Інформаційна технологія формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладіСкачати 133.08 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір133.08 Kb.


ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертаційну роботу Добряк Вікторії Сергіївни

”Інформаційна технологія формування даних і оцінювання

якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології
Актуальність теми дослідження.

Вища освіта має надзвичайно велике значення для сучасного суспільства, економічної та промислової сфери, інтеграції новітніх технологій у різних галузях науки та розвитку країни в цілому. Рівень підготовки фахівця, його кваліфікація, об’єм та повнота знань, навичок по спеціальності майже в цілому залежить від рівня та якості отриманої освіти. Для контролю якості освіти у вищому навчальному закладі (ВНЗ) треба реалізувати ефективну систему формування даних та безпосереднього оцінювання якості навчання.

Стан якості навчання визначається множиною показників якості, великими обсягами даних, що супроводжують навчальнийпроцес, їх повнотою та інформативністю.

На сьогодні існують методи оцінювання рівня освіти навчальних закладів, але вони не враховують специфіку функціонування технічного ВНЗ, який має особливості професійної підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів.

На даний момент практично відсутні ефективні математичні, алгоритмічні та програмні засоби, спроможні вирішити задачу оцінювання якості діяльності технічного ВНЗ з урахуванням впливу множини чинників.

Існує гостра необхідність розроблення нових методів, моделі та прикладної інформаційної технології формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ.

Таким чином, тема дисертаційної роботи є актуальною та має важливе наукове та практичне значення.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати роботи теоретично обґрунтовані та мають практичне розв'язання актуального завдання, пов'язаного з забезпеченням якості освіти в технічному ВНЗ.

Достовірність одержаних наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується:


  • допустимими значеннями похибок у результаті аналізу надійності початкових даних, що використовувались в експериментальному дослідженні з оцінювання якості навчання спеціалістів за напрямком «Інформатика»;

  • коректністю використовуваних нових та існуючих методів прикладної статистики для формування та проведення подальшого аналізу даних;

  • результатами проведення розрахунків відносно ефективності та якості навчального процесу ВНЗ.

Ступінь новизни наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертаційна робота має наукову новизну, тому що вперше розроблено модель оцінювання якості навчального процесу, яка на відміну від існуючих основана на методі «охоплення даних», що забезпечує достовірність інформації при оцінюванні результатів підготовки спеціалістів у технічному ВНЗ.

Крім того удосконаленометод визначення рівня підготовки спеціаліста шляхом використання оцінок показників якості у формі нечітких лінгвістичних змінних, що дозволяє урахувати індивідуальні особливості студента.

В роботі дістала подальшого розвитку інформаційна технологія формування і оброблення даних для оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ шляхом використання сучасних методів статистичного аналізу.Практичне значення наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації.

Дисертація має суттєве значення для практики, оскільки її наукові результати дозволили розробити методичне, алгоритмічне та програмне забезпечення прикладної інформаційної технології формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі.

Науково-технічний ефект дисертації роботи полягає в науковому обґрунтуванні ІТ формування даних і оцінювання якості підготовки фахівців шляхом комплексного використання сучасних методів аналізу даних.

Економічний ефект полягає в скороченні часових витрат на формування та оцінювання показників якості навчального процесу ВНЗ.

Соціальний ефект пов'язаний з відкритою системою формування достовірних даних для оцінювання якості діяльності учасників освітньої установи у рамках багаторівневої структури управління ВНЗ.

Практичний результат дисертаційної роботи полягає в підвищенні ефективності формування даних для оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ із забезпеченням достовірності інформації, що збирається, і процесів її оброблення.Відповідність дисертаційної роботи спеціальності.

Зміст поданої дисертації відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології; формулі та напрямкам досліджень за пунктами:

– розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються;

– створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення та впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних і спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, зокрема системи комп’ютеризації освіти;

– моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об’єктно-орієнтовано тощо) на підґрунті створення та застосування відповідних інформаційних технологій.

Рекомендації щодо використання результатів дисертації.

Практичні результати роботи у вигляді інформаційної технології формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі може бути рекомендована як підсистема для розробки інтегрованої інформаційно-управляючої системи в технічному ВНЗ. Розроблені в дисертаційному дослідженні модель і методи можуть бути комплектовані з моделями і методами, створеними К. О.  Метешкіним, І. В. Рубаном, А. Г. Чухраєм та іншими дослідниками в галузі інформатизації освіти, що дозволить сформувати єдиний інформаційний простір для оцінки якості освітніх процесів.Повнота висвітлення основних результатів дисертації.

Результати дисертаційної роботи повною мірою відображено в 17 наукових працях з них 8 статей у науково-технічних журналах, які входять до переліку наукових фахових видань України (з них 2 входять до міжнародних наукометричних баз), 7 – тези доповідей на міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях). До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать 2 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми, що пройшли експертизу на новизну.

Вважаю, що результати роботи опубліковані в достатньому обсязі. Аналіз публікацій автора дозволяє зробити висновок, що основні результати дисертації найшли повне відображення в авторефераті та наукових фахових виданнях. Автореферат дисертації повною мірою відображає зміст роботи та отримані автором результати досліджень. Робота пройшла необхідну апробацію на наукових семінарах та міжнародних конференціях.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності й оформлення.

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, сформульовано мету й завдання роботи; вказано об'єкт, предмет і методи дослідження; описано наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, особистий внесок автора в роботи, виконані в співавторстві, інформацію про апробацію й публікації результатів дослідження.

У першому розділі дисертаційної роботи проаналізовані основні існуючі підходи, методи та інформаційні технології, що використовуються для оцінювання якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Подано аналіз підходів до управління навчальними процесами у ВНЗ. Встановлено, що зручніше використовувати сучасний процесний підхід, оскільки він дозволяє циклічно редагувати управлінські дії, а також, на відміну від існуючих підходів, корегує та адаптує дії відповідно зі сформованими обставинами. Наведені особливості індивідуальних характеристик, які необхідно враховувати при підготовці студентів технічної направленості. Згідно з цим запропоновано включати такі показники як рівень сучасності, рівень інтегративності, рівень науковості, рівень свідомості при оцінюванні якості фахівців інженерних спеціальностей. Слід зазначити, що в роботі для оцінювання якості навчання пропонується використовувати показники якості, що відповідає вимогам стандартів якості ISO. У роботі використана компенетностна модель для оцінювання рівня підготовки спеціалістів. Зазначено недоліки існуючих методів оцінювання якості освіти в ВНЗ, а саме способи побудови рейтингів й методи розрахунку індикаторів ефективності. Внаслідок проведеного аналізу було визначено основні недоліки сучасних ІТ та виявлено вимоги до ІТ, яка розроблюється у роботі.

У другому розділі сформовано системне подання та модель для оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ з урахуванням впливу множини чинників.

Навчальний процес технічного ВНЗ структуровано на процес навчання; довузівську підготовку; навчально-виховний процес; випуск спеціалістів; науково-технічну діяльність, виробничу практику, творчу діяльність. Навчальний процес структуровано на основі «системного кубу», що якнайкраще описує взаємодію внутрішніх освітніх процесів ВНЗ. Окремо виділено процес моніторингу якості підготовки фахівців, по результатам якого формуються стратегії по розподіленню обмежених ресурсів ВНЗ для поліпшення якості навчання.

Наведена у теоретико-множинному вигляді модель навчального процесу. А саме показано, що модель включає мету навчального процесу, множину ресурсів технічного ВНЗ; множину завдань і заходів, необхідних для підготовки та передачі знань згідно з метою навчання; період навчання студентів; фінансові витрати технічного ВНЗ на період навчання студентів. Таке уявлення цілком відповідає поставленій меті.

Аналіз якості підготовки спеціалістів пропонується здійснювати на базі аналізу складових навчальних підпроцесів. Контроль якості навчального процесу дозволяє не тільки оцінити рівень досягнутих студентом знань, але й дає змогу в подальшому перейти до управління якістю процесу підготовки спеціаліста.

Показники класифіковані за типами: нормативні – відповідно до стандартів підготовки спеціаліста; додаткові, що відображають специфіку підготовки студента в конкретному технічному ВНЗ і враховують вплив вимог виробництва; відносно об'єкта оцінювання – об'єкти, суб'єкти й структурні підрозділи (академічна група, кафедра, факультет); за формою – змістовні (відображають навчальні досягнення і особистісні характеристики студентів) і структурні (відображають належність до структурного елемента ВНЗ); за типом даних – якісні, порядкові та кількісні.

Запропонована модель для оцінювання навчального процесу, що вперше передбачає розрахунок відносної ефективності процесу, як співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами згідно вимог до забезпечення якості ISO 9001:2001. Модель вперше реалізується методом «охоплення даних». Сформована багатокритеріальна задача оптимізації множини показників якості, які оцінюються на основі показників результату навчальних досягнень.

Наведено приклади використання розробленої моделі та доведена її адекватність й придатність до вирішення задачі оцінювання якості рівня підготовки спеціалістів в технічному ВНЗ.

У третьому розділі запропоновані методи формування і обробки даних для оцінювання якості навчального процесу у технічному ВНЗ. Ці методи включають: сучасні статистичні методи, методи оцінювання надійності шкал вимірювання, методи нечіткої логіки. Для скорочення інформації та часу на подальші розрахунки аналізу показників, запропоновано використовувати методи скорочення розмірності даних. При невеликій кількості однорідних даних використовують метод згортки даних на основі результуючого критерію. При великій кількості різнорідних даних застосовано факторний аналіз із використанням методу головних компонентів.

Також вдосконалено метод визначення рівня підготовки спеціаліста. Який полягає в одночасному використанні сучасної теорії тестування й нечіткої логіки.Поточний рівень знань студента розраховується за допомогою лінійного тестування на основі однопараметричної моделі Г. Раша. Врахування індивідуальних особливостей студента реалізовано за допомогою нечіткої бази правил, де наступне питання при лінійному тестуванні обирається шляхом зіставлення поточного рівня студента й складності завдання.

Розроблено метод прогнозування поліпшення якості навчального процесу в умовах обмеженості ресурсів. Для прогнозування якості застосовується теорія багатофакторного експерименту у вигляді плану повного факторного експерименту. Сформовано стратегії для поліпшення якості з урахуванням значимості основних факторів (види забезпечення ВНЗ).

У четвертому розділі розроблено структуру прикладної інформаційної технології для формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ. Розроблена структура бази даних, для контролю та прогнозування поліпшення якості.

Розроблено програмні продуктів (ПП), які реалізують запропонований підхід до розв’язання задачі оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ. Виділено основні етапи використання прикладної інформаційної технології: збирання, аналіз даних, оцінювання ефективності. Зазначені ПП розраховані на широке коло користувачів, які працюють над проблемами оцінювання якості освіти в технічних ВНЗ. Отримана інформаційна технологія дозволяє автоматизувати формування даних та розраховувати значення показників навчального процесу для оцінки якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів технічного ВНЗ.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що зміст дисертаційної роботи відповідає її назві. Дисертація написана грамотною науковою мовою та оформлена відповідно до існуючих нормативних документів.

Автореферат в стислій формі повністю відбиває зміст дисертації і містить опис отриманих результатів.

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації.

1. В дисертації запропоновано математичну модель оцінювання якості навчального процесу, яка основана на методі «охоплення даних». Дана модель дозволяє розраховувати відносну ефективність навчального процесу на різних рівнях управління. Оцінки ефективності формуються без залучення експертів, в порівнянні з класичним методами, тому розрахунки на основі такого підходу вважаються об’єктивними. Але в роботі відсутні результати порівняльного аналізу з розрахункових розв’язків з результатами існуючих методів. Дана обставина не дозволяє в повній мірі провести оцінку точності отриманих результатів.

2. В другому розділі дисертації представлено навчальний процес у формалізованому вигляді, як кортеж, що складається з мети, основних ресурсів, задач та часу, відведеного на реалізацію мети. Також наведені в загальному вигляді моделі підпроцесів. В цілому таке уявлення відповідає теорії множин. Але в роботі не наведено взаємозв’язки між підпроцесами на які структуровано навчальний процес, можливий синергетичний ефект від взаємодії різних підпроцесів.

3. В третьому розділі дисертації з метою визначення поточного рівня знань запропоновано використати удосконалений метод тестування. Для цього було використано нечітке експертне оцінювання. Для спрощення множину тестованих розбиту на три групи згідно з системою оцінювання, що вкорінилася в освітянських установах. Однак, з тексту дисертації не зовсім ясно яким чином можливо збільшитиподіл (кількість груп) і як на основі вибірки даних визначити нові правила переходу.

4. В дисертації в якості прикладу оцінювання навчального процесу технічного ВНЗ було розглянуто одну кафедру. Всі подальші дослідження, що були проведені в дисертації, відносяться саме до цих розрахунків. Однак, для більшої достовірності отриманих результатів дослідження необхідно було б розглянути декілька кафедр різних технічних ВНЗ.

5. В четвертому розділі роботи не наведені формули, за якими були отримані результати розрахунків, що представлено у табл. 4.2 (розділ 4). Слід зазначити, що формули для оцінювання адекватності регресійної моделі показані в третьому розділі та не зрозуміло які критерії й формули були використані при наступних розрахунках.

6. На рис. 4.20 (розділ 4) показана екранна форма розв’язання задачі оцінювання якості об’єктів навчального процесу класифікації за допомогою програмного продукту “Кафедра ОК”, яка містить елементи з написами як російською, так і англійською мовами. Більш прийнятним було б використання однієї мови для розробки застосування, що є зрозумілішим та коректнішим з точки зору користувачів.

Наведені вище зауваження в цілому не є принциповими, деякі з них вказують напрями подальшого розвитку досліджень, і тому, дисертаційна робота може бути оцінена позитивно.Відповідність дисертації встановленим вимогам і загальні висновки.

Дисертаційна робота Добряк В. С. присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання, що полягає в розробленні моделі, методів і прикладної інформаційної технології формування даних, яка дозволяє перейти до оцінювання якості навчального процесу в технічному ВНЗ з використанням комплексу показників.

Отримані нові науково обґрунтовані результати в галузі теорії і практики інформаційних технологій мають істотне наукове та практичне значення для розвитку, поширення їх в галузі оцінюванняякості освіти, оскільки забезпечують можливість побудови ефективних методів формування, аналізу та оцінювання великих обсягів даних, щодо описують навчальний процес, а також скоротити терміни на обробку інформації й підвищити її достовірність. Дисертація виконана на достатньо високому науково-технічному рівні, за відповідними напрямками паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Дисертація Добряк В. С. вважається завершеною науково-дослідницькою роботою, яка за актуальністю теми, науковою новизною і практичною значимістю отриманих результатів повністю відповідає пунктам 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

Автор роботи, Добряк Вікторія Сергіївна, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.


Офіційний опонент

професор кафедри геоінформаційних систем,

оцінки землі та нерухомого майна,

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова,доктор технічних наук, професор

К. О. Метешкін


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал