Інформаційні технології навчанняСкачати 106.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір106.15 Kb.

ДИДАКТИКА.,МЕТОДИКА.,НОВІ,,
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
,
,,
УДК,?9>0:?>,
Зоя Возна,,
Формування соціальної компетентності учнів на уроках курсу,Řлюдина і,
світŨ,
Відповідно до проголошених ООН глобальних Цілей РозвиткуĊ
Тисячоліття пріоритетними освітніми завданнями найближчого десятиліттяĊ
для України мають стати соціально-педагогічна модель випускникаĊ
загальноосвітньої школиĖĊяка відображає кінцеву мету загальної середньоїĊ
освітиĘĊВ її основу покладена система цінностей освіти і компетентностейĖĊякіĊ
визначають здатність особистості успішно діяти у відповідних життєвих іĊ
навчальних ситуаціях і нести відповідальність за такі діїĊŅĞŇĘĊЗавданняĊ
освітньої галузіĊƕСуспільствознавствоƥĊактуалізують серед інших проблемуĊ
соціальних навиківĖĊ серед якихĤĊвміння взаємодіяти з соціальнимĊ
середовищемĖĊкритичне мисленняĖĊнавики оцінювання суспільних явищ іĊ
процесівĖĊ життєві та прикладніĖĊ особистісно-життєтворчіĖĊ соціалізуючіĖĊ
комунікативніĖĊ
інтелектуально-інформаційніĊĊ
ŅĝĖĊсĘĊĞŇĘĊПредметам освітньої галузіĊƕСуспільствознавствоƥĊвідведена значнаĊ
роль у формуванні соціально значущих компетентностейĘĊ ДляĊ
суспільствознавчого курсуĊƕЛюдина і світƥĊце стратегічне завданняĘĊ
Автор ставить за мету виявити дидактичний ресурс курсуĊƕЛюдина іĊ
світƥĊу формуванні соціальних компетентностей старшокласниківĘĊОб’єктомĊ
розвідки є навчання учнів предметуĊƕЛюдина і світƥĘĊПредметом розглядуĊ
виступає процес формування соціальної компетентностіĘĊГоловні завданняĊ
доробкуĤĊ
ěĘ
Проаналізувати зміст курсу на предмет формування соціальноїĊ
компетентностіĘĊ
ĜĘ
Виявити у змісті напрямки соціально-рольової компетентності учнівĘĊ
ĝĘ
Підібрати методи активного навчання для реалізації проблемиĘĊ
Проблема формування соціальної компетентності акумулює в собіĊ
багато значних та вагомих питаньĘĊНа пострадянському просторі питанняĊ
формування соціальної компетентності досліджуютьĤĊ Маслєннікова ВĘĖĊ
Шабатура ЛĘĖĊ Бахтєєва СĘĖĊ Гиндина ОĘĖĊ Єгоров ДĘĖĊ Цвєтков ВĘĖĊ Радул ВĘĖĊ
Михайлов ОĘĖĊГончарова-Горянська МĘĖĊПрямікова ОĘĖĊСвірська ЛĘĖĊСивкова ГĘĖĊ
Ромек ВĘĖĊ Кондратова ТĘĖĊ Сажина НĘĖĊ Докторович МĘĊ Наукова категоріяĊ
«соціальна компетентністьƥĊрозглядається як набута здатність особистостіĊ
орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективноĊ
взаємодіяти з навколишнім середовищемĘĊЗважаючи на різні підходи доĊ
структури соціальної компетентностіĖĊвиділимо ті компонентиĖĊякіĖĊна нашуĊ
думкуĖĊсприяють соціалізації учнівĘĊЦе когнітивно-цінніснийĖĊмотиваційнийĖĊ
інтерактивно-комунікативнийĖĊ поведінково-діяльнісний та особистіснийĊ
компонентиĘĊ Смагіна ТĘĊ визначає як основні когнітивнийĖĊ ціннісний таĊ
поведінковий компонентиĘĊНа думку дослідниці структура соціальноїĊ
компетентності охоплює соціальні уявленняĖĊцінностіĖĊмотивиĖĊзнанняĖĊ
розуміння дійсності і навичкиĖĊнеобхідні для успішної взаємодії із оточуючимĊ
соціальним середовищемĖĊяк-тоĤĊвміння керувати почуттямиĖĊсамостійністьĖĊ
розуміння ролейĖĊвідповідальністьĖĊнабуття різноманітних технік поведінкиĊŅĠĖĊ
сĘĊěĞěŇĘĊ
У змісті програми курсу закладений когнітивно-мотиваційнийĊ
компонент структури соціальної компетентностіĘĊПрограмою визначенийĊ
широкий спектр понятьĖĊякими мають оволодіти учніĤĊіндивідуальність якĊ
феномен людиниĖĊгендерна соціалізаціяĖĊмолодіжна субкультураĖĊстереотипиĖĊ
толерантністьĖĊконфлікти та шляхи їх подоланняĖĊсолідарністьĖĊсоціальнаĊ
стратифікаціяĖĊ суспільна стабільністьĖĊ суспільна безпекаĖĊ соціальнаĊ
мобільністьĖĊкомунікаціяĖĊправа та відповідальність людиниĖĊгромадянськеĊ
суспільствоĖĊгромадська думкаĖĊполітична культураĖĊдемократіяĖĊполітичнаĊ
діяльністьĖĊінформаційний простірĖĊнація і націоналізмĖĊполікультурністьĖĊ
стратегічне партнерствоĖĊдіаспора та інĘĊДержавні вимоги до рівня підготовкиĊ
учнівĖĊвизначені у програміĖĊпередбачають також формування соціальнихĊ
навичокĖĊситуативних проявів соціальної компетентності та соціальноїĊ
поведінкиĖĊтобто закладений рефлексивний і технологічний компонентиĊ
соціальної компетентностіĘĊТаким чиномĖĊкурс формує компетентність у сферіĊ
соціальної взаємодіїĖĊтобто готує учнів до виконання соціальних ролейĊŅğŇĘĊ
Дослідники соціалізації особистості через соціально-рольовий підхідĊ
визначаютьĖĊщо оволодіння соціальними ролями юним поколінням єĊ
важливою соціально-педагогічною проблемоюĘ,Соціальну роль визначають якĊ
сукупність нормативно зумовлених соціальних властивостейĖĊочікувань іĊ
зобов’язаньĖĊпоєднаних з конкретною соціальною позицієюĘĊНа їх думкуĖĊ
соціалізація є найважливішим процесом навчання рольової поведінкиĖĊуĊ
результаті чого індивід дійсно стає частиною суспільстваĊŅğŇĘĊОсобистістьĊ
виконує протягом життя значну кількість соціальних ролейĘĊОсновними дляĊ
особистості в сучасному суспільстві вважають ролі сімейно-побутовіĖĊ
професійні і громадсько-політичніĊĒпрацівникаĖĊсім’янинаĖĊгромадянинаēĊ
НаприкладĖĊпрактична спрямованість суспільствознавства в російській таĊ
білоруській загальноосвітніх школах втілена в орієнтації на виконанняĊ
типових соціальних ролейĖĊякі мають освоїти випускникиĤĊв сімейно-побутовійĊ
сферіĖĊв сфері трудової діяльностіĖĊв громадсько-суспільній діяльності таĊ
міжособистісних стосунківĖĊв сфері масових комунікаційĖĊвідносин вĊ
багатонаціональному суспільствіĘĊНаціональна рада суспільних дослідженьĊƀĊ
ĸĭĽĽĊĒĸŋŞœřŘŋŖĊĭřşŘōœŖĊŐřŜĊŞŒŏĊĽřōœŋŖĊĽŞşŎœŏŝēĊв США видала проектнийĊ
документĊƕОчікування навчальних досягнень учнівĤĊСтандарти навчальногоĊ
плану для суспільствознавчих дисциплінƥĖĊ де для предметівĊ
суспільствознавчого циклу визначила такі компетентностіĖĊяк-отĤĊформуванняĊ
критичного мислення й навички вирішення проблемĖĊконтекстуальні навичкиĖĊ
комунікативні навичкиĖĊнавички інформаційної та медіа грамотностіĖĊнавичкиĊ
творчої та інноваційної діяльностіĖĊнавички співпраці, ŅĜŇĘĊОтжеĖĊу вітчизнянійĊ
освіті та за рубежем концептуальні засади суспільствознавчої освітиĊ
спрямовані на формування життєво важливих компетентностей і мають прямеĊ
покликання сприяти соціалізації молодого поколінняĘĊ
В контексті означеної теми дослідження говоритимемо про урокĖĊякĊ
основну форму формування соціальної компетентності підлітківĘĊ
Специфічність світоглядної освіти актуалізує компетентіснийĖĊдіяльніснийĖĊ
практично-орієнтований компонентĖĊякі в умовах переваги знаннєценризму уĊ
змісті та методах ускладнюють її впровадженняĘĊОсновними шляхамиĊ
вирішення професійної проблеми можуть бутиĤĊпідбір компетентніснихĊ
технологійĖĊформĖĊметодів і прийомів навчанняĥĊпроблематизація змісту вĊ
контексті подальшої освітньоїĖĊпрофесійноїĖĊжиттєвої діяльності випускникаĥĊ
організація соціальної практики для учнівĘĊ
Продемонструємо процес формування соціальної компетентності наĊ
уроці предметуĊƕЛюдина і світƥĘĊТемаĤĊСтереотипи та упередженняĘĊОбсягиĊ
статті не дозволяють подати розширену версію конспекту урокуĖĊа тільки йогоĊ
логічно-структурну схемуĘĊ Визначимо метуĊĒв контексті компетентнісногоĊ
підходуēĤ, Розширити розуміння змісту понятьĊƕстереотипƥĖĊƕупередженняƥĖĊ
«забобонƥĖĊƕгендерƥĖĊƕтолерантністьƥĘĊВизначити вплив стереотипів наĊ
соціальну взаємодіюĖĊпричини виникненняĖĊподолання негативних наслідківĊ
стереотипного мисленняĥĊсформувати вміння класифікувати стереотипиĖĊ
вирізняти їх у практиці суспільного життя та у власних діяхĖĊвміти критично їхĊ
аналізуватиĥĊвиявляти ставлення до стереотипів та упередженьĖĊвмітиĊ
протистояти впливові стереотипного мисленняĖĊ мінімізувати наслідкиĊ
негативних впливів у власному поведінковому комплексіĖĊвибирати правильніĊ
стратегії оцінювальних суджень та поведінкиĖĊбути готовими до соціальноїĊ
взаємодії та виконання соціальних ролейĘ Означимо прийоми навчання<,
критичне слуханняĖĊструктурований оглядĖĊскладання логічно-структурноїĊ
схемиĖĊпошуковий методĖĊорганізований діалогĖĊінтелектуальний штурмĖĊ
осмислення соціальних ситуаційĘĊПрогнозуємо результати навчання0,ПісляĊ
уроку учні зможутьĤĊдиференціювати головні поняття темиĖĊзнати та розумітиĊ
їх змістĥĊрозрізняти та класифікувати стереотипи в практиці життяĖĊ
моделювати типові соціальні ситуаціїĖĊвиявляти власні ставлення до проблемиĊ
стереотипівĘĊ Визначимо ключові поняття<, стереотипиĖĊ упередженняĖĊ
толерантністьĖĊзабобонĖĊетносĖĊгендерĖĊсоціальна рольĘĊ
Хід уроку подамо через логічно структурну схему та пояснювальніĊ
додаткиĘĊ
Ċ
Ċ

Діяльність учителя,
Діяльність учнів,
Соціальні навики,
ěĘĊМотивує урокĘĊМетодомĊ
структурованого огляду даєĊ
перелік найбільш поширенихĊ
стереотипівĘĊ
Учні оцінюютьĖĊвиявляючи їхĊ
суперечливістьĘĊ
Формують соціальніĊ
уявленняĘĊ
ĜĘĊУчитель ставить проблемуĖĊ
структурує питання проблемногоĊ
поляĘĊСтереотипиĊƀĊпозитивне чиĊ
негативне явище суспільногоĊ
життяĩĊЯкі причини спонукаютьĊ
до їх виникненняĩĊЯкі суспільніĊ
наслідки стереотипногоĊ
мисленняĩĊЧи знаходимося миĊ
під дією стереотипівĩĊ
Виявляють розуміння проблеми іĊ
потребу її дослідженняĖĊскладаютьĊ
план дослідженняĘĊ
Ċ
Виявлять проблему якĊ
частину соціальноїĊ
дійсностіĘĊ
ĝĘ,Консолідує учнів навколоĊ
останнього питання проблемиĘĊ
Виконує вправу разом з учнямиĘ,
Учні працюють в парахĖĊвиявляютьĊ
власні судження щодо впливуĊ
стереотипів на нихĘĊ
Аналізують власнийĊ
досвідĘĊ
ĞĘĊПрацює над визначенням заĊ
алгоритмомĘĊЗнайомить зĊ
рівнямиĖĊкласифікацією таĊ
механізмом закріпленняĊ
стереотипів за УĘĊЛіппманомĘĊĊ
Записують визначенняĘĊ
Набувають знаньĘĊ
ğĘĊКонсолідує клас навколоĊ
питання про роль стереотипів уĊ
житті суспільства на прикладіĊ
аналізу етнічних стереотипівĘĊ
ВиявляютьĊпричинноėнаслідковіĊ
зв’язки етнічних стереотипів заĊ
умови політичних негараздів таĊ
соціокультурного діалогуĘĊНаводятьĊ
приклади з історії негативнихĊ
наслідків упередженьĊ
(антисемітизмуĖĊксенофобіїēĘĊ
Складають оцінні судженняĘĊ
Аналізують логічно-структурнуĊ
схемуĘĊДодаток,=,
Залучають фактиĖĊ
роблять висновки зĊ
історіїĘĊ
ġĘĊПродовжує аналіз ЛСХ проĊ
автостереотипи іĊ
гетеростереотипиĘĊ
Працюють в групахĖĊаналізуютьĊ
гетеро стереотипиĘĊВизначають рисиĊ
національного характеруĘĊДодаток,>Ċ
Критично мислятьĘĊ
ĢĘĊВизначаєĊмотиваційну йĊ
когнітивну функцію стереотипівĘĊ
Учні визначають ризики стереотипівĘĊ
Виявляють розуміння об’єктивностіĊ
явища і вчаться класифікуватиĊ
стереотипи за змістомĘĊПрацюють заĊ
алгоритмомĘĊДодаток,?Ċ
Виробляють власнуĊ
стратегію поведінкиĘĊ
ģĘĊРефлексіяĊпо частиніĊ
дослідженняĊ
Учні доповнюють родові ознакиĊ
стереотипів за УĘĊЛіппманомĘĊ
Шукають шляхи подолання іĊ
пояснюють головний вислівĊ
проблемиĤĊƕКраще зрозуміти малоĖĊ
аніж зрозуміти поганоƥĊĒАĘĊФрансēĘĊ
Додаток,@,
Виявляють власніĊ
судженняĘĊĊ
ěĚĘĊУчитель консолідує клас наĊ
другому пункті плануĘĊ
Організовує роботу класу надĊ
Учні аналізують семантичну картуĊ
проблеми і складають Т-схемуė
графічний організатор проявуĊ
Займають соціальнуĊ
позиціюĘĊВиявляютьĊ
розуміння соціальнихĊ
поглибленням рівня розумінняĊ
впливу гендерних стереотипівĘĊ
Вводить супутні поняттяĘĊ
мускулінності і фемінностіĘĊ
Виявляють стереотипиĘĊШукаютьĊ
позитивне та негативні їх прояви уĊ
суспільному життіĊĖĊвласномуĊ
досвідіĘĊДодаток,A,
ролейĘĊ
Ċ
Ċ

ěěĘĊУчитель пропонує виявитиĊ
рівень розуміння впливуĊ
стереотипівĘĊПідводить учнів доĊ
мотивації поведінкиĊ
На прикладі народних висловів таĊ
сучасних афоризмів складаютьĊ
уявлення про консерватизмĊ
стереотипівĘĊ,
Розуміють дійсністьĘĊ
ПрогнозуютьĊ
поведінкуĘĊ
ěĜĘĊУчитель пропонуєĊ
переосмислити матеріал шляхомĊ
виконання творчих завдань наĊ
домашнє опрацюванняĘĊ
Учні готуються провестиĊ
дослідження на темуĤĊƕОбраз жінки уĊ
рекламіƥĊта соціологічнийĊ
експеримент у школі щодоĊ
стереотипуĊƕДзеркалоĊƀĊцеĊ
інструментĖĊякий допомагає жінціĊ
запізнюватисяƥĘĊ
Виявляють розумінняĊ
суті проблеми уроку вĊ
нових умовахĘĊ
Розв’язують проблемуĊ
урокуĊ
,
,
Додаток,=,
Ċ
Ċ
Ċ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Етнічні стереотипиĊƀ
узагальненийĖĊемоційноė
насичений образ етнічної групиĊ
або її представниківĖĊякийĊ
створений історичноюĊ
практикоюĊ
-,За умовиĊ
соціокультурногоĊ
діалогуĊ
ƀ
консолідує етнічну групуĥĊ
ƀ
зберігає позитивнуĊ
етнокультурнуĊ
ідентичністьĥĊ
ƀ
є нормальною складовоюĊ
міжетнічного спілкуванняĘĊ
ƀĊЗа умовиĊ
політичнихĖĊ
економічнихĊ
негараздів;пер ебільшенняĊ
відмінностей іĊ
недооцінюван ня схожостіĊ
Зброя дляĊпропагандиĊ
расизмуĖĊксенофобіїĖĊ
антисемітизмуĖĊ
тероризмуĖĊ
ознака хворогоĊ
суспільства
Ċ
Етнічні упередження,
Прояви поведінки<,
уникання спілкуванняĥĊ
ухиляння відĊ
міжетнічних контактівĥĊ
,
За умовиĊ
зверхностіĖĊ
перевагиĊ
власноїĊ
етнічноїĊ
спільнотиĊ
Національні забобони,
Прояви поведінки<,
жорстка опозиціяĊ
«свогоƥĊтаĊƕчужогоƥĥĊ
протиставленняĥĊ

,
,
,
,
,
,

Додаток,>,
Ċ
Ċ
,
,
,
,
,
ěĘĊ
Об’єднайтеся в групиĖĊ прочитайте текст та проаналізуйтеĊ
гетеростетеотипи француза Паскаль Бодрі та американки, Херрієт РошфорĘĊ
Доповніть їх характеристики власними судженнями та виявіть на вашу думкуĊ
невірнеĘĊ
Французький науковець Паскаль БодріĖĊщо довгий час живе у СШАĖĊ
опублікував книгуĊƕФранцузи і американціĤĊІнший берегƥĖĊв якій привівĊ
перелік якостейĖĊякимиĖĊна думку французівĖĊволодіє типовий житель СШАĘĊ
Американець-доброзичливий
і товариськийĖĊ галасливийĖĊ грубийĖĊ
інтелектуально недорозвиненийĖĊ працелюбнийĖĊ екстравагантнийĖĊ
самовпевненийĖĊповний упередженьĖĊнедооцінюючий досягнення іншихĊ
культурĖĊбагатийĖĊщедрийĖĊнерозбірливий і вічно кудись поспішаючийĘĊ
У свою чергу Херрієт РошфорĖĊамериканкаĖĊщо живе у ФранціїĖĊв книзіĊ
«Французький тостƥĊпривела перелік типових уявлень американців проĊ
французівĘĊФранцузи користуються репутацією ледарівĖĊщо не говорятьĊ
англійською з ідеологічних міркуваньĘĊВони самовдоволеніĖĊневвічливі іĊ
непревентивніĖĊпротеĖĊвельми попереджувальні до дами та артистичніĘĊЗ нимиĊ
дуже важко зближуватисяĘĊФранцузи живуть в бюрократичній соціалістичнійĊ
державі і повністю залежать від урядовцівĘĊВони не уміють воювати іĊ
американцям двічі доводилосяĊĊ
рятувати Францію в ХХ століттіĘĊКрім тогоĖĊфранцузи неохайніĖĊїдять равликівĊ
і жабĘĊ
ĜĘĊКористуючись знаннямиĖĊісторичним та власним досвідомĖĊскладітьĊ
перелік характерних рис українцяĘĊ
,
Етнічні стереотипиĊ
Автостереотипи,/,
уявлення,етносу про,
Гетеростереотипи,O,
образ іншого етносуĊ

Додаток,?,
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Позитивні,
Негативні,
Нейтральні,
Позитивні риси одногоĊ
чи кількохĊ
представників групиĖĊ
національностіĖĊ
держави уĊ
перебільшеномуĊ
вигляді переносять наĊ
всю групуĊ
(Наша школа,
найкраща+,
Негативні риси одногоĊ
чи кількохĊ
представників групиĖĊ
національностіĖĊ
держави уĊ
перебільшеномуĊ
вигляді переносять наĊ
всю групуĊ
ĒАфриканські країни,
нерозвинені+Ċ
Нейтральне враженняĊ
про різні категоріїĊ
людейĖĊподійĖĊявищĊ
ĒУкраїнці люблять,
сало+Ċ
Ċ
Додаток,@,
ФункціїĊстереотипівĊ
ПізнавальнаĊ
когнітивнаĊ
МотиваційнаĊ
поведінковаĊ
Систематизують уявлення проĊ
світ природи та світ людиниĥĊ
Переробляють потік інформаціїĊ
зручній і легкій форміĘĊ
Прогнозують дії людиниĥĊ
Впливають на її переконання таĊ
поведінкуĘĊ
РизикиĊ
ěĘ
Отримання неповнихĖĊповерхневихĖĊдалеких від істини знаньĥĊ
ĜĘ
Поширення сприйнятих на віру фактівĖĊщо призводить доĊ
неповаги до певної групиĥĊ
ĝĘ
Загроза дезорієнтаціїĥĊĊ
ĞĘ
Ризик неправильної поведінки,сформованої масовимĊ
усвідомленнямĘĊ

,
ěĘ
Методом мозкового штурму назвіть зразки стереотипів заĊ
визначеною класифікацієюĘĊ
ĜĘ
Доповніть висновкиĖĊякі у свій час зробив американський дослідникĊ
Ліппман про стереотипиĤĊěĘĊСтереотипи простіші ніж реальністьĘĊ ĜĘĊЛюдиĊ
приймають їх від іншихĖĊа не формують на основі власного досвідуĘĊĝĘĊВсіĊ
стереотипи помилкові більшою чи меншою міроюĘĊĞĘĊЖивучіĘĊ
ĝĘ
Визначіть шляхи подолання стереотипівĘĊПоширення інформаціїĘĊ
зосередження на позитивномуĖĊповага до чужих думокĖĊтолерантністьĖĊ
критичне мисленняĘĊ
ĞĘ
ПояснітьĖĊяк ви розумієте думкуĖĊяка визначає лейтмотив проблемиĊ
«Краще зрозуміти малоĖĊаніж зрозуміти поганоƥĊĒАĘĊФрансēĘĊ

Додаток,A,
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
,
,
Ċ
,
,
,
,
Гендерну ідентифікацію особистості0,,
Властивості особистості.,що традиційно вважаються,
ЧоловічимиĊƀĊ
маскулінністьĤĊ
НезалежністьĖĊактивністьĖĊ
допитливістьĖĊстриманістьĖĊ
хоробрістьĖĊагресивністьĖĊ
брутальністьĖĊнадмірнаĊ
раціональністьĘĊ
Ċ
Ċ
ЧуйністьĖĊщирістьĖĊ
інтуїтивністьĊ
ЖіночимиĊƀĊфемінністьĤĊ
ЕмоційністьĖĊ
чуйність,нормативністьĖĊ
емпатіяĖĊкомунікабельністьĖĊ
вразливістьĖĊінтуїтивнеĊ
осягнення дійсностіĘĊ
БезкомпромісністьĖĊ
наполегливість,ініціативніс тьĖĊінтелектĘĊ
,
Впливають на,
Перенесення,
рис,
Перенесення,,
рис,
Гендерні стереотипи,
породжують нерівність,
та нерівноправність,
Поєднання рис,O,андрогінність<,
Гендерна роль,O,
стандартиĖĊнабір зразківĊ
поведінки або нормĊ
очікуванихĊдляĊ
Ċ
На завадіĊ
Гендерні стереотипи,
O,
моделі соціальнихĊ
ролейĖĊнорми статевоїĊ
Гендер,O,соціальноė
біологічнаĊ
характеристикаĖĊчерезĊ
яку визначаютьсяĊ
Соціалізація,
особистості,O,
засвоєнняĊ
суспільного досвідуĖĊ

,
,
,
,
,
,
,
Ознаки гендерних стереотипів,
Позитивні,
Негативні,
Виступають носіямиĊ
суспільних традиційĖĊ
транслюють гендерніĊ
роліĖĊзакріплюють іĊ
передають соціальнийĊ
досвід статевихĊ
взаємовідносинĘĊ
Стандартизують моделі поведінки та рис характеруĖĊдуже консервативніĖĊ
важко піддаються змінамĖĊ утруднюють взаємодіюĖĊ прогресивніĊ
перетворення у соціуміĖĊзменшують самооцінкуĖĊформують соціальноĊ
схвалювальний тип поведінкиĖĊвикривлюютьĖĊ спрощують розумінняĊ
гендерної роліĖĊобмежують свободуĖĊможливість прийняття рішеньĖĊ
виступають бар’єром у розвитку індивідуальностіĖĊприводять доĊ
гендерної нерівності та нерівноправностіĘĊ
Даний приклад дослідження теми уроку виявляє діяльнісно-мотиваційніĊ
компоненти навчання та соціальні навикиĖĊякі формуються на уроціĘĊУчніĊ
виявлять проблему як частину соціальної дійсностіĖĊаналізують власнийĊ
досвідĖĊзалучають фактиĖĊроблять висновки з історіїĖĊкритично мислятьĖĊ
виробляють власну стратегію поведінкиĖĊвиявляють власні судженняĖĊ
займають соціальну позиціюĖĊвиявляють розуміння соціальних ролейĖĊ
розуміють дійсністьĖĊпрогнозують поведінкуĖĊвиявляють розуміння сутіĊ
проблеми уроку в нових умовахĖĊрозв’язують проблему урокуĘĊТак урокĊ
формує світоглядну культуру учнів та адаптує їх до життя у демократичномуĊ
суспільствіĘĊ
,
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,
ěĘ
Горностай ПĘĊПĘĊ Рольова компетентність як умова гармонійностіĊ
життєвого світу особистостіĊ ęĊ ПĘĊ
ПĘĊ
ГорностайĊ ęęĊ ПсихологічніĊ
перспективиĘĊƀĊĜĚĚĞĘĊƀĊВипĘĊĠĘĊƀĊСĘĊĜĝƀĜğĘĊ
ĜĘ
Гриценчук ОĘĊОĘĊ Теоретико-методологічні основи застосування ІКТ вĊ
процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін в країнах зарубіжжя та уĊ
УкраїніĤĊзагальні підходи
[Електроннний ресурсŇĊ ęĊ ОĘĊОĘĊГриценчукĊ ęęĊ

Інформаційні технології і засоби навчанняĘĊƀĊĜĚěĚĘĊƀĊ№ĊğĒěģēĘĊƀĊРежимĊ
доступу до журналуĊĤĊŒŞŞŚĤęęšššĘœŗŏĘŏŎşėşŋĘŘŏŞęŏŗĘŒŞŗŖĘĊ
ĝĘ
Державний стандарт базової і повної середньої освітиĘĊОсвітня галузьĊ
«СуспільствознавствоƥĊęęĊІсторія в школах УкраїниĘĊƀĊĜĚĚĞĘĊƀĊ№ĊĜĘĊƀĊСĘĊĜƀ
ĢĘĊ
ĞĘ
Проект Концепції нової редакції Державного стандарту базової і повноїĊ
загальної середньої освітиĊŅЕлектронний ресурсŇĘĊƀĊРежим доступуĊĤĊ
ŒŞŞŚĤęęřŝŠœŞŋĘşŋęŖŏőœŝŖŋŞœřŘęĽŏŜʼnřŝŠęěğģġġĘĊ
ğĘ
Програма для загальноосвітніх навчальних закладівĊƕЛюдина і світƥĊěěĊ
класĊŅЕлектронний ресурсŇĘĊƀĊРежим доступуĊĤĊšššĘŚŋŜŞŋĘōřŗĘşŋĘĊ
ĠĘ
Смагіна ТĘĊМĘĊПоняття та структура соціальної компетентності учнів якĊ
наукова проблемаĊ ŅЕлектронний ресурсŇĊ ęĊ ТĘĊМĘĊСмагінаĊ ęęĊ ВісникĊ
Житомирського державного університету імені Івана ФранкаĘĊƀĊĜĚěĚĘĊƀĊ
СĘĊěĝĢƀěĞĜĘĊ ƀĊ Режим доступуĊ ĤĊ
šššĘŘŌşŠĘőřŠĘşŋęŚřŜŞŋŖęŝřōʼnőşŗęŀńŒĮĿę
Ċ
ĜĚěĚʼnğĚęŠœŚğĚʼnĝĚĘŚŎŐĘĊ
ġĘ
Шахрай ВĘĊМĘĊСоціальна компетентність особистостіĤĊсоціально-рольовийĊ
підхідĊ ŅЕлектронний ресурсŇĊ ęĊ ВĘĊМĘĊШахрайĊ ęęĊ Народна освітаĊ ĤĊ
електронне наукове фахове виданняĘĊƀĊĜĚěĚĘĊƀĊВипĘĊ№ĊĜĒěěēĘĊƀĊРежимĊ
доступу до журналуĊĤĊšššĘŘŌşŠĘőřŠĘşŋęŏėŔřşŜŘŋŖŝęĸŋŜĹŝŠęĜĚěĚė
ĜęœŘŎŏŢĘŒŞŗĘĊ
Ċ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал