання наочних посібників.
Саме тому всі без винятку методики викладання астрономії вказують на велику роль наочності у процесі вивчення цього предмета.

45
Комп’ютер на уроках астрономії можна використати в різний спосіб:

для демонстрації презентацій та відеофільмів;

для тестування знань учнів;

використання елементів проектно-пошукової діяльності.
Шкільний курс астрономії передбачає використання великої кількості
ілюстративного матеріалу.
На слайдах мультимедійних презентацій демонструється вигляд небесних об’єктів, схеми та таблиці, які можна використати для порівняння та аналізу отриманої інформації і, в залежності від рівня підготовки класу, можуть застосовуватися різним чином, у тому числі і для створення проблемної ситуації на уроці. У цьому випадку пред'явлені фото та відеоматеріали обговорюються з учнями, які вчаться висувати гіпотези, шукати їх підтвердження, правильно інтерпретувати побачене.
Таким чином, використання комп’ютерних презентацій з відеофрагментами, робота з інтерактивними моделями дозволяє активізувати роботу учнів на уроці, стимулює їх пізнавальну активність, сприяє формуванню елементів проектної та дослідницької діяльності: висунення
ідеї, проблематизація, цілепокладання та формулювання завдання, висування гіпотези, постановка питання (пошук гіпотези), формулювання припущення
(гіпотези).
Для час контролю знань використовується тестова система Test-2W. Набір тестів охоплює увесь навчальний курс, причому тестування можна проводити як для тематичного оцінювання, так і для поурочного оцінювання.
Особливу цікавість викликає використання електронних програмованих засобів навчання.
Лабораторією математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки АПН
України та ЗАТ "Квазар-Мікро" було розроблено педагогічний програмний засіб "Бібліотека електронних наочностей з астрономії. 11 клас". Це один з перших в Україні педагогічних програмних засобів з астрономії, який має допомогти вчителю у візуалізації різноманітних астрономічних об'єктів і процесів, суттєво ( порівняно з підручником) підвищити рівень наочності під час проведення уроку. ―Бібліотека‖ являє собою набір статичних та динамічних зображень (анімацій, відеофрагментів), які згруповані відповідно до розділів чинної програми, і які можна демонструвати під час уроку за допомогою проектора. Також за допомогою цього посібника можна проводити тестування контролю знань учнів.
З точки зору вчителя одним з найкращих програмних засобів для є
"RedShift" (розробник Cinegram MediaInk). Варто зазначити, що це комерційний програмний засіб і він потребує для своєї роботи наявності оригінального компакт-диску.
Разом з тим варто звернути увагу на інші два програмних засоби.
Stellarium – віртуальний планетарій, доступний для безкоштовного використання та завантаження з сайту www.stellarium.org

46
Програма використовує сучасні графічні технології для реалістичного відтворення неба у режимі реального часу. Із Stellarium можна побачити те, що можна бачити неозброєним оком, біноклем або шкільним телескопом.
Можливості програми дуже потужні - на сьогодні Stellarium може відобразити більш ніж 120 000 зірок з Каталогів Гіппарха та Tycho-2, окрім того можна використати додаткові каталоги з більш ніж 210 мільйонами зірок.
Крім того можна спостерігати планети нашої Сонячної системи та їхні головні супутники, зображення туманностей з повного Каталогу Месьє), реалістичний Чумацький Шлях. Існує можливість збільшення зображення — у цьому випадку можна спостерігати кратери на Місяці, плями на Сонці, деталізоване зображення планет.
Можливість візуалізації екваторіальної та азимутальної сітки надає можливість використати програмний засіб при вивченні ―Система небесних координат‖ - можна запропонувати відшукати небесний об’єкт за наданими координатами або визначити небесні координати об’єктів, використовуючи
інструменти програмного засобу.
Цікавою є також можливість ―спостерігати‖ процес сонячних і місячних затемнень та різні метеорні потоки.
Використання ―віртуального планетарію‖ є необхідною передумовою успішного спостереження зоряного неба учнями. Як правило, у більшості учнів викликає певне утруднення ідентифікація тих чи інших небесних об’єктів
(яскравих зір, сузір’їв, планет). Використання карти зоряного неба частково вирішує цю проблему, але вимагає певних попередніх навичок роботи з нею, використання програмного засобу Stellarium допомагає значно полегшити підготовку до спостереження. Для цього у програмі встановлюється дата та час спостереження, при цьому на екрані монітора персонального комп’ютера буде відтворено зоряне небо в момент спостереження. З метою подальшого швидкого орієнтування варто увімкнути позначення сторін світу на зображенні
(Північ, Схід, Південь, Захід) , підписи небесних об’єктів та межі сузір’їв. У процесі підготовки до спостереження варто обговорити, які об’єкти можна спостерігати на небесній сфері у даний час, як ―зорієнтуватися‖ при пошуку тих чи інших об’єктів. Роздруковане зображення можна використовуват безпосередньо у процесі спостереження учнями як ―помічник‖ (карту).
При всіх перевагах ―планетарію‖ Stellarium, найефектнішим програмним засобом при вивченні астрономії є
) — програма для віртуальних мандрівок Всесвітом. Celestia дозволяє користувачеві розглядати об'єкти розмірами від штучних супутників та космічних кораблів до галактик в трьох вимірах. На відміну від більшості інших віртуальних планетаріїв, користувач може вільно подорожувати по Всесвіту.
З дидактичної точки зору цікавими є мультимедійні навчальні курси , підготовлені з використанням Celestia - на сайті
Celestia Motherlode educational Resources знаходиться більше 40 годин освітніх ―подорожей‖ і уроків. Ці матеріали можна проглядати за допомогою спеціально налаштованої версії Celestia.
Можна літати в космосі, відвідувати всі відомі планети і супутники Сонячної

47 системи, ―чорні діри‖, пульсари і нейтронні зірки, спостерігати повний цикл
існування зір, бути присутнім при ―народженні‖ Місяця, ―літати‖ поруч з більш ніж 40 космічними літальними апаратами, наочно переконатися у величезних розмірах Всесвіту, і навіть відвідати інші світи, розглядаючи проблему SETI
(Пошук позаземного розуму).
Методика використання цієї програми передбачає декілька способів:

в якості ілюстративного матеріалу при вивченні нового матеріалу
(необхідне використання проектора, бажано попередньо зберегти відео та продемонструвати його вже на уроці);

як середовища для дослідження небесних об’єктів учнями на уроках;

у позакласній роботі (проектній діяльності).
Безпосереднє використання програмного засобу учнями на уроці передбачає їх попереднє знайомство з інтерфейсом Celestia, бажано мати детальну інструкцію пошуку позаземних об’єктів та які параметри цих об’єктів варто визначити. Доцільно використовувати Celestia при вивченні розділів
―Наша планетна система. Сонце - найближча зоря‖ та ―Наша Галактика. Будова
і еволюція зір‖ - за допомогою програми можна визначати відстань до того чи
іншого об’єкту, його основні характеристики, порівнюючи які учні можуть класифікувати планети, зорі та малі тіла по різним категоріям.
Досвід використання можливостей сучасних комп’ютерних технологій у вивченні шкільного курсу астрономії астрономії показує їх високу ефективність. Разом з тим, залишається актуальною проблема підбору мультимедійних електронних дидактичних засобів, їх логічний зв'язок з відповідними розділами курсу. Саме тому роль вчителя не нівелюється, не зводиться до ролі ментора-фасилітатора, посередника між програмним засобом
і учнем, - вчитель має використовувати комп’ютер, як потужний дидактичний засіб, який дозволяє вирішувати широке коло навчальних задач.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Воронцов-Вельяминов А.А., Дагаев М.М., Засов А.В. и др. Методика преподавания астрономии в средней школе: Пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. / А.А.Воронцов-Вельяминов, М.М.Дагаев, А.В.Засов. – М.:
Просвещение, 1985. — 240 с.
2.
Левитан Е.П. Дидактика астрономи / Е.П.Левитан. – М.: Едиториал
УРСС, 2004. – 296 с.
3.
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 7-11 класи,
Астрономія 11 клас. – К.: Шкільний світ, 2001. — 136 с.
4.
Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.А.Климишин, І.П.Крячко. – К.: Знання
України, 2004. – 192 с.
5.
Довідник учителя фізики, астрономії в запитаннях та відповідях /Авт.- упоряд. О.В.Хоменко. – Х.: Веста: В-во "Ранок", 2006. – 480 с.
6.
Бородіна І. Використання мультимедійних засобів на уроках фізики та астрономії / І.Бородіна // Фізика (Шкільний світ). – 2004. - №33. – С.1-8.
7.
Князєв С.Г. Комп'ютер на уроці астрономії / С.Г.Князєв // Фізика в

48 школах України. – 2004. – №19. – С. 2-3.


М.В.Калюжна,
вчитель англійської мови навчально- виховного комплексу "Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання" Кіровоградської міської ради
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Згідно з Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», 2011 рік оголошено
Роком освіти та інформаційного суспільства. Серед комплексу заходів наголошується на необхідності впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій. [1]
Дидактичним вимогам, що пред'являються до здійснення професійно- педагогічної діяльності із застосуванням засобів інформаційних технологій присвячена стаття Омельяненко Г.А. [2] Передусім це мотивованість в доцільності використання різних засобів інформаційних технологій в навчальному процесі; чітке визначення ролі, сфери, місця і часу використання засобів інформаційних технологій; взаємозв'язок засобів інформаційних технологій з іншими видами вживаних технічних засобів навчання; забезпечення високого ступеня індивідуалізації і диференціації навчання.
Розробці сучасного уроку з підтримкою ІКТ присвячена публікація Ольги
Урсової, в якій зазначені критерії оцінювання таких уроків. [3] Найголовніші з них: з якою метою ми використовуємо ІКТ і що плануємо отримати в результаті.
Інформаційно-комунікативні технології разюче перетворюють світ, в якому ми живемо. Освіта каталізує інформаційний простір і зміст освіти має змінюватися відповідно до вимог часу.
Проблемою залишається узгодженість між інструментами, методами, цілями і змістом (що, чому, як).
Головна мета навчання англійської мови – формування в учнів комунікативної компетенції. Звичними для нас стали такі методи, як мозковий штурм, енерджайзери, рольові ігри, дебати, дискусії, робота в парі, обговорення в групах. Вимога часу – робота з ментальними картами, ведення власних блогів, спільне користування Google docs, подкастів, он-лайнових інтерактивних дошок та багато іншого.
Одразу постає
інша проблема: як вчителям-предметникам використовувати ІКТ на уроці у кабінетах, які не обладнані комп’ютерною технікою.

49
Наш досвід використання ІКТ:

http://englishwebteacher.blogspot.com/ - блог вчителя,

блоги учнів http://smilekir.blogspot.com/ http://megamindkir.blogspot.com/ http://machomankir.blogspot.com/ http://rabbitkir.blogspot.com/ http://masterdavyd.blogspot.com/ http://barbiekir.blogspot.com/ http://denwyperkir.blogspot.com/
Потрібно усвідомлювати, що використання
інформаційно- комунікативних технологій – це парадигма сучасної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Указ Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні».
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12323.html
2. Омельяненко Г.А. Інформаційно-навчальне середовище: дидактичний аспект.
Режим доступу: http://intkonf.org/omelyanenko-ga-informatsiyno- navchalne-seredovische-didaktichniy-aspekt/
3. Урсова О. Разработка современного урока с поддержкой ИКТ. Режим доступу: http://ict-metodist.livejournal.com/1814.html


Л.Г. Карпенко, вчитель початкових класів Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради
Кіровоградської області

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
В своїй практичній діяльності я йшла різними шляхами: використовувала різні методи, технології, як традиційні, перевірені часом, так і новітні. На мою думку, одним з ефективних засобів розвитку пізнавальної активності школярів є
метод проектів. Адже саме метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних, творчих підходів, сприяє творчому розвитку учнів, готує їх до вирішення проблемних ситуацій в повсякденному житті.
Тому для реалізації в навчально-виховному процесі цього методу необхідно використовувати власну зацікавленість дітей у знаннях і вчити, де і як отримані знання можна застосовувати у реальному житті.
Ця робота не може бути односторонньою, для її розв’язання потрібен глибокий підхід. Тому, перш за все, ретельно ознайомитись з теоретичним матеріалом з даної теми, з досвідом використання методу іншими педагогами.

50
Виділим основні форми реалізації проблеми, наприклад ”Використання методу
проектів для розвитку творчої активності та самостійності учнів”.
Неможливо визначити, яка з цих форм важливіша та вагоміша. Вважаємо, що лише в їх розумному поєднанні можна досягти успіху.
Найчастіше дану методику використовуємо на уроках. Адже вона сприяє: використанню колективних, групових способів роботи; зацікавленості учнів навчальним матеріалом, який опановується в
ігровій формі; творчій спрямованості уроків; активізації пізнавальної діяльності; партнерській творчій взаємодії: учень-колектив-учитель; нестандартним підходам до оцінювання; вмінню на практиці використовувати отримані знання.
Ще починаючи з першого класу навчати учнів працювати в групі, виконувати колективні завдання, які потребують творчої взаємодії, використання додаткової літератури, вміння висловлювати та доводити власну думку, прислухатися до доказів своїх товаришів. Для використання на уроках, на мою думку, найбільш придатні такі проекти:
дослідницькі проекти виконуються за структурою наукового дослідження;
творчі проекти не мають певної структури оформлення;
у рольових, ігрових проектах структура тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники беруть на себе певні ролі. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, які імітують соціальні, ділові відносини, що ускладнюються тими ситуаціями, які вигадують учасники проекту. Ступінь творчості тут дуже високий, але провідним видом залишається рольова або ігрова діяльність.
інформаційні проекти спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт чи явище, передбачають ознайомлення учасників з інформацією, її аналізом, узагальненням фактів, призначених для широкої аудиторії.
практичні проекти відрізняє чітко визначений із самого початку результат діяльності їх учасників, потребують чітко визначеної структури та розподілу доручень.
Щоб навчити малюків такому виду діяльності використовуємо на уроках
„міні - проекти‖.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал