Інформаційні технології в освіті ЗмістСкачати 188.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір188.13 Kb.

Інформаційні технології в освіті
Зміст
Введення
1. Інформаційні технології
2. Комп'ютеризація шкільної освіти
3. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її використання в освітніх цілях
Висновок
Бібліографічний список

Введення
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним НПливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний
інформаційний простір. Невід'ємною та важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. В даний час йде становлення нової системи освіти, орієнтованого на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.
Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.
За останні 5 років кількість дітей, які вміють користуватися комп'ютером, збільшилася приблизно в 10 разів. Як відзначає більшість дослідників, ці тенденції будуть прискорюватися незалежно від шкільної освіти. Проте, як виявлено в багатьох дослідженнях, діти знайомі в основному з ігровими комп'ютерними програмами, використовують комп'ютерну техніку для розваг. При цьому пізнавальні, зокрема освітні, мотиви роботи з комп'ютером стоять приблизно на двадцятому місці. Таким чином, для вирішення пізнавальних і навчальних завдань комп'ютер використовується недостатньо.
Одна з причин такого становища пов'язана з тим, що комп'ютерні технології в школі не знайшли ще свого належного застосування. У школах же, де ведеться навчання дітей на комп'ютері, не всі його можливості реалізуються повною мірою. Більшість вчителів початкових класів навіть не знайомі з комп'ютерними технологіями і не мають уявлення про способи їх використання в навчанні. Уроки з застосуванням комп'ютера в більшості випадків ведуть вчителі інформатики, в силу специфіки своєї підготовки слабо представляють умови, яких необхідно дотримуватися при використанні комп'ютерних технологій при навчанні конкретних предметів.
Проблема широкого застосування комп'ютерних технологій у сфері освіти в останнє десятиліття викликає підвищений інтерес у вітчизняній педагогічній науці.

1. Інформаційні технології
Під інформаційною технологією розуміється процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
Якщо в якості ознаки інформаційних технологій вибрати інструменти, за допомогою яких проводиться обробка інформації (інструментарій технології), то можна виділити наступні етапи її розвитку:
1-й етап (до другої половини XIX ст.) - «Ручна» інформаційна технологія, інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом пересилки через пошту листів, пакетів, депеш. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі.
2-й етап (з кінця XIX ст.) - «Механічна» технологія, оснащена більш досконалими засобами доставки пошти, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон.
Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами.
3-й етап (40 - 60-і рр.. XX ст.) - «Електрична» технологія, інструментарій якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони. Основна мета інформаційної технології починає переміщатися з форми представлення інформації на формування її змісту.
4-й етап (з початку 70-х рр..) - «Електронна» технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створювані на їх базі автоматизовані системи керування (АСК) і
інформаційно-пошукові системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів . Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації для управлінського середовища різноманітних сфер громадського життя, особливо на організацію аналітичної роботи.
5-й етап (з середини 80-х рр..) - «Комп'ютерна» («нова») технологія, основним
інструментарієм якої є персональний комп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. Подібні системи мають вбудовані елементи аналізу і штучного
інтелекту для різних рівнів управління, реалізуються на персональному комп'ютері і використовують телекомунікації. У зв'язку з переходом на мікропроцесорну базу суттєвим змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та інших призначень.
6-й етап - «мережева технологія» (іноді її вважають частиною комп'ютерних технологій) тільки встановлюється. Починають широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі. Їй пророкують у найближчому майбутньому бурхливе зростання, обумовлений популярністю її засновника - глобальної комп'ютерної мережі Internet.
В останні роки термін «інформаційні технології» часто виступає синонімом терміну
«комп'ютерні технології», тому що всі інформаційні технології в даний час так чи інакше пов'язані з застосуванням комп'ютера. Проте, термін «інформаційні технології» набагато ширше і включає в себе «комп'ютерні технології» в якості складової. При цьому, інформаційні технології, засновані на використання сучасних комп'ютерних та мережевих засобів, утворюють термін «Сучасні інформаційні технології».
І.В. Роберт під засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій розуміє програмні, програмно-апаратні та технічні засоби, а також прилади, що функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем транслювання інформації, інформаційного обміну, що забезпечують операції зі збирання, продукування, накопичення, зберігання, обробки, передачі інформації і можливість доступу до інформаційних ресурсів комп'ютерних мереж (у тому числі глобальних). До засобів сучасних інформаційних і комунікаційних технологій відносяться ЕОМ, ПЕОМ, комплекти термінального обладнання для ЕОМ усіх класів, локальні обчислювальні мережі, пристрої введення-виведення інформації, засоби введення і маніпулювання текстової та графічної інформацією, кошти архівного зберігання великих обсягів інформації та інше
периферійне устаткування сучасних ЕОМ, пристрої для перетворення даних з графічної або звукової форми подання даних в цифрову і назад; засоби і пристрої маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на базі технологій Мультимедіа та «Віртуальна реальність»); системи штучного інтелекту; системи машинної графіки, програмні комплекси (мови програмування, транслятори, компілятори, операційні системи, пакети прикладних програм та ін) та ін; сучасні засоби зв'язку, щоб забезпечити інформаційну взаємодію користувачів як на локальному рівні (наприклад, в рамках однієї організації або декількох організацій), так і глобальному (в рамках всесвітньої інформаційної середовища).
На думку спеціалістів управління економікою і освітою для реалізації сучасних
інформаційних технологій потрібно:
-Створити технологічні умови, апаратні і програмні засоби, телекомунікаційні системи, що забезпечують нормальне функціонування сфери виробництва;
-Забезпечити індустріально-технологічну базу для виробництва в рамках міжнародного поділу праці в національних конкурентоспроможних інформаційних технологій та ресурсів;
-Забезпечити першочерговий розвиток випереджувального виробництва інформації і знань;
-Підготувати кваліфіковані кадри;
-Реалізувати комплексне НПровадження інформаційних технологій у сферу виробництва, управління, освіти, науки, культури, транспорту, енергетики та ін
Міжнародні освітні установи розробляють нові напрями діяльності для створення умов переходу на сучасні інформаційні технології. На їхню думку, найбільш швидкий спосіб включення нашої країни у світову освітню систему - створення навчальним закладам умов для використання глобальної мережі Інтернет, що вважається моделлю комунікації в умовах глобального інформаційного суспільства. Міністерство освіти бачить наступні шляхи входження вітчизняної системи освіти у світову інформаційно-освітнє середовище:
-Вдосконалення базової підготовки учнів шкіл і студентів вищих та середніх навчальних закладів з інформатики та сучасним інформаційним технологіям;
-Перепідготовка викладачів у галузі сучасних інформаційних технологій;
-Інформатизація процесу навчання та виховання;
-Оснащення системи освіти технічними засобами інформатизації;
-Створення сучасної національної інформаційної середовища та інтеграція в неї установ освіти;
-Створення на базі сучасних інформаційних технологій єдиної системи дистанційної освіти ;
-Участь в міжнародних програмах, пов'язаних з НПровадженням сучасних інформаційних технологій в освіту.
2. Комп'ютеризація шкільної освіти
Комп'ютеризація шкільної освіти відноситься до числа великомасштабних інновацій, що прийшли в школу в останні десятиліття. В даний час прийнято виділяти такі основні напрями
НПровадження комп'ютерної техніки в освіті:
-Використання комп'ютерної техніки в якості засобу навчання, удосконалює процес викладання, підвищує його якість і ефективність;
-Використання комп'ютерних технологій як інструментів навчання, пізнання себе і дійсності;
-Розгляд комп'ютера та інших сучасних засобів інформаційних технологій в якості об'єктів вивчення;
-Використання засобів нових інформаційних технологій як засобу творчого розвитку учня;
-Використання комп'ютерної техніки в якості засобів автоматизації процесів контролю, корекції, тестування і психодіагностики;
-Організація комунікацій на основі використання засобів інформаційних технологій з метою передачі та придбання педагогічного досвіду, методичної та навчальної літератури;
-Використання засобів сучасних інформаційних технологій для організації інтелектуального дозвілля;
-Інтенсифікація та вдосконалення управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі використання системи сучасних інформаційних технологій

Можливості сучасної обчислювальної техніки в значній мірі адекватні організаційно- педагогічним і методичним потребам шкільної освіти:
-Обчислювальні - швидке і точне перетворення будь-яких видів інформації (числовий, текстової, графічної, звукової та ін);
-Комбінаторні - можливість запам'ятовувати, зберігати, структурувати, сортувати великі обсяги інформації, швидко знаходити необхідну інформацію;
-Графічні - представлення результатів своєї роботи в чіткій наочній формі (текстової, звукової, у вигляді малюнків тощо);
-Моделюють - побудова інформаційних моделей (у тому числі і динамічних) реальних об'єктів і явищ.
Перераховані можливості комп'ютера можуть сприяти не тільки забезпечення початкового становлення особистості дитини, але і виявлення, розвитку у нього здібностей, формування умінь і бажання вчитися, створення умов для засвоєння в повному обсязі знань і умінь.
На етапах уроку, коли основне навчальне НПлив і керування передається комп'ютера, вчитель отримує можливість спостерігати, фіксувати прояв таких якостей в учнів, як усвідомлення мети пошуку, активне відтворення раніше вивчених знань, інтерес до поповнення знань, яких бракує з готових джерел, самостійний пошук. Це дозволить вчителю проектувати власну діяльність з управління та поступовому розвитку творчого ставлення учнів до навчання.
Подача еталонів для перевірки навчальних дій (через навчальні завдання або комп'ютерні програми), надання аналізу причин помилок дозволяють поступово навчати учнів самоконтролю і самокорекції навчально-пізнавальної діяльності, що повинно бути присутнім на кожному уроці.
Проникнення сучасних інформаційних технологій у сферу освіти дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання. Метою цих технологій в освіті є посилення інтелектуальних можливостей учнів у інформаційному суспільстві, а також гуманізація, індивідуалізація, інтенсифікація процесу навчання та підвищення якості навчання на всіх щаблях освітньої системи. І.В. Роберт виділяє такі основні педагогічні цілі використання засобів сучасних інформаційних технологій:
1) Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу за рахунок застосування засобів сучасних інформаційних технологій:
-Підвищення ефективності та якості процесу навчання;
-Підвищення активності пізнавальної діяльності;
-Поглиблення міжпредметних зв'язків;
-Збільшення обсягу та оптимізація пошуку потрібної інформації.
2) Розвиток особистості учня, підготовка індивіда до комфортного життя в умовах
інформаційного суспільства:
-Розвиток різних видів мислення;
-Розвиток комунікативних здібностей;
-Формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в складній ситуації;
-Естетичне виховання за рахунок використання комп'ютерної графіки, технології мультимедіа;
-Формування інформаційної культури, умінь здійснювати обробку інформації;
-Розвиток умінь моделювати завдання чи ситуацію;
-Формування вмінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність.
3) Робота на виконання соціального замовлення суспільства:
-Підготовка інформаційно грамотної особистості;
-Підготовка користувача комп'ютерними засобами;
-Здійснення профорієнтаційної роботи в області інформатики.
Беручи до уваги величезний НПлив сучасних інформаційних технологій на процес освіти, багато педагогів все з більшою готовністю включають їх у свою методичну систему. Проте, процес інформатизації шкільної освіти не може відбутися миттєво, згідно якої-небудь
реформу, він є поступовим і безперервним. У концепції інформатизації освіти охарактеризовано кілька етапів цього процесу:
1 етап характеризується наступними ознаками:
-Початок масового НПровадження засобів нових інформаційних технологій і в першу чергу комп'ютерів;
-Проводиться дослідницька робота по педагогічному освоєння засобів комп'ютерної техніки і відбувається пошук шляхів її застосування для інтенсифікації процесу навчання;
-Суспільство йде по шляху усвідомлення суті і необхідності процесів інформатизації;
-Відбувається базова підготовка в галузі інформатики на всіх щаблях безперервної освіти;
2 етап характеризується наступними ознаками:
-Активне освоєння і фрагментарне НПровадження засобів НІТ у традиційні навчальні дисципліни;
-Освоєння педагогами нових методів та організаційних форм роботи з використанням комп'ютерної техніки;
-Активна розробка і початок освоєння педагогами навчально-методичного забезпечення;
-Постановка проблеми перегляду змісту, традиційних форм і методів навчально-виховної роботи;
3 етап характеризується наступними ознаками:
-Повсюдне використання засобів сучасних ІТ в навчанні;
-Перебудова змісту всіх ступенів безперервної освіти на основі його інформатизації;
-Зміна методичної основи навчання та освоєння кожним педагогом широкого кола методів і організаційних форм навчання, підтримуваних відповідними засобами сучасних
інформаційних технологій.
Практична реалізація комп'ютерних технологій та перехід на наступні етапи інформатизації пов'язана з відбором змісту окремих предметів з метою створення комп'ютерних програм. Програмне забезпечення повинно відображати діючий навчальний план і бути зв'язаним в часі з навчальним планом школи. Таким чином, однією з провідних науково- методичних проблем у цьому випадку стає створення методології проектування сучасних навчальних (інформаційних) технологій стосовно до шкільної освіти.
Комп'ютерні навчальні програми заявили про себе, як про засіб навчання, на початку 70-х років в період появи персональних комп'ютерів, але до цих пір не мають загальновизнаного і
«узаконеної» назви. Найбільш часто зустрічаються такі формулювання, як: програмно- методичний комплекс, навчальні програми, програмні засоби навчального призначення, контролюючого-навчальні програми та ін Найбільш широким з них є поняття - програмний засіб навчального призначення.
Програмні засоби навчального призначення
І.В. Роберт стосовно до традиційного навчального процесу виділила наступні методичні мети використання програмних засіб навчального призначення ( ПЗНП):
-Індивідуалізувати та диференціювати процес навчання;
-Здійснювати контроль з діагностикою помилок і зі зворотним зв'язком;
-Здійснювати самоконтроль і самокорекцію навчальної діяльності;
-Вивільнити навчальний час за рахунок виконання комп'ютером трудомістких рутинних обчислювальних робіт;
-Візуалізувати навчальну інформацію;
-Моделювати і імітувати досліджувані процеси або явища;
-Проводити лабораторні роботи в умовах імітації на комп'ютері реального досвіду або експерименту;
-Формувати вміння приймати оптимальне рішення в різних ситуаціях;
-Розвивати певний вид мислення (наприклад, наочно-образного, теоретичного);
Перелік ПЗНП на сучасному етапі включає в себе електронні (комп'ютеризовані) підручники; електронні лекції, контролюючі комп'ютерні програми; довідники та бази даних навчального призначення; збірники задач і генератори прикладів (ситуацій); предметно- орієнтовані середовища; навчально-методичні комплекси; програмно-методичні комплекси; комп'ютерні ілюстрації для підтримки різних видів занять.

Розглянемо більш детально програмні засоби навчального призначення, які найбільш широко використовуються в системі освіти.
Навчальні програми
Навчальна програма (НП) - це специфічний навчальний посібник, призначений для самостійної роботи учнів. Він повинен сприяти максимальній активізації учнів,
індивідуалізуючи їх роботу і надаючи їм можливість самим управляти своєю пізнавальною діяльністю. НП є лише частиною всієї системи навчання, отже, повинна бути ув'язана з усім навчальним матеріалом, виконуючи свої специфічні функції і відповідаючи, що випливають
із цього вимогам.
Програми називаються навчальними, тому що принцип їх складання носить навчальний характер (з поясненнями, правилами, зразками виконання завдань і т.п.).
Програмами вони називаються тому, що складені з урахуванням всіх п'яти принципів програмованого навчання:
-Наявність мети навчальної роботи та алгоритму досягнення цієї мети;
-Розчленованість навчальної роботи на кроки, пов'язані з відповідними дозами інформації, які забезпечують здійснення кроку;
-Завершення кожного кроку самоперевіркою і можливим ванням;
-Використання автоматичного пристрою;
-Індивідуалізація навчання (в достатніх та доступних межах).
При складанні НП необхідно враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття
інформації. Дуже важливо створити позитивний емоційний чинник, викликати інтерес до роботи і підтримувати його під час виконання всієї ОП - це необхідна умова успішності навчання. Добре побудована НП дозволяє:
-Уникати монотонності завдань, враховувати зміну діяльності з її рівнями: пізнавання, відтворення, застосування;
-Надати можливість успішної роботи з ОП і сильним, і середнім, і слабким учням;
-Враховувати фактор пам'яті (оперативної, короткочасною і довготривалою).
При роботі з НП велике значення має тривалість паузи для виконання завдання. Щоб не ставити учнів в дискомфортні умови (при короткій або тривалої паузи), слід пам'ятати, що при навчанні не рекомендується обмежувати паузу для виконання роботи, а паузи для контролю виконання завдання можна і потрібно обмежити, але це можливо лише тільки після тривалої дослідної перевірки НП та вміння учнів вільно працювати з комп'ютером.
Формування конкретних навичок і вмінь здійснюється за принципом діяльності на основі відібраного матеріалу. Причому необхідно враховувати психологічні вікові особливості учнів, здатність орієнтуватися на розумові завдання, що вимагають конструювання відповіді, а не просто механічного запам'ятовування.
Навчальні програми поширюються, як правило, на дискетах або СD, ВВS і FTP. Найчастіше такі програми застосовують для демонстрацій у ході навчальних занять або самостійного вивчення предмета. Найбільшу популярність серед такого роду навчальних матеріалів отримали різні курси іноземних мов, набагато рідше трапляються навчальні програми з природничою тематикою: наприклад «Фізика на комп'ютері». Особливий різновид навчальних посібників – різноманітні мультимедійні енциклопедії, такі, як Microsoft,
«Велика Енциклопедія Кирила і Мефодія» Не будучи чисто навчальними матеріалами, вони тим не менше можуть виявитися дуже корисними в школах в якості довідкових посібників та засобів розширення кругозору учнів.
В даний час простежуються чотири шляхи створення навчальних програм на основі:
-Прямого програмування на мовах високого рівня (в тому числі на JAVA для мережевих варіантів ПЗНП);
-Інструментальних систем, які дозволяють виготовляти ПЗНП викладачеві- предметнику, незнайомому з програмуванням. Серед використовуваних вітчизняних
інструментальних систем можна відзначити АДОНІС, УРОК і системи, що дозволяють створювати мультимедіа програмні продукти, це: ДЕЛЬФІН-3 (розробка МЕІ), Statpro
Multimedia (розробка МЕСИ) і ін

-Використання готових навчальних програм з курсів, дисциплін, розділів, які зібрані у фондах НДІ Вищої освіти, , Інституту інформатизації освіти та інших організацій; -
Замовлення спеціалізованим державним або комерційнимторганізаціям на виготовлення
ПЗНП.
Вибір шляху залежить від матеріально-технічної бази освітньої установи, фінансових можливостей, рівня комп'ютерної підготовки викладацького складу і його творчих можливостей і бажання.
Електронні підручники
Електронний підручник - це автоматизована навчальна система, що включає в себе дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно використовувати їх для самостійного отримання та контролю знань.
Електронні підручники були спочатку розроблені для організації дистанційної освіти.
Проте, з часом, завдяки своїм можливостям навчання вони переросли цю сферу застосування. Електронний підручник на лазерному диску тепер може використовуватися абсолютно самостійно і автономно як з метою самоосвіти, так і в якості методичного забезпечення будь якого курсу, точно так само, як і звичайний паперовий підручник.
Для того, щоб електронний підручник став популярним, він повинен бути універсальним, тобто однаково придатним як для самоосвіти, так і для стаціонарного навчання, повним за змістом, високо
інформативним, талановито написаним
і добре оформленим. Такий підручник можна запропонувати будь-якій учню і він може стати
істотною підмогою для викладача при організації їм занять з самопідготовки учнів йди студентів, а також проведення заліків та іспитів з окремих предметів.
Незважаючи на те, що користуватися паперовим підручником в порівнянні з електронним більш зручно, електронний підручник набув останнім часом великої популярності завдяки своїм функціональним можливостям. Розглянемо переваги електронного підручника в порівнянні з простим друкарським.
Можливість швидкого пошуку по тексту. Не всяка друкована книга має індексом, а якщо й має, то він обмежений. Відсутність такого обмеження – незаперечна перевага електронного підручника.
Організація навчальної інформації у вигляді гіпертексту. Гіпертекст - можливість створення
«живого», інтерактивного навчального матеріалу, забезпеченого взаємними посиланнями на різні частини матеріалу. Термін «гіпертекст» ввів в 1963 р . Т. Nelson для позначення поняття
- комбінації тексту природною мовою зі здатністю комп'ютера здійснювати
інтерактивний вибір наступної порції інформації або динамічного відтворення нелінійного тексту, який не може бути надрукований звичайним способом на аркуші паперу. В. С.
Токарєва дає наступне визначення: «гіпертекст - це спосіб зберігання і маніпулювання
інформацією, при якому вона зберігається у вигляді мережі пов'язаних між собою вузлів»
Гіпертекст дає можливість розділити матеріал на велику кількість фрагментів, з'єднавши
їх гіперпосиланнями в логічні ланцюжки. А потім на основі одного оформленого відповідним чином матеріалу моделювання «власних» підручників для кожного учня, в залежності від його рівня підготовки, швидкості засвоєння і, інтересів.
Наявність мультимедіа (multi - багато, media - середовище). - великого арсеналу способів
ілюстрації досліджуваного явища. Продукти мультимедіа застосовують різноманітні різновиди інформації: комп'ютерні дані, теле-та відеоінформацію, мову і музику. Таке об'єднання веде до використання різноманітних технічних пристроїв реєстрації і відтворення
інформації, що допускають управління від комп'ютера телевізором, відеомагнітофоном, HiFi- аудіосистемою, програвачем компакт-дисків (СD), магнітофоном і електронними музичними
інструментами. Мультимедіа-кошти за своєю природою інтерактивні, тобто глядач і слухач мультимедіа-продуктів не залишається пасивним. Мультимедіа підвищує якість навчання і дозволяє утримувати увагу учня. Якщо раніше зношений чорно-білий фільм «Дії населення в умовах хімічної тривоги», що показується на заняттях з цивільної оборони, був межею мріянь, то сучасні технічні засоби дозволяють створити куди більш видовищні навчальні посібники у вигляді комп'ютерної анімації або навіть ігри.

Моделювання досліджуваних процесів і явищ, можливість проводити «комп'ютерні експерименти» у тих областях людського знання, де реальні експерименти дуже трудомісткі або просто неможливі. Наприклад, можливість попрацювати з графічним поданням атома водню, узятим з навчальної програми «мікрофізику на комп'ютері».
Наявність системи самоперевірки знань, системи рубіжного контролю, сумісність з електронною екзаменаційної системою. Можливість оцінки набутих знань.
При створенні електронних підручників недоцільно просто переносити друкарський варіант навчального посібника в електронний вигляд і потім конвертувати в гіпертекст. Звичайно, в результаті з'являться деякі переваги в плані пошуку і гіперпосилань, але такий підручник буде незручний для студента, так як читати з монітора не так зручно, як книгу. Тому, при створенні електронних підручників доцільні:
-Інша організація матеріалу підручника: глави доцільно зробити більш короткими щоб їх було простіше читати на екрані;
-Поділ матеріалу на декілька контекстів (наприклад, обов'язковий для прочитання, додатковий, допоміжний, визначення і т.п.) і візуально їх виділити;
-Зміст навчального матеріалу, у відповідності до вимог психологів, рекомендується розбивати на модулі. Освоєння навчального матеріалу, відповідне конкретному модулю, має бути орієнтоване не більше ніж на дві години контактного часу;
-Після вивчення чергового модуля придбані учнями або студентами знання слід контролювати за допомогою відповідної програми, включеної до складу електронного підручника;
-Приділення особливої уваги інтерфейсу користувача;
-Стислість і стислість викладу матеріалу при максимальній інформативності тексту.
Скорочення, що зустрічаються в тексті, повинні бути загальновживаними і їх кількість зведена до мінімуму. Відсутність нагромаджень, ретельне структурування інформації.
Наявність коротких і «ємних» заголовків, маркованих та нумерованих списків для того, що б весь текст легко проглядався. Кожному положенням повинна бути відведений окремий абзац тексту, при цьому основна ідея абзацу має знаходитися в самому його початку. Доцільно використання табличного формату пред'явлення матеріалу, який дозволяє представити матеріал в компактній формі і наочно показати зв'язок між різними поняттями;
-Архітектура підручника повинна включати графічне забезпечення, яке дозволяє передати необхідний обсяг інформації при стислості його викладу. Графічну інформацію можна використовувати в навчальному процесі не тільки як фрагмент гіпертексту. Відома, наприклад, американська методика викладання на основі конкретних ситуацій (case-method) принципам ведення бізнесу, заснована на серії малюнків або мальованих фільму. Однак, необхідним є дотримання заходів в графічному оформленні, так як це може призвести до відходу від цілей навчання.
3. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її використання в освітніх цілях
Створення комп'ютерних мереж надало людству абсолютно новий спосіб спілкування.
Новітні досягнення в технології передачі даних з урахуванням останніх винаходів в області мультимедіа відкривають необмежені можливості з обробки та передачі масиву даних практично в будь-яку точку земної кулі. Не викликає сумніву припущення про те, що в доступному для огляду майбутньому комп'ютер стане одним з головних засобів спілкування між людьми.
До початку 90-х років в мережу Інтернет залишалася переважно науково-дослідної комп'ютерною мережею, за допомогою якої вчені обмінювалися результатами своїх робіт, а студенти різних університетів підтримували зв'язок один з одним.
В останні роки комп'ютер став доступним не тільки для дорослих, а й для більшості дітей. За дослідженням компанії "КОМКОН", чисельність користувачів мережі Інтернет на початок
2002 року становить 3,7-3,8 мільйона чоловік у віці в середньому від 12 до 34 років, відносний приріст за кожен з останніх трьох років складає більше 120%. За даними статистичних досліджень сайту "ІнфоАрт", близько десяти найбільших серверів вже перейшли рубіж мільйонного відвідувача. Що ж до «дитячого» користування мережею
Інтернет, то якщо на 1996 рік середній вік початку знайомства з новими інформаційними
технологіями припадав на 16-17 років, то вже в 2001 році більше половини респондентів - 5-
7-класники і навіть діти молодшого шкільного віку.
Позитивна можливість сучасних Internet-технологій - можливість використовувати унікальні експериментальні ресурси, розташовані часом на іншому кінці земної кулі: вести спостереження зоряного неба на справжньому телескопі або керувати реактором атомної станції, скористатися для перекладу навчального тексту онлайновим словником, вибравши його зі списку доступних, прооперувати віртуальну жабу. Як про перспективу недалекого майбутнього можна говорити і про «віртуальних» онлайн-лабораторіях, в яких учні будуть проводити експерименти на обладнанні, розташованих на іншому континенті або в сусідньому будинку.
Ще одна можливість, яку успішно використовують сучасні вчителі і професори, - розвиток та заохочення творчого потенціалу учнів. Публікації в Internet кращих дипломів і курсових, творів, зборів робіт з навчального курсу, гіпертекстових рефератів не тільки дадуть можливість учням виконати міні-дослідження, а й допоможуть викладачу формувати банк матеріалів з курсу, що вивчається. Для реалізації намічених проектів від учнів, як і від вчителя вимагається володіння комп'ютерною грамотністю, яка передбачає:
-Вміння писати та редагувати інформацію (текстову, графічну), користуватися комп'ютерною телекомунікаційної технологією, обробляти одержувані кількісні дані за допомогою програм електронних таблиць, користуватися базами даних, роздруковувати
інформацію на принтері;
-Володіння комунікативними навичками при спілкуванні з програмними продуктами;
-Вміння самостійно інтегрувати раніше отримані знання з різних навчальних предметів для вирішення пізнавальних завдань, що містяться в телекомунікаційному проекті;
-У випадку міжнародного проекту - практичне володіння мовою партнера;
-Вміння увійти в мережу (електронну пошту);
-Вміння скласти і відправити по мережі лист;
-Вміння «перекачати» інформацію з мережі на жорсткий або гнучкий диск і навпаки, з жорсткого або гнучкого диска - в мережу;
-Структурувати отримані листи в спеціальній директорії; працювати в системах DOS та WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації;
-Входити в електронні конференції, розміщувати там власну інформацію і читати,
«перекачувати» наявну в різних конференціях інформацію.
Незважаючи на переваги і перспективи включення Internet-технологій в освіту, існує галузь освіти, де розвиток інформаційних технологій, з точки зору педагогів, принесло більше шкоди, ніж користі. Якщо в паперову еру найбільш поширеним способом обійти контроль було списування домашнього завдання у сусіда по парті або обмін курсовими роботами в масштабах одного вузу, то зараз обмін рефератами і подібним матеріалом поставлений на потік: знайти реферат на тему, що цікавить в Internet або на спеціальному СD не становить особливих зусиль.
Однак, не зупиняючись на витратах Internet-технологій, звернемо свою увагу на їх особливості.
На базі мережевих технологій виник абсолютно новий вид навчальних матеріалів: Internet- підручник. Область застосування Internet-підручників велика: звичайне та дистанційне навчання, самостійна робота. Забезпечений єдиним інтерфейсом, такий Internet-підручник може стати не просто допомогою на один навчальний курс, а постійно розвивається навчальної та довідкової середовищем.
Internet:- підручник має ті ж якості, що й комп'ютерний підручник, плюс можливість тиражування практично без носія - існує одна версія навчального матеріалу в мережі Internet та учень-користувач отримує доступ до неї звичним для себе способом через свій браузер. Це вносить суттєві переваги в порівнянні з електронним підручником, а саме:
-Скорочується шлях від автора підручника до учня;
-З 'являється можливість оперативно оновлювати зміст підручника;
-Скорочуються витрати на виготовлення підручника;

-Вирішується проблема ідентичності, тобто майже на всіх апаратних платформах матеріал буде виглядати практично однаково (відмінності, звичайно ж, будуть, але їх вплив на роботу учня з підручником можна звести до мінімуму);
-З 'являється можливість включення в підручник будь-якого додаткового матеріалу, якої вже
є в мережі Internet.
Дуже цінно, що доступ до Internet-підручника можливий з будь-якої машини, підключеної до мережі Internet, що дозволяє за наявності інтересу з боку користувачів спробувати освоїти будь-якої курс дистанційного навчання.
Велика кількість засобів розробки і конвертації у стандарти документів, прийнятих в World
Wide Web, дозволяє викладачеві досить легко готувати навчальні матеріали, не вивчаючи додатково складних мов програмування і не вдаючись до допомоги сторонніх розробників.
У міру переходу від друкарських підручників до комп'ютерних і від них до мережевих зростає оперативність підготовки матеріалу. Це дозволяє скорочувати час підготовки навчальних посібників, тим самим збільшуючи число доступних студенту чи учню навчальних курсів.
Однак, набагато більші перспективи обіцяє не електронний підручник сам по собі, а об'єднання підручників з програмами, контролюючими знання учня, доповнене спілкуванням між викладачем та учнями у реальному часі. У цьому плані Internet надає великі можливості: від вже традиційної електронної пошти до відеоконференцій і Web-chat.
На цій основі організовуються в даний час дистанційна освіта.
Дистанційна освіта
З 1995 р . в розробляється система дистанційної освіти (СДО). Вона не замінює, а доповнює очну та заочну форми навчання. СДО - це гнучка адаптивна модульна технологія навчання.
Вона орієнтована на споживача і спирається на сучасні інформаційні та комунікаційні технології, вважається економічно ефективною.
Система відкритої освіти покликана забезпечити рівноправну можливість отримання освіти для всіх категорій громадян без винятку. Ця можливість цінна для осіб, які фізично не можуть дістатися до місця навчання. До цієї категорії належать, наприклад, особи, які мають обмеження пересування за станом здоров'я; особи, які працюють за вахтовим методом. За даними соціологічного дослідження Міністерством освіти, відкриті освітні програми користуються популярністю у жителів населених пунктів, віддалених від адміністративних центрів; в осіб, які отримують паралельно другу освіту. Гнучкі умови формування власної освітньої програми приваблюють державних службовців, інженерів, педагогів, а так само людей, які бажають підвищити кваліфікацію за планом, найбільш прийнятного для них.
Свобода у виборі часу, місця і темпів навчання приваблюють величезну кількість осіб, освітні потреби яких не можуть бути задоволені в слідстві неможливості переривання основної діяльності. В основному це робота або догляд за дитиною або хворим.
Ідея безперервної освіти передбачає розвиток і вдосконалення кожної людини впродовж усього життя. Відкрита освіта реалізує ідею випереджального освіти, що є вимогою часу. За твердженням фахівців, технологічні знання старіють кожні 2-3 роки, при цьому спостерігається позитивна динаміка даного процесу. З цього випливає, що при збереженні колишніх освітніх технологій, до кінця навчання у вузі знання випускника будуть в більшості своїй вже застарілими. Як наслідок - необхідність підвищення кваліфікації, то є необхідність відкритого освітнього простору.
Відкрите освіта передбачає вільний вибір абітурієнтом освітнього закладу і безконкурсний вступ до нього. Західні вузи, що реалізують програму відкритої освіти, виходять на ринок освітніх послуг і стають прямими конкурентами вітчизняній освіті. Сьогоднішній абітурієнт, не виходячи з дому, може надійти й успішно навчатися, наприклад, в провідному американському
Каліфорнійському віртуальному університеті, отримуючи в результаті диплом, кодирується на світовому ринку.
Для зміцнення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку освітніх послуг у нашій країні ведеться розробка глобальної міжнародної програми «Відкрита освітня система
XXI століття».

Одним з перешкод більш швидкого розвитку мережі даного виду освітніх послуг є низька ступінь обізнаності населення про можливості сучасних інформаційних технологій у сфері освіти. За даними соціологічного дослідження Міністерством освіти, 42% випускників середніх навчальних закладів, в яких викладається інформатика, не мають уявлення про
інтерактивному спілкуванні через Інтернет, 71,5% абітурієнтів вузу ніколи не користувалися
Інтернетом, 62,5% ніколи не працювали з електронною поштою.
Однак, незважаючи на це, дистанційне навчання на базі комп'ютерних телекомунікацій стає все більш популярним. Прогнози на перспективу вказують на те, що вже в найближчому майбутньому приблизно 40 - 50% навчального часу не тільки у вузах, а й у школах (у міру появи для цього відповідних умов) припадатиме на частку дистанційного навчання.

Висновок
У сучасній освітній системі більшості територій України особливе місце займають сільські малокомплектні школи: приблизно 31,5 тис. сільських шкіл основної загальної освіти і ще близько 15 тис. початкових малокомплектних шкіл. У сільських школах навчається приблизно третина школярів країни. Визначальними характеристиками цих шкіл є мала наповнюваність класу та здійснення навчального процесу з різновіковими групами.
Змінити стан справ у даному напрямку можливе на основі включення сільської малокомплектної школи у відкрите освітньої простір. Дистанційні форми навчання в цих умовах будуть відігравати більш значиму роль для учнів сільських шкіл, ніж для їх однолітків з адміністративних центрів. Наявність же шкільного комп'ютера з виходом в
Інтернет дозволить використовувати освітній заклад в якості місцевого центру відкритої системи освіти, що дасть можливість випускникам школи дистанційно продовжити свою освіту в різних професійних і вищих навчальних закладах. Це дозволить частково зняти суперечність на ринку освітніх послуг, яке виникає через бажання сільського населення отримати освіту або підвищити кваліфікацію і технічною оснащеністю даної категорії населення. За даними статистики тільки 2,2% сільського населення доступні мультимедійні комп'ютери, а для міського населення складає 31%.
Одним із сучасних шляхів інтенсифікації та оптимізації навчального процесу в сільській школі є інформатизація освіти, і зокрема, використання комп'ютерних технологій. Ідея використання комп'ютерів у школах, де необхідна часткова підміна вчителя при спільному навчанні в початкових класах, або в якості компенсації професійної непідготовленості вчителя-сумісника є новою і потребує перевірки ефективності та відповідності отриманого результату з рівнем економічних витрат.
Бібліографічний список
1. Григор'єв С.Г., Гріншкун В.В. Підручник - крок на шляху до системи навчання "Інформатизації освіти". / / У збірнику наукових праць "Проблеми шкільного підручника". /
Науково-методичне видання. М.: Ісмоїла РАВ, - 2005. С. 219-222.
2. Гріншкун В.В. Григор'єв С.Г. Освітні електронні видання та ресурси. / / Навчально- методичний посібник для студентів педагогічних вузів і слухачів системи підвищення кваліфікації працівників освіти. / Курськ: КДУ, Москва: МДПУ - 2006, 98 с.
3. Дергачова Л.М. Активізація навчальної діяльності школярів при вивченні інформатики на основі використання дидактичних ігор. / / Автореф. дис. канд. пед. наук. / М., - 2006.
4. Телегін А.А. Удосконалення методичної системи навчання вчителів розробці освітніх електронних ресурсів з інформатики. / / Дисертація канд. пед. наук. / М. - 2006. 172 с.
5. Тихонов О.М. Інформаційні технології та телекомунікації в освіті і науці (IT & T ES'2007):
Матеріали міжнародної наукової конференції, ФДМ ДНДІ ІТТ "Інформіка". - М.: ЕГРІ, 2007.
- 222 с.
6. Зайцева С. А. Іванов В. В. «Інформаційні технології в освіті»
7. http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал